Október 18. – október 24.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 19. számában (1999. október 1.)
Október 20. Áfa bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: – azok az adóalanyok, akiknek a megelőző adóévben az elszámolandó adójuk éves szinten összesített összege pozitív előjelű és az 1 millió forintot elérte, valamint azok is, akiknek az éves elszámolandó adójuk az említett összeghatárt ugyan nem érte el, de a megelőző évben a tényleges vagy időarányos bevételük a 3 millió forintot meghaladta.

Az általános forgalmi adó megállapítására havonta, illetve negyedévente kötelezett adóalanynak az adóbevallást az adómegállapítási időszakot követő hó 20-áig kell benyújtania, és ezzel egyidejűleg köteles az áfa nettó, elszámolandó összegét megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1992. évi LXXIV. tv. 47.§;
1990. évi XCI. tv. 1. sz. melléklet II/4. a) pont, 2. sz. melléklet I/Határidők/2. Pont

Október 20. Gyakorított áfa bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: az áfa gyakorított elszámolásának engedélyezését kérő adóalanyok

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás, az évente bevallásra kötelezett adózó a negyedévenkénti vagy a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők 2. Pont

Október 20. Társaságiadó-előleg megfizetése

Érintettek: a társasági adó alanyai

Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor minden hónap 20-áig, ha negyedévenként fizet adóelőleget, akkor a negyedévet követő hó 20-áig köteles az adóelőleget megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. A) pont

Október 20. Fogyasztási adó bevallása, megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek

Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.
A havi, illetve negyedéves adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított fogyasztási adót az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig vallja be.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/4. B) pont;
1990. évi XCI. tv. 1. sz. melléklet II/1. Pont

Október 20. Kulturális járulék, rehabilitációs hozzájárulás, turisztikai hozzájárulás bevallása

Érintettek: a havi és negyedéves bevallásra kötelezett adózók

Az adózó a megállapított kulturális járulékot, rehabilitációs hozzájárulást, turisztikai hozzájárulást az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében a negyedévet követő hónap 20-áig vallja be.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1. Pont

Október 20. Kulturális járulék megfizetése

Érintettek: kulturális járulék fizetésére kötelezettek

A kulturális járulékot a járulékfizetésére kötelezett (személy) maga állapítja meg, vallja be és fizeti meg az általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel (jegybevétel) után, negyedévente, a negyedévet követő 20-áig az APEH által közzétett számlaszámú kulturális járulék beszedési számla javára.

1993. évi XXIII. tv. 6. § (1) bek.

Október 20. Rehabilitációs hozzájárulás megfizetése

Érintettek: a rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezettek

Az adózó rehabilitációs célú hozzájárulásként a tényadatok alapján kiszámított éves kötelezettség 25%-át köteles előlegként megfizetni.

8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/11. pont;
1991. évi IV. tv. 2/A § (3) bek.

Október 20. Turisztikai hozzájárulás megfizetése

Érintettek: turisztikai hozzájárulás fizetésére kötelezettek

A turisztikai hozzájárulás befizetésének teljesítésére év közben a vállalkozók előleget fizetnek. Az előleg alapja a tárgyévet megelőző teljes év nettó árbevételének (az utazásszervezés és/vagy közvetítő tevékenységnél árrésének) időarányos része. Az így kiszámított díjat a vállalkozók negyedévenként vallják be, az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint. Az év közben újonnan alakult vagy átalakult vállalkozások előlegének alapja a meghatározott tevékenységekből várható éves árbevétel (az utazásszervezés és/vagy közvetítő tevékenységnél árrés), amelynek összegét a vállalkozásnak az alakulástól, illetve átalakulástól számított 15 napon belül be kell jelentenie az állami adóhatósághoz.
A turisztikai hozzájárulás fizetésének határidejére féléves, majd negyedévenkénti előlegfizetési kötelezettség vonatkozik. Az éves adatok alapján számított előlegfizetés mértéke az első félévre 50%, a harmadik negyedévben 30%, a negyedik negyedévben 20%. A tárgyévi befizetés határideje az első félévet követő hónap 20., illetve a negyedévet követő hónap 20. napja.

1998. évi XC. tv. 10. számú melléklet 9. pont

Október 20. Jövedéki adó bevallása, megfizetése

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles bevallani.
Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján, nem adójeggyel fizetnek meg.)

1990. évi XCI. törvény 8. számú melléklet 1. pont;
1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 2. B) pont

Október 20. Összesített termékmérleg benyújtása

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Október 20. Adóraktári adójegy elszámolása

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyekről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként nyilvántartást kell vezetnie, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján havonta, a tárgyhót követő 20-áig a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást kell elkészítenie.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 8. § (1) bek.

Október 20. Fogyasztói árkiegészítés, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás, egyéb mezőgazdasági támogatás bevallása, igénylése

Érintettek: a költségvetési támogatás igénybevételére jogosult adóalanyok

Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, a havonta megállapított és bevallott költségvetési támogatást az adózó havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti. (A feltétel bekövetkeztéhez kötött költségvetési támogatás az előírt mellékletekkel ellátott bevallás benyújtása időpontjától igényelhető.)

1990. évi XCI. tv. 2. sz. melléklet IV/2. pont

Október 20. Fogyasztói árkiegészítés, mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás, egyéb mezőgazdasági támogatás gyakorított igénybevétele, bevallása

Érintettek: a költségvetési támogatás gyakorított igénybevételének engedélyezését kérő adóalanyok

Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig tesz bevallást. A hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 1. sz. melléklet II/5. c) pont, 2. sz. melléklet IV/4. pont

Október 20. Munkaadói járulék bevallása, megfizetése

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni, az elszámolt hónapot követő hónap 20-áig.
A havi adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított munkaadói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig vallja be.

1991. évi IV. tv. 40. § (1), 42. § (2), (4) bek.;
1990. évi XCI. tv. 1. sz. melléklet II/1. pont

Október 20. Munkavállalói járulék bevallása, megfizetése

Érintettek: valamennyi munkáltató

Október 20.

Megállapított személyi jövedelemadó, adóelőleg, egészségügyi hozzájárulás bevallása

Érintettek: a havi adóbevallásra kötelezett adózók

A havi adóbevallásra kötelezett adózó a levont jövedelemadót, adóelőleget és (tételes és százalékos) egészségügyi hozzájárulást az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig vallja be.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. a) pont

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg az elszámolt hónapot követő 20-áig.
A havi adóbevallásra kötelezett adózó a megállapított munkavállalói járulékot az államháztartással szembeni kötelezettségekről szóló bevallása keretében, a tárgyhót követő 20-áig vallja be.

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. § (4) bek.;
1990. évi XCI. tv. 1. sz. melléklet II/1. pont

Október 20. Szakképzési hozzájárulás visszaigénylése

Érintettek: a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek

Annak a szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek, aki a negyedéves visszatérítési igényét a tényleges költségei alapján érvényesíti, az első három negyedévi visszatérítési igényét a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig kell benyújtania a Munkaügyi Minisztérium Alapképzési Főosztályának. Az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett (személy), aki a negyedéves visszatérítési igényét a várható többletköltségei alapján érvényesíti, igényét – az erre szolgáló nyomtatványon – szintén a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig nyújthatja be. A Munkaügyi Minisztérium Alapkezelési Főosztálya az elszámolás helyességét 15 napon belül ellenőrzi, és a visszaigénylő javára mutatkozó különbözetet ezt követően 30 napon belül folyósítja. (A szövegben szereplő Munkaügyi Minisztériumon valójában az Oktatási Minisztérium értendő, lásd erről az 1998. évi LXXXVI. tv. III. és IV. fejezetét.)

9/1997. (IV. 28.) MüM rendelet 3. § (1), (5)-(7) bek.

Október 20. Szakképzési költség évközi visszaigénylése

Érintettek: a szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki többletköltség-visszatérítését negyedévenként kívánja érvényesíteni, az első három negyedévben felmerült igényét az éves bevallási nyomtatvánnyal egyidejűleg közzétett "Adatlap a Munkaerőpiaci Alap szakképzési alaprészéből tényleges költség alapján történő visszaigénylés évközi folyósításához" című nyomtatványon nyújthatja be a negyedév lezárását követő hó 20-ától. A negyedik negyedévi igénylés az éves bevallás részeként érvényesíthető.

17/1999. (IV. 2.) OM rendelet 3.§ (4) bek.

Október 20. Környezetvédelmi termékdíj megfizetése

Érintettek: belföldi és importáló termékdíjfizetésre kötelezettek

A belföldi előállítású termékek első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója, a termékdíjfizetési kötelezettség átvállalása esetén a szerződésben foglalt mennyiségre vonatkozóan a termékdíjfizetést átvállaló másodlagos kötelezett a hatályos Kereskedelmi Vámtarifarendszer szerinti vámtarifa-számozású termékek után köteles a termékdíjat megfizetni a negyedévet követő hó 20-áig.
A termékdíjköteles termék importálója a jogszabályban meghatározott vámtarifaszámú termékek után köteles termékdíjat fizetni a negyedévet követő hó 20-áig.

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 1. § 4-5. §

Október 20. Nyomtatványforgalmazó adatszolgáltatása

Érintettek: nyomtatványforgalmazók

A nyomtatványforgalmazó (alforgalmazó) az általa értékesített, adóigazgatási azonosításra alkalmas számla- vagy nyugtatömbökről – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – vevőnkénti részletezésben negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig adatot köteles szolgáltatni az első fokú állami adóhatósághoz.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet K) pont

Október 20. Környezetvédelmi termékdíj visszaigénylése

Érintettek: belföldi és importáló termékdíjfizetésre kötelezettek

Ha a termékdíjköteles terméket – önállóan, más termékekkel együtt vagy más termék részeként – a kötelezett exportálja, vagy ha az exportáló a kötelezettől vásárolta, akkor a termékdíjat a Környezetvédelmi Alap célfeladat-kezelését végző szervtől visszaigényelheti.
A visszaigénylés iránti kérelmet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon lehet benyújtani, amelyet a termékdíjköteles termék – beleértve más termékkel vagy más termék részeként – exportálását igazoló vámáru-nyilatkozat, kitárolási rendelkezés (vámszabad területről külföldre irányuló export esetén), a termékdíjköteles termék megvásárlását igazoló számla egy példányával, anyagmérleggel együtt kell a KAC kezelését végző szerv számára megküldeni negyedévenként, a negyedévet követő hó 20. napjáig. A visszaigénylés benyújtásával egyidejűleg a visszaigénylőnek igazolnia kell azt is, hogy a Vám- és Pénzügyőrséggel, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal szemben 30 napnál régebbi tartozása nincs. A KAC kezelését végző szerv a visszaigénylés jogosságának ellenőrzését követően, de legkésőbb 60 napon belül a termékdíjat visszautalja az exportálónak.

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 8. §

Október 22. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. § (2) bek.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. október 1.) vegye figyelembe!