Gazdaságunk 1999-2002-ben

Három lehetséges változat

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 18. számában (1999. szeptember 1.)

 

A középtávú prognózis készítésének kiindulópontja az volt, hogy az elmúlt évtizedben a magyar gazdaságban mélyreható szerkezeti átalakulás történt. A magyar gazdaság versenyképessége jelentősen és a '90-es évek közepén véghezvitt kiigazítás nyomán a gazdaság egyensúlyi helyzete is lényegesen javult. Erőteljes és a társadalom széles rétegei számára előnyökkel járó gazdasági fejlődés indult meg. A középtávú prognózis ennek a folyamatnak a perspektíváit vázolja föl 2002-ig.

 

Magyarország az előző évekénél kedvezőtlenebb külpiaci feltételek és romló külső egyensúlyi viszonyok között kezdi a 2000-2002 közötti időszakot. Az idén, 1999-ben a gazdaság exportorientált ágazatainak termelésnövekedési üteme csökken, mert a legnagyobb exportpiacok, az EU-országok vásárlásai jelentősen lassuló ütemben bővülnek. A gazdaság romló külső egyensúlyi helyzete egyelőre nem okoz jelentős finanszírozási gondokat. Az 1995-1997 közötti években a beáramló külföldi működőtőkéből bőven finanszírozható volt a folyó fizetési mérleg csökkenő deficitje, s a nettó külföldi adósságállomány jelentősen mérséklődött (tulajdonosi hitelekkel 16,3-ról 11,2, tulajdonosi hitelek nélkül 15,4-ről 9,7 milliárd dollárra). 1998-ban újra nőni kezdett a nettó külföldi adósságállomány, ami az idén mintegy 0,7-1 milliárd dollárral tovább emelkedik.

1999-ben a folyó fizetési mérleg hiánya a GDP 6 százaléka körül lesz. Ebben főként külső tényezők játszanak szerepet, így a pénz- és tőkepiaci válságok, a balkáni háború és a külpiaci kereslet bővülésének jelentős lelassulása.

Az elmúlt öt évben (1994-1998) az exportnövekedés volumene évi átlagban 18 százalék volt. Ez a rendkívül gyors növekedés egyrészt a versenyképesség – azon belül is a termelékenység – kedvező alakulásának köszönhető, amihez hozzájárult az árfolyam-politika is. A feldolgozóipari, azon belül a gépipari kapacitások jelentősen bővültek, amelyben a Magyarországra települt külföldi vállalatok meghatározó szerepet játszottak.

A kivitel szerkezete

Az export volumenének öt év alatt körülbelül 100 százalékos emelkedésében kiemelkedő szerepet játszott a gépipar, ahol az export 270 százalékkal bővült. Dinamikusan, 52 százalékkal emelkedett a többi feldolgozott termék kivitele is, míg a kevésbé feldolgozott árucsoportok, a nyersanyagok és az energiahordozók súlya csökkent a kivitelben. Az agrárkivitel volumenének emelkedése 54 százalékos volt, s főleg az utóbbi három évben maradt jóval alatta az összes export átlagos növekedésének (1999-ben csökkenés várható).

A kivitel az Európai Unióba nőtt leggyorsabban, e piac már a kivitel több mint 70 százalékát veszi fel. Az exportnak több mint kétharmadát a globális világgazdasági folyamatokba bekapcsolódó multinacionális vállalatok adják, jó részük vámszabad területen működik.

1999-ben a kivitel növekedési üteme messze elmarad a tavalyitól, de így is gyors, 8 százalék körüli lesz. A behozatal ennél valamivel gyorsabban, 10 százalékkal gyarapodik, a külkereskedelmi mérleg hiánya nő, 3,5 milliárd dollár lesz. A cserearányok a továbbra is nyomott élelmiszerárak és a növekvő energiaárak miatt kissé romlanak.

A GKI Gazdaságkutató Rt. kutatói három alapvető fejlődési variánst vizsgáltak meg. Ezek közül az első („A") változat a reálisan előre látható fejlődési sávnak egy kedvező esete. Ugyanakkor a „B" és a „C" változatok a lehetséges fejlődési sávnak még elfogadható, de lényegesen kedvezőtlenebb esetei.

A külső egyensúlyi mutatók alakulása, 1990-1999 (százalék)
  1990 1995 1997 1998 1999*
Nettó külföldi adósság**/GDP 48,2 36,6 24,4 25,6 27,9
Folyó fizetési mérleg/GDP 0,4 –5,5 –2,1 –4,8 –6,1
Kereskedelmi mérleg/GDP –2,8 –5,8 –4,7 –5,6 –5,8
Forrás: MNB és * GKI Rt. előrejelzése
** Tuladonosi hitelekkel

A lehetséges és kívánatos változat („A")

Az „A" változat abból indul ki, hogy a világgazdaság viszonylag gyorsan kilábal 1997-99-es nehézségeiből. A regionális pénzügyi válságok nem terjednek tovább, és kitörésük helyén is fokozatos javulás áll be. A világtermelés (és azon belül az EU gazdasági növekedése) fokozatosan gyorsul, s ez a magyar gazdaság exportorientált szektora számára kedvező fejlődést tesz lehetővé. A pénz- és tőkepiacokon a feltörekvő országok megítélése lassan tovább javul, Magyarországra további számottevő friss tőke áramlik be. Az Európai Unió 2000-ben döntést hoz a keleti bővítés két-három éven belüli lebonyolításáról. Ez a külföldi tőke számára biztosabbá teszi a megjelenést a magyar piacon.

A hazai gazdaságpolitika kis részben 1999 végén, nagyobbrészt a 2000. évben korrigálja azt a romlást, ami 1998-99-ben végbement főleg az államháztartás és a külső egyensúly terén. Alkalmazkodik ahhoz a körülményhez, hogy a korábban beáramlott tőkék természetes követelményeként megemelkedett a profitkiáramlás, s ezt figyelembe veszi a fizetési mérleget meghatározó folyamatok befolyásolásánál. Felgyorsítja a hosszabb távú eredményekhez nélkülözhetetlen reformokat, elsősorban az államháztartásban, a lakásszférában és az élelmiszer-gazdaságban.

Ilyen feltételezések esetén a gazdasági növekedés fokozatosan gyorsul, 2001-től akár kissé meg is haladhatja az 5 százalékot, az 1999-2002-es időszak átlagában 4,5-5 százalékos lesz. A gazdasági fejlődés export- és beruházásvezérelt lesz. Ebből adódóan az ipar és az építőipar fejlődik a legdinamikusabban (évi átlagban körülbelül 8 százalékkal). A korábbinál stabilabb és gyorsabb lesz a szolgáltatószektorok fejlődése is.

A GDP belföldi felhasználása számottevően emelkedik. Négy év alatt 20 százalékhoz közeli belföldi összkereslet-növekedés megy végbe. Ezen belül az átlagosnál lényegesen gyorsabban bővülnek a beruházások. Az állóeszköz-felhalmozás az 1999. évi lassulás után évi átlagban 9-10 százalékkal nő. Így a beruházási ráta 2002-re 4-4,5 százalékponttal, 28 százalékra emelkedik. A beruházásokban egyelőre viszonylag kis szerepük lesz az EU-ból érkező támogatásoknak. A fejlesztések főleg az üzleti szférában gyorsulnak fel.

A foglalkoztatási helyzet számottevően javul. Évente átlagosan legalább 1 százalékkal emelkedik a foglalkoztatottak száma. Csökken mind a regisztrált munkanélküliek aránya (megközelítően 7 százalékra), mind pedig a nemzetközi összehasonlításra alkalmas munkanélküliségi mutató (5 százalékra). A feszültségek azonban fennmaradnak az idősebb korúak, a képzetlenebbek és a hátrányos helyzetű településeken lakók esetében.

A lakosság fogyasztása évente átlagosan 4 százalékkal bővül. Ez módot ad a legnehezebb körülmények között élők helyzetének némi javítására, a középrétegek életszínvonalának fokozatos emelkedésére. A jövedelmi és vagyoni differenciálódás így is folytatódik. A lakossági megtakarítások reálértékben is erőteljesen emelkednek, részben az új nyugdíjrendszerrel, részben a javuló pénzügyi helyzettel összefüggésben.

Az infláció folyamatosan lassul, és 2002-re 5 százalékra csökken le. A reálkamatok számottevően (a jelenlegi 6 százalékról 3-4 százalékra) mérséklődnek, így a nominális kamatok még a fogyasztói árszínvonal növekedésének lassulásánál is nagyobb mértékben zsugorodnak. A pénz- és tőkepiacokon az állampapírok, a részvények és a kötvények árfolyama fokozatosan emelkedik. A csúszóleértékelés az időszak végén megszűnik, a forint árfolyama – a jelenleginél ugyan szélesebb elvi mozgási sávban, de – stabilan az euróhoz kötődik. A forint a csúszóleértékelés időszakában – fogyasztói árszinten mérve – folyamatosan felértékelődik, erős közép-európai valutává válik.

Javuló mérleg

Az államháztartásban az 1999-re várható 5 százalék körüli deficit fokozatosan mérséklődik, és 2002-ben a GDP 3 százaléka körül lesz. Érdemi reform kezdődik meg az egészségügyben. Kialakulnak a régiók, s fokozatosan döntő szerephez jutnak az államigazgatásban. A közigazgatás személyi állományát tekintve jelentősen cserélődik, új, idegen nyelveket tudó, európai orientációjú apparátus kiépítése kezdődik meg. A gazdaság növekedésével párhuzamosan valamelyest csökken az adóterhelés és a jövedelemátcsoportosítás, az államháztartás súlya a gazdaságban. A kiadások között megnövekszik a fejlesztési célúak aránya.

Ebben az igen kedvező változatban a magyar gazdaság a reformokban élenjáró, a fejlődés ütemét tekintve pedig kiemelkedő szerepet tölt be a régióban. Az átlagos fejlettségi színvonal lassan kezd közelíteni az EU-átlaghoz, s az ország egyes régiói közötti különbségek is valamelyest tompulnak.

Az időszak során a magyar gazdaság minden lényeges mennyiségi jellemzőjében eléri vagy meghaladja az 1989-es szintet, minőségileg pedig egészen más, sokkal előnyösebb helyzetbe kerül. Az átmenet szakasza abban az értelemben is lezárul, hogy az elkerülhetetlen visszaesést a gazdaság minden lényeges területén sikerül ledolgozni. Érdemi és teljes körű integrálódás megy végbe Nyugat-Európával. Az időszak végén Magyarország készen áll arra, hogy az Európai Unió tagjává váljon. A tényleges döntés már elsődlegesen politikai természetű lesz.

Növekedési mutatók (2002/1998, volumenindex) százalék
  "A" "B" "C"
GDP-termelés 120 115 115
Ebből:
Mezőgazdaság 104 103 99
Ipar 135 123 130
Építőipar 135 123 123
Szolgáltatás 115 111 109
GDP belföldi felhasználása 120 116 116
Ebből:
Egyéni fogyasztás 117 114 113
Beruházás 140 131 130
Export 150 124 135
Import 147 124 135

A lehetséges és elfogadható változat („B")

A gazdasági fejlődés „B" változata abból a feltételezésből indul ki, hogy a hazai gazdaságpolitika jó teljesítményt mutat, de a világgazdasági feltételek kedvezőtlenek lesznek. A következő években a világgazdaság bizonytalanságai nem mérséklődnek. Újabb országokban és régiókban keletkeznek pénzügyi válságok. Az EU gazdasági növekedési üteme 2000-ben lényegében nem, s később is csak jelentéktelen mértékben gyorsul. A bővítésre a tárgyalt időszakban nem kerül sor, sőt esetleg még a bővítésről szóló döntés sem születik meg 2002-ig. A fejlett országok pénz- és tőkepiacain számottevő visszaesés következik be, s ez a feltörekvő piacokat nehéz helyzetbe hozza.

Ilyen kedvezőtlen világgazdasági körülmények között a nyitott magyar gazdaság fejlődése szükségszerűen lényegesen lassúbb. A GDP növekedési üteme átlagosan 3,5 százalék körül marad, 2000-ben még tovább lassul, s 2002-re is csak 4 százalékra nő. Ez főleg annak a következménye, hogy a nehéz külpiaci helyzetben a kivitel évente átlagosan csak 5-6 százalékkal bővülhet. A külkereskedelmi és a folyó fizetési mérleg egyensúlyának elviselhető keretek között tartása érdekében a behozatal is csak lassan emelkedhet. Nincs mód a belföldi összkereslet számottevő növelésére, az éves átlagban csak 3,5 százalékos lehet. Ezen belül a lakosság fogyasztása körülbelül évi 3 százalékkal, a beruházási tevékenység mintegy 7 százalékkal gyarapodhat. Ez a modernizáció oldaláról is fékező hatást gyakorol a fejlődésre. A foglalkoztatási helyzet csak kevéssé javul.

Az infláció tartósan egy számjegyű marad, de alig-alig csökken, 2002-ben is még 7 százalék körül lesz. Valószínűleg fennmarad a csúszóleértékelés. A pénz- és tőkepiacokon tartós bizonytalanság uralkodik, kiszámíthatatlanul javulások és visszaesések követik egymást. A gazdaságpolitika fiskális ágon mindent megtesz az ország kedvező megítéléséért, leviszi 3 százalékra az államháztartás hiányát, de ez sem elegendő a kedvezőbb pénzügyi helyzet eléréséhez.

Ebben a variánsban a magyar gazdaság 2002-re több területen eléri az 1989-es színvonalat, de ennek külső egyensúlyi ára van. A gazdaság nemzetközi megítélése viszonylag kedvező marad, de a tőkebeáramlás számottevően lassul.

A lehetséges, de nem kívánatos változat („C")

A „C" fejlődési variáns közepes világgazdasági feltételeket és viszonylag alacsony hatékonyságú hazai gazdaságpolitikát feltételez. Ebben a változatban nem kerül sor az EU bővítésére a tárgyalt időszakban, de a pénz- és tőkepiacok nyugodtabbak maradnak. Gyorsul a világgazdaság és az EU növekedése. Ugyanakkor a hazai gazdaságpolitika több lényeges hibát követ el a folyamatok menedzselésében. Egyrészt 2000-2001-ben csekély súlyt ad a reformok folytatásának, s erre 2002-ben, a választási évben már alig lesz lehetősége. Másrészt 2000-ben is halogatja az egyensúlyi „kormánymozdulatot", a folyamatok tovább romlanak, s csak 2000 végén, illetve 2001-ben kerül sor hatásos kiigazításra. Addigra a károk jelentősek lesznek, az ország nemzetközi megítélése érdemben romlik.

A GDP növekedési üteme ebben a változatban is átlagosan 3,5 százalékos, de a korábbinál nagyobb ingadozások mellett: a kiigazítás előtt a növekedés gyorsul, majd utána számottevően lassul. A kiigazítás elsődlegesen a háztartások fogyasztását érinti, így annak átlagos növekedési üteme csak 3 százalékos lesz. A beruházások továbbra is viszonylag magas, 7 százalék közeli ütemben bővülnek. (A beruházási ráta azonban így is kissé elmarad a „B" változattól.)

A folyó fizetési mérlegben négy év alatt 13-14 milliárd dollár deficit keletkezik, s a nettó adósság legalább 5 milliárd dollárral nő. Az infláció az időszak közepén emelkedni kezd, ismét két számjegyűvé válik, s legjobb esetben is csak 2002-ben megy újra 10 százalék alá. A reálkamatok viszonylag magasak maradnak, a nominális kamatszintek követik az infláció hullámzását. Előfordulhat, hogy fel kell adni a csúszóleértékelés árfolyam-politikáját, vagy gyorsítani kell a havi leértékelés ütemét, ami viszont bizalomvesztést eredményezhet. A pénz- és tőkepiaci árfolyamok az időszak döntő részében inkább stagnálnak, mint emelkednek. Csak akkor indul meg egyértelmű javulás, amikor (2001-ben) az államháztartás egyensúlyzavarait egyértelmű kiigazítás oldja meg.

Ez a fejlődési változat számszerűen sok ponton hasonlít a „B" variánshoz. Szintén a fejlődési sáv viszonylag kedvezőtlen alsó határát képezi. Ugyanakkor belső összetételét tekintve eltér a „B" változattól, mert itt a gazdaságpolitikai hibák képezik a csak közepes növekedés alapját. A feltételezett korrekciót követően viszont (érdemben 2002 után) a gazdaság már dinamikusabb pályára kerülhet.

Versenyképesség és egyensúly

A magyar gazdaság fejlődésének talán legsebezhetőbb pontja a külgazdasági egyensúly. Persze ez nem csupán a magyar gazdaságra jellemző, hanem szinte valamennyi, a gazdasági fejlettségben elmaradt ország közös sajátossága. Ezért a problémakörrel a továbbiakban kissé részletesebben foglalkozunk.

Abból indulunk ki, hogy 1999 után azok a költség típusú versenyképességi előnyök is csökkenni fognak, amelyek több év óta pozitív szerepet játszottak a fajlagos bérköltségek csökkenésében: a feldolgozóiparban évi 6-7 százalékra mérséklődhet a termelékenység növekedési üteme a korábbi évek két számjegyű javulásával szemben. Az eddiginél jobban nőnek a reálbérek, és nem várható, hogy csökkenne, inkább nő a foglalkoztatottak száma.

A kereskedelempolitikai eszközök hatása exportoldalon nem lesz erős, legfeljebb kisebb mértékű javulásra számíthatunk. Az exportnak már több mint 80 százaléka olyan országokba irányul, amelyekkel szabadkereskedelmi megállapodásunk van. Ugyanakkor szaporodnak a velünk szembeni vám jellegű beviteli korlátok.

A külkereskedelem regionális szerkezetében továbbra is megmarad az EU-országok magas, 75 százalék körüli aránya. Nem várható, hogy érezhetően nő a kelet-európai, köztük a CEFTA-országok részaránya a magyar kivitelben, jó, ha a jelenlegi szint fennmarad. Az export ágazati koncentrációja továbbra is magas marad. A gépipari kivitel dominanciája tovább nő, de aránya a korábbiaknál lassabban emelkedik.

A magyar gazdaság továbbra is erősen importigényes marad, ami összefügg a kivitel igen erős importfüggőségével, az ágazaton belüli, úgynevezett intraszektorális külkereskedelmi forgalom magas arányával, a bérmunka és az alvállalkozói tevékenység nem csökkenő jelentőségével. E sajátos exportszerkezet importigényesség szempontjából aligha változik meg néhány év alatt. (A nagy exportőrök döntően külföldiek és azok is maradnak, s piacismeretüknél, érdekeiknél fogva is erősen importorientáltak.)

A beruházások várható dinamikus növekedése – tekintve, hogy a beruházások importtartalma hagyományosan magas, és a hazai gépipar csak egyes területeken képes állni a versenyt a belföldi beruházási piacon – szintén a behozatal növekedését húzza alá. A gazdasági növekedés fogyasztásra is kiterjedő gyorsulása – továbbá – közvetlenül és közvetetten is húzóhatást gyakorol a behozatalra.

A közvetlen hatás erősségét növeli, hogy Magyarországon a kereskedelem jelentős része, főleg a nagy forgalmú bevásárlóközpontok külföldiek kezében vannak, és ezek aránya tovább nő. A külföldi bevásárlóközpontok nagyrészt importtermékeket értékesítenek, kiszorító hatást gyakorolva a hazai fogyasztási cikkekre. Ezért fontos a gazdaságpolitika szerepe (például kedvezményes hitelek nyújtása stb., a technológiatranszfer elősegítése, regionális beszállítói programok kidolgozása stb.) abban, hogy a belföldi termelők, mint potenciális beszállítók, nagyobb esélylyel szerezhessenek vissza vagy tarthassanak meg fontos területeket a fogyasztási cikkek piacán, ami vélhetően a fogyasztási cikkek árszínvonalára is kedvező hatással lenne.

Főbb külgazdasági lejzőszámok várható alakulása
  1998 1999 2002/1998 Összesen 1999-2002
"A" változat
Export 121 108 150  
Import 124 110 147  
Külkereskedelmi mérleg –2,7 –3,5   –12,7
Folyó fizetési mérleg –2,3 –3,0   –10
Külföldi működőtőke beáramlása 1,6 1,5   7,5
"B" változat
Export 121 108 124  
Import 124 109 124  
Külkereskedelmi mérleg –2,7 –3,5 3,5 –14
Folyó fizetési mérleg –2,3 –2,7   –12
Külföldi működőtőke beáramlása 1,6 1,3   7
"C" változat
Export 121 108 135  
Import 124 110 135  
Külkereskedelmi mérleg –2,7 –3,3   –14,5
Folyó fizetési mérleg –2,3 –3   –13,5
Külföldi működőtőke beáramlása 1,6 1,1   5
Forrás: GKI Rt. előrejelzése

Külgazdasági jellemzők

A külkereskedelmi folyamatok fenti általános jellemzői mellett a makrogazdasági fejlődés eltérő változatai ezekre a folyamatokra is erőteljes hatást gyakorolnak. A legfontosabbak ezek közül:

Az „A" változatban:

  • Kedvező lesz a világgazdasági környezet, az OECD-országok importjának volumene 2000-től újra nő, meghaladja a világkereskedelmi átlagot, s a legnagyobb kereskedelmi partner, a német gazdaság újra dinamikusan növekszik. Továbbra is kedvezően alakul a magyar gazdaság relatív versenyképessége, szaporodik a piacképes szakágazatok és vállalatok súlya.
  • A külföldi befektetők bizalma újra megerősödik.
  • Csökken az importigényesség, mert a kormány kiigazító intézkedései a hazai fogyasztást 2000 után kissé lefékezik.
  • Fejlődik az infrastruktúra, amely egyre nagyobb mértékben finanszírozható az EU-transzferekből.

Az Európai Unióval folyó csatlakozási tárgyalások megfelelő ütemben haladnak.

A külkereskedelmi mérleg 1999-ben jelentősen romlik, a deficit 3,5 milliárd dollár körül lesz, de 2000-től a deficit a megélénkülő világpiaci helyzetnek köszönhetően csökken. Az export 1999-2002-ben lényegesen kisebb ütemben bővül, mint az elmúlt négy évben, de dinamikája jelentős, 10 százalék feletti lesz. Az élénkülő export közvetlenül azt is kifejezi, hogy a külföldi befektetők bizalma megszilárdult. Az import növekedési üteme is magas marad, de 2000-ben kissé fékeződik. A külső egyensúlyra ügyelő kormányzati magatartással és a magyar gazdaság még bőséges versenyképességi tartalékainak felszínre kerülésével el lehet érni, hogy a behozatal növekedése tartósan alatta maradjon a kivitelének.

Az 1999-2002-es időszak elején tehát a folyó fizetési mérleg átmenetileg romlik; idén a deficit 3 milliárd dollár (a GDP körülbelül 6 százaléka) lesz, mindenekelőtt a kereskedelmi deficit növekedése miatt. Mivel azonban a külső feltételek várhatóan javulnak, és ha a kormány megfelelő módon kezeli a külső egyensúlyt, a fizetési mérleg hiánya 2000-ben csökken, megközelíti a tavalyi alacsonyabb nívót.

A folyó fizetési mérleg tételeinek szerkezete további lényeges változásokon megy keresztül. Nő a profitrepatriálás, kissé növekednek az adósságok utáni kamatfizetések. Várható, hogy a szolgáltatásokon belül a turizmus mérlege a beutazóturizmus bővülése miatt javul. A folyó fizetési mérleg alakulását fokozatosan növekvő mértékben határozzák meg az egyéb szolgáltatások: természetes folyamat, hogy a technikai-kulturális szolgáltatások kiadási tételei növekednek meg (bérleti díjak, számítógépes információszolgáltatások, szabadalom, licencvásárlások stb.). Az üzleti (pénzügyi, biztosítási) szolgáltatások megnövekedett devizakiadásait ugyanakkor nem tekinthetjük természetesnek, azt e szektor javuló versenyképességével, a hazai szolgáltatások színvonalának javításával fontos lenne csökkenteni.

A közvetlen külföldi nettó tőkebefektetések 1999-ben csökkennek. Az ország kedvező regionális helyzete és továbbra is fennmaradó versenyképességi előnyei miatt azonban vonzó befektetési célpont marad, s az EU-csatlakozás is néhány éven belül reális perspektíva lesz. Ezért 2000-ben megélénkül a külföldi működőtőke beáramlása. 1,6-2 milliárd dolláros éves értéke lényegében elegendő lesz a folyó fizetési mérleg deficitjének finanszírozásához. Így az ország adóssághelyzete a következő két évben nem romlik, sőt kissé javulhat is. Ugyanakkor számolni kell azzal is, hogy nő a kiáramló működőtőke.

A „B" változatban

A külső egyensúly az „A" változathoz viszonyítva alacsonyabb (de lényegében párhuzamos) export- és importbővülés mellett alakul ki. A növekedés fenntartható marad, de ezt a változatot a magyar gazdaság, illetve a régió iránti bizalom gyengülése jellemzi, s a külföldi tőkebefektetések csökkennek. Ez kényszerítő erő a viszonylag elfogadható külső egyensúlyi viszonyok elérésére, ami az export korlátozott növekedési potenciálja miatt mindenekelőtt az import lefékeződése árán érhető el a belföldi felhasználás visszafogásán keresztül.

A „B" változat szerint a folyó fizetési mérleg hiánya 2000-2002-ben összességében kissé több lesz, mint az „A" fejlődési pálya esetén. A külkereskedelmi egyensúly nem javul, és végig 3,5 milliárd dollár körül marad.

Mind az „A", mind a „B" változat szerint fokozatosan csökken az MNB-t és a kormányt terhelő adósságtörlesztési kötelezettség. (Várható, hogy 2003-ra a hitelintézetekhez és a vállalati szektorhoz tartozik a teljes nettó külföldi adósságállomány mintegy 70 százaléka.) A „B" változatban azonban az ország nettó külföldi adóssága érdemben nő.

A „C" változat

E forgatókönyv esetén a külső egyensúly nagymértékben romlik. Ebben az alapvetően hibás (késlekedő) gazdaságpolitikát és egyben romló külpiaci helyzetet kifejező változatban az egyensúlyromlás gyökere a külkereskedelmi mérleg romlása. Az árfolyam-politika hektikus mozgásokra kényszerül. Mivel a külföldi tőkebefektetések mérséklődnek, jelentősen nő az ország eladósodottsága.

A GKI Rt. középtávú előrejelzése e változatának megvalósulása esetén 1999 után is jelentős – 3 milliárd dollárt meghaladó – lesz a külkereskedelmi mérleg hiánya, s az időszak elején tovább romló egyensúly kiigazítása csak jelentős késéssel történik meg. A külföldi befektetőket elbizonytalanítja a kormány hezitáló magatartása.

A külföldi működőtőke beáramlása csökken, s messze nem fedezi a folyó fizetési mérleg hiányát. A nettó külföldi adósságállomány 2002-ben eléri a 16 milliárd dollárt, ami, bár súlyos finanszírozási gondokat nem okoz, a fejlődés esélyeit rontja. Ebben a variánsban mind az állam, mind a vállalatok és a kereskedelmi bankok pozíciója romlik.

A kormány megszorító intézkedései (belső fogyasztás visszaszorítása, a növekedés lefékezése, leértékelés) következtében az import kissé lefékeződik, de a gyengülő szerkezeti alkalmazkodás nehezíti az export dinamikus bővülését is.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. szeptember 1.) vegye figyelembe!