Az előtársaságok adózása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 15. számában (1999. június 1.)

 

A múlt év június 16-án hatályba lépett társasági törvény az előtársasági szabályok megalkotásával új jogintézményt hozott létre. Az előtársasági létszakaszhoz bonyolultnak tűnő adózási és számviteli szabályok kapcsolódnak, amelyek megértéséhez e havi számunkban az előforduló adózási problémákat, jövő hónapban pedig a számviteli előírásokat vesszük sorra.

 

Az előtársaságok működése

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi XLIV. törvény rendelkezései szerint a létesítő okirat közokiratba foglalásától, illetve ügyvédi ellenjegyzésétől a cégbírósági határozat meghozataláig terjedő időszak alatt a gazdasági társaság előtársaságként működhet. A cégbejegyzést elrendelő vagy elutasító határozat meghozatalára a cégbíróságnak a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (betéti társaság, közkereseti társaság) esetén 30 nap, a jogi személy gazdasági társaságok (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság) esetén 60 nap áll rendelkezésére. Bírósági intézkedés hiányában a cég a 39., illetve a 69. napon a törvény erejénél fogva automatikusan bejegyzettnek tekintendő. Szakítva a korábbi, sok bizonytalanságot eredményező gyakorlattal, az új cégeljárási szabályok viszonylag rövid idő alatt lehetővé teszik a gazdasági társaság bejegyzését.

Az előtársasági működés a cégbejegyzési kérelem benyújtása után kezdhető el. Az úgynevezett egyablakos rendszerben az előtársaság az adóhatósághoz, társadalombiztosításhoz, KSH-hoz történő bejelentkezési kötelezettségét a cégbejegyzési kérelem benyújtásával teljesíti, így az adószámot, a társadalombiztosítási törzsszámot, KSH-számot a cégbíróságon keresztül kapja. A cégjegyzékbe való bejegyzéssel az előtársasági létszakasz megszűnik, és a cég gazdasági társaságként folytatja tovább a tevékenységét. A cégbejegyzési kérelem elutasítása ugyancsak az előtársaság megszűnésével jár, ilyenkor a társaság tevékenységét köteles azonnal befejezni.

A bejegyzett cég előtársasági adókötelezettsége

Az előtársasági adókötelezettség a cégbírósági bejegyzési kérelem benyújtásától a cégbíróság határozatának meghozataláig tart. Ha a cégbíróság a társaságot a cégjegyzékbe bejegyzi, az adókötelezettség folytonossá válik, így – mint a későbbiekben látni fogjuk – bizonyos adónemeknél nem szükséges külön adóbevallást benyújtani. A cégbejegyzési kérelem elutasítása ezzel szemben a társasági tevékenység, így az adókötelezettség megszűnését, a megszűnéshez kapcsolódó adóbevallások benyújtását eredményezi.

Az adóbevallás benyújtására vonatkozó szabályok szempontjából két esetet kell megkülönböztetnünk:

  • a cég bejegyzése a kérelem benyújtásának évében történik,
  • a társaságot csak a következő évben jegyzik be (csak az év utolsó két hónapjában benyújtott cégbejegyzési kérelmek esetében merülhet fel).

A cégbejegyzési kérelem évében bejegyzett társaság adóbevallásai

Az előtársaság adókötelezettsége és tevékenységének megkezdése a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtásához köthető. Ettől az időponttól a társaság bejegyzéséig terjedő időszakra vonatkozóan különbséget tehetünk a társasági adó és az egyéb adóbevallások benyújtásával kapcsolatban.

a) éves bevallású adók – társasági adó

Az adókötelezettség keletkezésétől a cégbejegyzésig terjedő időszak társaságiadó-kötelezettségéről a bejegyzés napjától számított 120 napon belül adóbevallást kell készíteni. Az adóbevallást ezt követően nem kell azonban az adóhatósághoz benyújtani. Az éves – azaz a következő év május 31-ig benyújtandó – társaságiadó-bevallással együtt kell az előtársasági bevallási kötelezettséget az adóhatóságnál teljesíteni.

Így például, ha a társaság március 10-én nyújtotta be a cégbejegyzés iránti kérelmét, és a bejegyzésre április 29-én került sor, az előtársasági működésre – a március 10. és április 29. közötti időszakra – vonatkozó társaságiadó-bevallást legkésőbb augusztus 27-ig készíti el a társaság. Ezt a bejegyzéstől – április 29-től – az év végéig – december 31-ig – terjedő időszak társaságiadó-bevallásával együtt a következő év május 31-ig kell az APEH-nak benyújtani.

b) egyéb adók

Az egyéb adók vonatkozásában – negyedéves áfa, éves munkáltatói, kifizetői szja, munkaadói, munkavállalói járulék – az általános szabályokat kell követni. Így az adott esetben nem különül el az előtársaság adókötelezettsége a bejegyzett társaságétól. Az előző példánál maradva: a negyedéves bevallásra vonatkozó szabályoknak megfelelően a március 10-től március 31-ig terjedő időszakra vonatkozó áfát április 20-ig vallja be az előtársaság. A következő – második negyedéves – áfa-bevallást július 20-ig nyújtja be a társaság. Ugyanez a jogi helyzet az éves (munkáltatói stb.) adóbevallás vonatkozásában, melyet a bejegyzett társaság nyújt be a március 10-től december 31-ig keletkezett adókötelezettségek vonatkozásában a következő év február 15-ig.

A bejegyzési kérelem benyújtását követő évben bejegyzett társaság adóbevallásai

Eltérő problémákat vet fel az az eset, amikor a társaságot a cégbejegyzési kérelem benyújtását követő évben jegyzi be a cégbíróság. Ilyenkor nemcsak az éves és negyedéves elszámolási időszakú adónemek között kell különbséget tennünk, hanem az adókötelezettség keletkezésének éve szerint is.

a) éves bevallású adók

Az éves bevallású társasági adó, rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás, turisztikai hozzájárulás stb. tekintetében az adóbevallást a cégbejegyzési kérelem benyújtásától a bejegyzésig terjedő időszakra kell elkészíteni, és a bejegyzés napjától számított 120 napon belül kell az adóhatósághoz benyújtani.

Felmerülhet a kérdés, hogyan lehet egységesen kezelni az erre az időszakra vonatkozó adókötelezettségeket – a cégbejegyzési kérelem benyújtásától ugyanazon év december 31-ig, illetve a következő év január 1-jétől a cégbejegyzésig –, hiszen azok két különböző évre esnek. Az eltérő időszakokra az adótörvények év végi módosítása miatt általában eltérő szabályok vonatkoznak. Az APEH vonatkozó állásfoglalása kimondja, hogy az adót az adókötelezettség keletkezésekor hatályos szabályok szerint kell megállapítani. Ennek megfelelően, ha a társaság december 18-án kérte cégjegyzékbe való felvételét, és a bejegyzés a következő év január 15-én történt meg, az előtársasági státust lezáró adóbevallást a december 18-tól január 15-ig terjedő időszakra kell elkészíteni. A december 18-tól 31-ig terjedő és a január 1-jétől 15-ig terjedő időszakra is az adott időszakban hatályos szabályokat kell alkalmazni. Az ily módon elkészített – két időszakot magában foglaló – adóbevallást 120 napon belül – tehát példánkban legkésőbb május 15-ig – kell benyújtani.

b) negyedéves áfa-bevallás

A negyedéves áfa-bevallással kapcsolatban a cégbejegyzés kérelmezésének évében az általános szabályokat kell alkalmazni. Tehát az előtársaság a december 18-tól december 31-ig terjedő időszakra január 20-ig nyújt be bevallást. A következő év január 1-jétől szintén az általános szabályokat kell alkalmazni oly módon, hogy a bevallásban nem különül el az előtársaságot, illetve a bejegyzett társaságot terhelő adókötelezettség.

c) egyéb bevallások

Az előtársaságot terhelő más kötelezettségek vonatkozásában a december 31-ig terjedő időszakról a következő év február 15-ig nyújtja be a cég az adóbevallást. A következő év január 1. után keletkező kötelezettségekre az általános szabályokat kell alkalmazni, tehát itt sem különül el az előtársaság, illetve a bejegyzett társaság adókötelezettsége.

A cégbejegyzési kérelem jogerős elutasítása, a kérelem visszavonása

A fenti rendszert követve a cégbejegyzési kérelem jogerős elutasítása, illetve a bejegyzés iránti kérelem visszavonása esetén is különbséget kell tennünk két eset között: a bejegyzés elutasítása, illetve a kérelem visszavonása a kérelem benyújtásának évében vagy a következő évben történt.

Elutasítás és visszavonás a kérelem benyújtásának évében

Ha a bejegyzési kérelem benyújtásának évében utasította el a bíróság a kérelmet jogerősen, illetve a kérelmet a benyújtása évében viszszavonták, a bejegyzés esetére vonatkozó szabályokat kell analóg alkalmazni. Ennek megfelelően a jogerős elutasítástól, illetve a kérelem visszavonásának időpontjától számított 120 napon belül valamennyi adóról és támogatásról adóbevallást kell készíteni és benyújtani (lásd éves bevallású adók). Az előtársasági státus fennállása alatt pedig az áfa-bevallási kötelezettséget is teljesíteni kell, feltéve ha valamely negyedév vége az előtársasági időszakra esik (lásd negyedéves bevallású adók).

Elutasítás és visszavonás a kérelem benyújtását követő évben

Ha az előtársaság a bejegyzés kezdeményezését követő évben szűnt meg, szüntették meg, az éves elszámolású adókat (pl. társasági adó) nem december 31-ig, hanem a jogerős elutasítás, illetve a kérelem visszavonásának időpontjáig terjedő időszakra kell megállapítani és 120 napon belül bevallani.

A január 1. után keletkezett nem éves elszámolású adókra vonatkozó bevallást ugyancsak 120 napon belül kell benyújtani. Az előző év vonatkozásában az általános szabályok szerint kell azonban elkészíteni az adóbevallásokat a nem éves elszámolású kötelezettségekkel kapcsolatban. Tehát az előző év december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó áfát január 20-ig, az egyéb, nem éves adókat február 15-ig vallja be.

Pethő Judit
Ormai és Társai
Cameron McKenna

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. június 1.) vegye figyelembe!