December 20. – december 31.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 21. számában (1999. december 1.)
December 20. Áfa

Érintettek: a természetes és jogi személyek, a jogi személyiség nélküli szervezetek közül azok, akiknek az adóévet megelőző évben a nettó módon számított fizetendő áfájának összege elérte az 1 millió forintot

Az érintettek az áfa nettó, elszámolandó összegét havi bevallás esetén a tárgyhónapot követő hó 20-áig fizetik meg. Ekkortól igényelhetik vissza az áfát, ha árbevételük meghaladta az egymillió forintot. (MNB: 10032000-01076868 APEH Általános forgalmi adó bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/1/c pont,
2. számú melléklet I/2. a) pont;
1992. évi LXXIV. tv. 4. § (1) bek., 48. § (4) bek.

December 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

A tárgyhónapot követő hó 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról az 1990. évi XCI. törvény 1. számú mellékletének I/3. pontja szerint.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet I/3. pont, II/2/a) pont;
1996. évi LXXXVI. tv. 1. számú melléklet 1-2. pont;
1997. évi CX. tv. 1. sz. melléklet

December 20. Társasági adó

Érintettek: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény hatálya alá tartozók

Az adózónak az adóév december 20-áig ki kell egészítenie az adóelőleget a várható, éves fizetendő adó összegére. Az adóév utolsó havi, negyedévi előlegét ezzel egyidejűleg kell befizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/3/A pont;
1997. évi CVI. tv. 16. §

December 20. Kommunális és iparűzési adó

Érintettek: a kommunális és iparűzési adó fizetésére kötelezett vállalkozók

A vállalkozónak a helyi kommunális és iparűzési adóelőleget – az egyszeres könyvvezetésre kötelezett kivételével – az adóév december 20-áig kell kiegészítenie a várható éves fizetendő adó összegére.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II/A/15/c) pont

December 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők (ideértve a játékautomaták üzemeltetőit is)

A játékadót – a játékautomata után fizetendő kivételével – a tárgyhónapot követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig kell megfizetni. A játékautomata éves adóját pedig az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg fizeti meg az adózó. (MNB: 10032000-01076992 – APEH Játékadó-bevételi számla.)

Az 1991. évi XXXIV. törvény 16. §-ában, a 23. §-ában, valamint a 24. § (2) bekezdésében írt sorsolásos játék nem adóköteles.

1991. évi XXXIV. tv. 31-35. §, 37. § 15. pont;
1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet 7/b) pont;
1996. évi CXXIV. tv. 86. §;
25/1991. (X. 16.) PM rendelet 15/A §;
27/1996. (XII. 11.) PMrendelet;
34/1997. (XI. 20.) PM rendelet

December 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §

December 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek teljesíteni. (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 482. § (1)-(4) bek.

December 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg, valamint saját bevallás keretében vallja be. (MNB: 10032000-06056016 APEH Munkavállalói járulék beszedési számla.)

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. §

December 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó munkaadói járulékként a munkavállaló részére, annak munkaviszonya alapján teljesített társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség alá eső kifizetés 4 százalékát köteles befizetni az elszámolt hónapot követő hó 20-áig. (MNB: 10032000-06056009 APEH Munkaadói járulék beszedési számla.) A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek esetén a munkaadói járulék az előbb megjelölt kifizetések 4,5 százaléka.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. §

December 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

December 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

December 22. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

December 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

 

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig utalja át a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

December 24. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

December 24. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolaj és földgáz esetén havonta a tárgyhót követő hónap 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot (ezúttal 24-éig, mert december 25-e ünnepnap).

1993. évi XLVIII. tv. 20. §;
1997. évi XII. tv. 11. §;
115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §, 4. §

December 28. Fogyasztásiadó-előleg

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintetteknek az általuk megállapított nettó fogyasztási adó előlegét a tárgyhó 28-áig kell megfizetniük, illetve ekkortól élhetnek visszaigénylési jogukkal. (MNB: 10032000-01076772 APEH Egyéb termékek fogyasztási adója bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet I/4/A pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 16-18. §;
1996. évi LXXXII. tv.;
1997. évi CIII. tv. 7-8. §

December 28. Útalap-hozzájárulás

Érintettek: a belföldi üzemanyag-termelők, -termeltetők és -importőrök

Az útalap-hozzájárulás havi előlegének befizetése a tárgyhó 28-áig, amennyiben az előző negyedévi befizetési kötelezettség meghaladta a 6 millió forintot. (APEH Egyéb kötelezettségek bevételi számla 10032000-01076277).

1992. évi XXX. tv. 2. § ;
Adó és Ellenőrzési Értesítő 1993/4 (III. 24.) APEH-KHVM tájékoztató

December 29. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

December 31. Befektetésialap-kezelő bejelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általuk kezelt zárt végű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont

December 31. Tulajdonszerzési korlátozás

Érintettek: a befektetési vállalkozók, elszámolóházi érdekeltséggel rendelkezők

Az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapírtőzsdéről szóló 1996. évi CXI. törvényben szereplő tulajdoni korlátozást meghaladó tulajdoni részesedéssel rendelkező tulajdonos, a tulajdonszerzési korlátozást meghaladó tulajdoni hányadát legkésőbb 1998. december 31-ig köteles elidegeníteni.

1996. évi CXI. tv. 223. §

December 31. Befektetési korlátozások

Érintettek: befektetési vállalkozók

A befektetési korlátozásoknak meg nem felelő befektetést – a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kivételével – legkésőbb 1998. december 31-ig kötelesek elidegeníteni az érintettek.

1996. évi CXI. tv. 225. §

December 31. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. tv. mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket, valamint az ezek gyártásához, keveréséhez használt alapanyagot hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az érintettek kötelesek kiszámítani az előző évben vámkezelt kőolaj vagy kőolajtermék nettó behozatali mennyisége alapján esedékes hozzájárulási összeget, és azt a hónap utolsó munkanapjáig a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. § (2) bek.;
1997. évi CXVII. tv. 14. §

December 31. Cégautó

Érintettek: a kifizetők

 

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a havonta fizetendő adót ő fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, oly módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Ha a magánszemély nem fizeti meg az adót, az a kifizetőt terheli az ebből eredő jogvitától függetlenül.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.;
1996. évi LXXXIII. tv. 55. § (2) bek.;
5/1997. (II. 7.) AB határozat

December 31. Szarvasmarha-igazolólap

Érintettek: az állatok megjelölésének végrehajtásáért felelős személy; a megyei körzetekben az állomás igazgatója által kijelölt, a körzeti kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészetekben és tenyésztői körzetekben az állomás hozzájárulása alapján az állattartó vagy megbízottja (ENAR-felelős)

Amennyiben a szarvasmarha kikerül a tenyészetből, az ENAR-felelős az állat igazolólapjának ellenőrző szelvényét – annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, exportált állat esetén a tárgyhónapot követő hó végén – köteles megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 15. § (1) bek. b) pont

December 31. Éves zárás

Érintettek: az egyéni vállalkozók

Az egyéni vállalkozóknak a bevételeket és költségeket havonta – legkésőbb a tárgyhónapot követő 10 napon belül – összesíteniük kell, az év utolsó napjával pedig éves zárást kell készíteniük.

1995. évi CXVII. tv. 5. számú melléklet I/1. pont

December 31. Foglalkozás-egészségügyi adatszolgáltatás

Érintettek: a szolgálatok vezetői, illetve fenntartói

A szolgálat vezetője a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett minden évben jelenti (június 30-áig, illetve december 31-éig) a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti adatokat a szolgálat székhelye szerint illetékes ÁNTSZ-nek.

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 4. §

December 31. Levegőtisztaság-védelem

Érintettek: a pontforrást üzemeltetők

Az érintettek a kibocsátási határérték módosulását eredményező változás esetén 30 napon belül, azokkal az anyagokkal kapcsolatban, amelyekre a tárgyév június 30-áig mérési szabvány lépett hatályba, a tárgyév végéig, egyébként a következő év végéig kötelesek bejelentést tenni a levegőtisztaság-védelmi hatósághoz.

4/1986. (VI. 2.) OKHT rendelkezés 7. § (3) bek.

December 31. Általános kockázati céltartalék

Érintettek: a hitelintézetek

A hitelintézet az 1996. évi CXII. törvény 87. §-ának (2) bekezdése szerinti általános kockázati céltartalékot legkésőbb a hatálybalépést követő három éven belül, fokozatosan köteles képezni 1997. december 31-éig legalább az 1997. évi korrigált mérlegfőösszege 1,25%-ának egyharmad részéig; 1998. december 31-éig legalább az 1998. évi korrigált mérlegfőösszege 1,25%-ának kétharmad részéig; 1999. december 31-éig legalább az 1999. évi korrigált mérlegfőösszege 1,25%-áig.

1996. évi CXII. tv. 223. §

December 31. Hitelintézeti vezető

Érintettek: a szövetkezeti hitelintézetek

A szövetkezeti hitelintézet választott vezetőjével szemben a hitelintézeti törvény 68. §-ban meghatározott követelményeket 1998. december 31-ig nem kell alkalmazni, ha a szövetkezeti hitelintézettel vagy a választott vezetőjével szemben két éven belül kivételes intézkedést vagy a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről szóló 1991. évi LXIX. tv. 63., illetve 88. §-ában meghatározott intézkedést a Felügyelet nem alkalmazott.

1996. évi CXII. tv. 226. § (1) bek.

December 31. Kinnlevőségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek

Érintettek: a hitelintézetek

A 27/1998. (X. 21.) PMrendelet rendelkezéseit a hitelintézeteknek – a belső szabályzat átdolgozása kivételével – az 1998. december 31-i minősítés során alkalmazniuk kell.

27/1998. (X. 21.) PM rendelet 13. § (1) bek.

December 31. Országkockázat kezelési szabályzat

Érintettek: a hitelintézetek

A 25/1998. (X. 9.) PMrendelet 4. § (2) bekezdése szerinti országkockázati szabályzatot legkésőbb 1998. december 31-ig kell elkészíteniük az érintetteknek.

25/1998. (X. 9.) PM rendelet 7. § (2) bek.

December 31. Országkockázatra képzendő kockázati céltartalék

Érintettek: a hitelintézetek

Az országkockázatra képzendő kockázati céltartalék-képzési kötelezettségnek a hitelintézet fokozatosan köteles eleget tenni az alábbiak szerint: 1998. december 31-ig a képzendő céltartalék 50%-át, 1998. december 31-ig a képzendő céltartalék 100%-át köteles képezni.

25/1998. (X. 9.) PM rendelet 7. § (3) bek.

December 31. Kötelező szakmai gyakorlat

Érintettek: a befektetési vállalkozásban a befektetési szolgáltatás irányítására alkalmazandó személyek

Az 1996. évi CXI. törvény 15. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott szakmai gyakorlat kötelező legkisebb időtartama 1997. december 31-éig 2 év, 1998. december 31-éig 3 év, 1999. december 31-éig 4 év.

1996. évi CXI. tv. 226. § (2) bek.

December 31. Értékpapír

Érintettek: értékpapír-kibocsátók

Az 1996. évi CXI. törvény 24. §-a (4) bekezdésében meghatározott rendelkezést az 1997. december 31-ét követő nyilvános forgalomba hozatalra kell alkalmazni. Az 1998. január 1-jén már nyilvános forgalomban lévő értékpapírok kibocsátói kötelesek – a folyamatos kibocsátású értékpapírok kivételével – a 24. § (4) bekezdésében előírt kötelezettségüknek 1998. december 31-éig eleget tenni.

1996. évi CXI. tv. 3. § 31. pont, 230. §

December 31. Értékpapír bevonása

Érintettek: értékpapír-kibocsátók

Az 1995. szeptember 1-jét megelőzően előállított értékpapírok közül a lejárati idővel nem rendelkező értékpapírokat az osztalékív cseréjekor, de legkésőbb 1998. december 31-ig be kell vonni, és a 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendeletnek megfelelően kell előállítani. Nem kell bevonni azonban azokat az értékpapírokat, amelyek megfelelnek a rendeletben foglalt minimális feltételeknek.

98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet 10. § (4) bek.

December 31. Fejlesztési támogatás

Érintettek: a szakképzési hozzájárulást fejlesztési támogatással teljesítők

A fejlesztési támogatás nyújtásának határideje a tárgyév december 31.

1996. évi LXXVII. tv. 7. §

December 31. Marhalevél

Érintettek: vágóhidak

Az állat közfogyasztásra vagy közvágóhídon magánfogyasztásra történő levágása esetén a vágóhíd az állattal/állatokkal együtt átveszi a marhalevelet és az átvett marhalevelekről nyilvántartást vezet.

A vágóhíd a marhalevelet minden év június 30-áig és december 31-éig köteles megküldeni a 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 12. §-ának (2) bekezdése szerint illetékes jegyzőhöz.

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 12. §

December 31. Összesített adatok a szőlőtermesztésről

Érintettek: a hegybírók

Az érintettek minőségi kategóriánkénti bontásban december 31-éig küldik meg az összesített adatokat a szőlőtermesztésről, -értékesítésről és a feldolgozott szőlő mennyiségéről a hegyközségi tanácsnak.

34/1997. (V. 9.) FM rendelet 6. §

December 31. Tájékoztatási kötelezettség

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

A közgyűlésnek a tárgyévet megelőző év december 31-éig kell éves pénzügyi tervet alkotnia, ha ez nem történik meg, a pénztár 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni erről az Állami Pénztárfelügyeletet.

170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 13. § (7) bek.

December 31. Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap

Érintettek: a foglalkoztatók, egyéni vállalkozók

A társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás részeként Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lapot kell kiállítani a biztosítottakról, továbbá a szolgálati idő megszerzésére irányuló megállapodást megkötött személyekről. A nyilvántartó lapot a foglalkoztatónak a tárgyév december 31. napjával minden biztosítottra vonatkozóan le kell zárnia.

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 86. § (1) bek., 89. § (2)bek.

December 31. Kiegyenlítési céltartalék

Érintettek: a lakás-takarékpénztárak

A lakás-előtakarékoskodók érdekének védelmében a szabad eszközök kihelyezésének hozamából a lakás-takarékpénztár kiegyenlítési céltartalékot képez, illetve az előző évben megképzett kiegyenlítési céltartalékot kiegészíti a tárgyév december 31-én.

1996. évi CXIII. tv. 16. § (1) bek.

December 31. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

December 31. Statisztikai illeték és vámkezelési díj

Érintettek: statisztikai illeték, vámkezelési díj fizetésére kötelezettek

Kérelemre a pénzügyminiszter a kereskedelmi forgalomban az 1998. december 31-ig behozott vámárukra kiszabott statisztikai illeték és vámkezelési díj megfizetése alól felmentést adhat, ha annak nemzetgazdasági indokoltsága fennáll.

1995. évi C. tv. 143. § (5) bek.

December 31. Adóraktári engedély

Érintettek: a jövedéki engedélyesek

Az érintettek kötelesek a közvetlen számítógépes kapcsolati rendszerre vonatkozó dokumentációt az 1998-ban kiadott adóraktári engedélyek esetében 1998. december 31-ig benyújtani.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 97. § (4) bek.

December 31. Működési engedély kiváltása

Érintettek: a nagykereskedők

Az a nagykereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő, aki a 102/1998. (V. 22.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos jogszabályok alapján tevékenységét működési engedély nélkül folytathatta, nagykereskedelmi tevékenységet működési engedély hiányában legkésőbb 1998. december 31-ig folytathat.

102/1998. (V. 22.) Korm. rendelet 17. § (3) bek.

December 31. Csoportos átutalási és beszedési megbízás

Érintettek: a hitelintézetek, postai pénzforgalmi közvetítő tevékenységet végző szervezetek, számlatulajdonosok

A hitelintézetek és az érintett számlatulajdonosok között a 6/1997. (MK 61.) MNB rendelkezés hatálybalépése előtt megkötött – megbízások csoportos benyújtására vonatkozó – szerződéseknek azokat a pontjait, amelyek ellentétesek az MNB rendelkezéssel, 1998. december 31-éig kell módosítani.

6/1997. (MK 61.) MNB rendelkezés 37. § (7) bek.

December 31. Kereskedelmi képviseletek

Érintettek: a bizományi raktárat fenntartó, illetve vevő szolgálati és szerviztevékenységet ellátó kereskedelmi képviseletek

Az 1997. évi CXXXII. törvény hatálybalépésekor bizományi raktárat fenntartó, illetve vevőszolgálati és szerviztevékenységet ellátó külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei és kereskedelmi képviseletei 1998. december 31-ig folytathatják tevékenységüket.

1997. évi CXXXII. törvény 38. § (6) bek.

December 31. Vendéglátóüzletek kategóriába sorolása

Érintettek: a vendéglátóüzlet üzemeltetője

A kategóriába sorolás nélküli üzlet üzemeltetője köteles 1998. december 31-ig az üzlet helye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamarának írásba bejelenteni üzlete kategóriába sorolását.

43/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet 2. § (1)bek., 6. § (2) bek.

December 31. Fogyasztási cikk globálkvóta

Érintettek: a fogyasztási cikk globálkvótát igénylők

Az 1998. II. félévi fogyasztási cikk globálkvótát igénylőknek kiadott engedély 1998. december 31-ig érvényes.

32/1998. (V. 22.) IKIM rendelet 1. számú melléklet

December 31. Dohánygyártmányok adójegyének tartalma

Érintettek: a dohánygyártmányt előállítók

A dohánygyártmány adójegye 1998. december 31-ig a dohánygyártmány megnevezése, egyedi fogyasztói csomagolási egységben foglalt mennyisége, kiskereskedelmi eladási ára, adójegy sorszáma mellett "A dohányzás káros az egészségre" feliratot is tartalmazza.

1997. évi CIII. törvény 87. § (15) bek.

December 31. Dohányáru adatai

Érintettek: a dohányárut reklámozók

A dohányáru sajtótermékben és szabadtéri reklámhordozón való reklámjának 1998. december 31-től tartalmaznia kell a dohányáru nikotin- és kátránytartalmát közlő adatokat is.

1997. évi LVIII. törvény 13. § (1) bek., 21. § (2) bek.

December 31. Magánnyugdíjpénztár-területi pénztár küldöttközgyűlése

Érintettek: magánnyugdíjpénztárak

A pénztárak első küldöttközgyűlésének a megbízatása a küldöttközgyűlés megtartását követő 180 napig, területi pénztár esetén 1998. december 31-ig tart.

1997. évi LXXXII. törvény 123. § (1) bek.

December 31. Értékpapír-forgalmazói vizsga

Érintettek: értékpapír-forgalmazók

A külön jogszabályban előírt értékpapír-forgalmazói vizsga meglétét 1998. december 31-ig kell igazolni az erre kötelezetteknek.

1996. évi CXI. tv 226. § (4) bek.;
204/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

December 31. Sportszervezetek köztartozásai

Érintettek: sportszervezetek

A köztartozások rendezésére kiírt pályázat keretében az OTSH-val megállapodást kötő sportszervezetek részére az 1997. december 31-én fennálló személyijövedelemadó- és járuléktartozásaikra 1998. december 31. napjáig fizetési halasztás engedélyezhető.

1996. évi LXIV. tv 33. § (3) bek.

December 31. Készpénz-átutalási tevékenység

Érintettek: a készpénz-átutalási tevékenységet végző vállalkozás

A készpénz-átutalási tevékenységet végző vállalkozás 1998. december 31-ig köteles a tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt megkérni.

1997. évi CLVIII. tv. 61. § (7) bek.

December 31. Pénzügyi tevékenység megszüntetése

Érintettek: a pénzügyi vállalkozások

Az a pénzügyi vállalkozás, amely összbevételének 1997-ben a 25%-át, 1998-ban a 10%-át nem éri el a pénzügyi szolgáltatásból származó bevétel összege és külön nyilatkozatot mellékel arra vonatkozóan, hogy 1998. december 31. után pénzügyi szolgáltatásokat nem fog végezni, az 1997. és 1998. évi éves beszámolóját a számviteli törvény általános előírásai szerint is elkészítheti. Ebben az esetben azonban, ha 1998. december 31. után a pénzügyi szolgáltatások végzését nem szünteti meg, a rendelet szerint ismételten köteles az 1997. év 1998. évi éves beszámolóit elkészíteni.

198/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet 29. § (3) bek.

December 31. Lassú járművek közlekedése

Érintettek: lassú járművek üzembentartói

Lassú járművek 1998. december 31-ét követően csak az előírt hatósági engedéllyel és jelzéssel vehetnek részt a közúti forgalomban.

48/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 40. § (5) bek.

December 31. Egészségügyi szolgáltatás szakmai feltételei

Érintettek: egészségügyi szolgáltatók

Az egészségügyi szolgáltatók a 21/1998. (VI. 3.) NM rendelet 18. sz. melléklete szerinti műszerfeltételeknek 1998. december 31-ig kötelesek megfelelni.

21/1998. (VI. 3.) NM rendelet 15. § (2) bek.

December 31. Egészségügyi dokumentációk megsemmisítése

Érintettek: egészségügyi szolgáltatók

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény hatálybalépése – 1998. január 1. – előtt keletkezett dokumentációt a 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet szerint felül kell vizsgálni. Amennyiben az egészségügyi dokumentáció megőrzésére a rendelet szerint nincs lehetőség, azt legkésőbb 1998. december 31-ig meg kell semmisíteni.

62/1997. (XII. 21.) NM rendelet 6. § (3) bek.

December 31. Gyógyászati segédeszköz minősítése

Érintettek: forgalmazók, gyártók

Az egyedileg, méretre készített gyógyászati segédeszközökre vonatkozóan az ORKI minősítést a forgalmazó, gyártó 1998. december 31-ig köteles beszerezni.

30/1995. (IX. 12.) NM rendelet 1. § (6) bek.

December 31. Intervenciós felvásárlás – árpa, rozs, triticale

Érintettek: termelők, felvásárlók

Az 1998-as árpa, rozs és triticale kompenzációs feláron 1998. december 31-ig értékesíthető, a GMS 96 Kft. részére.

5/1998. (VII. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bek.

December 31. Intervenciós búzavásárlás

Érintettek: termelők, felvásárlók

Az 1998-as búzatermés intervenciós felvásárlás keretében a GMS 96 Kft. részére 1998. december 31-ig értékesíthető.

3/1998. (VII. 16.) FVM rendelet 2. § (1) bek.

December 31. Élelmiszer-előállítók működési engedélye

Érintettek: élelmiszer-előállító mezőgazdasági kistermelők

Az élelmiszerekről szóló törvény hatálybalépését – 1996. január 1. – megelőzően mezőgazdasági kistermelőnek minősülő, feldolgozott élelmiszert előállítók az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás jóváhagyó határozatát és működési engedélyét legkésőbb 1998. december 31-ig kötelesek beszerezni.

35/1996. (XI. 30.) FM-NM-IKIM együttes rendelet 12. § (3) bek.

December 31. Élelmezési búza garantált árú felvásárlása

Érintettek: búzatermelők, -felvásárlók

A 33/1998. (X. 2.) FVM rendelet hatálybalépését követően az 1998-as élelmezési búza garantált árú felvásárlásáról szóló 58/1997. (VIII. 29.) FVM rendelet bizonyos rendelkezéseit – búza mennyiségi, minőségi követelményei stb. – 1998. december 31-ig kell alkalmazni.

33/1998. (X. 2.) FVM rendelet 5. §

December 31. Veszélyes anyagok vizsgálata

Érintettek: veszélyes anyagokkal tevékenységet folytatók

Új veszélyes anyag fizikai, toxikológiai és ökotorikológiai sajátosságait feltáró vizsgálatokat GLP minősítésű vagy – 1998. december 31-ig – az országos tisztifőorvos által kijelölt laboratóriumok végezhetnek. 1998. december 31-ét követően törzskönyvezés céljából vizsgálat GLP minősítés nélkül nem végezhető.

233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. § (4) bek.

December 31. Veszélyes anyagok csomagolása, minősítése

Érintettek: veszélyes anyagokkal tevékenységet folytatók

A veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet hatálybalépését – 1997. február 24. – megelőzően elfogadott, a rendelet előírásaitól eltérő címke, csomagolás, méreg- és veszélyességi besorolás 1998. december 31-ig alkalmazható.

233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 20. § (8) bek.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 1.) vegye figyelembe!