Október 25. – október 31.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 19. számában (1999. október 1.)
Október 25. Bányajáradék bevallása, befizetése

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta, a tárgyhót követő hónap 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után pedig negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.;
1993. évi XLVIII. tv. 20. § (2) bek.

Október 28. Halasztott adófizetés dohánygyártmányoknál

Érintettek: dohánygyártmány adóraktár-engedélyese és importálója

A tárgyhónapban átvett dohányadójegyekkel kapcsolatos halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapot követő harmadik hónap 28. napjáig kell teljesíteni.

1997. évi CIII. tv. 63. § (7) bek.

Október 28. Fogyasztásiadó-előleg befizetése, visszaigénylése

Érintettek: fogyasztásiadó-előleg fizetésére kötelezett adóalanyok

A fogyasztási adó alanya, ha az előző év azonos negyedévében nettó adója elérte a 6 millió forintot, akkor adóelőleget köteles fizetni, illetve igényelhet vissza. Ugyancsak adóelőleget kell fizetnie annak az adóalanynak, aki a tárgyévet megelőző évben ugyan nem fizetett és nem igényelt vissza adót, de a tárgyév első negyedévében a nettó adó várható összege eléri a 6 millió forintot. A II., III., IV. negyedévben akkor kell előleget fizetnie (lehet visszaigényelnie), ha az előző negyedévi nettó adó, illetve visszaigénylés összege a 6 millió forintot meghaladja. A megállapított nettó fogyasztásiadó-előleget havonta, a tárgyhónap 28. napjáig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelhető vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/4. A) pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 18. §

Október 29. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. § (2) bek.

Október 30. "Megbízhatatlan" adózók közzététele Az adóhatóság – a negyedévet követő 30 napon belül – közzéteszi azoknak az adózóknak a nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, a megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét, akiknek (amelyeknek) a terhére az előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban magánszemélyek esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió forintot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg.

1990. évi XCI. tv. 48. § (3) bek.

Október 30. Magánszemélyek cégautóadó-fizetési kötelezettsége a kifizetőhöz

Érintettek: kifizetők és magánszemélyek

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, mégpedig olyan módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Amennyiben a magánszemély a vállalt kötelezettségének az említett időpontig nem tesz eleget, az ebből eredő jogvitától függetlenül a kifizetőnek kell az adót megfizetnie.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.

Október 30. Jövedékikészlet-felvétel

Érintettek: az adóraktár-engedélyesek, adómentes felhasználók

Az érintettek folyamatosan olyan nyilvántartást vezetnek a jövedéki termék készletéről, amelynek alapján a nyilvántartott és a tényleges készlet bármikor összevethető. A vámhatóság jelenlétében és ellenőrzése mellett háromhavonta, a tárgynegyedév utolsó napjával készletfelvétellel megállapítják a tényleges készletet. Ilyenkor meg kell állapítani a jövedéki terméknek az adóraktárban és az adómentes felhasználónál a tárgynegyedév utolsó napján, illetve az adóraktári vagy a keretengedély megszűnésének utolsó napján ténylegesen készleten lévő mennyiségét, a leltár és a nyilvántartás szerinti készlet különbözetét, a külön jogszabály szerint elszámolható veszteséget és az azt meghaladó hiányt, illetve a többletet (együtt: különbözet). A különbözetet az elszámolási időszak zárókészletébe be kell számítani.

1997. évi CIII. tv. 33. § (3)-(4) bek.

Október 30. Elszámolás az adóraktári zárjegyekről

Érintettek: a zárjegyfelhasználók

Az érintetteket a vámhivatal a naptári negyedév utolsó napján elszámoltatja a zárjegyekkel, melyről jegyzőkönyvet vesz fel.

36/1997. (XI. 26.) PM rendelet 13. § (1) bek.

Október 30. Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózása

Érintettek: külföldi rendszámú személyszállító gépjárművet üzemeltetők

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig, önadózás útján kell a vámhatóság megfelelő számlájára megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3. b) pont

Október 30. Szakképzési támogatás igénylése

Érintettek: a főtevékenységként gyakorlati képzést végzők

A Munkaerőpiaci Alap szakképzési alaprészéből a főtevékenységként gyakorlati képzést végzők részére az alapképzéshez nyújtható támogatás folyósításához szükséges kérelmet minden év október 30-ig, illetve február 28-ig kell benyújtani az Oktatási Minisztérium Szakképzési Támogatások Főosztályán, a Magyar Közlönyben és az Oktatási Közlönyben egyidejűleg közzétett nyomtatványon.

17/1999. (IV. 2.) OM rendelet 6. § (4) bek.

Október 30. Értékpapírt kibocsátók egyszerűsített tájékoztatója

Érintettek: az értékpapírt kibocsátók és forgalmazók

Az érintettek folyamatos kibocsátás esetén a kibocsátási időszak tartama alatt kötelesek egyszerűsített tájékoztatót is készíteni a tárgyévi június 30-ai gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetüknek megfelelően, és azt október 30-ig közzétenni.

1996. évi CXI. tv. 45. § (2) bek.

Október 30. Éves beszámoló letétbe helyezése, közzététele

Érintettek: az anyavállalatok

Az anyavállalat a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott – a könyvvizsgáló záradékával ellátott – összevont (konszolidált) éves beszámolót a tárgyévet követő év október 30-ig köteles letétbe helyezni az illetékes cégbíróságnál. Ezzel egyidejűleg egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát köteles megküldeni az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának.

1991. évi XVIII. tv. 71. § (2) bek., 72. § (5), (7) bek.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. október 1.) vegye figyelembe!