Július 20. – július 31.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 16. számában (1999. július 1.)
Július 20. Havi és évközi adóbevallás határidői

Érintettek: havi és évközi adóbevallásra kötelezettek

Az érintetteknek a havi adóbevallást a tárgyhónapot követő hó 20-áig, az évközi bevallást a negyedévet követő hó 20-áig kell az adóhatósághoz benyújtaniuk.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. a) pont

Július 20. Áfa-bevallás

Érintettek: általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint az általános forgalmi adóról havi vagy negyedéves adómegállapításra kötelezett adózó az adómegállapítási időszakot követő hó 20. napjáig köteles benyújtani az adóbevallását.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4. a) pont

Július 20. Áfa megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: áfa fizetésére kötelezett adóalanyok

Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalany az általános forgalmi adó nettó, elszámolandó összegét
  • ha havonta tesz adóbevallást, a tárgyhót követő 20-áig,
  • ha negyedévente tesz adóbevallást, a negyedévet követő 20-áig

köteles megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. pont

Július 20. Gyakorított áfa

Érintettek: havi áfa-bevallásra kötelezett adózók

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. (A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás, az évente bevallásra kötelezett adózó a negyedévenkénti vagy a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. pont

Július 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: a társasági adó alanyai

Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor minden hónap 20-áig, ha negyedévenként fizet adóelőleget, akkor a negyedévet követő hó 20-áig köteles az adóelőleget megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. A) pont

Július 20. Fogyasztási adó megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek

Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú I/4. B) pont

Július 20. Jövedéki adó bevallása

Érintettek: jövedékiadó-fizetésre kötelezettek

A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles bevallani.

1990. évi XCI. törvény 8. számú melléklet 1. pont

Július 20. Jövedéki adó megfizetése

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján, nem adójeggyel fizetnek meg.)

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 2. B) pont

Július 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Július 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők

Az adózó – a játékautomata után fizetendő játékadó kivételével – a játékadót a tárgyhót követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig köteles megfizetni. A játékautomata éves adóját az adózó az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet 1/7. b) pont;
1991. évi XXXIV. tv. 37. § 15. pont

Július 20. Adójegy

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyekről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként nyilvántartást kell vezetnie, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján havonta, a tárgyhót követő 20-áig a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást kell elkészítenie.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 8. § (1) bek.

Július 20. Költségvetési támogatás bevallása

Érintettek: a költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózók

Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig tesz bevallást.

1990. évi XCI. törvény 1. számú melléklet II/5. c) pont

Július 20. Költségvetési támogatás igénylése

Érintettek: költségvetési támogatás igénybevételére jogosultak

Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, a havonta megállapított költségvetési támogatást az adózó havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2. pont

Július 20. Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevétele, egyszeri támogatási előleg

Érintettek: gyakori igénybevételre jogosult adózók

Ha az adóhatóság az adózó kérelmére gyakori (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételt engedélyez, a hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni. Egyszeri előleg igénybevételének engedélyezése esetén az igénybevétel lehetősége a tárgynegyedév első hónapjának 20. napjától nyílik meg, és azt a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kell visszafizetni.

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet IV/4. pont

Július 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni, az elszámolt hónapot követő hónap 20-áig.

1991. évi IV. tv. 40. § (1), 42. § (2), (4) bek.

Július 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg az elszámolt hónapot követő 20-áig.

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. § (4) bek.

Július 20. Tb-összesítő, járulékfizetés

Érintettek: helyi önkormányzati nettó finanszírozású szervek

A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásában részt vevő szervek esetében az összesítő bevallás benyújtásának és a járulék befizetésének határideje a tárgyhónapot követő hónap 20. napja. E határidő irányadó – az előbbiek szerint meg- határozott szervek esetén – a magánnyugdíjpénztárakhoz történő tagdíj bevallásának és befizetésének kötelezettségére is.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (7) bek.

Július 20. Adatszolgáltatás a Kincstárral szembeni elszámolásban

Érintettek: munkáltatók és kifizetők

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint a kincstári körbe, illetőleg a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása hatálya alá tartozó illetmény-számfejtési feladatokat ellátó munkáltató és a kifizető külön törvény alapján a Kincstárral szembeni elszámolásban a kifizetést terhelő adóról (adóelőlegről) az elszámolt hónapot (kifizetést) követő hó 20-áig adatot köteles szolgáltatni az illetékes állami adóhatóságának.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (11)-(12) bek.

Július 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. c) pont

Július 20. Kulturális járulék

Érintettek: kulturális járulék fizetésére kötelezettek

A kulturális járulékot a járulékfizetésére kötelezett (személy) maga állapítja meg, vallja be és fizeti meg az általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel után, negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig az APEH által közzétett számlaszámú kulturális járulék beszedési számla javára.

1993. évi XXIII. tv. 6. § (1) bek.

Július 20. Rehabilitációs hozzájárulás

Érintettek: rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezettek

Az adózó a rehabilitációs célú hozzájárulásra a jogszabályban előírt módon [lásd az 1991. évi IV. törvényt és a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendeletet] számított előleget az I-III. negyedévben a negyedévet követő 20-áig köteles megfizetni. A befizetett előlegek és az éves hozzájárulás különbözetét az adóévet követő február 15-éig kell megfizetni.

8/1983. (VI. 29.) EüM-PM egy. rendelet;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/11. pont;
1991. évi IV. tv. 2/A § (3) bek.

Július 20. Szakképzési hozzájárulás visszaigénylése

Érintettek: szakképzési hozzájárulásra kötelezettek

Az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett, aki többletköltség visszatérítését negyedévenként kívánja érvényesíteni, az első három negyedévben felmerült igényét a Magyar Közlönyben és az Oktatási Közlönyben közzétett OM Tájékoztató mellékletét képező "Adatlap a Munkaerőpiaci Alap szakképzési alaprészéből tényleges költség alapján történő visszaigénylés évközi folyósításához" című nyomtatványon nyújthatja be az Oktatási Minisztérium Szakképzési Támogatások Főosztályához a negyedév lezárását követő hónap 20. napjától. A negyedik negyedévi igénylés az éves bevallás részeként érvényesíthető.

17/1999. (IV. 2.) OM rendelet 3. § (4) bek.

Július 20. Nyomtatványforgalmazó adatszolgáltatása

Érintettek: nyomtatványforgalmazók

A nyomtatványforgalmazó (alforgalmazó) az általa értékesített, adóigazgatási azonosításra alkalmas számla- vagy nyugtatömbökről – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – vevőnkénti részletezésben negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig adatot köteles szolgáltatni az elsőfokú állami adóhatósághoz.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet K) pont

Július 20. Szövetkezeti hitel kamattámogatása

Érintettek: szövetkezetek

A kölcsönszerződés szerinti időszakra kamattámogatást vehet igénybe a szövetkezet, amennyiben a természetes személy tagja által legfeljebb egyéves lejáratra nyújtott kölcsön összegét mezőgazdasági tevékenysége költségeinek fedezetére használja fel. A támogatás negyedévente, a tárgynegyedévet követő huszadik naptól igényelhető az igénylő nyilvántartásba vételét végző megyei földművelésügyi hivatalon keresztül az adóhatóságtól.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 74. § (1), (5) bek.

Július 20. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozíciót a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

Július 20. Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás

Érintettek: sertésfeldolgozó üzemek

A sertésfeldolgozó üzem a sertésállomány-mentesítési hozzájárulást a feldolgozást, illetve az átvételt követő hó 20. napjáig köteles megfizetni. A támogatás a sertésállomány mentesítéséről szóló jogszabály [2/1987. (II.9.) MÉM-PM együttes rendelet] szerint a tárgyhót követő 20-ától vehető igénybe.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/10. pont

Július 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §

Július 20. Tehéntej-támogatás

Érintettek: tejtermelők, feldolgozók, felvásárlók

A tehéntejminőséghez kötött támogatás az 1999. január 1-jét követően felvásárolt tejre havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelhető az illetékes elsőfokú adóhatóságnál.

2/1999. (I. 14.) FVM rendelet 3. § (1) bek.

Július 20. Minőségi vágósertés intervenciós támogatása

Érintettek: alapanyag-termelők, -feldolgozók

A támogatást a tárgyhót követő hónap 20-ától lehet igényelni az APEH-től. A támogatást az APEH 10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás állami felvásárlás számláról folyósítják.

54/1999. (VI. 11.) FVM rendelet 7. § (4) bek.

Július 20. Vágómarha intervenciós támogatása

Érintettek: alapanyag-termelők, -feldolgozók, kereskedők

A vágómarha minőségi termelésnek intervenciós támogatását az érintettek a vonatkozó rendelet szerinti feltételek fennállása esetén igényelhetik minden tárgyhót követő hónap 20-ától az illetékes APEH-től.

5/1999. (I. 14.) FVM rendelet 5. § (3) bek.

Július 20. Juhtejfelvásárlás támogatása

Érintettek: juhtejet termelők és feldolgozók

A támogatás – az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – az 1999-es pályázatok elbírálását követően havonta, a tárgyhót követő 20. naptól igényelhető az illetékes elsőfokú adóhatóságnál.

16/1999. (II. 10.) FVM rendelet 4. § (1) bek.

Július 20. Állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálati költségek

Érintettek: húsfeldolgozó gazdálkodó szervezetek

A vágósertés, a vágómarha, a vágóbaromfi, a vágónyúl és egyes vadhúsok után a 8/1999. (I. 14.) FVM rendeletben megállapított támogatást az érintettek az illetékes adóhatóságtól havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjától a jogszabályban előírt nyilatkozatok csatolásával igényelhetik.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 176. §, 178. §

Július 20. Termékdíjköteles termék felhasználójának visszaigénylése

Érintettek: termékdíjköteles termék felhasználói

Az a kötelezett vagy kötelezetté vált vevő is visszaigényelheti a termékdíjat, aki a termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként termékdíjköteles terméket (alapanyagot) használt fel. A visszaigénylést a Környezetvédelmi Alap célfeladat kezelését végző szervnek negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20-áig kell megküldeni.

113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 5/E § (2) bek.

Július 20. Mezőgazdasági igazolványokról adatszolgáltatás

Érintettek: Magyar Agrárkamara

A Magyar Agrárkamara a mezőgazdasági igazolványok kiadásáról, bevonásáról, adatairól negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-áig köteles adatot szolgáltatni az adóhatóságnak.

1995. évi CXVII. tv. 81/A §

Július 20. Állati hulladék ártalmatlanítása

Érintettek: állatok vágását végző gazdálkodó szervezetek

A nyúl és vad állati hulladék ártalmatlanná tételére a támogatás az adóhatóságtól igényelhető. Az igénylés negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 20-ától a 8/1999. (I. 14.) FVM rendeletben felsorolt igazolások csatolásával nyújtható be.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 181. § (2) bek.

Július 20. Állat-egészségügyi prevenciós költségek és gyógyszervásárlás

Érintettek: vágóbaromfit, étkezési tojást termelő baromfit, növendék libát, növendék kacsát, halat, vadat tenyésztő és feldolgozó gazdálkodó szervezetek

A tárgyhoz kapcsolódó igénylés 1999. január 1-jétől negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától nyújtható be az adóhatóságnál. A támogatási kérelemhez a 8/1999. (I. 14.) FVM rendeletben felsorolt igazolásokat, nyilatkozatokat is csatolni kell. (A halgazdaságok halállományának vírusmentesítési vizsgálata évente csak két alkalommal támogatható.)

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 189. § (2) bek., 33. számú mell.

Július 20. Vetőmagtermesztés

Érintettek: a Vetőmag Terméktanács, valamint az adott ágazati termékpályán a miniszter által elismert terméktanács tagjai

A vetőmagtermesztéshez kapcsolódó támogatás az adóhatóságtól negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 191. § (3) bek.

Július 20. Kalászos gabonafélék, kukorica, takarmánykeverék, liszt, dara egészségügyi vizsgálata

Érintettek: a Gabona Terméktanács tagjai

A tárgyhoz kapcsolódó támogatás az adóhatóságtól negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 193. § (2) bek.

Július 20. Zöldség- és gyümölcsfajok minőségi vizsgálata

Érintettek: zöldség- és gyümölcstermékpályán a miniszter által elismert terméktanács tagjai

Az érintettek a 8/1999. (I. 14.) FVM rendelet szerinti friss zöldség- és gyümölcsfajoknak az FVM megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési állomásai által végzett, kötelező minőségvizsgálati díjának a kiadott számlán szereplő, általános forgalmi adót nem tartalmazó összegének hetven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe. A támogatás az adóhatóságtól negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 196. §

Július 20. Gyógy- és fűszernövények minőségvizsgálata

Érintettek: a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács tagjai

A 8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 36. számú mellékletében meghatározott növényfajok minőségvizsgálatára vonatkozó támogatás az adóhatóságtól negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 199-200. §, 36. számú mell.

Július 20. Erdőkárok elhárítása

Érintettek: erdőgazdálkodók

Az erdőgazdálkodók a tárgynegyedévet követő hó 20-áig igényelhetik az illetékes erdészeti hatóságtól a 8/1999. (I. 14.) FVM rendelet szerinti igazolás kiállítását.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 244. § (2) bek.

Július 20. Vágónyúl hatósági ellenőrzési díja

Érintettek: hatósági vizsgálat megrendelője, költségeinek viselője

A vágónyúl szállítása alkalmával a berakodáskor teljesített állatorvosi hatósági ellenőrzés díjának támogatása a negyedévet követő 20-ától igényelhető az adóhatóságtól. A támogatási kérelemhez a 8/1999. (I. 14.) FVM rendeletben felsorolt igazolásokat és nyilatkozatokat csatolni kell.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 188. § b) pont, 189. § (2) bek., 30. számú mell.

Július 20. Méhcsaládok vizsgálatának támogatása

Érintettek: méhcsalád-tulajdonosok, ha tagjai a Méhészeti Terméktanácsnak

A vizsgálathoz kapcsolódó támogatást a méhcsaládok kezelésének állat-egészségügyi költségei után lehet igényelni, mégpedig 1999-ben méhcsaládonként évente egy alkalommal, bármelyik negyedévet követő hónap 20-áig, de legkésőbb 1999. október 15-ig.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 188. § c) pont, 189. § (2) bek., 31. sz. melléklet

Július 20. Méz vizsgálata

Érintettek: az a természetes mézet előállító, forgalmazó gazdálkodó, aki a vizsgálatot megrendeli, annak költségeit viseli

A vizsgálathoz kapcsolódó támogatás a természetes méz higiéniai és minőségét meghatározó laboratóriumi vizsgálatok után, negyedévenként, a negyedévet követő 20-ától igényelhető az adóhatóságtól, de legkésőbb 1999. december 20-ig.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 188. § d) pont, 189. § (2) bek., 32. sz. melléklet

Július 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni. Amennyiben 21-e munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell azt kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 3. b) pont

Július 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig köteles átutalni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Július 23. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. § (2) bek.

Július 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta a tárgyhót követő hónap 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után pedig negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.;
1993. évi XLVIII. tv. 20. § (2) bek.

Július 27. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

Július 30. Adóhiány

Érintettek: adóhatóság

Az adóhatóság – a negyedévet követő 30 napon belül – közzéteszi azoknak az adózóknak a nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, a megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét, akiknek (amelyeknek) a terhére az előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban magánszemélyek esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió forintot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg.

1990. évi XCI. tv. 48. § (3) bek.

Július 30. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

5/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. § (2) bek.

Július 30. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az 1993. évi IL. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a szövetség tagja kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás összegét, és azt a behozatalt követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. §

Július 30. Tűzvédelmi hozzájárulás

Érintettek: biztosítóintézetek

A biztosítóintézet köteles a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény 1. számú melléklete "A" részének 3-5., 6. a) és 7-11. pontjaiban, valamint a "B" részének b), d)-e) alpontjaiban meghatározott biztosítási ágazatokból befolyt biztosítási díjak 1%-át hozzájárulás címén – a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges technikai eszközei, felszerelései fejlesztésének céljára – a központi költségvetésbe befizetni. A befizetést a központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében a fejezeti kezelésű előirányzatoknál vezetett, 10023002-01009349-50000005 számú előirányzat-felhasználási keretszámlához kapcsolódó alszámlára kell teljesíteni, mégpedig minden negyedévet követő hónap 30. napjáig.

180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) bek., 3. § (1) bek.;
1996. évi XXXI. tv. 44. § (1) bek.

Július 30. Szarvasmarha-igazolólap

Érintettek: az állatok megjelölésének végrehajtásáért felelős személy, a megyei körzetekben az állomás igazgatója által kijelölt, a körzeti kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészetekben és tenyésztői körzetekben az állomás hozzájárulása alapján az állattartó vagy megbízottja (ENAR-felelős)

Amennyiben a szarvasmarha kikerül a tenyészetből, az ENAR-felelős az állat igazolólapjának ellenőrző szelvényét – annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, exportált állat esetén a tárgyhónapot követő hó végén – köteles megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 8. § 2. pont, 27. § c) pont

Július 31. Cégautó adója

Érintettek: kifizetők és magánszemélyek

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, mégpedig olyan módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Amennyiben a magánszemély a vállalt kötelezettségének az említett időpontig nem tesz eleget, az ebből eredő jogvitától függetlenül a kifizetőnek kell az adót megfizetnie.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.

Július 31. Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózása

Érintettek: külföldi rendszámú személyszállító gépjárművet üzemeltetők

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig, önadózás útján kell a vámhatóság megfelelő számlájára megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3. b) pont

Július 31. Befektetésialap-kezelők jelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általuk kezelt zárt végű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Július 31. Tagdíjbevallási adatszolgáltatás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó utolsó napjáig továbbítják a Pénztárfelügyeletnek a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében megjelölt adatokat.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (3) bek.

Július 31. Kenőolajok után fizetendő környezetvédelmi termékdíj

Érintettek: környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezettek

A kenőolajok után fizetendő környezetvédelmi termékdíj meghatározott mértékének visszaigénylése iránti kérelmet negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig lehet benyújtani.

113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 5/A. § (1)-(2) bek.

Július 31. Erdőfenntartási járulék és költségvetési támogatás

Érintettek: normatív támogatásban részesülő erdőgazdálkodók

Az erdőgazdálkodónak az erdőfenntartásijárulék-befizetési kötelezettsége csökkenthető az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőfelújítási, erdőápolási, -nevelési normatív támogatások összegével. Ha az erdőfenntartási járulék összege meghaladja a költségvetésben jóváhagyott támogatás összegét, az erdészeti hatóság határozatban kötelezi az erdőgazdálkodót a különbözet összegének befizetésére. Előlegként a különbözet összegének hetvenöt százalékát három egyenlő részletben – április 30-ig, július 31-ig és október 31-ig – kell befizetni.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 218. § (1)-(2) bek.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. július 1.) vegye figyelembe!