Erősödő pénzintézetek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. augusztus 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 17. számában (1999. augusztus 1.)

Eseménydús évet zártak tavaly a bankok, nemkülönben ügyfeleik. Bukott a Postabank és a Realbank. Az első túl nagy volt ahhoz, hogy veszni hagyják, ámbár a mentőakció több mint 150 milliárdba került. A kisebbiket nem mentették meg, amikor kiderült, hogy a veszteség néhány milliárddal több lesz a vártnál.

A többi bank sem zárt jó évet. A múlt terheitől már korábban megszabadult pénzintézetek, valamint a brókercégek életét az orosz pénzügyi válság, a származékos piacok összeomlása, a részvényárak völgymenete és ezek következtében a kockázatok növekedése nehezítette. A válságtól megkímélt hitelintézeteknél pedig a nem mindig sikeres informatikai fejlesztések horribilis költségei és a gyenge jövedelmezőségű üzleti év okozott a vezetőknek főfájást. Emiatt a nagybankok csoportja is kettészakadt. Csak az OTP Bank és a Magyar Külkereskedelmi Bank nyeresége mutatja, hogy dacolni tudtak az elmúlt év nehézségeivel. Jövedelmezőségi mutatóit illetően leszakadt viszont a Budapest Bank, a Kereskedelmi és Hitelbank, amelynek ráadásul a vagyona is csökkent.

A bankok gyenge teljesítményét mutatja, hogy az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet csaknem fél tucat bankot volt kénytelen felszólítani arra, hogy pótolják a veszteségek miatt elolvadt tőkéjüket, illetve a meglevő tőke terhére írják le a mérlegben már jó ideje hurcolt veszteséget.

A szakértők által a bankok között várt koncentrációnak még nincs jele, csak a takarékszövetkezeteknél gyorsultak fel az összeolvadások: számuk 1998 folyamán 243-ról 236-ra csökkent. A bankok száma azonban még nőtt is, 1998 végén 44-en voltak, az egy évvel korábbi 43-hoz képest. A piac három új szereplővel gyarapodott: megalakult a Földhitel- és Jelzálogbank, az Otthon Lakástakarékpénztár és a Société Générale Hungaria Bank. Ezzel szemben a Nomura Bank befektetési vállalkozássá alakult, és egyesült a Pénzintézeti Központ Bank, valamint a Polgári Bank.

Külföldiek túlsúlyban

Kismértékben, de tovább nőtt a külföldi többségi tulajdonban levő bankok aránya. A hitelintézetek összesen 336,840 milliárd forintos jegyzett tőkéjéből 224,576 milliárd a külföldi tőke, 66,7 százalék az egy évvel korábbi 65,6 százalékhoz képest. 1998 folyamán valamennyi hitelintézeti csoport jegyzett tőkéje növekedett, az átlagtól elmaradva a nagybankoké és a hitelszövetkezeteké, az átlagnál erőteljesebben a szakosított hitel- és pénzintézeteké, azon belül is elsősorban a lakás-takarékpénztáraké. Az év végére – a Realbankot kivéve – valamennyi részvénytársasági formában működő hitelintézet saját tőkéje elérte a törvényben rögzített minimumot, az 1 milliárd forintot. A szövetkezeti formában működő pénzintézetek közül a takarékszövetkezeteknek mintegy 20 százaléka, a hitelszövetkezeteknek pedig negyede nem érte el a 40 millió forintos tőkekövetelményt, ezt a törvény szerint 1999 végére kell teljesíteniük, ha közben nem változik az összeghatár.

A közvetlen állami tulajdonú bankok száma a Postabank állami szanálása révén háromra emelkedett, így az év végén az állam közvetlen és közvetett tulajdonában öt bank volt. A Postabank szanálásával is összefüggött a magyar fejlesztési bankbéli állami tőkeemelés.

A magyar bankok fejlődésének egyik fontos kérdése, hogyan alakul a szervezeti koncentráció, várhatók-e további bankfúziók, felszámolások vagy piacról való kivezetések. Tavalyi folyamatok következményeként 1999 elején az ÁPTF visszavonta a Realbank tevékenységi engedélyét, és megkezdődött a bank felszámolása. A Citibank januárban olvasztotta magába leánybankját, a Európai Kereskedelmi Bankot. A Kereskedelmi és Hitelbank ebben az évben leánybankját, a Kvantumbankot vezeti majd ki a piacról. Minden jel arra mutat, hogy a Postabank 1999 folyamán magába olvasztja a Polgári Kereskedelmi Bankot.

Erősödő piaci aktivitás

A bankok piaci aktivitását is tükröző mérlegfőösszeg 1998-ban 19 százalékkal nőtt, ami reálértékben is jelentős gyarapodás. Az összes forrás értéke csaknem ezermilliárd forinttal bővült, amelynek fele az ügyfelektől, ötöde a bankközi pénzpiacról, 15 százaléka pedig külföldről származik. A saját tőke növekménye 10 százalékát adta a források bővülésének.

Az eszközoldalon a hitelezési tevékenység élénkülése figyelhető meg. A nehézségekkel bajlódó bankoknál ez másképpen alakult, mivel azoknál – a portfóliótisztítás következtében – csökkent a hitelállomány. A hitelezésen belül a vállalkozóknak nyújtott devizahitelek a forinthiteleket meghaladó mértékben növekedtek, így év végére a vállalkozói kihelyezések csaknem harmada már devizahitel volt. A devizahitelek mintegy 80 százaléka három területre áramlott, nagyjából egyenlő arányban: a jegybankhoz, a vállalkozói hitelezésbe és külföldre, jellemzően rövid lejáratra. A jegybankban elhelyezett devizabetétek növekedéséhez az MNB által kínált, a külföldi ajánlatokkal versenyképes kamatok mellett hozzájárult az is, hogy az orosz pénzügyi válság után nőtt a bankok szabad devizaforrásainak összege, amit ideiglenesen rövid lejáratú devizabetétekben kamatoztattak. Év végén a jegybanknál elhelyezett rövid lejáratú devizabetét-állomány 78,5 százalékkal volt magasabb, mint egy esztendővel korábban.

A tőkeáttétel alig változott a bankrendszerben 1998 folyamán. A saját tőke mérlegfőösszeghez viszonyított aránya az 1997 évi 8,9 százalékról 9,1 százalékra növekedett. A hiánnyal küszködő bankok tőkeellátottsága a Postabanknál és a Magyar Fejlesztési Banknál végrehajtott állami tőkejuttatás következtében az év végére rendeződött, sőt meghaladta a többi bank átlagát. A lakás-takarékpénztárak magas saját tőkeellátottsága jelzi, hogy eddig nem sikerült a betétállományt a gazdaságos működéshez szükséges szintre emelni. A kisbankok tőkeellátottsága általában meghaladja a nagy és középbankokét.

A bankok saját tőkéje a mérlegfőösszegen belül 3,5 és 93,9 százalék között alakult, értelemszerűen az újonnan alapított bankoknál volt szélsőségesen magas. A nagybankok között az OTP Banknál a legkisebb, 5 százalék a saját tőke aránya a mérlegfőösszegre vetítve, s a Citibanknál a legnagyobb, 14 százalék. A középbankoknál ugyanez a két szélső érték 4,1-10,8 százalék között volt, – előbbi a Takarékbanknál, utóbbi a Hypo-Vereinsbanknál.

A bankok saját tőkéje szélsőségesen változott. A pénzintézetek csaknem felénél a saját tőke az eredményes tevékenység vagy a tulajdonosok, illetve az állam tőkejuttatása következtében az inflációt meghaladó mértékben nőtt. Tizenkét bank saját tőkéje ugyan nominálisan növekedett, de az alacsony eredmény miatt reálértékben csökkent. Nyolc banknál a tulajdonosok 1998 folyamán még nem pótolták a veszteségek következtében 6-26 százalékkal lecsökkent saját tőkét, ezek a Rabobank, az ABN Amro, az Eximbank, a Kereskedelmi és Hitelbank, a Lakáskassza, a Kvantumbank, és a Pénzintézeti Központ Bank, valamint a Polgári Bank fúziójával létrejött Polgári Kereskedelmi Bank.

A lakosság takarékos

A bankok betétei között az ügyfelektől származó források szerepe mérséklődött, a rövid lejáratú vállalkozói betétek összege reálértékben is csökkent. Arányában erőteljesen nőtt viszont a lakosságtól származó forint- és devizabetét, s év végén az összes forrás 35 százalékát adta. A lakosság és a vállalkozók továbbra is vonakodtak attól, hogy megtakarításaikat éven túl lekössék. Emiatt év végén a bankok forrásainak átlagosan csaknem háromnegyedét rövid lejáratú betétek alkották, miközben az eszközök 45,7 százalékát hosszú lejáratra helyezték ki. A bankok tehát növekvő mértékben finanszíroztak rövid forrásból hosszú hitelt, nőtt tehát a lejárati eltérésből származó kockázatuk. Ugyanakkor ez a gyakorlat jövedelmezőnek bizonyult a tavalyi kamattrend következtében, a gyorsan átárazható betéteket ugyanis lassabban átárazható, magasabb hozamot ígérő kihelyezésekbe fektették. A lakossági és vállalati betéteken belül a deviza aránya csökkent, a lakossági betéteknek több mint egynegyede, a vállalkozóinak pedig egyötöde volt deviza.

A hitelezés felfutása, valamint az orosz pénzügyi válság nyomot hagyott a bankok portfóliójában, amennyiben nőtt a kockázatosabbnak minősíthető kihelyezések aránya. A teljes minősített állomány 1998-ban mintegy 7 ezer milliárd forint volt. A növekményből 92 milliárd az országkockázatról hozott pénzügyminisztériumi rendelet következménye volt. Az év végén a hitelintézetek teljes minősített állományának 89,3 százaléka volt problémamentes. A legjobbnak a részvénytársasági formában működő bankok portfóliója mondható, a takarékszövetkezeteké már rosszabb, s a legkevésbé jó képet a hitelszövetkezetek portfóliója mutatja. Tavaly megtört a portfóliók minőségének az 1993-as mélyponttól 1997-ig tartó javulása. S ez a folyamat nem csupán a Postabank és a Magyar Fejlesztési Bank, valamint a Realbank esetével magyarázható. A bankok portfóliójának minősége akkor is romlott, ha az állományokat e három bank adatai nélkül vesszük számításba. A rosszabb minősítésű tételek aránya a különösen veszteséges bankok mellett a szakosított hitel- és pénzintézeteknél nőtt jelentős mértékben. A legjobb minőségű portfólióval – 95 százalékban problémamentes állománnyal – 1998 folyamán is a középbankok dicsekedhettek.

A hitelintézetek portfóliójának romlása a céltartalékigény növekedésével járt. A céltartalék-állomány 1998-ban az előző évihez képest összesen 96 milliárd forinttal, 156 milliárdról 252 milliárdra nőtt. A hitelintézeteknek 1998-ban azokon a követeléseken felül, amelyekre céltartalékot képeztek, összesen 409 millió forintnyi – zömmel vállalkozói hitelezési – veszteséget kellett leírniuk.

Változó országkockázatok

A céltartalék-állomány változása 70 százalékban mérlegtételekhez (hitelekhez, befektetésekhez), a többi mérlegen kívüli, zömmel függő kötelezettségekhez, valamint a rendelet következtében képzendő általános kockázati céltartalékhoz kapcsolódik. Az országkockázattal kapcsolatos céltartalékképzésre vonatkozó PM-rendelet várható hatásainak felmérésére az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1998 első félévében próbaszámítást végzett. E szerint a bankoknak összesen 48,4 milliárd forintnyi tartalékot kellene képezniük, ebből 1998-ban ennek felét, azaz 24,2 milliárd forintot. A bankok azonban végül ennél jóval kevesebbet, csak 7,8 milliárdot képeztek, a bankok ugyanis csökkentették oroszországi kinnlevőségeiket. Miközben összes külföldi kockázatvállalásaik fél év alatt 21,8 százalékkal nőttek, addig az oroszországi kockázatvállalásuk 34,7 százalékkal csökkent. Ugyanakkor a bankok növelték külföldi kihelyezéseikkel kapcsolatos kockázati céltartalékaikat, ami csökkentette az ugyanarra a tételre képzett országkockázati céltartalékot. A rossznak minősített – elsősorban orosz – kihelyezések állománya 1998-ban 11 milliárd forint volt, szemben az előző évi 104 millióval, így ezekre a tételekre 8 milliárd forinttal nőtt a céltartalék-állomány. A növekmény 87 százaléka két nagybanknál, az OTP Banknál és a Magyar Külkereskedelmi Banknál keletkezett. Az MKB ezenfelül már tetemes országkockázati céltartalékot is képzett, míg az OTP egyáltalán nem képzett ilyet. Az előzetes ÁPTF-adatok szerint 15 bank képzett a hitelintézeti törvény előírásai szerinti általános kockázati céltartaléknál kevesebbet, 3 bank az előírás szerint járt el, 27 bank pedig többet képzett. Az auditálás során azonban valamennyi bank eleget tett a törvény előírásainak.

Nagybankok versenye

A bankrendszeren belül a 250 milliárd forintnál nagyobb mérlegfőösszegű nagybankok eredményessége igen vegyes képet mutat. Az OTP Bank és a Magyar Külkereskedelmi Bank nyeresége nagy, e két bank dacolni tudott az orosz pénzügyi és a tőkepiaci válság következményeivel. Mellettük reálértékben még a nyilvános közgyűlést nem tartó CIB Bank tudta megőrizni saját vagyonát, miközben az inflációnál nagyobb osztalékot fizetett részvényeseinek. Az OTP Bank és az MKB 1998-as üzleti évét és az elmúlt 3 év üzleti fejlődését jó érzéssel nyugtázhatták a részvényesek. A tőzsdén forgó OTP-papírok ára a kibocsátáskori 120 százalékról ezer százalék fölé nőtt. Eddig bejött a bank 1996 elején meghirdetett profitnövelő és költségcsökkenő programja. Ennek részeként a 14 ezer feletti banki létszám 1998 végére 9145 főre csökkent, ami nagyban növelte az egy főre számított hatékonysági mutatókat. A bank rájött, hogy a lakossági piacon betöltött monopolhelyzete lehetőséget ad az extraprofit realizálására, feltéve hogy jelentősen javítja addigi pazarló gazdálkodását, és szigorú költségcsökkentést hajt végre. A lakossági bank, az éles piaci verseny ellenére, növelte piaci részét a vállalati hitelezésben, három év alatt 11-ről 13 százalékra. Évek óta csökken viszont piaci része a lakossági betétgyűjtésben és hitelezésben. Az OTP Bank összbanki piacon mért részesedése is fogyott, 3 év alatt 28-ról 25 százalékra. 1998-ban végre reálértékben is sikerült növelni a mérlegfőösszeget.

Teret nyert viszont a piacon a Magyar Külkereskedelmi Bank, holott fő területén, a vállalati betétgyűjtésben és hitelezésben a verseny nagyon erős, a kamatrések pedig egyre szűkülnek. A bank mérlegfőösszegének 32 százalékos növekedésével (majdnem kétszerese a bankrendszer 17,8 százalékos átlagának) elhúzott a különféle okok miatt lemaradó többi nagybanktól, bebiztosítva második helyét az OTP Bank mögött. A növekedésnek azonban ára volt, 1998 folyamán a bank bruttó jövedelmének 25 százalékát vitte el a céltartalékképzés és a hitelezési veszteség. (Egy évvel korábban csak 8,7 százalékát.) Szerencsére volt miből levonni, hiszen 1998-ban a bruttó (banküzemi) eredmény 37 százalékkal nőtt. A folyamatosan jó jövedelmezőségű bank részvényeinek árfolyama az elmúlt 3 évben a tőzsdén kívüli piacon csaknem nyolcszorosára nőtt. Az OTP Bank és az MKB 1998. évi növekedésével, a CIB Bank pedig tartósan jó mutatóival a nagybankok élére került, miközben az ugyancsak ebbe a csoportba tartozó Kereskedelmi és Hitelbank, valamint az ABN Amro Bank, továbbá a Budapest Bank egyre inkább leszakad ettől az élbolytól. Eredményességük csökkent, az ABN Amro Bank már második éve jelentős veszteséget kénytelen elkönyvelni.

Nagybankok eredményei és osztalékai az 1998-as év után
Bank Mérlegfőösszeg Mrd Ft Növekedés előző évhez Adózás előtti eredmény Adózás utáni eredmény Osztalék Mrd Ft Osztalékfizetési ráta (%)
OTP Bank 1635,8 13,5 25,61 21,113 4,3793 20,74
Magyar Külker. Bank 602,99 32 9,083 7,7 1,969 25,58
Kereskedelmi és Hitelbank 515,98 14,44 –2,890 –2,890
CIB Bank 386,005 13 8,512 6,964 5,5* 78,9
Postabank 377,2 8,6 –135,412 –135,412
Budapest Bank 269,402 6,8 3,293 2,631 1,9375 73,63
* A jegyzett tőke emelésére fordítják.
Forrás: magyar számviteli szabályok szerinti, nem konszolidált 1998-as mérlegadatok és közgyűlési dokumentumok

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. augusztus 1.) vegye figyelembe!