A tőzsdei forgalomban tartás szabályai

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 21. számában (1999. december 1.)

Azt követően, hogy a bevezetési követelményeknek megfelelve bevezetnek egy értékpapír-sorozatot a tőzsdére, az értékpapír kibocsátójának folyamatosan teljesítenie kell a forgalomban tartási követelményeket, amelyeket szintén a BeFoSZ szabályoz. Míg a bevezetési feltételek teljesítése jelentős részben az értékpapírok jellemzőitől (össznévérték, tulajdonosok stb.), illetve más, a kibocsátó által közvetlenül nem befolyásolható tényezőktől (pl. auditált évek száma) függ, addig a forgalomban tartási követelmények teljesítése kizárólag a kibocsátó tevékenységén múlik, a forgalomban tartási követelmények ugyanis elsősorban a kibocsátó nyilvános információszolgáltatási kötelezettségeit tartalmazzák.

Rendszeres információnyújtás

A tőzsdei értékpapír-kibocsátók rendszeresen kötelesek tájékoztatni a nyilvánosságot a gazdasági tevékenységükről és pénzügyi helyzetükről. Ennek a kötelezettségüknek úgy tehetnek eleget, hogy rendszeresen megküldik a BÉT-nek, illetve nyilvánosan közzéteszik az alábbi jelentéseket:

1. Tőzsdei gyorsjelentés

A tőzsdei gyorsjelentés célja, hogy év közben rendszeres időközönként tájékoztassa a nyilvánosságot az értékpapír kibocsátójának gazdasági tevékenységére és pénzügyi helyzetére vonatkozó információkról, amelyek a befektetők számára befektetési döntésük meghozatalához szükségesek. Az "A" kategóriába tartozó részvények kibocsátói negyedévente, a "B" és a "C" kategóriába tartozó részvények, valamint a kötvények, warrantok és jelzáloglevelek kibocsátói félévente kötelesek gyorsjelentést készíteni, amelynek leadási határideje az adott időszakot követő 45. nap. A gyorsjelentésnek mindig tartalmaznia kell az év eltelt időszakára vonatkozó konszolidált mérleg- és eredménykimutatásokat (az "A" és a "B" kategóriába tartozó részvények esetében ezt ki kell egészíteni az előző év azonos időszakára vonatkozó adatokhoz viszonyított jelentősebb eltérések magyarázatával) és a társaság gazdálkodásában bekövetkezett fontosabb változások leírását.

2. Éves jelentés

A tőzsdei éves jelentés célja, hogy évente egy alkalommal részletesen tájékoztassa a nyilvánosságot a kibocsátónak az eltelt üzleti évben végzett gazdasági tevékenységéről. Az éves jelentés elkészítésének határideje a tárgyévet követő év április 30-a. A jelentésnek tartalmaznia kell a társaság éves beszámolóját ("A" kategóriájú részvény esetében kizárólag a Nemzetközi Számviteli Standardok alapján) és a könyvvizsgálói jelentést.

3. Befektetési alapok jelentései

A befektetési alapok a fentiektől eltérően a befektetési alapokról szóló 1991. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kötelesek minden év augusztus 29-ig féléves, és ezen túl minden pénzügyi év zárását követő 120 napon belül éves jelentést közzétenni. A befektetési alap kezelője ezekben a jelentésekben többek között beszámol az év, illetve a félév végi értékpapír- és ingatlanállományról, valamint ezek értékeléséről, továbbá az alap által elért hozamról a nettó eszközérték időbeni változásának elemzésével együtt.

Soron kívüli információnyújtás

A soron kívüli tájékoztatási kötelezettség célja, hogy a kibocsátóra vonatkozó fontos információk minél gyorsabban eljussanak az öszszes érdekelt befektetőhöz.

Soron kívüli tájékoztatásra köteles a kibocsátó, amennyiben olyan, a gazdálkodásában bekövetkezett változásokra vonatkozó információk jutnak tudomására, amelyek közvetlenül vagy közvetve befolyásolják az értékpapírok értékét. A soron kívüli tájékoztatást legkésőbb a tárgynapot követő munkanap délelőtt 10 óráig kell eljuttatni a BÉT-nek.

Soron kívül kell közölni többek között az alábbi információkat:

  • a kibocsátó működési feltételeiben bekövetkező alapvető változást (pl. szervezeti, jogi, természeti körülmények),
  • a kibocsátó működését alapvetően meghatározó személyek vagy szervezetek megváltozását,
  • a kibocsátott értékpapírokra vonatkozó bármilyen változást,
  • a kibocsátó vagyonának jelentős növekedését vagy csökkenését.

Egyéb tájékoztatási kötelezettségek

A fentieken túl a kibocsátó köteles többek között meghívni a BÉT képviselőjét az általa rendezett sajtótájékoztatókra és közgyűlésekre, valamint a megjelenésének napján 10 óráig kommentálni minden olyan, az értékpapírjaira vonatkozó hírt, amely érintheti az értékpapírjainak értékét.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 1.) vegye figyelembe!