Május 20. – május 31.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 14. számában (1999. május 1.)
Május 20. Minőségi vágósertés intervenciós támogatása

Érintettek: alapanyag-termelők, -feldolgozók

A támogatást a tárgyhót követő hónap 20-ától lehet igényelni az APEH-től. A támogatást az APEH 10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás állami felvásárlás számláról folyósítják.

34/1999. (IV. 2.) FVM rendelet 7. § (1) bek., (5)-(6) bek.

Május 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §

Május 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg az elszámolt hónapot követő 20-áig.

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. §

Május 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

A tárgyhónapot követő 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/2. a) pont

Május 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Május 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek fizetni. (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 459. § (1)-(3) bek.

Május 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni. A munkaadó a munkaadói és a levont munkavállalói járulékot az elszámolt hónapot követő hó 20. napjáig köteles befizetni.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. § (2), (4) bek.

Május 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. c) pont

Május 20. Adatszolgáltatás a Kincstárral szembeni elszámolásban

Érintettek: munkáltatók és kifizetők

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint a kincstári körbe, illetőleg a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása hatálya alá tartozó illetmény-számfejtési feladatokat ellátó munkáltató és a kifizető külön törvény alapján a Kincstárral szembeni elszámolásában a kifizetést terhelő adóról (adóelőlegről) az elszámolt hónapot (kifizetést) követő hó 20-áig adatot köteles szolgáltatni az illetékes állami adóhatóságának.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (11)-(12) bek.

Május 20. Adójegy

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyekről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként nyilvántartást kell vezetnie, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján havonta, a tárgyhót követő 20-áig a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást kell elkészítenie.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 8. § (1) bek.

Május 20. Áfa megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: áfa fizetésére kötelezett adóalanyok

Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalany az általános forgalmi adó nettó, elszámolandó összegét
  • ha havonta tesz adóbevallást, a tárgyhót követő 20-áig,
  • ha negyedévente tesz adóbevallást, a negyedévet követő 20-áig

köteles megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. pont

Május 20. Gyakorított áfa

Érintettek: havi áfa-bevallásra kötelezett adózók

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. (A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás, az évente bevallásra kötelezett adózó a negyedévenkénti vagy a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. pont

Május 20. Áfa-bevallás

Érintettek: általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint az általános forgalmi adóról havi vagy negyedéves adómegállapításra kötelezett adózó az adómegállapítási időszakot követő hó 20. napjáig köteles benyújtani az adóbevallását.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4. a) pont

Május 20. Fogyasztási adó megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek

Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/4. B) pont

Május 20. Havi és évközi adóbevallás határidői

Érintettek: havi és évközi adóbevallásra kötelezettek

Az érintetteknek a havi adóbevallást a tárgyhónapot követő hó 20-áig, az évközi bevallást a negyedévet követő hó 20-áig kell az adóhatósághoz benyújtaniuk.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. a) pont

Május 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők

Az adózó – a játékautomata után fizetendő játékadó kivételével – a játékadót a tárgyhót követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig köteles megfizetni. A játékautomata éves adóját az adózó az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/7. b) pont;
1991. évi XXXIV. tv. 37. § 15. pont

Május 20. Jövedéki adó

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján, nem adójeggyel fizetnek meg.)

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 2. B) pont

Május 20. Jövedéki adó bevallása

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles bevallani.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 1. pont

Május 20. Költségvetési támogatás bevallása

Érintettek: költségvetési támogatásra jogosult adózók

Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig köteles bevallást tenni.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/5. c) pont

Május 20. Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevétele

Érintettek: költségvetési támogatás igénybevételére jogosultak

Ha az adóhatóság az adózó kérelmére gyakori (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételt engedélyez, a hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni. Egyszeri előleg igénybevételének engedélyezése esetén az igénybevétel lehetősége a tárgynegyedév első hónapjának 20. napjától nyílik meg, és azt a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kell visszafizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/4. pont

Május 20. Költségvetési támogatás igénylése

Érintettek: költségvetési támogatás igénybevételére jogosultak

Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, a havonta megállapított költségvetési támogatást az adózó havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2. pont

Május 20. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Érintettek: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylésére jogosultak

Az adózó a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatást havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/3. pont

Május 20. Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás

Érintettek: sertésfeldolgozó üzemek

A sertésfeldolgozó üzem a sertésállomány-mentesítési hozzájárulást a feldolgozást, illetve az átvételt követő hó 20. napjáig köteles megfizetni. A támogatás a sertésállomány mentesítéséről szóló jogszabály [2/1987. (II. 9.) MÉM-PM rendeletet] szerint a tárgyhót követő 20-ától vehető igénybe.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/10. pont

Május 20. Társaságiadó-előleg, feltöltés

Érintettek: a társasági adó alanyai

Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget minden hónap 20-áig, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint negyedévenként fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget a negyedévet követő hó 20-áig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. A) pont

Május 20. Állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálati költségek

Érintettek: húsfeldolgozó gazdálkodó szervezetek

A vágósertés, a vágómarha, a vágóbaromfi, a vágónyúl és egyes vadhúsok után a 8/1999. (I. 14.) FVM rendeletben megállapított támogatást az érintettek az illetékes adóhatóságtól havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjától a jogszabályban előírt nyilatkozatok csatolásával igényelhetik.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 176. §, 178. §

Május 20. Állat-egészségügyi prevenciós költségek és gyógyszervásárlás

Érintettek: vágóbaromfit, étkezési tojástermelő baromfit, növendék libát, növendék kacsát, halat, vadat tenyésztő és feldolgozó gazdálkodó szervezetek

A tárgyhoz kapcsolódó igénylés 1999. január 1-jétől negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától nyújtható be az adóhatóságnál. A támogatási kérelemhez a 8/1999. (I. 14.) FVM rendeletben felsorolt igazolásokat, nyilatkozatokat is csatolni kell. (A halgazdaságok halállományának vírusmentesítési vizsgálata évente csak két alkalommal támogatható.)

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 189. § (2) bek., 33. számú mellékle

Május 20. Tehéntej-támogatás

Érintettek: tejtermelők, feldolgozók, felvásárlók

A tehéntej minőséghez kötött támogatása az 1999. január 1-jét követően felvásárolt tejre havonta, a tárgyhót követő hó 20-ától igényelhető az illetékes első fokú adóhatóságnál az 10032000-01905520 számú számláról.

2/1999. (I. 14.) FVM rendelet 3. § (1) bek.

Május 20. Vágósertés intervenciós támogatása

Érintettek: alapanyag-termelők, -feldolgozók, integrátorok

Az érintettek a vágósertés intervenciós támogatást a vonatkozó rendeletben szereplő feltételek mellett minden tárgyhót követő hó 20-ától igényelhetik az illetékes APEH-től.

34/1999. (IV. 2.) FVM rend. 7. § 1), (5)-(6) bek.

Május 20. Vágómarha intervenciós támogatása

Érintettek: alapanyag-termelők, -feldolgozók, kereskedők

A vágómarha minőségi termelésének intervenciós támogatását az érintettek a vonatkozó rendelet szerinti feltételek fennállása esetén igényelhetik minden tárgyhót követő hónap 20-ától az illetékes APEH-től.

5/1999. (I. 14.) FVM rendelet 5. § (3) bek.

Május 20. Tb-összesítő, járulékfizetés

Érintettek: helyi önkormányzati nettó finanszírozású szervek

A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásában részt vevő szervek esetében az összesítő bevallás benyújtásának és a járulék befizetésének határideje a tárgyhót követő hónap 20. napja. E határidő irányadó az előbbiek szerint meghatározott szervek esetén a magánnyugdíjpénztárakhoz történő tagdíj bevallásának és befizetésének kötelezettségére is.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (7) bek.

Május 20. Juhtejfelvásárlás támogatása

Érintettek: juhtejet termelők és feldolgozók

A támogatás – az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – az 1999-es pályázatok elbírálását követően havonta, a tárgyhót követő 20. naptól igényelhető az illetékes elsőfokú adóhatóságnál.

16/1999. (II. 10.) FVM rendelet 4. § (1) bek.

Május 20. Takarmánykukorica

Érintettek: hitelfelvevők

Kamattámogatás vehető igénybe a pályázat alapján megvásárolt takarmánykukoricára felvett olyan hitelhez, amely megfelel az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek. A támogatás mértéke: a hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat 100%-a. A kamattámogatás a hitel futamidejének időtartama alatt negyedévente vehető igénybe a banki igazolás rendelkezésre állását követő hó 20. napjától.

49/1998. (XI. 4.) FVM rendelet 1. § (1) bek., Melléklet 6. pont

Május 20. Takarmánybúza támogatása

Érintettek: hitelfelvevők

Kamattámogatás vehető igénybe a pályázat alapján megvásárolt takarmánykalászosra felvett olyan hitelhez, amely megfelel az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek. Mértéke: a hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat 100%-a. A kamattámogatás mértékének a kiszámítását az 1. számú melléklet 3. számú függeléke tartalmazza. A kamattámogatás a hitel futamidejének időtartama alatt negyedévente vehető igénybe a banki igazolás rendelkezésre állását követő hó 20. napjától.

57/1998. (VII. 7.) FM rendelet 1. § (1) bek., Melléklet 6. pont

Május 20. Vetőmagminősítés

Érintettek: a vetőmagtermesztők

Az érintetteknek be kell jelenteniük (írásban) a vetőmag-szaporítást az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek vetőmag-minősítés céljából: a dugványozással, palántázással szaporított növényeknél és a rizsnél június 1-jéig, az egyéb tavaszi vetésű növényeknél május 20-ig, az évelő növényeknél pedig első ízben a telepítés évében, a továbbiakban minden évben május 20-ig (függetlenül a hasznosítási céltól).

89/1997. (XI. 28.) FM rendelet 17. §

Május 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni. Amennyiben 21-e munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell azt kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 3. b) pont

Május 21. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §

Május 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig köteles átutalni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Május 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta a tárgyhót követő hónap 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után pedig negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.;
1993. évi XLVIII. tv. 20. § (2) bek.

Május 25. Nyilvántartás szaporító- és ültetvényanyagokról

Érintettek: az árutermelő gyümölcsfaiskolai engedélyesek

Az eltelepített alanycsemetékről, csírásmagról és az elvetett vetőmagról minden év május 25-ig kell nyilvántartást készíteni. A kézbenoltásokról, a továbbnevelésről, a tenyészedényes nevelésről és az iskolázott dugványokról (mogyoró, ribiszke, köszméte stb.), sarjról, palántáról (málna, szamóca stb.) vezetett nyilvántartást legkésőbb május 25-ig kell megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

90/1997. (XI. 28.) FM rendelet 12. számú melléklet 4/3. pont

Május 26. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

Május 27. Fogyasztásicikk-globálkvóta alá tartozó engedélyek

Érintettek: hagyományos importőrök

A fogyasztásicikk-globálkvóta alá tartozó engedélyek iránti kérelmeket 1999. május 27-ig lehet benyújtani. Hagyományos importőr az a kérelmező, amely a fogyasztásicikk-globálkvóta keretében az adott kvótából 1998. I. félévben engedéllyel rendelkezett, és tényleges importot bonyolított le.

30/1998. (XII. 23.) GM rendelet 1. számú melléklet II/1. és III/4. pont

Május 28. Fogyasztási adó előlege

Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek

Az adózó az általa megállapított nettó fogyasztási adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/4. A) pont

Május 28. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §

Május 28. Halasztott adófizetés dohánygyártmányoknál

Érintettek: dohánygyártmány adóraktár-engedélyese és importálója

A tárgyhóban átvett dohányadójegyekkel kapcsolatos halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapot követő harmadik hónap 28. napjáig kell teljesíteni.

1997. évi CIII. tv. 63. § (7) bek.

Május 31. Cégautó

Érintettek: kifizetők és magánszemélyek

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, mégpedig olyan módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Amennyiben a magánszemély a vállalt kötelezettségének az említett időpontig nem tesz eleget, az ebből eredő jogvitától függetlenül a kifizetőnek kell az adót megfizetnie.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.

Május 31. Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózása

Érintettek: külföldi rendszámú személyszállító gépjárművet üzemeltetők

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig, önadózás útján kell a vámhatóság megfelelő számlájára megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3. b) pont

Május 31. Befektetésialap-kezelők jelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általuk kezelt zárt végű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Május 31. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az 1993. évi IL. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a szövetség tagja kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás összegét, és azt a behozatalt követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. §

Május 31. Tagdíjbevallási adatszolgáltatás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó utolsó napjáig továbbítják a Pénztárfelügyeletnek a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében megjelölt adatokat.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (3) bek.

Május 31. Szarvasmarha-igazolólap

Érintettek: az állatok megjelölésének végrehajtásáért felelős személy; a megyei körzetekben az állomás igazgatója által kijelölt, a körzeti kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészetekben és tenyésztői körzetekben az állomás hozzájárulása alapján az állattartó vagy megbízottja (ENAR-felelős)

Amennyiben a szarvasmarha kikerül a tenyészetből, az ENAR-felelős az állat igazolólapjának ellenőrző szelvényét – annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, exportált állat esetén a tárgyhónapot követő hó végén – köteles megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 8. § 2. pont, 27. § c) pont

Május 31. Egyszerűsített mérleg letétbe helyezése

Érintettek: egyszeres könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozók

Az érintettek a tárgyévet követő év május 31-éig kötelesek letétbe helyezni a cégbíróságnál az egyszerűsített mérlegüket.

1991. évi XVIII. tv. 71. § (4) bek.

Május 31. Beszámoló letétbe helyezése, közzététele

Érintettek: kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozók

Az érintettek kötelesek a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó – éves beszámolójukat vagy egyszerűsített éves beszámolójukat, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot vagy határozatot letétbe helyezni a cégbíróságnál legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig. A vállalkozó azzal tesz eleget közzétételi kötelezettségének, ha az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát – a letétbe helyezéssel egyidejűleg – megküldi az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának.

1991. évi XVIII. tv. 72. §

Május 31. Eredményelszámolás

Érintettek: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötő biztosítók

Az érintettek a tárgyévet követő május 31-ig elszámolást kötelesek készíteni a tárgyév üzletági eredményéről, a 17/1992. (VI. 10.) PM rendelet 1. számú melléklete szerint.

17/1992. (VI. 10.) PM rendelet 1. § (1) bek.

Május 31. Kiegészítő jelentés

Érintettek: a hitelintézetek által választott könyvvizsgálók

A könyvvizsgálónak az 1996. évi CXII. törvény 136. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozó megállapításait külön kiegészítő jelentésben kell rögzítenie, és azt legkésőbb a tárgyévet követő május 31-éig meg kell küldenie az igazgatóságnak, az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság elnökének, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek, valamint a Magyar Nemzeti Banknak.

1996. évi CXII. tv. 136. §

Május 31. Vagyonibiztosíték-korrekció

Érintettek: az 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott utazási vállalkozók

Az utazási vállalkozó köteles minden év május 31-éig hozzáigazítani a vagyoni biztosíték összegét az utazásszervező tevékenységből a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét igazolni köteles a nyilvántartást végző kereskedelmi és iparkamarának.

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §, 8. § (4) bek.

Május 31. Éves hozamráták nyilvánosságra hozatala

Érintettek: az 1993. évi XCVI. törvény 1. §-ában meghatározott önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak

Az érintetteknek a fedezeti tartalékra és a pénztár egészére számított éves hozamrátáikat (nettó és bruttó hozamok) a pénzügyi évet követő év május 31-ig kell nyilvánosságra hozniuk a Pénzügyi Közlönyben és legalább egy országos terjesztésű napilapban.

267/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 26. §

Május 31. Turisztikai hozzájárulás

Érintettek: az 1996. évi CXXIV. törvény 64. §-a (8) bekezdésének ba)-bc) pontjaiban meghatározott tevékenységet folytató jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók

A turisztikai hozzájárulásról a tárgyévet követő május 31-éig kell bevallást adni. A kötelezettség és a tényleges befizetés közötti különbözet rendezésének (befizetés, visszaigénylés) határideje július 20-a.

1996. évi CXXIV. tv. 64-65. §;
1997. évi CXLVI. tv. 10. számú melléklet 11. pont

Május 31. Magánnyugdíjpénztárak éves beszámolója

Érintettek: magánnyugdíjpénztárak

A könyvvizsgáló által auditált éves pénztári beszámolót két példányban, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig kell a Pénztárfelügyeletnek megküldeni. A nyomtatványok helyettesíthetők elektronikus adatfeldolgozó rendszerek segítségével azonos formában kinyomtathatóan készített, azonos tartalmú dokumentumokkal.

173/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 6. § (2) bek.

Május 31. Társasági és osztalékadó

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó adóalanyok

A társasági adóról, az osztalékadóról az adóévet követő május 31-éig kell bevallást tenni, valamint ettől az időponttól igényelhető vissza a társasági és osztalékadó, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözete.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/3. pont

Május 31. Kommunális adó, iparűzési adó

Érintettek: a települési önkormányzatok területén működő vállalkozók

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő május 31-éig köteles megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II/A 15. pont

Május 31. Külföldinek fizetett adóköteles bevétel bevallása

Érintettek: külföldi szervezetnek kifizetést teljesítő belföldi személyek

A társasági adót és az osztalékadót a kifizető a társaságiadó-bevallásában, amennyiben pedig társaságiadó-bevallási kötelezettsége nincs, külön nyomtatványon az adóévet követő május 31-éig köteles bevallani

1990. évi XCI. tv. 5. számú melléklet 4. pont

Május 31. Önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolója

Érintettek: önkéntes nyugdíjpénztárak

A könyvvizsgáló által auditált éves pénztári beszámolót, illetve az egyesített (összesített) éves beszámolót két példányban, legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig kell a Pénztárfelügyeletnek megküldeni. A nyomtatványok helyettesíthetők elektronikus adatfeldolgozó rendszerek segítségével azonos formában kinyomtathatóan készített, azonos tartalmú dokumentumokkal.

269/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bek.

Május 31. Kockázati tőkealapról szóló éves beszámoló

Érintettek: kockázati tőketársaságok, kockázati tőkealap-kezelők

A kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap-kezelő az általa kezelt alap könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolóját a tárgyévet követő év május 31-ig megküldi az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

29/1998. (X. 21.) PM rendelet 3. §

Május 31. Kockázati tőketársaság éves jelentése

Érintettek: nyilvánosan működő kockázati tőketársaságok

A nyilvánosan működő tőketársaság a részvényesei számára köteles a tárgyévet követő május hó 31. napjáig éves jelentést készíteni, és azt megküldeni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

1998. évi XXXIV. tv. 25. § (1) bek.

Május 31. Kockázati tőkealap-kezelők éves jelentése

Érintettek: kockázati tőkealap-kezelők

Az alapkezelő a nyilvánosan működő alapról a tőkejegy-tulajdonosok részére köteles a tárgyévet követő május hó 31-ig éves jelentést készíteni, és azt megküldeni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

1998. évi XXXIV. tv. 25. § (2) bek.

Május 31. Kockázati tőketársaságok éves jelentésének közzététele

Érintettek: kockázati tőketársaságok, tőkealap-kezelők

A nyilvánosan működő tőketársaság, illetve alap legkésőbb május 31-éig egy országos napilapban és a tőzsde lapjában köteles nyilvánosságra hozni a részvényesek, illetve a tőkejegy-tulajdonosok számára a tőketársaság, illetve az alap éves jelentése megtekintésének helyét és idejét.

1998. évi XXXIV. tv. 25. § (3) bek.

Május 31. Egyéb szervezetek beszámolója

Érintettek: lakásszövetkezetek, közhasznú társaságok, erdőbirtokossági társulatok, víziközmű társulatok

A lakásszövetkezet, a közhasznú társaság, az erdőbirtokossági társulat, valamint a víziközmű-társulat köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó – beszámolóját legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig a cégbíróságnál letétbe helyezni. Közzétételi kötelezettségének azzal tesz eleget, ha a letétbe helyezéssel egyidejűleg a beszámoló egy eredeti vagy hiteles másolati példányát az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának megküldi.

219/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §

Május 31. Társadalombiztosítási alapok beszámolója

Érintettek: a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

A társadalombiztosítási alapokról, a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó alapok éves beszámolóját május 31-ig kell a Pénzügyminisztérium, illetve az APEH SZTADI rendelkezésére bocsátani. A társadalombiztosítási alapok könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó éves összevont (konszolidált) beszámolóját, valamint a társadalombiztosítás éves összevont (konszolidált) beszámolóját az alapok kezelői készítik el és továbbítják a tárgyévet követő év május 31-éig a Pénzügyminisztériumnak és az Állami Számvevőszéknek.

54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet 6. § (8)-(9) bek.

Május 31. Vagyoni biztosíték

Érintettek: utazási vállalkozások

A 36/1999. (II. 26.) Korm. rendelet hatálybalépésekor már működő utazási vállalkozónak a rendelet mellékletében meghatározott mértékű vagyoni biztosítékot 1999. május 31-ig kell szolgáltatnia.

36/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 5. §

Május 31. TÉSZ-ek zárómérlege

Érintettek: TÉSZ-ek

A szervezet köteles a tárgyév november 15-éig előzetes jelentést készíteni a minisztériumnak, valamint május 31-ig megküldeni a tárgyévet megelőző zárómérlegét a minisztériumnak.

25/1999. (III. 5.) FVM rendelet 11. § (1) bek.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 1.) vegye figyelembe!