A termőföld-hasznosítás és minőségvédelem támogatása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 14. számában (1999. május 1.)

A TERMŐFÖLD ALKALMASSÁ TÉTELÉVEL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS

Támogatásban a termőföldtulajdonnal rendelkező vagy termőföldet használó, mezőgazdasági termelőként regisztrált vállalkozó részesülhet az alábbi feladatok elvégzéséhez:

  • művelés alól kivett terület mezőgazdasági hasznosításra alkalmassá tételére,
  • gyepterületek hasznosításra alkalmassá tételére,
  • borvidéken vagy bortermő helyen lejtős szőlőtelepítésre, magasabban fekvő területeken teraszírozásra,
  • birtok-összevonási célú önkéntes földcsere lebonyolítására,
  • parlagon álló területek művelésbe vonására,
  • nem szilárd burkolatú utak, a hozzájuk kapcsolódó vízelvezető árkok fenntartására.

A támogatás, amelynek mértéke az igazolt és elfogadott költségek legfeljebb 40 százaléka, a föld fekvése szerinti megyei földhivatalhoz benyújtott pályázat alapján vehető igénybe. Egy pályázatban kizárólag egy cél jelölhető meg, nincs akadálya ugyanakkor egyidejűleg több pályázat benyújtásának. A szilárd burkolat nélküli utak és a hozzájuk kapcsolódó vízelvezető árkok fenntartási támogatására benyújtandó pályázatok határideje 1999. március 31-e volt, a többi cél megvalósítására 1999. július 31-ig lehet még pályázni.

Elfogadás esetén a minisztérium kifizetést engedélyező okirata alapján a pályázóval a földhivatal támogatási szerződést köt, a támogatás összegét a Magyar Államkincstáron keresztül utalványozza.

MINŐSÉGVÉDELMI TÁMOGATÁS

A minőségvédelmi támogatást regisztrált termőföld-tulajdonosok, földhasználók vehetik igénybe a következő célok megvalósítására:

  • erodált vagy erózióra hajlamos területen a víz- és szélerózió elleni agrotechnikai, biológiai és kémiai eljárások megvalósítására,
  • a talaj vízháztartásának eredeti állapot szerinti helyreállítására, savanyú, szikes, illetőleg homoktalajok javítására,
  • hígtrágya termőföldbe juttatására,
  • hígtrágyatárolók megszüntetésére olyan állattartó telepeken, ahol a hígtrágyás technológiát megszüntették.

A támogatás a tervek elkészítéséhez, a megvalósításhoz és a műszaki ellenőrzési költségekhez igényelhető. Mértéke a költségek 40 százalékáig terjed, ebbe a hígtrágya anyagköltsége azonban nem számítható bele. A talajjavításnál alkalmazott szervestrágya-használat után kompenzáció nem igényelhető.

A támogatás pályázat alapján vehető igénybe, több cél megvalósításához célonként külön pályázatokat kell benyújtani. A kérelmeket 1999. április 30-ig kellett az illetékes növény-egészségügyi és talajvédelmi állomáshoz benyújtani.

A BIRTOK-ÖSSZEVONÁSI TERMŐFÖLDVÁSÁRLÁS

A regisztrált, mezőgazdasági, erdő-, vadgazdasági, illetve halászati tevékenységet folytató termelő termőföld-vásárlási támogatást vehet igénybe, ha a meglévő és a támogatással megszerzett termőföldterületének nagysága együttesen a 2000 AK vagy 100 hektár területet nem haladja meg. Erdők esetén előfeltétel, hogy a megszerezni kívánt terület a meglévővel azonos településen fekszik, a meglévőnek erdőterv szerinti része, vagy ahhoz csatlakozik. Nem erdő művelési ágú termőföld esetén a két földterületnek azonos vagy egymáshoz csatlakozó dűlőben kell elhelyezkednie. Nem igényelhető támogatás a termelőszövetkezeti részarányként nyilvántartott termőföld megvásárlásához. A támogatásra való jogosultság további feltétele, hogy a vásárlás révén a tulajdonos legalább 210 AK, erdő művelési ágú termőföld esetén pedig legalább hat hektár területtel rendelkezzen. Az igénylőnek a megművelés mellett kötelezettséget kell vállalnia arra is, hogy a támogatás révén megszerzett termőföldet öt éven belül nem adja el, nem használja más célra. (A megvásárolt földterületre öt évre szóló elidegenítési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.)

A támogatás, amelynek mértéke az adásvételi szerződésben kikötött vételár 20 százaléka, a minisztériumhoz 1999. szeptember 30-ig benyújtott pályázat útján igényelhető. A támogatást a minisztérium a Magyar Államkincstáron keresztül folyósítja.

Agrártermelési integráció Az agrárgazdasági célok költségvetési támogatásának továbbra is alapelvi szintű rendelkezése, hogy az integrációk saját jogon nem részesülhetnek támogatásban. Az integrátornak nyújtott juttatások az integráltak jogán igényelhetők. Ez azt jelenti, hogy az integrátorok a támogatás útján megszerzett kedvezményeket a termelőknek (integráltaknak) kötelesek továbbadni, vagy az integrációs tevékenységgel kapcsolatos elszámolás során a termelők javára kötelesek érvényesíteni. Integrátor által igényelhető támogatások: mezőgazdasági tevékenységet elősegítő kamattámogatás, amely forinthitel esetén a jegybanki alapkamat 40 százaléka, devizahitel esetén a szerződés szerinti kamat 30 százaléka, a búza, a kukorica, a rozs és az árpa termelési költségeinek fedezetére legfeljebb egyéves lejáratra felvett hitel hetven százalékáig – ugyanazon hektár és időszak tekintetében legfeljebb húszezer forint hitelösszegig – állami kezességvállalás, egy éven túli lejáratú forgóeszközhitel kamattámogatása, mező- és erdőgazdasági biztosítás díjtámogatása. Az integrátort a 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott regisztrációs kötelezettség nem terheli, a támogatásokat ugyanis az integráltak jogán veszi igénybe. Az integrációban ellenben kizárólag regisztrált termelők vehetnek részt. Az integrátort pedig speciális regisztrációs kötelezettség terheli, amelynek részletes szabályait a 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 12-14. számú melléklete tartalmazza. Az integrátor szervezet vagy személy foglalkoztatotti létszámára, gazdasági erejére konkrét számadatokat nem tartalmaz (az integráció keretében előállított termék értékét kivéve, ez ugyanis 50 millió Ft-nál nem lehet kevesebb), elvileg tehát két résztvevő gazdasági tevékenységének összehangolása is kimerítheti az integráció fogalmát. Tájékoztatásként elmondható, jogi személy esetén legalább kettő, természetes személyek esetén legalább tíz integrált megléte nélkül nehezen képzelhető el integráció. Az integrátori bejegyzésre vonatkozó kérelmeket a megyei FM-hivatalhoz lehet folyamatosan benyújtani

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. május 1.) vegye figyelembe!