Agrárfinanszírozás – agrárhitelezés

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 14. számában (1999. május 1.)

 

Magyarországon a hitelintézetek ritkán foglalkoznak kifejezetten mezőgazdasági hitelekkel saját forrásból. Általában az általuk nyújtott éven belüli forgóeszközhiteleket és az éven túli forgóeszköz- (tőkepótló) hiteleket kínálják agrárpartnereiknek is. Az alábbiakban bemutatjuk a bankok hitelein kívül az általuk kínált egyéb forrású finanszírozási formákat és a hozzájuk kapcsolódó állami támogatásokat, valamint ezek igénylési feltételeit.

 

EBRD-finanszírozású Mezőgazdasági Átalakulási Program

Az EBRD-finanszírozású Mezőgazdasági Átalakulási Program 1993-ban indult, és mezőgazdasági beruházások mellett élelmiszer-ipari beruházások is finanszírozhatóak belőle, maximum 5 millió USD vagy ennek megfelelő forintösszeg erejéig. Eredetileg négy bank – az ABN AMRO (Magyar) Bank Rt., a Budapest Bank Rt., a Kereskedelmi és Hitelbank Rt., valamint az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. – vette fel a hitelkeretet és adta tovább alhitelként. Közülük a Kereskedelmi és Hitelbank és a Budapest Bank Rt. a hitelkeret emeléséről írt alá megállapodást az EBRD-vel. Jelenleg új hiteleket csak a visszafizetett összegek visszaforgatásával nyújthatnak a programban részt vevő bankok.

A hitel igénybe vehető átalakuló mezőgazdasági üzemekből vásárolható használt berendezések megvásárlására is. Felvételére jogosult bármely mezőgazdasági ágazatban (termelés, feldolgozás, halászat, kertészet, erdészet) működő magántulajdonú gazdálkodó szervezet, illetve egyéni vállalkozó. A hitel kamata függ az adósminősítéstől, az ügyleti kockázattól, valamint a finanszírozó banktól. A devizaalapú hitelek kamata általában LIBOR + 3-5%, míg a forintalapú hiteleknél az MNB alapkamat + 2-5%. A hitel mellé igényelhető a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium kamattámogatása is, ehhez azonban teljesülnie kell az idekapcsolódó feltételeknek is. A hitel folyósításához az EBRD a következő alapvető követelményeket és feltételeket szabja:

 • legalább 12%-os tervezett pénzügyi megtérülés (a 10 M Ft-ot meghaladó hiteleknél),
 • legalább 1,5% adósságszolgálat fedezeti mutató,
 • legfeljebb 70/30-as adósság/saját alapok mutató.

A minimálisan szükséges saját erő az alapprogram költségeinek 25%-a (zöldmezős beruházásnál legalább 30%).

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítványt az Európai Közösségek támogatásával a Földművelésügyi Minisztérium és öt magyar bank: az Agrobank Rt., a Mezőbank Rt. (összeolvadtak, ma Erste Bank Hungary Rt.), a Budapest Bank Rt., a Kereskedelmi és Hitelbank Rt., valamint a Magyar Hitel Bank Rt. [ma ABN AMRO (Magyar) Bank Rt.] hozta létre. A későbbiek folyamán csatlakozott az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt., a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. – és az integrációhoz tartozó 124 helyi takarékszövetkezet -, a CIB Hungária Rt., valamint a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. is.

Az alapítvány célja, hogy meghatározott hitelgaranciák nyújtásával megkönnyítse azoknak a kis- és középvállalkozóknak a hitelhez jutását, amelyek nem tudnak a hitelintézeteknek megfelelő vagyoni vagy jogi biztosítékot felajánlani. Az alapítvány a mező- és erdőgazdálkodási alaptevékenység, a mezőgazdasági termelést, feldolgozást és értékesítést szolgáló ipari, kereskedelmi és szolgáltató tevékenység, az élelmiszeripar, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések közép- és hosszú lejáratú hitelszerződéseihez nyújthat fedezetet. A garancia szempontjából a 180 napot meghaladó hitelek számítanak középlejáratúaknak, míg a 3 évnél hosszabb futamidejűek hosszú lejáratúak.

Garanciavállalás

A garanciavállalás mértéke hagyományos garanciánál 10 millió forintos hitelösszegig maximum 80%, míg 10 és 80 millió forint hitelöszszeg között legfeljebb 50%. A hitelgarancia legkisebb mértéke 20%. A garanciavállalás díja 0,5 és 3,5% között változik. A garancia a garanciát kérő bank igénye szerint lehet a hitelösszegre, illetve a hitelösszegre és annak kamataira kiterjedő.

1999. január 1-jétől a garantált hitelösszeg legfeljebb 80 millió forint lehet a hagyományos garanciáknál. A garanciát kérő bank azonban kérheti a maximált kölcsönösszeget meghaladó hitel egy részének garantálását is úgy, hogy a részhitel felső határa megegyezik a befogadható hitelösszeg felső határával (80 millió forint). Ilyenkor a garanciakérő bank és az alapítvány felelősségmegosztása 50-50%.

Az alapítvány a kezességvállalási díjból 20% kedvezményt nyújt azoknak a vállalkozóknak, akik ismételten kérik a kezességvállalást, és előző garantált hiteleikből adódó valamennyi kötelezettségüket maradéktalanul kiegyenlítették.

Az alapítvány garanciát nyújt a tőkepótló hitelekhez (éven túli forgóeszközhitelek) is. A garancia mértéke 10 millió forintos hitelösszeg alatt maximum 80%, efölött legfeljebb 60%. A garantálható hitelösszeg felső határa 80 millió forint. A garancia ilyenkor csak a hitelösszegre terjed ki, tehát a hitel kamatai nem lehetnek garantáltak.

Kamattámogatások

Az 1999-re meghatározott mezőgazdasági költségvetési támogatások mértéke 154,8 milliárd forint, amibe beletartozik a vidék- és területfejlesztésre szánt összeg is.

A költségvetési támogatás formái az alábbiak lehetnek:

 • közvetlen termelői (működési) támogatás,
 • fejlesztési célú juttatás,
 • éven belüli, illetve éven túli lejáratú hitel kamattámogatása,
 • állami kezességvállalás.

Cikkünkben a kamattámogatásokat és az állami kezességvállalást ismertetjük részletesen.

A kamattámogatás általában olyan hitelszerződésekre igényelhető, amelyeknél a fizetendő kamat mértéke éven belüli hiteleknél 4%-kal, éven túli hiteleknél 5%-kal haladja meg a hitelszerződés aláírásának időpontjában érvényben lévő jegybanki alapkamatot. Éven túli hiteleknél külön feltétel, hogy a hitelintézet egyéves törlesztési haladékot engedélyezzen az adósnak, és a kezességvállalási díj ne haladja meg a 1,5%-ot.

Éven belüli forgóeszközhitel kamattámogatása

Az éven belüli forgóeszközhitel kamattámogatásra jogosult a növénytermesztést és kertészeti termelést, az állattenyésztést és vegyes gazdálkodást, a vadgazdálkodást, az erdőgazdálkodást, a halászati tevékenységet folytató gazdálkodó, valamint az általános feltételeknek megfelelő igénylő, aki lehet:

 • a jogi személyiségű, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha nem áll felszámolás, illetve végelszámolás alatt,
 • az egyéni vállalkozó, ha nem áll végrehajtás alatt,
 • a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély, valamint
 • az integrátor,

amennyiben nincs lejárt köztartozása (adó-, vám-, egészség-, nyugdíjbiztosításijárulék-hátralék), amelyet a támogatás igénybevétele előtt hatvan napnál nem régebbi igazolással kell igazolnia, az adóhatóság által folyósított támogatás kivételével. A jogszabály az adott támogatás igénybevételéhez meghatározhatja további adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését is.

Mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó kamattámogatásra nem jogosult a részművelő, a bérmunkás, ideértve a feles bérlőt is.

Kamattámogatás igényelhető a felsorolt tevékenységek költségeinek fedezetére a hitelintézettől felvett, illetve a közraktárjegy fedezete mellett a hitelintézettől/közraktártól felvett legfeljebb egyéves futamidejű hitelek után. A kamattámogatás mértéke forinthitelnél a hitelszerződés időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 40%-a, devizahitelnél a kamatköltség 30%-a. Szövetkezeti tag által a szövetkezetnek nyújtott kölcsönnél a kamattámogatás mértéke 40%. Ebben az esetben a kamattámogatás igénybevételének feltétele, hogy a kölcsönszerződés tartalmazza a kamattámogatás iránti igényt, és hogy meglegyenek a személyi jövedelemadóról szóló törvény 65. §-ában rögzített feltételek. A támogatás alapjának meghatározásánál az általános forgalmi adót nem lehet figyelembe venni.

A kamattámogatás az APEH által rendszeresített formanyomtatványon igényelhető a banki kamatterhelés gyakoriságának megfelelően. Az igénylőnyomtatványhoz csatolni kell a bank által kiállított igazolást a kamatbefizetésről, integrátoroknál pedig az integrációs szerződésekről készített összesítő kimutatást is.

Állami kezességvállalást igényelhet a gabonanövények termelési költségeinek fedezetére szükséges hitelintézettől kért hitel felvételéhez a nyilvántartásba vett mezőgazdasági termelő. Az állami kezességvállalás kizárólag az egy banktól felvett hitel 70%-a lehet, a termelés ugyanazon időszakára és hektárjára maximum 20 ezer forint lehet.

Éven belüli forgóeszközhiteleket nyújtanak az alábbi bankok:

az ABN AMRO (Magyar) Bank Rt., a BankAustria-Creditanstalt Rt., a CIB Hungária Rt., a HBW Express Takarékszövetkezet, az ING Bank Rt., az Inter-Európa Bank Rt., az International Commercial Bank Rt., a Kereskedelmi és Hitelbank Rt., a Konzumbank Rt., a Magyar Fejlesztési Bank, a Magyar Külkereskedelmi Bank, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt., a Magyar Volksbank Rt., az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt., a Polgári Kereskedelmi Bank Rt., a Postabank Rt., a Raiffeisen Bank és a West Landesbank Rt.

A kamattámogatás jelenleg azokra a hitelekre vehető igénybe, ahol a kamat éves szinten legfeljebb 20% (jegybanki alapkamat + 4%).

Éven túli lejáratú forgóeszközhitel kamattámogatása

Az éven túli beruházási hitelek kamattámogatására jogosult a bejegyzett mezőgazdasági termelő és a bejegyzett integrátor.

A jogosultak forgóeszköz-szükségletük fedezetére hitelintézettől, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alaptól, a szövetkezetek pedig a tagi kölcsön után a kölcsönszerződés szerinti – legalább 4, legfeljebb 6 éves – időszakra vehetnek igénybe kamattámogatást. A támogatás mértéke az első évben 50%, az ezt követő 5 évben a fennálló hitelöszszegre 70%, 50%, 40%, 20%, 10%. A hitel összege termelői hitelnél legfeljebb 100 millió forint lehet. Ez az összeghatár nem vonatkozik a tagi kölcsönre, valamint az integrátorokra. A hitelkérelmeket az agrárfinanszírozásban részt vevő hitelintézetek területi fiókjaihoz lehet benyújtani folyamatosan. A bankok csak olyan hitelkérelmet fogadnak be, amelyet az illetékes megyei földművelésügyi hivatal előzetesen nyilvántartásba vett és záradékolt. A záradékolás 60 napig érvényes. Amennyiben az integrátori hitelkérelem meghaladja az egymilliárd forintot, a záradékolást csak a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium állásfoglalása alapján lehet a hitelkérelemre rávezetni.

A támogatások a földművelésügyi hivatalokon keresztül az APEH-től igényelhetők az alábbiak szerint:

 1. a kamattámogatás a banki kamatterhelés gyakoriságának megfelelően, tagi kölcsön esetében negyedévente. Az igényléshez csatolni kell a bank kamatbefizetési igazolását. Szövetkezetek igazolni kötelesek a kamatfizetés megtörténtét, és az igénylésen fel kell tüntetni a támogatás alapjául szolgáló tagi kölcsön összegét, valamint a kamatnapok számát;
 2. a hitelszerződés megkötése után, szövetkezetnél a záradékolást követően az első havi, illetve negyedévi kamattámogatás összege előlegként a 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 15. sz. mellékletének kitöltésével;
 3. a kezességvállalási díjtámogatás a kezességvállalási szerződés szerinti díjfizetés gyakoriságának megfelelően (a szerződés megkötésekor, illetve a futamidő alatt évente négyszer).

Az igényléshez csatolni kell a kezességvállaló intézmény vagy a hitelintézet díjfizetési igazolását és az előírt nyilatkozatokat.

A pályázati felhívások tartalmazzák az adott időszakban támogatásban részesíthetők körét, a támogatás alapjául szolgáló jogcímet, a támogatás formáját, ennek mértékét, igénybevételének eljárási rendjét, a pályázat elbírálásánál érvényesítendő szakmai szempontokat, a támogatás igénybevételének egyéb részletes feltételeit. A pályázatok elbírálását a 273/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet, valamint a támogatás mértékét és feltételeit tartalmazó jogszabályok, illetve a pályázati kiírásban foglaltak szerint kell végrehajtani. Természetesen a pályázati feltételekben meghatározott szempontok teljesítése nem jelenti azt, hogy az igénylő automatikusan megkapja a meghatározott támogatást. A pályázatokat általában azok beérkezésének sorrendjében bírálják el, azonban ha a felhívás határidőt szab meg, akkor csak a határidő letelte után bírálhatóak el a pályázatok.

Éven túli lejáratú forgóeszközhitelt az alábbi bankok folyósítanak:

ABN AMRO (Magyar) Bank Rt., a BankAustria-Creditanstalt Rt., a Magyar Fejlesztési Bank, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt., az Országos Takarékpénzár és Kereskedelmi Bank Rt. és a Polgári Kereskedelmi Bank.

A kamattámogatás feltétele, hogy az éves kamat mértéke ne haladja meg a 21%-ot (jegybanki alapkamat + 5%).

Az állami támogatások egyéb általános feltételei

A támogatást csak az igénylők meghatározott köre veheti igénybe, a támogatási mértékek és feltételek területileg eltérőek lehetnek, a támogatással meghatározott induló állatállományt vagy annak egy részét meghatározott ideig köteles tartani az igénybe vevő. A támogatással megszerzett eszköz, létesítmény meghatározott idő előtti értékesítésekor, apportálásakor vissza kell fizetni a támogatás arányos részét.

 • Kizárólag a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által elismert terméktanács tagjai vehetik igénybe a támogatásokat, illetve ennek hiányában a támogatás az illetékes szakmai szervezet véleménye szerint igényelhető. Csak a regisztrált termelők részesülhetnek agrártámogatásban.
 • Kamattámogatás csak hitelintézetektől felvett hitelek után, illetve a szövetkezeti tag által a szövetkezetnek nyújtott kölcsön után igényelhető. Támogatás nyújtható a közraktárjegy fedezete mellett nyújtott hitelekhez, valamint a közraktározási költségek csökkentéséhez is.
 • Fejlesztési támogatás csak a meghatározott mértékű saját forrás biztosítása esetén s csak a nemzetközi higiéniai előírásoknak megfelelő üzem létesítéséhez, vagy az ilyen jellegű előírásoknak megfelelő üzemből történő értékesítés után vehető igénybe.
 • A támogatások igényléséhez a megfelelő szakképzettséget előzetesen igazolni kell, s az igénylésen fel kell tüntetni az adószámot vagy az adóazonosító jelet.
 • A visszatérítendő támogatás visszafizetésének, illetve a vissza nem térítendő állami támogatással megvalósuló új beruházások rendeltetésszerű használatának biztosítására a visszafizetés idejéig, illetve a beruházás üzembe helyezéséig jelzálogjog jegyezhető be a támogatott vagyontárgyra.
 • Új – agrártevékenység folytatásához kapcsolódó – gép vásárlásához nyújtott támogatás csak előzetesen meghatározott géptípusokhoz vehető igénybe.
 • Többlettámogatás vehető igénybe, ha a támogatási célhoz egyidejűleg a megyei fejlesztési tanács is nyújt támogatást.
 • Vannak olyan támogatások, amelyek csak az egy személy vagy egy család által használt, legfeljebb 300 hektár termőföld után vehetők igénybe, illetve eddig a termőterületig többlettámogatást lehet igényelni. A jogszabály megfogalmazása szerint családnak az együtt élő közeli hozzátartozók számítanak. A kis-, illetve családi vállalkozásokat segíti például a földterület utáni támogatási konstrukció, mivel ezt a vissza nem térítendő támogatást a termelők meghatározott növények (gabonafélék, fehérjenövények stb.) termesztésekor a termőterületek nagyságának figyelembevételével, birtokkategóriák szerint differenciáltan vehetik igénybe. A feltételrendszer a minőségi termék-előállítást szolgálja, mint például a biotermelés feltételeinek kialakítását.
 • Állami támogatás igénybe vehető beruházási célokra is. Ideértendő a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvényben meghatározott beruházás, a pénzügyi lízing a kapcsolódó kamatok nélkül, és a szövetkezeti üzletrész vásárlására fordított összeg is.
 • A támogatási kérelem elbírálásának nincsen semminemű költsége, tehát díj- és jutalékmentes. Az automatikusan igénybe vehető és az adóhatóságon keresztül lebonyolított támogatások folyósítása általában az adózás rendjének szabályai szerint történik. Amennyiben a támogatásra vonatkozó jogszabály más szervek igazolásához köti az igénylést, akkor a támogatás a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének kitöltésével igényelhető.
 • A támogatásban részesített cél megvalósításához egyéb jogszabályokban foglaltak alapján is igényelhető állami támogatás. Ilyenek például a területfejlesztési, a foglalkoztatási, a környezetvédelmi stb. támogatások. Az igénylőnek a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy a megvalósítandó célra a benyújtás időpontjáig milyen jogcímen mekkora összegű állami támogatást kapott. Amenynyiben az igénylő több jogcímen vesz igénybe állami támogatást, a támogatások együttes összege nem haladhatja meg a beruházás összes költség-előirányzatának 80%-át.
 • Az elemi csapásokkal kapcsolatos támogatásoknál elemi csapással sújtottnak minősül a mezőgazdasági, az erdőgazdasági, valamint a halászati termelő, ha az 1991. évi LXXXIX. törvény 7. §-a szerinti elemi csapás az abban foglalt mértékben és számítás szerint hozamkiesést okoz. A kárszámítást a területileg illetékes földművelésügyi hivatal, illetve erdészeti hatóság igazolja. A kiegészítő támogatás mértéke forinthitelek esetében +25%, míg devizahitek esetében +15%.

Új mezőgazdasági gép vásárlásának támogatása

Új mezőgazdasági gép vásárlásához nyújtott támogatásra jogosultak a növénytermelést és kertészetet, az állattenyésztést, a vegyes gazdálkodást, az erdőgazdálkodást, a halászatot, a vadgazdálkodást folytató (ideértve az agrároktatási és kutatóintézmények termelőtevékenységet folytató tangazdaságait, tanüzemeit) és az új mezőgazdasági géppel bérmunkát végző személyek, amennyiben bejegyezték őket. A támogatás mértéke az új mezőgazdasági gép áfa nélküli beszerzési árát alapul véve 25%-os végleges fejlesztési célú juttatás, és a hitelintézettől, illetve a pénzügyi vállakózástól felvett hitel után a jegybanki alapkamat 40%-ának megfelelő kamattámogatás. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy saját erőként az áfa nélküli beszerzési érték 20%-ával rendelkezzen a vásárló. Kifejezetten mezőgazdasági gép vásárlására kidolgozott hitelkonstrukciót kínál ügyfeleinek a BankAustria-Creditanstalt Rt., az Erste Bank Rt., valamint az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.

Új mezőgazdasági gép pénzügyi lízingelésének támogatása

Új mezőgazdasági gép pénzügyi lízingelésének támogatására jogosult a lízingbevevő, amennyiben növénytermesztést és kertészetet, állattenyésztést, vegyes gazdálkodást, erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást vagy halászatot folytat, valamint a lízingbeadó pénzügyi lízing tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozás. A lízingszerződés futamidejének legalább három évnek kell lennie, és a szerződésben fel kell tüntetni, hogy a lízingelt eszköz nettó tőkeértéke megegyezik az új mezőgazdasági gép nettó beszerzési árának a végleges fejlesztési juttatással csökkentett összegével. A lízingbeadó 25%-os mértékű végleges fejlesztési célú juttatásra, míg a lízingbevevő az alapkamat 40%-ának megfelelő mértékű kamattámogatásra jogosult. A lízingbeadó az új mezőgazdasági gép vételárát igazoló, saját nevére kiállított kiegyenlített számla és a lízingbeadó azon nyilatkozata miszerint a jogosultságát meghatározó tevékenységet folytat és nyilvántartásba vették, valamint a lízingszerződés bemutatása esetén igényelheti a támogatást az APEH-től. A lízingbevevőt megillető támogatás igénybevételének feltétele a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz a gépvásárlást megelőzően benyújtott és ellenjegyzett, a 9/1999. (I. 22.) sz. FVM rendelet 49. számú melléklete szerinti támogatási kérelem, a pénzügyi vállalkozás által kiállított értesítő a kamat megfizetéséről, a lízingszerződés bemutatása és a nyilvántartási rendelet szerinti bejegyzés. A támogatáskérelemhez mellékelni kell az előírt nyilatkozatokat is. A lízingelt gépet a futamidő alatt nem lehet elidegeníteni, illetve újra lízingelni. Amennyiben a szerződést felmondják, úgy a lízingbeadó köteles az igénybe vett támogatás időarányos részét visszafizetni, kivéve azt az esetet, ha a lízingbevevő szerződésszegése miatt mondják fel a szerződést, és a szerződés tárgyát képező eszközt a lízingbeadó új szerződés keretében újra lízingbe adja.

Jelzáloghitel

Az agrárszféra finanszírozásának egyik lehetősége a jelzáloghitel. A hitel akkor vehető igénybe, ha az igénylőnek van olyan önállóan forgalomképes, rendezett tulajdoni viszonyokkal rendelkező ingatlana, amelyen a kihelyező hitelintézet jelzálogjogot jegyezhet be. A hitel mértéke minimálisan 5 millió forint, maximum azonban a fedezetként felajánlott ingatlan hitelbiztosítéki értékének 70%-a lehet. A hitelhez igénybe vehető állami garanciavállalás is. A hitel a Földhitel- és Jelzálogbanknál, valamint az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.-nél igényelhető.

A hitelintézetek által nyújtott kifejezetten mezőgazdasági célokat szolgáló hiteleket az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Bodó Miklós
Bankinfo Center Kft.
A bankok által kínált mezőgazdasági hitelek (költségvetési támogatással)
Finanszírozó Hitel típusa Hiteligénylő Futamidő Hitelcél Hiteldíj Fedezet
ABN AMRO (MAGYAR) BANK Rt. Termelési hitel Egyéni és társas vállalkozás Max. 12 hónap A mezőgazdasági termelés ráfordításainak finanszírozása Jegybanki alapkamat + max. 4% Zálogjog, árbevétel-engedményezés, állami kezességvállalás
ABN AMRO (MAGYAR) BANK Rt. Termeltetési hitel Termeltető (integrátor) szervezet Max. 12 hónap A mezőgazdasági termelés és a termelők érdekében végzett szolgáltatások finanszírozása Jegybanki alapkamat + max. 4% Zálogjog, árbevétel-engedményezés, állami kezességvállalás
ABN AMRO (MAGYAR) BANK Rt. Éven túli tőkepótló hitel Egyéni és társas vállalkozás Min. 4 év Max. 6 év 1 év türelmi idővel Tartós forgóeszköz-szükséglet finanszírozása Jegybanki alapkamat + max. 5% Az ügyfélminősítéstől függően kerül megállapításra
ABN AMRO (MAGYAR) BANK Rt. Beruházási hitel Egyéni és társas vállalkozás Min. 1 év Agrárberuházások finanszírozása Jegybanki alapkamat + max. 5% Vagyont terhelő zálogjog, visszavásárlási garancia
BankAustria-Creditanstalt Rt. Termelési hitel Egyéni és társas vállalkozás Max. 12 hónap A mezőgazdasági termelés ráfordításainak finanszírozása Jegybanki alapkamat + max. 4% Zálogjog, árbevétel-engedményezés, állami kezességvállalás
BankAustria-Creditanstalt Rt. Termeltetési hitel Termeltető (integrátor) szervezet Max. 12 hónap A mezőgazdasági termelés és a termelők érdekében végzett szolgáltatások finanszírozása Jegybanki alapkamat + max. 4% Zálogjog, árbevétel-engedményezés, állami kezességvállalás
BankAustria-Creditanstalt Rt. Éven túli tőkepótló hitel Egyéni és társas vállalkozás Min. 4 év Max. 6 év 1 év türelmi idővel Tartós forgóeszköz-szükséglet finanszírozása Jegybanki alapkamat + max. 5% Az ügyfélminősítéstől függően kerül megállapításra
BankAustria-Creditanstalt Rt. Beruházási hitel új gép vásárlására Egyéni és társas vállalkozás Min. 3 év Max. 5 év Új mezőgazdasági erő- és munkagép vásárlására Jegybanki alapkamat + max. 5% Vagyont terhelő zálogjog, visszavásárlási garancia
Erste Bank Hungary Rt. Mezőgazdasági tőkepótló hitel Egyéni és társas vállalkozás Min. 4 év Max. 6 év Tartós forgóeszköz-szükséglet finanszírozása Jegybanki alapkamat + max. 5% Az ügyfélminősítéstől függően kerül megállapításra
Erste Bank Hungary Rt. Új mezőgazdasági erő- és munkagép vásárlását elősegítő hitel Egyéni és társas vállalkozás Min. 1 év Max. 5 év Új mezőgazdasági erő- és munkagép vásárlása Jegybanki alapkamat + max. 5% Vagyont terhelő zálogjog, visszavásárlási garancia
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Mezőgazdasági célhitel Egyéni és társas vállalkozás Max. 1 év Forgóeszköz-szükséglet finanszírozása Jegybanki alapkamat + max. 4% Az ügyfélminősítéstől függően kerül megállapításra
Konzumbank Rt. Tőkepótló hitel Egyéni és társas vállalkozás Min. 1 év Tartós forgóeszköz-szükséglet finanszírozása Jegybanki alapkamat + max. 5% Az ügyfélminősítéstől függően kerül megállapításra
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Mezőgazdasági hitel Egyéni és társas vállalkozás Max. 1 év A mezőgazdasági termelés ráfordításainak finanszírozása Jegybanki alapkamat + max. 4% Az ügyfélminősítéstől függően kerül megállapításra
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Mezőgazdasági hitel Egyéni és társas vállalkozás 1 naptól A mezőgazdasági termelés ráfordításainak finanszírozása és új mezőgazdasági erő- és munkagép vásárlása Jegybanki alapkamat + max. 5% Az ügyfélminősítéstől függően kerül megállapításra

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 1.) vegye figyelembe!