Június 20. – június 30.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 15. számában (1999. június 1.)
Június 20. Nyilvántartás szaporító- és ültetvényanyagokról

Érintettek: az árutermelő gyümölcsfaiskolai engedélyesek

A gesztenyeoltásokról minden év június 20-ig kell a nyilvántartást megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

90/1997. (XI. 28.) FM rendelet 12. számú melléklet 4. pont

Június 20. Fogyasztási adó megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek

Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú I/4. B) pont

Június 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők

Az adózó – a játékautomata után fizetendő játékadó kivételével – a játékadót a tárgyhót követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig köteles megfizetni. A játékautomata éves adóját az adózó az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/7. b) pont;
1991. évi XXXIV. tv. 37. § 15. pont

Június 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

A tárgyhónapot követő 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/2. a) pont

Június 20. Jövedéki adó megfizetése

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján, nem adójeggyel fizetnek meg.)

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 2. B) pont

Június 20. Jövedéki adó bevallása

Érintettek: jövedékiadó-fizetésre kötelezettek

A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles bevallani.

1990. évi XCI. törvény 8. számú melléklet 1. pont

Június 20. Költségvetési támogatás bevallása

Érintettek: a költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózók

Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig tesz bevallást.

1990. évi XCI. törvény 1. számú melléklet II./5. c) pont

Június 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek fizetni. (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
8/1999. (I. 20.) FVM rend. 459. § (1)–(3) bek.

Június 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni, az elszámolt hónapot követő hónap 20-áig.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. § (2), (4) bek.

Június 20. Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevétele, egyszeri támogatási előleg

Érintettek: gyakori igénybevételre jogosult adózók

Ha az adóhatóság az adózó kérelmére gyakori (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételt engedélyez, a hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni. Egyszeri előleg igénybevételének engedélyezése esetén az igénybevétel lehetősége a tárgynegyedév első hónapjának 20. napjától nyílik meg, és azt a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kell visszafizetni.

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet IV/4. pont

Június 20. Mezőgazdasági és élelmiszer- ipari exporttámogatás

Érintettek: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatást igénylő adózók

Az adózó a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatást havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti.

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet IV/3. pont

Június 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Június 20. Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás

Érintettek: sertésfeldolgozó üzemek

A sertésfeldolgozó üzem a sertésállomány-mentesítési hozzájárulást a feldolgozást, illetve az átvételt követő hó 20. napjáig köteles megfizetni. A támogatás a sertésállomány mentesítéséről szóló jogszabály [2/1987. (II. 9.) MÉM-PM együttes rendelet] szerint a tárgyhót követő 20-ától vehető igénybe.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/10. pont

Június 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: a társasági adó alanyai

Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget minden hónap 20-áig, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint negyedévenként fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget a negyedévet követő hó 20-áig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. A) pont

Június 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §

Június 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg az elszámolt hónapot követő 20-áig.

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. §

Június 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. c pont

Június 20. Tehéntej-támogatás

Érintettek: tejtermelők, feldolgozók, felvásárlók

A tehéntej minőséghez kötött támogatása az 1999. január 1-jét követően felvásárolt tejre havonta, a tárgyhót követő 20-tól igényelhető az illetékes elsőfokú adóhatóságnál.

2/1999. (I. 14.) FVM rendelet 3. § (1) bek.

Június 20. Minőségi vágósertés intervenciós támogatása

Érintettek: alapanyag-termelők, -feldolgozók

A támogatást a tárgyhót követő hónap 20-ától lehet igényelni az APEH-től. A támogatást az APEH 10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás állami felvásárlás számláról folyósítják.

34/1999. (IV. 2.) FVM rendelet 7. § (1) bek., (5)–(6) bek.

Június 20. Adatszolgáltatás a Kincstárral szembeni elszámolásban

Érintettek: munkáltatók és kifizetők

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint a kincstári körbe, illetőleg a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása hatálya alá tartozó illetmény-számfejtési feladatokat ellátó munkáltató és a kifizető külön törvény alapján a Kincstárral szembeni elszámolásában a kifizetést terhelő adóról (adóelőlegről) az elszámolt hónapot (kifizetést) követő hó 20-áig adatot köteles szolgáltatni az illetékes állami adóhatóságának.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (11)–(12) bek.

Június 20. Adójegy

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyekről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként nyilvántartást kell vezetnie, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján havonta, a tárgyhót követő 20-áig a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást kell elkészítenie.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 8. § (1) bek.

Június 20. Áfa megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: áfa fizetésére kötelezett adóalanyok

Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalany az általános forgalmi adó nettó, elszámolandó összegét
  • ha havonta tesz adóbevallást, a tárgyhót követő 20-áig,
  • ha negyedévente tesz adóbevallást, a negyedévet követő 20-áig

köteles megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. pont

Június 20. Gyakorított áfa

Érintettek: havi áfa-bevallásra kötelezett adózók

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. (A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás, az évente bevallásra kötelezett adózó a negyedévenkénti vagy a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. pont

Június 20. Áfa-bevallás

Érintettek: általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint az általános forgalmi adóról havi vagy negyedéves adómegállapításra kötelezett adózó az adómegállapítási időszakot követő hó 20. napjáig köteles benyújtani az adóbevallását.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4. a) pont

Június 20. Költségvetési támogatás igénylése

Érintettek: költségvetési támogatás igénybevételére jogosultak

Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, a havonta megállapított költségvetési támogatást az adózó havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2. pont

Június 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: a társasági adó alanyai

Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget minden hónap 20-áig, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint negyedévenként fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget a negyedévet követő hó 20-áig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. A) pont

Június 20. Állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálati költségek

Érintettek: húsfeldolgozó gazdálkodó szervezetek

A vágósertés, a vágómarha, a vágóbaromfi, a vágónyúl és egyes vadhúsok után a 8/1999. (I. 14.) FVM rendeletben megállapított támogatást az érintettek az illetékes adóhatóságtól havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjától a jogszabályban előírt nyilatkozatok csatolásával igényelhetik.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 176. §, 178. §

Június 20. Vágómarha intervenciós támogatása

Érintettek: alapanyag-termelők, -feldolgozók, kereskedők

A vágómarha minőségi termelésének intervenciós támogatását az érintettek a vonatkozó rendelet szerinti feltételek fennállása esetén igényelhetik minden tárgyhót követő hónap 20-ától az illetékes APEH-től.

5/1999. (I. 14.) FVM rendelet 5. § (3) bek.

Június 20. Tb-összesítő, járulékfizetés

Érintettek: helyi önkormányzati nettó finanszírozású szervek

A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásában részt vevő szervek esetében az összesítő bevallás benyújtásának és a járulék befizetésének határideje a tárgyhót követő hónap 20. napja. E határidő irányadó – az előbbiek szerint meghatározott szervek esetén – a magánnyugdíjpénztárakhoz történő tagdíj bevallásának és befizetésének kötelezettségére is.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (7) bek.

Június 20. Juhtejfelvásárlás támogatása

Érintettek: juhtejet termelők és feldolgozók

A támogatás – az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – az 1999-es pályázatok elbírálását követően havonta, a tárgyhót követő 20. naptól igényelhető az illetékes elsőfokú adóhatóságnál.

16/1999. (II. 10.) FVM rendelet 4. § (1) bek.

Június 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni. Amennyiben 21-e munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell azt kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 3. b) pont

Június 22. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

Június 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig köteles átutalni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Június 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta a tárgyhót követő hónap 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után pedig negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.;
1993. évi XLVIII. tv. 20. § (2) bek.

Június 25. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §

Június 28. Fogyasztási adó előlege

Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek

Az adózó az általa megállapított nettó fogyasztási adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/4. A) pont

Június 28. Halasztott adófizetés dohánygyártmányoknál

Érintettek: dohánygyártmány adóraktár-engedélyese és importálója

A tárgyhóban átvett dohányadójegyekkel kapcsolatos halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapot követő harmadik hónap 28. napjáig kell teljesíteni.

1997. évi CIII. tv. 63. § (7) bek.

Június 29. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

Június 30. Cégautó adója

Érintettek: kifizetők és magánszemélyek

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, mégpedig olyan módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Amennyiben a magánszemély a vállalt kötelezettségének az említett időpontig nem tesz eleget, az ebből eredő jogvitától függetlenül a kifizetőnek kell az adót megfizetnie.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.

Június 30. Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózása

Érintettek: külföldi rendszámú személyszállító gépjárművet üzemeltetők

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig, önadózás útján kell a vámhatóság megfelelő számlájára megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3. b) pont

Június 30. Befektetésialap-kezelők jelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általuk kezelt zárt végű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Június 30. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az 1993. évi IL. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a szövetség tagja kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás összegét, és azt a behozatalt követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. §

Június 30. Tagdíjbevallási adatszolgáltatás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó utolsó napjáig továbbítják a Pénztárfelügyeletnek a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében megjelölt adatokat.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (3) bek.

Június 30. Szarvasmarha-igazolólap

Érintettek: az állatok megjelölésének végrehajtásáért felelős személy; a megyei körzetekben az állomás igazgatója által kijelölt, a körzeti kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészetekben és tenyésztői körzetekben az állomás hozzájárulása alapján az állattartó vagy megbízottja (ENAR-felelős)

Amennyiben a szarvasmarha kikerül a tenyészetből, az ENAR-felelős az állat igazolólapjának ellenőrző szelvényét – annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, exportált állat esetén a tárgyhónapot követő hó végén – köteles megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 8. § 2. pont, 27. § c) pont

Június 30. Áfa-önellenőrzés

Érintettek: azok az adóalanyok, akik az idegenforgalmi tevékenységük utáni áfa-kötelezettségüket az 1992. évi LXXIV. törvény 66. §-ának (1) bekezdése szerint előkalkuláció alapján teljesítik

Az érintettek az árrés megállapításához szükséges adat kézhezvételének időpontját követő első adóbevallás benyújtására előírt időpontig, legfeljebb azonban az adóévet követő június 30-áig pótlékmentesen végezhetnek önellenőrzést.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. b) pont

Június 30. Mérleg, eredménykimutatás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

A pénztár a beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást a közgyűlés általi jóváhagyását követő 30 napon belül, legkésőbb azonban a tárgyévet követő június 30-áig köteles közzétenni a beszámoló könyvvizsgálói záradékával együtt a Hivatalos Értesítőben.

173/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 31. §

Június 30. Szaporítóanyag

Érintettek: az engedélyes csemetekertek, bejegyzett magbegyűjtőhelyek és a szaporítóanyag-kereskedők

Az érintettek feladatai június 30-áig: az erdészeti szaporító alapanyag származási/klónazonossági igazolvány megküldése a körzeti felügyelőnek, ültetési anyag származási/klónazonossági igazolvány megküldése a körzeti felügyelőnek, a csemetekert szüneteltetése.

91/1997. (XI. 28.) FM rendelet 19. § (6) bek.

Június 30. Felügyeleti díj

Érintettek: a gázszolgáltatók

Az engedélyes évente két egyenlő részben, a tárgyév január 15-ig és június 30-ig köteles befizetni a felügyeleti díjat a MEH MNB 10032000-01714373-00000000 számú bankszámlára. A felügyeleti díjat az engedélyes az éves mérlegbeszámoló elkészítését követően köteles felülvizsgálni. Ha ennek eredményeként többletfizetési kötelezettsége keletkezik, azt a mérlegbeszámoló elkészítését követően június 30-ig kell rendeznie.

10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet 5. §

Június 30. Kezességvállalás

Érintettek: az a természetes vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiség nélküli társasága, akinek/amelyeknek – az egyéb jogszabályok figyelembevételével létrejött – a kötelezettel fennálló jogviszonyából származó követelése biztosítékaként az államot képviselő kormány nevében eljáró, a kezesi megállapodást (szerződést) aláíró pénzügyminiszter kezességet vállal

Egyedi kezességvállalás esetén – a kezes és a jogosult eltérő megállapodása hiányában – a jogosult a tárgyév június 30-áig, külön felhívás nélkül, köteles a kezest tájékoztatni a kötelezettel fennálló jogviszonyából származó követelés adatairól és a kezességbeváltást valószínűsítő számításairól. Külföldi székhelyű jogosult esetén e tájékoztatási kötelezettséget a jogosult és a kötelezett különmegállapodása alapján, a kezes egyidejű értesítése mellett – értelemszerűen – a kötelezett is teljesítheti.

151/1996. (X. 1.) Korm. rendelet 6-7. §

Június 30. Működési terület

Érintettek: az önkéntes tűzoltóságok

A működési terület kijelölésére vonatkozó kérelmet az illetékes megyei tűzoltóparancsnokhoz minden év június 30-áig kell benyújtani. (Működési terület az önkéntes tűzoltóságok részére 1998. január 1-jétől jelölhető ki.)

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bek., 10. §

Június 30. Marhalevél

Érintettek: vágóhidak

Az állat közfogyasztásra vagy közvágóhídon magánfogyasztásra történő levágása esetén a vágóhíd az állattal/állatokkal együtt átveszi a marhalevelet és azt nyilvántartásba veszi. A vágóhíd a marhalevelet minden év június 30-áig és december 31-éig köteles megküldeni a 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 12. §-ának (2) bekezdése szerint illetékes jegyzőhöz.

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 12. §

Június 30. Foglalkozás-egészségügyi jelentés

Érintettek: a szolgálatok vezetői, illetve fenntartói

A szolgálat vezetője a szolgálat fenntartójának egyidejű tájékoztatása mellett a szolgálat székhelye szerint illetékes ÁNTSZ részére minden évben jelenti (június 30-áig, illetve december 31-éig) a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti adatokat.

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 4. §

Június 30. Hegyközségi adatszolgáltatás

Érintettek: a hegybírók

Az érintetteknek június 30-áig meg kell küldeniük az összesített adatokat a hegyközségi tanácsnak a szőlőterület nagyságáról, szőlőfajtánkénti megoszlásáról, a terület változásáról és a szőlőtermelő tagok május 31-ei létszámáról.

34/1997. (V. 9.) FM rendelet 6. § (2) bek. a) pont

Június 30. Szolgálati idő elismerésére vonatkozó megállapodás

Érintettek: foglalkoztatók

A külföldön foglalkoztatott biztosított 1996. december 31-e és 1999. január 1-je közötti foglalkoztatási ideje megállapodás alapján elismertethető szolgálati időként. A megállapodás megkötésére irányuló kérelmet legkésőbb június 30-ig lehet előterjeszteni a foglalkoztató székhelye szerint illetékes MNYI-nél (kirendeltségénél), vasutasok esetén a MÁV Rt. Nyugdíjigazgatóságán.

1995/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (1) bek.

Június 30. Mérleg, eredménykimutatás közététele

Érintettek: magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek a pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást a közgyűlés jóváhagyását követő 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig kötelesek a Magyar Közlöny Hivatalos Értesítőjében közzétenni.

173/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 31.§ (1) bek.

Június 30. Magyar Energia Hivatalnak fizetendő felügyeleti díj

Érintettek: távhőszolgáltatók, távhőtermelők, gázszolgáltatók, gázértékesítők

Az engedélyhez kötött tevékenységet folytató érintett felügyeleti díjat köteles a MEH részére fizetni, amely elsősorban a jogszabályokban, engedélyben foglaltak ellenőrzése terén fellépő költségek fedezetére szolgál. Az éves felügyeleti díjat két egyenlő részletben, a tárgyév január 15-ig és június 30-ig kell befizetni a MEH MNB bankszámlájára.

1994. évi XLI. tv. 9. §,
1998. évi XVIII. tv. 9. §;
10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet 5. § (2) bek.

Június 30. Külföldön tevékenykedő adózó nyilatkozata

Érintettek: külföldön tevékenységet végző, a társasági adó hatálya alá tartozó adózók

Az 1998. december 31-én külföldön tevékenységet végzőnek minősülő adózó június 30-ig köteles nyilatkozatot tenni az adóhatóságnak arról, hogy a nyilatkozattételkor megfelel a társasági adóról szóló törvény által előírt feltételeknek, nyilatkozattétel hiányában az adóhatóság az adózót – június 30-ával – hivatalból törli a külföldön tevékenységet végzők nyilvántartásából. E határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

1996. évi LXXXXI. tv. 29/B § (7) bek.

Június 30. Elszámolás az adóraktári zárjegyekről

Érintettek: adóraktárizárjegy-felhasználók

A vámhivatal a zárjegyekkel az adóraktárizárjegy-felhasználót a naptári negyedév utolsó napján elszámoltatja, melyről jegyzőkönyvet vesz fel.

36/1997. (XI. 26.) PM rendelet 13. § (1) bek.

Június 30. Szabadság kiadása

Érintettek: munkáltatók

Kivételesen fontos gazdasági érdek esetén a szabadságot legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig adja ki a munkáltató, ha az esedékesség éve már eltelt. Ettől a rendelkezéstől érvényesen eltérni nem lehet.

1992. évi XXII. tv. 134. § (3) bek.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. június 1.) vegye figyelembe!