A telepengedély

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 19. számában (1999. október 1.)

 

Új fogalommal kell megismerkednie a gazdálkodók széles körének. egy sor tevékenység ugyanis a jövőben csak úgynevezett telepengedély bitokában végezhető.

 

Október 1-jétől hatályos a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltatótevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet .

A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységeket csak telepengedély alapján lehet megkezdeni vagy folytatni. Ebből a szempontból telepnek minősül az önálló rendeltetési egységként működő építmény, illetve építményrész is.

Azok, akik október 1-jén már működő telepen végzik a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységeket, kötelesek 180 napon belül telepengedélyt kérni.

Kinek kell telepengedély?

A rendelet szerint azoknak a jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozóknak, bedolgozó- vagy bérmunkát végző természetes személyeknek kell beszerezniük a telepengedélyt, amelyek (akik) a rendelet mellékletében meghatározott olyan ipari, szolgáltató-, raktározási tevékenységet folytatnak, ahol a felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, illetőleg üzemeltetett berendezések miatt az elvégzett munkafolyamatok következményeként egészségártalom, tűz- és robbanásveszély vagy zavaró környezeti hatásuk miatt levegő-, víz-, talajszennyezés, zajhatás léphet fel. Telepengedélyre van szükségük az ilyen tevékenységet végző külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepeinek is.

A jogszabályi felsorolásban nem szereplő tevékenységhez nem szükséges telepengedély még akkor sem, ha egyébként fennállnak az előbb említett egészség- és környezetkárosító hatások.

A telepengedély iránti kérelem

A telepengedélyt a tevékenység folytatójának kell kérelmeznie az ipari, szolgáltatótevékenységre, valamint a környezetre és az egészségre veszélyes anyagok és készítmények raktározására használt telepre. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha a tevékenységet környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötötték.

A telepengedély iránti kérelmet a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjéhez kell előterjeszteni.

Új telep létesítésénél vagy a telepengedéllyel rendelkező telepen folytatott tevékenységi kör bővítésekor, illetve megváltoztatása vagy módosítása esetén az új telep használatbavételét, illetve a tevékenységi kör bővítésével, megváltoztatásával, módosításával járó tevékenység megkezdését megelőzően kell megkérni a telepengedélyt. Amennyiben az új telep kialakításához engedélyhez kötött építési munkákra van szükség, úgy a használatbavételi engedélyezési eljárást követően kell beszerezni a telepengedélyt.

A kérelem tartalma

A telepengedély kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni:

 • a telep címét;
 • a telep tulajdonosát (használóját), mellékelve a három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot;
 • a telep használata jogcímét annak igazolásával együtt (saját tulajdon, bérlet stb.);
 • a telepen folytatni kívánt ipari, szolgáltató- vagy raktározási tevékenységet;
 • a tevékenység végzéséhez szükséges [a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szerint veszélyesnek minősülő] munkaeszközöket;
 • a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az ott alkalmazott technológia során keletkező egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat vagy veszélyes hulladékokat, azok gyűjtésének, kezelésének módját (ezzel kapcsolatban a kérelemhez mellékelni kell az ÁNTSZ által kiadott tevékenységi engedélyt);
 • a létesítendő munkahelyeket (irodák, raktárak, műhelyek stb.);
 • tervezett munkakörönként a munkavállalók számát, a szociális helyiségek biztosításának módját és kialakítottságát;
 • az ivóvíz-, iparivíz-ellátást, a szennyvízgyűjtést és -elhelyezést, a szennyvíztisztítási megoldásokat;
 • az üzemeltetéshez, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzéshez szükséges mesterséges szellőztetés módját (utóbbinál meg kell jelölni a létesítendő munkahelyet, tevékenységet is);
 • a szennyezett levegő elvezetésének és tisztításának helyét és módját, az elszívott levegő utánpótlásának módját;
 • a telep üzemeltetéséhez szükséges hőtermelő berendezés egyedenkénti típus-fűtőteljesítmény adatait;
 • a környezetre gyakorolt hatást (talaj, felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bűz, füst, tűz- és robbanásveszély, üzemszerű szennyezés kibocsátása stb.) és az esetleges üzemzavar miatt várható környezeti hatások elkerülésének módját;
 • a környezetre veszélyes technológiák alkalmazásakor a külön jogszabályban meghatározott környezetikár-elhárítási tervet;
 • a munkavállalók egészségét veszélyeztető tevékenységnél a munkavédelmi üzembe helyezés várható időpontját (A munkavédelmi üzembe helyezés az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az üzemeltető meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz a munkavédelmi követelményeket kielégíti, és üzemeltetését elrendeli.);
 • amennyiben van, a környezetvédelmi minősítés (ISO 14000) tényét;
 • a tevékenységet engedélyező már meglévő szakhatósági (ÁNTSZ, építési, tűzvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi, természetvédelmi stb.) hozzájárulásokat, engedélyeket.

Mire jó a telepengedély?

Jogerős telepengedély nélkül sem megkezdeni, sem folytatni, sem módosítani nem lehet a telepengedélyhez kötött tevékenységet. A telepengedély beszerzése bővíti a vállalkozások által beszerzendő engedélyek körét, mert a telepengedély nem mentesít a telepen végzett tevékenységgel kapcsolatos más hatósági (építési, használatbavételi, a rendeltetés megváltoztatására irányuló stb.) engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól, s nem helyettesíti egyiket sem.

Elutasítás érdemi vizsgálat nélkül

Abban az esetben, ha a telepengedélyezési eljárást nem előzte meg építésügyi hatósági engedélyezési eljárás, úgy a jegyző a telepengedély kiadására vonatkozó döntés előtt köteles meggyőződni arról, hogy a településrendezési tervben meghatározott övezeti besorolás alapján a kérelemben feltüntetett telepen végezhető-e az adott tevékenység.

Ha a településrendezési terv alapján a kérelemben megjelölt tevékenység nem folytatható, a jegyző további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kérelmet.

Veszélyes munkaeszköz
Az Mvt. szerint munkaeszköz minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak, kivéve az egyéni védőeszközt. Veszélyes az a munkaeszköz, amelynél a munkavállalók egészsége, testi épsége megfelelő védelem hiányában súlyos károsító hatásnak lehet kitéve.

Ebből a szempontból mindenképpen veszélyesnek minősül a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálatra szoruló munkaeszköz.

Az időszakos biztonsági felülvizsgálattal érintett munkaeszközök a következők:

 1. KÖRFŰRÉSZEK (egy vagy több fűrészlappal, fa vagy hús, illetve hasonló anyagokhoz).

1.1. FŰRÉSZGÉPEK, amelyek rögzített szerszámmal dolgoznak, gépágyúk fix, a munkadarabot kézi vagy leszerelhető előtolással juttatják szerszámhoz.
1.2. FŰRÉSZGÉPEK, amelyek rögzített szerszámmal dolgoznak, az alternáló mozgású fűrészállványt kézzel vezérlik, vagy azt hajtóművel szerelték fel.
1.3. FŰRÉSZGÉPEK, amelyek rögzített szerszámmal dolgoznak, a munkadarabot gépi előtolással mozgatják, a munkadarab behelyezése (adagolása) és/vagy kivétele kézzel történik.
1.4. MOZGÓSZERSZÁMÚ FŰRÉSZGÉPEK, gépi előtolással és a munkadarab kézzel végzett behelyezésével és/vagy kivételével.

 1. FAIPARI GYALUGÉPEK, kézi előtolással.
 2. FAIPARI VASTAGSÁGI GYALUGÉPEK, egyoldali megmunkálásra, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
 3. SZALAGFŰRÉSZEK, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
 4. Az 1-4. és 7. pont alatti munkaeszközfajták kombinált kivitelben.
 5. FAIPARI CSAPMARÓGÉPEK, több szerszámtartóval, kézi előtolással.
 6. KÉZI LÁNCFŰRÉSZGÉPEK (famegmunkálásra).
 7. FÜGGŐLEGES MARÓGÉPEK, kézi előtolással.
 8. PRÉSEK, HAJLÍTÓGÉPEK fa- és fémmegmunkáláshoz, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik, a mozgó elemek lökete túllépheti a 6 mm-t, a sebesség a 30 mm/s-ot.
 9. MŰANYAG-FELDOLGOZÓ FRÖCCSÖNTŐ GÉPEK vagy FORMÁZÓPRÉSEK, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
 10. GUMIIPARI FRÖCCSÖNTŐ GÉPEK vagy FORMÁZÓPRÉSEK, ha a munkadarab behelyezése és/vagy kivétele kézzel történik.
 11. SZÖGBELÖVŐK.
 12. DARUK ÉS FUTÓMACSKÁK.
 13. FELVONÓK.
 14. KÖTÉLPÁLYÁK.
 15. MOBIL és egyéb SZEMÉLYEMELŐK.
 16. RAKODÓGÉPEK.
 17. MEZŐGAZDASÁGI ÉS ERDÉSZETI TRAKTOROK.
 18. A JÁRMŰÜRÍTÉS ÉS -MOZGATÁS KÜLÖNLEGES BERENDEZÉSEI.
 19. JÁRMŰEMELŐK, SZERVIZ- ÉS GARÁZSEMELŐK.
 20. GÉPI MEGHAJTÁSÚ EMELŐTARGONCÁK.
 21. VILLAMOS EMELŐDOB
 22. KÉZI TÖLTÉSŰ ÉS PRÉSMECHANIZMUSSAL RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSIHULLADÉK-GYŰJTŐ TEHERJÁRMŰVEK.
 23. PIROTECHNIKAI TERMÉKEKET GYÁRTÓ GÉPEK.
 24. KÜLÖN IS FORGALMAZOTT BIZTONSÁGI ALKOTÓELEMEK KÖZÜL:

25.1. Közelítésre működésbe lépő biztonsági berendezés.
25.2. Kétkezes kapcsolók logikai egységei és elemei.
25.3. Határoló berendezések.
25.4. Borulás hatása elleni védőszerkezetek.
25.5. Eső, zuhanó tárgyak hatása elleni védőszerkezetek.
25.6. A 9-11. pontokban meghatározott munkaeszközöknél alkalmazott automatikus mozgású védőszerkezet. [5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet I. számú melléklete]

Ezen túlmenően ebbe a körbe tartozik az a gép is, amelynek gyártásához vagy üzembe helyezéséhez hatósági engedély szükséges, illetőleg amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetési dokumentáció előírja.

Helyszíni szemle

Amennyiben a településrendezési tervben meghatározott övezeti besorolás alapján nem kizárt a tevékenység folytatása, úgy a jegyző köteles helyszíni szemlét tartani a kérelemben szereplő telepen.

Értesítés a helyszíni szemléről

A helyszíni szemléről értesítést kap:

 • a kérelmező,
 • az adott ingatlan és a szomszédos ingatlanok tulajdonosai, használói, kezelői (társasházaknál, lakásszövetkezeteknél a közös képviselő),
 • az ÁNTSZ illetékes városi, fővárosi, kerületi intézete,
 • az illetékes környezetvédelmi szakhatóság,
 • az első fokú vízügyi szakhatóság,
 • az illetékes rendőrkapitányság,
 • a polgári védelem illetékes területi szerveinek képviselői,
 • a tagsági kör szerinti területi gazdasági kamara képviselője.

Védett természeti területnél a természetvédelmi hatóságot is értesítik a helyszíni szemléről.

Ha a telep létesítéséhez építési engedély nem szükséges, vagy a működő telephelyen az eredetitől eltérő tevékenységet kívánnak folytatni, úgy az első fokú építésügyi szakhatóság is értesítést kap a helyszíni szemléről.

A telepen folytatni kívánt tevékenységtől függően a jegyző az illetékes megyei (fővárosi) növény-egészségügyi és talajvédelmi állomást, illetve a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomást is értesíti. Bizonyos tevékenységeknél értesítést kap a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró hivatásos önkormányzati tűzoltó- parancsnokság is.

Nem kell meghívni a szemlére azokat a szakhatóságokat, akik a tevékenység végzéséhez már korábban, előző hatósági eljárásban (pl. építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban) hozzájárultak, és a hozzájárulásokat a kérelmező csatolta a telepengedély kiadása iránti kérelemhez.

A jegyzőnek a helyszíni szemle megtartása előtt legalább 15 nappal korábban kell megküldenie az értesítést.

A szemle lefolytatása

A kérelemben szereplő, illetve az azzal szomszédos ingatlan tulajdonosának, használójának távolmaradása nem akadályozza a helyszíni szemle megtartását. Az említettek távolmaradása esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

Jegyzőkönyv

A helyszíni szemlén a jegyző jegyzőkönyvben rögzíti a véleményeket és saját megállapításait.

A szemléről értesített szakhatóságok a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe diktálhatják a szakhatósági állásfoglalásukat, de arra is lehetőségük van, hogy a szemlét követő 15 napon belül írásban közöljék az álláspontjukat.

Döntés helyszíni szemle nélkül

A jegyző helyszíni szemle nélkül is dönthet a telepengedély megadásáról abban az esetben, ha megállapítja, hogy a telepre három éven belül azonos tevékenységre már adtak telepengedélyt, az engedélyezés során mérlegelendő körülmények nem változtak, és a telep a folytatni kívánt tevékenység céljára továbbra is alkalmas. A jegyzőnek a szakhatóságok állásfoglalását ebben az esetben is meg kell kérnie, kivéve ha három év még nem telt el a szakhatósági hozzájárulások megadásától.

Az engedély kiadása

A jegyző akkor adja meg a telepengedélyt, ha a szakhatósági hozzájárulások alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a munkavégzésre (munkahelyre) vonatkozó előírásoknak, a tevékenység nem zavarja a telep környezetében élők nyugalmát, s nem veszélyezteti a dolgozók, a környezetben élők egészségét, valamint a környezetet.

A jegyző a telepengedéllyel kapcsolatban az engedély megadásakor – lakossági bejelentésre indított vizsgálat, illetve a hatósági ellenőrzések megállapításai alapján később is – megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját bizonyos átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.

A jegyző a telepengedélyt kiadó határozatáról a kérelmezőn kívül értesíti az eljárásban részt vevő hatóságokat és szervezeteket, a tagsági kör szerint illetékes területi gazdasági kamarát, valamint az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség területi szervét.

Ellenőrzés

A telepengedély jogosultja köteles a telephelyen tartani a telepengedélyt, és azt az ellenőrzések során bemutatni. A telepengedély meglétét a jegyzőn kívül az engedélyezési eljárásban részt vevő hatóságok és a fogyasztóvédelmi felügyelőségek is jogosultak ellenőrizni. Jogkörük arra is kiterjed, hogy indokolt esetben a jegyzőnél kezdeményezzék a telepengedély visszavonását.

Változásbejelentés

A telepengedély jogosultja 30 napon belül köteles a jegyzőt írásban értesíteni a kérelem kötelező tartalmát képező adatokban történt változásról, kivéve a telep tulajdonosának, használójának személyében bekövetkezett változásokat.

A jegyző az adatokban bekövetkezett változásról értesítést küld az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságoknak, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi szervének, valamint a tagsági kör szerint illetékes területi gazdasági kamarának, illetve megteszi a szükséges további intézkedéseket.

Felfüggesztés, visszavonás

Amennyiben a telepengedély jogosultja

 • engedély nélkül változtatta meg, illetve további tevékenységgel bővítette tevékenységi körét,
 • nem tesz eleget a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak,
 • hatósági felszólítás ellenére sem teszi meg a jogellenesség megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket,
 • nem teljesíti a jegyző által az engedély feltételéül szabott követelményeket,

a jegyző az észlelt hiányosság megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra felfüggesztheti vagy korlátozhatja a tevékenység gyakorlását a telephelyen. A meghatározott időtartam eredménytelen elteltét követően a jegyző a telepengedély visszavonásáról határoz. Erről értesíti az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságokat, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség területi szervét, valamint a tagsági kör szerint illetékes területi gazdasági kamarát.

Farkas Lászlóné
Telepengedélyhez kötött tevékenységek
A következő tevékenységekhez, illetve az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz szükséges telepengedély, amennyiben a felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, illetőleg üzemeltett berendezések miatt az elvégzett munkafolyamatok következményeként egészségártalom, tűz- és robbanásveszély vagy zavaró környezeti hatásuk miatt levegő-, víz-, talajszennyezés, zajhatás léphet fel:
TEÁOR
16.00 Dohánytermék gyártása 27.31 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása
17.00 Pamutfonás 27.32 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
17.12 Gyapjúfonás 27.33 Hidegen alakított acélidom gyártása
17.13 Fésűsgyapjúfonás 27.34 Acélhuzalgyártás
17.14 Lenfonás 27.35 Vas, acél, egyéb máshová nem sorolt feldolgozása, nem ECSC vasötvözet gyártása
17.15 Selyemfonás 27.41 Nemesfémgyártás
17.16 Varrócérna gyártása 27.42 Alumíniumgyártás (kivéve a timföldgyártást) 2 t/év kapacitás alatt
17.17 Egyéb textilszálak fonása 27.43 Ólom, cink, ón gyártása 2 t/nap kapacitás alatt
17.21 Pamutszövés 27.44 Rézgyártás 2 t/nap kapacitás alatt
17.22 Gyapjúszövés 27.45 Egyéb nem vasfém gyártása 2 t/nap kapacitás alatt
17.23 Fésűsgyapjúszövés 28.11 Fémszerkezet gyártása
17.24 Selyemszövés 28.12 Fém épületelem gyártása
17.25 Egyéb textilszövés 28.21 Fémtartály gyártása
17.30 Textilkikészítés 28.22 Fűtési kazán, radiátor gyártása
17.40 Konfekcionált textiláru gyártása 28.30 Gőzkazán gyártása
17.51 Szőnyeggyártás 28.40 Fémalakítás, porkohászat
17.52 Kötéláru gyártása 28.51 Fémfelület-kezelés 20 000 m2/év felületkezelés alatt
17.53 Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat) 28.52 Fémmegmunkálás
17.54 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása 28.61 Evőeszköz, késáru gyártása
17.60 Kötött, hurkolt kelme gyártása 28.62 Szerszámgyártás
17.71 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 28.63 Lakat-, zárgyártás
17.72 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása 28.71 Vas, acél tárolóeszköz gyártása
18.10 Bőrruházat gyártása 28.72 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
18.21 Munkaruházat gyártása 28.73 Huzaltermék gyártása
18.22 Felsőruházat gyártása 28.74 Kötőelem, csavar gyártása
18.23 Alsóruházat gyártása 28.75 Máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
18.24 Egyéb ruházat gyártása 29.11 Motor, turbina gyártása (légi-, közútijármű-motor nélkül)
18.30 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása 29.12 Szivattyú, kompresszor gyártása
19.10 Bőrkikészítés 1000 t/év nyersbőrfelhasználás alatt 29.13 Csap, szelep gyártása
19.20 Táskafélék, szíjazat gyártása 29.14 Csapágy, erőátviteli elem gyártása
19.30 Lábbeligyártás 29.21 Kemence gyártása
20.10 Fűrészárugyártás 29.22 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
20.20 Falemezgyártás 29.23 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
20.30 Épületasztalos-ipari termék gyártása 29.24 Máshová nem sorolt egyéb általános gép gyártása
20.40 Tároló fatermék gyártása 29.31 Mezőgazdasági traktor gyártása
20.51 Fa tömegcikk gyártása 29.32 Egyéb mezőgazdasági gép gyártása
20.52 Parafa, fonott áru gyártása 29.40 Szerszámgépgyártás
23.20 Kőolaj-feldolgozás 15 000 t/év késztermék-előállítás alatt 29.51 Kohászati gép gyártása
24.17 Szintetikus kaucsuk gyártása 29.52 Bányászati, építőipari gép gyártása
24.30 Festék, bevonóanyag gyártása 5000 t/év késztermék-előállítás alatt 29.53 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
24.51 Tisztítószer gyártása 5000 t/év késztermék-előállítás alatt 29.54 Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
24.52 Testápolási cikk gyártása 5000 t/év késztermék-előállítás alatt 29.55 Papíripari gép gyártása
24.62 Ragasztógyártás 29.56 Máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
24.63 Illóolajgyártás 29.60 Fegyver-, lőszergyártás
24.64 Fényképészeti vegyi anyag gyártása 29.71 Háztartási villamos készülék gyártása
24.66 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 29.72 Nem villamos háztartási készülék gyártása
24.70 Vegyi szál gyártása 30.01 Irodagépgyártás
25.11 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása 30.02 Számítógépgyártás
25.12 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása 31.10 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
25.13 Egyéb gumitermék gyártása 31.20 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
25.21 Műanyag fólia, cső gyártása 31.30 Szigetelt vezeték, kábel gyártása
25.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 31.50 Világítóeszköz gyártása
25.23 Műanyag építőanyag gyártása 31.61 Máshová nem sorolt motor, jármű-villamossági cikk gyártása
25.24 Egyéb műanyag termék gyártása 31.62 Máshová nem sorolt egyéb villamos termék gyártása
26.12 Síküveg továbbfeldolgozása 33.10 Orvosi műszer gyártása
26.21 Háztartási kerámia gyártása 5000 t/év késztermék- előállítás alatt 34.20 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
26.22 Egészségügyi kerámia gyártása 5000 t/év késztermék-előállítás alatt 34.30 Közútijármű-motor, -alkatrész gyártása
26.23 Kerámiaszigetelő gyártása 35.41 Motorkerékpár gyártása
26.24 Egyéb műszaki kerámia gyártása 34.42 Kerékpár gyártása
26.25 Egyéb kerámiatermék gyártása 35.43 Mozgássérültek kocsijának gyártása
26.26 Tűzálló kerámiatermék gyártása 20 000 t/év késztermék-előállítás alatt 35.50 Máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
26.30 Kerámiacsempe, -lap gyártása 36.11 Ülőbútor gyártása
26.40 Égetett agyag építőanyag gyártása 36.12 Irodabútor gyártása
26.52 Mészgyártás 36.13 Konyhabútor gyártása
26.53 Gipszgyártás 36.14 Egyéb konyhabútor gyártása
26.61 Építési betontermék gyártása 36.30 Hangszergyártás
26.62 Építési gipsztermék gyártása 36.40 Sportszergyártás
26.63 Előre kevert beton gyártása 36.50 Játékgyártás
26.64 Habarcsgyártás 37.10 Fém visszanyerése hulladékból
26.65 Szálerősségű cement gyártása, kivéve az azbesztcement termék gyártását 37.20 Nemfém visszanyerése hulladékból
26.66 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 50.20 Gépjárműjavítás, a közúti gépjárműjavító telepen 50 db egy időben javítandó gépjármű alatt
26.70 Kőmegmunkálás 63.12 Tárolás, raktározás
26.81 Csiszolótermék gyártása 63.21 Szárazföldi szállítást segítő tevékenységből a havi vagy éves garázshelybérleti szolgáltatás, a vontatott gördülőállomány karbantartása, kisebb javítása
26.82 Egyéb, máshova nem sorolt nemfém ásványi termék gyártása 74.82 Csomagolás
27.10 Vas-, acél-, vasötvözetalapanyag gyártása (ECSC)10 t/nap kapacitás alatt 90.01 Szennyvízelvezetés, -kezelés 5000 m3/nap szennyvíztisztítás alatt
27.21 Öntöttvas cső gyártása 10 t/nap kapacitás alatt 90.02 Településtisztasági szolgáltatás, folyékony hulladék kezelése, az önállóan létesített szennyvíziszaplerakó 100 t/év szárazanyag alatt, öntözéses szennyvízelhelyező telep 50 ha alatt, szűrőmezős elszikkasztó rendszer 50 ha alatt, szennyvízleürítő és ürítőkezelő telep 100 m3/nap kapacitás alatt
27.22 Acélcsőgyártás 93.01 Mosás, tisztítás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. október 1.) vegye figyelembe!