A pénzpiac és a 2000. év

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 19. számában (1999. október 1.)

Az alábbiakban áttekintjük a bankok, a biztosítók, a tőkepiaci szereplők, a stratégiai fontosságú cégek Y2K-veszélyeztetettségét, valamint az ennek kiküszöbölésére tett intézkedéseket, hiszen nem szorul különösebb magyarázatra, hogy milyen hatásokat válthat ki a makrogazdasági folyamatokban az említett területek bármelyikén egy-egy jelentősebb, a dátumváltással összefüggő és a piaci szereplőket váratlanul érintő probléma.

BANKOK

A közvélemény-kutatások szerint az egyes országok polgárai leginkább a bankrendszer területén érzik magukat veszélyeztetve, ugyanakkor az is elmondható, hogy a hitelintézetek azok, amelyek a leghamarabb kezdték meg a felkészülést a dátumváltás zökkenőmentessé tételére, s az sem meglepő, hogy a legtöbbet ők költötték erre a célra.

A legtöbb multinacionális pénzintézet már 1995-96-ban elkezdte a felkészülést, s a legtöbben már el is végezték a problémás rendszerek tesztelését. Ettől függetlenül az év elején a Svájcban székelő Bank of International Settlement (BIS) minden központi bank részére közzétette figyelemfelhívását, amelyben megjelölte azokat a területeket, amelyek a legnagyobb kockázattal bírnak a bankok és a tőkepiacok számára. Ezek közül talán a legfontosabb rizikófaktor a világ bankrendszereinek összekapcsolásából származik, és a kifizetések, kiegyenlítések terén jelentkezik. Nem elhanyagolható azonban a pénzügyi befektetők és a nagyszámú betétesek pénzintézetek iránti bizalma sem, amelynek csökkenése komoly likviditási gondokat okozhat.

A Magyar Nemzeti Bank

Egyre nagyobb ütemben növekszik Magyarországon is az elektronikus átutalások száma, ennek következtében a pénzforgalom már régóta nem készpénz-, hanem számlák közti elektronikus átutaláson keresztül bonyolódik. A Magyar Nemzeti Bank a pénzforgalom területén szabályozási jogkörrel rendelkezik. Ennek keretében az MNB elnöke a pénzforgalom folyamatosságának biztosítása érdekében kiadta a 8/1996. MNB rendelkezést, amely kötelező előírásokat tartalmaz az Y2K-probléma kezelésével kapcsolatban a hitelintézetek és a hitelintézeti elszámolóházak számára.

MNB-feladatok

A dátumváltásra történő felkészülés során a Magyar Nemzeti Bank

 • feladatának tekinti a saját informatikai és egyéb rendszereinek (amelyek érintettek lehetnek az Y2K által) ellenőrzését,
 • elkészíti az üzletmenet folytonossági tervét,
 • a pénzforgalom és az elszámolásforgalom területén megteszi a szükséges szabályozási lépéseket,
 • helyszínen kívüli és helyszíni ellenőrzéseket hajt végre a hitelintézeteknél,
 • tájékoztatja ügyfeleit saját működési rendjéről az 1999. év végi és 2000. év eleji napokban, továbbá
 • meghatározza az érzékeny időszak likviditási szabályozási eszköztárát és
 • felkészül az emissziós feladatokra.

Együttműködés

A felkészülés során kapcsolatot tart fenn az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelettel, a Pénzügyminisztériummal, a Magyar Postával, a Magyar Bankszövetséggel, a Budapesti Értéktőzsdével, a Keler Rt.-vel és a Giro Rt.-vel. Ezek közül kiemelendő, hogy külön együttműködési programot fogadott el az ÁPTF-fel a dátumváltásra való felkészülés nyomon követését illetően, melynek keretében elvégzik a felügyelt intézmények helyszínen kívüli és helyszíni ellenőrzésének előkészítését és összegzik az ellenőrzési tapasztalatokat, a speciális időszakhoz igazítják a bankok likviditására ható szabályozását; egyeztetik az egyes intézményeket érintő intézkedéseket és szankciókat, biztosítják a kapcsolattartást az érdek-képviseleti szervekkel és a kormánnyal; egyeztetik a kommunikációs stratégiát.

A Magyar Nemzeti Banknál a saját rendszeri működőképesség biztosítása azért is kiemelten fontos, mert a bankok számlavezetője. Az MNB tájékoztatta ügyfeleit saját év végi munkarendjéről, és rendezi az ezt érintő kapcsolatait az ügyfeleivel.

A Magyar Nemzeti Bank saját informatikai és egyéb rendszereinek felkészítése során teljes körű leltárt készített és tart karban az infrastrukturális és banküzemi informatikai rendszer és ezek összetevőiről. A rendszerleltár tételeit folyamatosan figyeli és rangsorolja fontosság és a dátumváltás szempontjából mérlegelt kockázatosság szerint. Az elmúlt két évben régebbi rendszereit kiselejtezte, kritikus rendszereit az évfordulóig már nem módosítja. Minden informatikai eszközre és rendszerre vonatkozóan beszerezte a szállítóktól a dátumváltással kapcsolatos hibamentességi és megfelelési nyilatkozatokat, minden informatikai eszközre és rendszerre vonatkozóan célzott funkcionális tesztekkel ellenőrizte, miként képesek kezelni a dátumváltást.

Hitelintézetek

Az előzőekben már említett 8/1998. MNB rendelkezés határozza meg elsősorban a hitelintézetek dátumváltással kapcsolatos teendőit. A rendelkezés 36/A §-a szerint a hitelintézet és a postai pénzforgalmi közvetítő tevékenységet végző szervezet köteles a pénz és elszámolás forgalmi feladatokkal kapcsolatos folyamatait úgy szervezni, valamint számítástechnikai rendszereit – ideértve a számlatulajdonosok részére telepített, a bankszámla feletti rendelkezést lehetővé tevő elektronikus adatátviteli kapcsolatra szolgáló eszközöket is – úgy felkészíteni, hogy az évezredváltáshoz közeli, számítástechnikai szempontból nehézségeket okozó időpontokban ne következhessen be olyan rendkívüli esemény, amely a hitelintézet, illetve a posta pénzforgalmi tevékenységet végző szervezet működésében a pénzforgalomban, illetőleg az országos elszámolás forgalomban zavarokat okoz.

További kiemelt kötelessége a hitelintézetnek, hogy meggyőződjön a vele elektronikus adatátviteli kapcsolatban álló számlatulajdonos részére telepített, a bankszámla feletti rendelkezést lehetővé tevő elektronikus adatátviteli kapcsolatra szolgáló eszközöknek az ezredváltást követő, a fentebb meghatározott követelményeknek megfelelő zavartalan működéséről. A felhívásra vele együtt nem működő számlatulajdonostól a hitelintézet 1999. szeptember 30. napjától a bankszámla terhére elektronikus adatátviteli bankkapcsolatban fizetési megbízást nem köteles elfogadni.

E követelmények teljesítése érdekében a rendelkezés alapján valamennyi hitelintézet köteles volt egyrészt 1999. január 31-ig kockázatkezelési programot készíteni és végrehajtani a pénz- és elszámolásforgalommal kapcsolatban, másrészt 1999. április 30-áig üzletmenet-folytonossági tervet kellett készítenie annak végrehajthatóságának ellenőrzésével egyetemben.

Kockázatkezelési program

A pénz- és elszámolásforgalommal kapcsolatos kockázatkezelési programnak minden hitelintézet részéről tartalmaznia kell az évezredváltással történő felkészülési felelős személyek nevét, hatáskörét; a felkészülés ellenőrzéséért felelős vezetők nevét, hatáskörét; a program megoldására igénybe venni tervezett erőforrások megjelölését, a program megoldása érdekében kialakított feladatokat és elvégzésük ütemezését; a hitelintézet igazgatósága és felügyelőbizottsága részére készítendő jelentések tartalmát és rendszerességét.

Üzletmenet-folytonossági terv

A pénz- és elszámolásforgalommal kapcsolatos üzletmenet-folytonossági tervnek feltétlenül tartalmaznia kell: a hitelintézet pénz- és elszámolásforgalmi működésére hatást gyakorló folyamatok, partnerek és rendszerek számbavételét, és ezek közül az üzletvitel és biztonság szempontjából kulcsfontosságúnak minősülő kiválasztását, valamint azt, hogy ezek a kulcsfontosságú rendszerek az évezredváltás szempontjából menynyire sérülékenyek.

Tartalmaznia kell továbbá a rendkívüli eseményekből fakadó működésképtelenség bekövetkezte valószínűségének megállapítását, valamint annak a legalacsonyabb követelményszintnek a meghatározását, amely mellett még a kulcsfontosságú rendszerek képesek elkészíteni a folyamatos működéshez nélkülözhetetlen információkat.

Tőzsde

A több ezermilliárdos forgalmú Budapesti Értéktőzsde is a figyelem középpontjába került az évezredváltást illetően, hiszen egy fejlődésben levő piacgazdaságnál rendkívül fontos a tőzsdei kereskedés zökkenőmentessége, kiszámíthatósága.

A Budapesti Értéktőzsde természetesen kiemelt figyelemmel kezeli az Y2K problematikáját. Ezt bizonyítandó már idejekorán elkezdte a felkészülést. A dátumváltásból adódó feladatok teljesítése érdekében a Budapesti Értéktőzsde és a Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (Keler Rt.) közös programot dolgozott ki és fogadott el. Ennek megfelelően a BÉT dátumváltással kapcsolatos megfeleltetése megegyezik a Brit Szabványügyi Intézet meghatározásával, amely szerint: a 2000. év problémájának való megfelelés alatt azt értjük, hogy a rendszer funkcionálására és teljesítményére sem a 2000. év előtti, sem a közbeni, sem pedig az utáni dátumok nincsenek hatással.

Mindezek biztosítása érdekében a BÉT Y2K projektvezetőt jelölt ki, majd minden üzleti területről felelős projektvezetőt rendelt hozzá. Meghatározta az Y2K szempontjából magas rizikófaktorral bíró üzleti folyamatokat, és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ezek megfeleljenek a dátumváltásból eredő követelményeknek. A felkészültség fokáról a BÉT havonta beszámolót készít a Tőzsdetanács számára, a Felügyelő Bizottság pedig negyedévenként ellenőrzi a végrehajtást.

A tőzsdetagok megfeleltetősége

A tőzsde kockázatmentes működésének biztosításához nemcsak magának a BÉT-nek kell Y2K-kompatibilisnek lennie, hanem a tőzsdetagoknak is. Ennek érdekében a BÉT szankciókat helyezett kilátásba annak biztosítására, hogy tőzsdetagok is megfeleljenek a dátumváltásból adódó követelményeknek. Többek között ezért is került sor 1999 júniusában egy – a tőzsdetagok bevonásával végzett – integrációs tesztelésre, amelynek célja természetesen a dátumváltásból adódó problémák kiküszöbölése volt.

A tőzsdetagokat érintő követelményeket a Budapesti Értéktőzsde Tanácsának 9/1999. számú határozata tartalmazza. Ez többek között felhatalmazza a Budapesti Értéktőzsde ügyvezető igazgatóját, hogy a tőzsdetagokat érintő Y2K-követelményeket és -feladatokat előírja és koordinálja, valamint azok végrehajtását ellenőrizze; előírja, hogy a tőzsdetag 1999. szeptember 30-ig köteles befejezni az üzleti és üzletviteli folyamatoknak, a számítástechnikai és egyéb dátumkezeléssel összefüggő rendszereknek a 2000. év követelményeinek megfelelő átállítását.

STRATÉGIAI CÉGEK

A stratégiai szolgáltatások esetében az állam elvárja, hogy a szolgáltatást nyújtó szervezet megfelelő elhárítási tervvel rendelkezzen az informatikai támogatás zavaraira vonatkozóan.

Az ellátásban fontos szervezetek felkészülését a védelmi igazgatásról szóló jogszabályok alapján a megfelelő védelmi igazgatási apparátus felügyeli, a kötelező adatszolgáltatásra építve. Ez nem sérti a vállalkozások érdekeit, mert az így gyűjtött adatok csak a fenyegetés elhárítására való felkészülést, illetve a konkrét szükségintézkedéseket szolgálhatják, egyéb felhasználásuk a jogszabályokból adódóan tilos. A kiemelten ellenőrzött szervezetek közé tartoznak a biztonsági okból lényeges intézmények is (például az atomenergia, a légi közlekedés irányításszervezetei stb.).

Polgári védelem

A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 11. §-a szerint a megyei közgyűlés elnöke, a főpolgármester és a polgármester a polgári védelmi kötelezettség teljesítése, a polgári védelmi feladatok tervezése és végrehajtása érdekében az adattal rendelkező szervtől vagy hatóságtól a munkavállalóról személyes adatát, a foglalkozására, illetőleg a szakképzettségére vonatkozó adatot, illetőleg egyéb, a szerv vagy a hatóság technikai eszközeire vonatkozó adatot kérhet. Az adatszolgáltatást az adattal rendelkező szerv 15 napon belül köteles teljesíteni.

Y2K-bizottságok

Az évszámkezelési biztos által közzétett tájékoztató szerint a védelmi, stratégiai és biztonságpolitikai államtitkársággal való kapcsolattartás a témában, valamint a közigazgatási szervek informatikai fenyegetettségével összefüggő tájékozódás folyamatos; az egyes minisztériumoknál és az országos hatáskörű szerveknél az évszámkezelési megbízottak kijelölése megtörtént. Minden tárcánál megalakult az Y2K tárcaszintű feladatainak koordinálását végző bizottság, a bizottságok projekttervet dolgoztak ki, melynek alapján végzik egyrészt a minisztériumok belső felkészítését, másrészt figyelemmel kísérik a tárcákhoz tartozó intézmények és a nemzetgazdaság működőképessége szempontjából fontos cégek felkészültségét. Az Y2K-bizottságok rendszeresen üléseznek, melyeken többnyire részt vesznek a kormánybiztos ágazati referensei.

A monitorozási rendszer működtetése ugyancsak folyamatos, és hasznos segítséget nyújt a szükséges központi lépések racionalizált kezdeményezéséhez. A stratégiai cégek felkészültségi állapotának monitorozása az egyik legfontosabb feladat, és elmondható, hogy ez az a terület, ami külföldi partnereinket is leginkább foglalkoztatja.

Ennek keretén belül megtörtént a kritikus szektorok (elektromosenergia-ellátás, a vízellátás és szennyvízkezelés, a közlekedés, a távközlés, a pénzügyi szféra, a közbiztonság, valamint a nemzeti katasztrófaelhárítás) évszámváltástól való függőségének és a dátumváltás által okozott problémák kezelésére való felkészültségének felmérésére hivatott, az ENSZ által küldött kérdőívek kitöltése és értékelése, annak folyamatos aktualizálása.

Távközlési Munkabizottság

A Matáv szervezésével megalakult a Távközlési Munkabizottság, melyben valamennyi távközlési szolgáltató képviselteti magát. A Távközlési Munkabizottság célul tűzte ki az ágazat Y2K-problémáinak közös áttekintését és megoldását, a felkészültségi szint figyelemmel kísérését, illetve a határokon átnyúló szolgáltatásokat biztosító alapinfrastruktúraként a nemzetközi együttműködést és a feladatok összehangolását. Jelenleg az ezredfordulóra esedékes ügyeleti rendszer kialakítása kezdődött meg.

Energiaszektor

Az elektromosenergia-szolgáltatók és az energiaszektor felkészültségi állapotának figyelemmel kísérésére és a külföldi energiától való függőség elemzésére a Gazdasági Minisztérium koordinációjával elindult az Elmű-projekt, megalakult az Energia Szektor Y2K munkabizottsága. Az ágazat folyamatosan tart kapcsolatot a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel (IAEA), valamint az Elektromos Energiatermelők és Szolgáltatók Nemzetközi Szövetségével (UNIPEDE).

Az összeállítást készítette:
Mogyorósi István
2000-biztos tőzsdetagok
A Tőzsde és a Keler Rt. az alábbiakban felsorolt 51 tőzsdetag ellenőrzése során megállapította, hogy a tőzsdetagok, annak érdekében, hogy üzleti tevékenységüket a 2000. év váltásakor is folytatni tudják, időarányosan már teljesítették az Y2K-megfeleltetéssel kapcsolatos tőzsdei előírásokat:
 1. ÁB-Monéta Értékpapír Rt.
 2. ABN Amro Equities (Hungary) Értékpapír-kereskedelmi Rt.
 3. Biztonság Invest Befektetési és Értékpapír-kereskedelmi Rt.
 4. BNP-Dresdner (Hungaria) Értékpapír Rt.
 5. Bre-Wor Observer Brókerház Értékpapír-kereskedő és Tanácsadó Rt.
 6. Buda Bróker Értékpapír-forgalmazási és Befektetési Rt.
 7. Buda-Cash Brókerház Rt.
 8. Budapest Értékpapír és Befektetési Rt.
 9. CA IB Értékpapír Rt.
 10. Cashline Bróker Értékpapír Rt.
 11. CIB Értékpapír Forgalmazó és Befektető Rt.
 12. Citibank Befektetési és Értékpapír (Magyarország) Rt.
 13. Concorde Értékpapír Rt.
 14. Credit Suisse First Boston (Budapest) Befektetési és Értékforgalmi Rt.
 15. Daewoo Értékpapír (Magyarország) Rt.
 16. DH Dunaholding Brókerház Rt.
 17. Diana Investment Értékpapír-forgalmazó Rt.
 18. Dunainvest Tőzsdeügynökség Rt.
 19. Eastbrokers Budapest Értékpapír-kereskedelmi Rt.
 20. Első Magyar-Angol Értékpapír Kereskedelmi és Befektetési Rt.
 21. Equilor Befektetési Rt.
 22. Equitas Bróker Rt.
 23. Erste Bank Befektetési Magyarország Rt.
 24. Garmond Capital Magyar-Amerikai Befektetési Szolgáltató Rt.
 25. Generalbróker Értékpapír Rt.
 26. Hanwha Capital Budapest Értékpapír Rt.
 27. IE-New York Bróker Befektetési Rt.
 28. ING Baring Értékpapír (Magyarország) Rt.
 29. K & H Brókerház Rt.
 30. INVESTPOINT Értékpapírkereskedő Rt.
 31. Királybróker Értékpapírforgalmazó Rt.
 32. Konzumbróker Értékpapírforgalmazási és Befektetési Rt.
 33. London Bróker Értékpapír Forgalmazó Rt.
 34. Magyar Értékpapír-forgalmazó és Befektetési Rt.
 35. Microbróker Értékpapírkereskedő és Befektetési Rt.
 36. MKB Értékpapír és Befektetési Rt.
 37. Német Befektetési Társaság Rt.
 38. Nomura Értékpapír Magyarország Rt.
 39. OTP Értékpapír Rt.
 40. Pakett Bróker Értékpapírforgalmazási és Befektetési Rt.
 41. Portfolium Értékpapírügynökség Rt.
 42. Postabank Értékpapír-forgalmazási és Befektetési Rt.
 43. Procent Befektetési Rt.
 44. Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Rt.
 45. Quantum Bróker Értékpapír-forgalmazó Rt.
 46. Rabobank Befektetési Rt.
 47. Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.
 48. Takarék Bróker Értékpapír Forgalmazó és Tanácsadó Rt.
 49. West LB Investment Rt.
 50. Wintrust Értékpapír Ügynökség Rt.
 51. Wood & Company Értékpapír-kereskedelmi Rt.

Természetesen a követelmények teljesítése még nem automatikus garancia, de már kellő alapot biztosít az átállás befejezésére.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. október 1.) vegye figyelembe!