Augusztus 16. – augusztus 22.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. július 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 16. számában (1999. július 1.)
Augusztus 17. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21. napjáig kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú mell. 3. b) pont

Augusztus 17. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

Augusztus 20. Havi és évközi adóbevallás határidői

Érintettek: havi és évközi adóbevallásra kötelezettek

Az érintetteknek a havi adóbevallást a tárgyhónapot követő hó 20-áig, az évközi bevallást a negyedévet követő hó 20-áig kell az adóhatósághoz benyújtaniuk.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. a) pont

Augusztus 20. Áfabevallás

Érintettek: általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint az általános forgalmi adóról havi vagy negyedéves adómegállapításra kötelezett adózó az adómegállapítási időszakot követő hó 20. napjáig köteles benyújtani az adóbevallását.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4. a) pont

Augusztus 20. Áfa megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: áfa fizetésére kötelezett adóalanyok

Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalany az általános forgalmi adó nettó, elszámolandó összegét – ha havonta tesz adóbevallást, a tárgyhót követő 20-áig, – ha negyedévente tesz adóbevallást, a negyedévet követő 20-áig köteles megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. pont

Augusztus 20. Gyakorított áfa

Érintettek: havi áfabevallásra kötelezett adózók

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. (A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás, az évente bevallásra kötelezett adózó a negyedévenkénti vagy a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők 2. pont

Augusztus 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: a társasági adó alanyai

Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor minden hónap 20-áig, ha negyedévenként fizet adóelőleget, akkor a negyedévet követő hó 20-áig köteles az adóelőleget megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. A) pont

Augusztus 20. Fogyasztási adó megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek

Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/4. B) pont

Augusztus 20. Jövedéki adó bevallása

Érintettek: jövedékiadó-fizetésre kötelezettek

A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles bevallani.

1990. évi XCI. törvény 8. számú melléklet 1. pont

Augusztus 20. Jövedéki adó megfizetése

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján, nem adójeggyel fizetnek meg.)

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 2. B) pont

Augusztus 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejuleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Augusztus 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők

Az adózó – a játékautomata után fizetendő játékadó kivételével – a játékadót a tárgyhót követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig köteles megfizetni. A játékautomata éves adóját az adózó az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet 1/7. b) pont;
1991. évi XXXIV. tv. 37. § 15. pont

Augusztus 20. Adójegy

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyekről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként nyilvántartást kell vezetnie, és az adójegynyilvántartás adatai alapján havonta, a tárgyhót követő 20-áig a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást kell elkészítenie.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 8. § (1) bek.

Augusztus 20. Költségvetési támogatás bevallása

Érintettek: a költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózók

Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig tesz bevallást.

1990. évi XCI. törvény 1. számú melléklet II/5. c) pont

Augusztus 20. Költségvetési támogatás igénylése

Érintettek: költségvetési támogatás igénybevételére jogosultak

Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, a havonta megállapított költségvetési támogatást az adózó havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2. pont

Augusztus 20. Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevétele, egyszeri támogatási előleg

Érintettek: gyakori igénybevételre jogosult adózók

Ha az adóhatóság az adózó kérelmére gyakori (öt-tíz-tizenöt naponként) igénybevételt engedélyez, a hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni. Egyszeri előleg igénybevételének engedélyezése esetén az igénybevétel lehetősége a tárgynegyedév első hónapjának 20. napjától nyílik meg, és azt a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kell visszafizetni.

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet IV/4. pont

Augusztus 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni, az elszámolt hónapot követő hónap 20-áig.

1991. évi IV. tv. 40. § (1), 42. § (2), (4) bek.

Augusztus 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg az elszámolt hónapot követő 20-áig.

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. § (4) bek.

Augusztus 20. Tb-összesítő, járulékfizetés

Érintettek: helyi önkormányzati nettó finanszírozású szervek

A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásában részt vevő szervek esetében az összesítő bevallás benyújtásának és a járulék befizetésének határideje a tárgyhót követő hónap 20. napja. E határidő irányadó – az előbbiek szerint meghatározott szervek esetén – a magánnyugdíjpénztárakhoz történő tagdíj bevallásának és befizetésének kötelezettségére is.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (7) bek.

Augusztus 20. Adatszolgáltatás a Kincstárral szembeni elszámolásban

Érintettek: munkáltatók és kifizetők

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint a kincstári körbe, illetőleg a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása hatálya alá tartozó illetmény-számfejtési feladatokat ellátó munkáltató és a kifizető külön törvény alapján a Kincstárral szembeni elszámolásban a kifizetést terhelő adóról (adóelőlegről) az elszámolt hónapot (kifizetést) követő hó 20-áig adatot köteles szolgáltatni az illetékes állami adóhatóságnak.

1990. évi XCI. tv. 96/A. § (11)-(12) bek.

Augusztus 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. c) pont

Augusztus 20. Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás

Érintettek: sertésfeldolgozó üzemek

A sertésfeldolgozó üzem a sertésállomány-mentesítési hozzájárulást a feldolgozást, illetve az átvételt követő hó 20. napjáig köteles megfizetni. A támogatás a sertésállomány mentesítéséről szóló jogszabály [2/1987. (II. 9.) MÉM-PM együttes rendelet] szerint a tárgyhót követő 20-ától vehető igénybe.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/10. pont

Augusztus 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §

Augusztus 20. Tehéntej-támogatás

Érintettek: tejtermelők, -feldolgozók, -felvásárlók

A tehéntejminőséghez kötött támogatás havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjától igényelhető az illetékes elsőfokú adóhatóságnál.

2/1999. (I. 14.) FVM rendelet 3. § (1) bek.

Augusztus 20. Minőségi vágósertés intervenciós támogatása

Érintettek: alapanyag-termelők, -feldolgozók

A támogatást a tárgyhót követő hónap 20-ától lehet igényelni az APEH-től. A támogatást az APEH 10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás állami felvásárlás számláról folyósítják.

54/1999. (VI. 11.) FVM rendelet 7. § (4) bek.

Augusztus 20. Nagy súlyú vágósertés intervenciós támogatása

Érintettek: azok a feldolgozók, akik családi gazdaságokból, illetve őstermelőktől vásárolják a vágósertést

A feldolgozók intervenciós támogatást igényelhetnek az őstermelőktől származó 160 kg vagy ezt meghaladó élőtesttömegű vágósertés felvásárlásához és feldolgozásához. A támogatást az Agrárintervenciós Központ által kiadott igazolás kiállítását követő hónap 20. napjától lehet az illetékes APEH-igazgatóságtól igényelni a 9911-es igénylőlapon.

61/1999. (VII. 13.) FVM rendelet 6. § (3) bek.

Augusztus 20. Vágómarha intervenciós támogatása

Érintettek: alapanyag-termelők, -feldolgozók, kereskedők

A vágómarha minőségi termelésnek intervenciós támogatását az érintettek a vonatkozó rendelet szerinti feltételek fennállása esetén igényelhetik minden tárgyhót követő hónap 20-ától az illetékes APEH-től.

5/1999. (I. 14.) FVM rendelet 5. § (3) bek.

Augusztus 20. Juhtejfelvásárlás támogatása

Érintettek: juhtejet termelők és feldolgozók

A támogatás – az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – az 1999-es pályázatok elbírálását követően havonta, a tárgyhót követő 20. naptól igényelhető az illetékes elsőfokú adóhatóságnál.

16/1999. (II. 10.) FVM rendelet 4. § (1) bek.

Augusztus 20. Állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálati költségek

Érintettek: húsfeldolgozó gazdálkodó szervezetek

A vágósertés, a vágómarha, a vágóbaromfi, a vágónyúl és egyes vadhúsok után a 8/1999. (I. 14.) FVM rendeletben megállapított támogatást az érintettek az illetékes adóhatóságtól havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjától a jogszabályban előírt nyilatkozatok csatolásával igényelhetik.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 176. §, 178. §

Augusztus 20. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. § (2) bek.

Augusztus 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni. Amennyiben 21-e munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell azt kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 3. b) pont

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. július 1.) vegye figyelembe!