Április 20. – április 30.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. április 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 13. számában (1999. április 1.)
Április 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §

Április 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg az elszámolt hónapot követő 20-áig.

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. §

Április 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

A tárgyhónapot követő 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/2. a) pont

Április 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Április 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek fizetni. (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 459. § (1)-(3) bek.

Április 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni. A munkaadó a munkaadói és a levont munkavállalói járulékot az elszámolt hónapot követő hó 20. napjáig köteles befizetni.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. § (2), (4) bek.

Április 20. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

Április 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4/c) pont

Április 20. Adatszolgáltatás a Kincstárral szembeni elszámolásban

Érintettek: munkáltatók és kifizetők

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény szerint a kincstári körbe, illetőleg a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása hatálya alá tartozó illetményszámfejtési feladatokat ellátó munkáltató és a kifizető külön törvény alapján a Kincstárral szembeni elszámolásában a kifizetést terhelő adóról (adóelőlegről) az elszámolt hónapot (kifizetést) követő hó 20-áig adatot köteles szolgáltatni az illetékes állami adóhatóságának.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (11)-(12) bek.

Április 20. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

Érintettek: kifizetők

A kifizető a termőföld bérbeadásából (földjáradékból) származó jövedelemről és a levont adóról, továbbá a bérbe adott földterület nagyságáról, valamint ingatlan-nyilvántartási azonosító adatairól az adóévet követő március 31-éig, mágneses adathordozón április 20-áig adatot köteles szolgáltatni az illetékes önkormányzati adóhatósághoz. Az adatszolgáltatásban fel kell tüntetni az adólevonás esetleges elmaradásának okát (magánszemély mentességi nyilatkozata, természetben történő bérfizetés) is.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet A/8. pont

Április 20. Adóhátralék levonása munkabérből

Érintettek: munkáltatók

A munkabérből havonta levont adóhátralék nem haladhatja meg az esedékes egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, illetve adóelőleggel csökkentett havi munkabér 15%-át. Ha az adóhátralék ilyen módon a legközelebbi fizetésig, de legkésőbb április 20-áig nem vonható le teljes egészében, a levonást további 2 hónapon keresztül kell a 15%-os mértékkel folytatni. Ha ezután is marad még adóhátralék vagy a magánszemély időközben munkahelyet változtat, a munkáltató a tartozás összegéről a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül értesíteni köteles a magánszemély állami adóhatóságát, amely intézkedik majd a végrehajtásról.

1990. évi XCI. tv. 30. § (1)-(3) bek.

Április 20. Adójegy

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyekről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként nyilvántartást kell vezetnie, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján havonta, a tárgyhót követő 20-áig a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást kell elkészítenie.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 8. § (1) bek.

Április 20. Áfa megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: áfa fizetésére kötelezett adóalanyok

Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalany az általános forgalmi adó nettó, elszámolandó összegét
  • ha havonta tesz adóbevallást, a tárgyhót követő 20-áig,
  • ha negyedévente tesz adóbevallást, a negyedévet követő 20-áig

köteles megfizetni, illetőleg ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. pont

Április 20. Gyakorított áfa

Érintettek: havi áfa-bevallásra kötelezett adózók

A havonként bevallásra kötelezett adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el és vallhassa be. (A negyedévenként bevallásra kötelezett adózó a havonkénti vagy a havonként kétszeri elszámolás és bevallás, az évente bevallásra kötelezett adózó a negyedévenkénti vagy a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését kérheti.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2. pont

Április 20. Áfa-bevallás

Érintettek: általános forgalmi adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint az általános forgalmi adóról havi vagy negyedéves adómegállapításra kötelezett adózó az adómegállapítási időszakot követő hó 20. napjáig köteles benyújtani az adóbevallását.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4. a) pont

Április 20. Fogyasztási adó megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek

Az adózó a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/4. B) pont

Április 20. Havi és évközi adóbevallás határidői

Érintettek: havi és évközi adóbevallásra kötelezettek

Az érintetteknek a havi adóbevallást a tárgyhónapot követő hó 20-áig, az évközi bevallást a negyedévet követő hó 20-áig kell az adóhatósághoz benyújtaniuk.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2. a) pont

Április 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők

Az adózó – a játékautomata után fizetendő játékadó kivételével – a játékadót a tárgyhót követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig köteles megfizetni. A játékautomata éves adóját az adózó az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/7. b) pont;
1991. évi XXXIV. tv. 37. § 15. pont

Április 20. Jövedéki adó

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti azt vissza. (E rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján, nem adójeggyel fizetnek meg.)

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 2. B). pont

Április 20. Jövedéki adó bevallása

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles bevallani.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 1. pont

Április 20. Kifizető adatszolgáltatási kötelezettsége

Érintettek: kifizetők

A kifizető az általa vezetett nyilvántartás alapján az állami adóhatósághoz adózónként az adóévet követő március 31-éig, mágneses adathordozón április 20-áig köteles adatot szolgáltatni az 1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklete 1-2. pontjai szerinti adatokról.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet A/1-2., 6. pont

Április 20. Költségvetési támogatás bevallása

Érintettek: költségvetési támogatásra jogosult adózók

Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig köteles bevallást tenni.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/5.c) pont

Április 20. Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevétele

Érintettek: költségvetési támogatás igénybevételére jogosultak

Ha az adóhatóság az adózó kérelmére gyakori (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételt engedélyez, a hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni. Egyszeri előleg igénybevételének engedélyezése esetén az igénybevétel lehetősége a tárgynegyedév első hónapjának 20. napjától nyílik meg, és azt a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kell visszafizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/4. pont

Április 20. Költségvetési támogatás igénylése

Érintettek: költségvetési támogatás igénybevételére jogosultak

Ha a támogatást megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik, a havonta megállapított költségvetési támogatást az adózó havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2. pont

Április 20. Kulturális járulék

Érintettek: kulturális járulék fizetésére kötelezettek

A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett (személy) maga állapítja meg, vallja be és fizeti meg az általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel után, negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-áig az APEH által közzétett számlaszámú kulturális járulék beszedési számla javára.

1993. évi XXIII. tv. 6. § (1) bek.

Április 20. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylése

Érintettek: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás igénylésére jogosultak

Az adózó a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatást havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/3. pont

Április 20. Mezőgazdasági igazolványokról adatszolgáltatás

Érintettek: Magyar Agrárkamara

A Magyar Agrárkamara a mezőgazdasági igazolványok kiadásáról, bevonásáról, adatairól negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-áig köteles adatot szolgáltatni az adóhatóságnak.

1995. évi CXVII. tv. 81/A §

Április 20. Munkáltató adatszolgáltatási kötelezettsége

Érintettek: munkáltatók

A munkáltató az általa vezetett nyilvántartás alapján adózónként köteles adatot szolgáltatni az állami adóhatósághoz az adóévet követő március 31-éig, mágneses adathordozón április 20-áig a) az általa kifizetett adóköteles jövedelem teljes összegéről, ideértve a bevallás alá eső valamennyi jövedelmet, b) a levont adóelőlegről, c) az összjövedelmet csökkentő tételekről és az adókedvezményekről jogcímenként, továbbá d) a megállapított adóról.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet A/1., 3. pont

Április 20. Munkáltató adatszolgáltatási kötelezettsége

Érintettek: munkáltatók

Ha a magánszemély jövedelemadóját nem a munkáltató állapítja meg, a munkáltató az általa vezetett nyilvántartás alapján a magánszemélyről az adóévet követő március 31-éig, mágneses adathordozón április 20-áig az állami adóhatóságnak adatokat köteles szolgáltatni:
a) az összevont adóalapba beszámító, általa kifizetett teljes összegről (bevételről, jövedelemről), illetve az általa juttatott vagyoni érték összegéről, a külön adózó jövedelmek közül azokról, amelyek után a kifizető az adót nem állapította meg és nem vonta le, ez utóbbitól függetlenül a kifizetett osztalékról és az árfolyamnyereségről, valamint a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről és a levont adóról,
b) ha az a) pontban említett összegből adóelőleget kellett levonni, az adóelőleg kiszámításánál figyelembe vett adóalapról és a levont adóelőlegről.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet A/2., 4. pont

Április 20. Nyomtatványforgalmazó adatszolgáltatása

Érintettek: nyomtatványforgalmazók

A nyomtatványforgalmazó (alforgalmazó) az általa értékesített, adóigazgatási azonosításra alkalmas számla- vagy nyugtatömbökről – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – vevőnkénti részletezésben negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20. napjáig adatot köteles szolgáltatni az első fokú állami adóhatósághoz.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet K) pont

Április 20. Rehabilitációs hozzájárulás

Érintettek: rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezettek

Az adózó a rehabilitációs célú hozzájárulásra a jogszabályban előírt módon [lásd az 1991. évi IV. törvényt és a 8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendeletet] számított előleget az I-III. negyedévben a negyedévet követő 20-áig köteles megfizetni. A befizetett előlegek és az éves hozzájárulás különbözetét az adóévet követő február 15-éig kell megfizetni.

8/1983. (VI. 29.) EüM-PM egy. rendelet;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/11. pont;
1991. évi IV. tv.2/A § (3) bek.

Április 20. Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás

Érintettek: sertésfeldolgozó üzemek

A sertésfeldolgozó üzem a sertésállomány-mentesítési hozzájárulást a feldolgozást, illetve az átvételt követő hó 20. napjáig köteles megfizetni. A támogatás a sertésállomány mentesítéséről szóló jogszabály [2/1987. (II. 9.) MÉM-PM rendeletet] szerint a tárgyhót követő 20-ától vehető igénybe.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/10. pont

Április 20. Szakképzési hozzájárulás visszaigénylése

Érintettek: szakképzési hozzájárulásra kötelezettek

Annak a szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek, aki a negyedéves visszatérítési igényét a tényleges költségei alapján érvényesíti, az első három negyedévi visszatérítési igényét a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig kell benyújtania a Munkaügyi Minisztérium Alapkezelési Főosztályának. Az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett (személy), aki a negyedéves visszatérítési igényét a várható többletköltségei alapján érvényesíti, igényét – az erre szolgáló nyomtatványon – szintén a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig nyújthatja be a Munkaügyi Minisztérium Alapkezelési Főosztályának. A Munkaügyi Minisztérium Alapkezelési Főosztálya az elszámolás helyességét 15 napon belül ellenőrzi, és a visszaigénylő javára mutatkozó különbözetet ezt követően 30 napon belül folyósítja. (A szövegben szereplő Munkaügyi Minisztériumon valójában az Oktatási Minisztérium értendő, lásd erről az 1998. évi LXXXVI. tv. III. és IV. fejezetét.)

9/1997. (IV. 28.) MüM rendelet 3. § (1), (5)-(7) bek.

Április 20. Személyi jövedelemadó

Érintettek: munkáltatók

Ha a jövedelemadót a munkáltató állapítja meg, az adó, illetve a korábban levont adóelőleg különbözetét a munkáltató a legközelebbi fizetéskor, de legkésőbb április 20-áig köteles levonni vagy visszafizetni.

1990. évi XCI. tv. 30. § (1) bek.

Április 20. Társaságiadó-előleg, feltöltés

Érintettek: a társasági adó alanyai

Az adózó, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint havonta fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget minden hónap 20-áig, ha a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint negyedévenként fizet adóelőleget, akkor az adóelőleget a negyedévet követő hó 20-áig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3. A) pont

Április 20. Szövetkezeti hitel kamattámogatása

Érintettek: szövetkezetek

A kölcsönszerződés szerinti időszakra kamattámogatást vehet igénybe a szövetkezet, amennyiben a természetes személy tagja által legfeljebb egyéves lejáratra nyújtott kölcsön összegét mezőgazdasági tevékenysége költségeinek fedezetére használja fel. A támogatás negyedévente, a tárgynegyedévet követő huszadik naptól igényelhető az igénylő nyilvántartásba vételét végző megyei földművelésügyi hivatalon keresztül az adóhatóságtól.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 74. § (1), (5) bek.

Április 20. Állatorvosi és élelmiszer-higiéniai vizsgálati költségek

Érintettek: húsfeldolgozó gazdálkodó szervezetek

A vágósertés, a vágómarha, a vágóbaromfi, a vágónyúl és egyes vadhúsok után a 8/1999. (I. 14.) FVM rendeletben megállapított támogatást az érintettek az illetékes adóhatóságtól havonta, a tárgyhót követő hónap 20. napjától a jogszabályban előírt nyilatkozatok csatolásával igényelhetik.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 176. §, 178. §

Április 20. Állati hulladék ártalmatlanítása

Érintettek: állatok vágását végző gazdálkodó szervezetek

A nyúl és vad állati hulladék ártalmatlanná tételére a támogatás az adóhatóságtól igényelhető. Az igénylés negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 20-ától a 8/1999. (I. 14.) FVM rendeletben felsorolt igazolások csatolásával nyújtható be.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 181. § (2) bek.

Április 20. Állat-egészségügyi prevenciós költségek és gyógyszervásárlás

Érintettek: vágóbaromfit, étkezési tojástermelő baromfit, növendék libát, növendék kacsát, halat, vadat tenyésztő és feldolgozó gazdálkodó szervezetek

A tárgyhoz kapcsolódó igénylés 1999. január 1-jétől negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától nyújtható be az adóhatóságnál. A támogatási kérelemhez a 8/1999. (I. 14.) FVM rendeletben felsorolt igazolásokat, nyilatkozatokat is csatolni kell. (A halgazdaságok halállományának vírusmentesítési vizsgálata évente csak két alkalommal támogatható.)

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 189. § (2) bek., 33. számú melléklet

Április 20. Vetőmagtermesztés

Érintettek: a Vetőmag Terméktanács, valamint az adott ágazati termékpályán a miniszter által elismert terméktanács tagjai

A vetőmagtermesztéshez kapcsolódó támogatás az adóhatóságtól negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 191. § (3) bek.

Április 20. Kalászos gabonafélék, kukorica, takarmány-keverékek, liszt, dara egészségügyi vizsgálata

Érintettek: Gabona Terméktanács tagjai

A tárgyhoz kapcsolódó támogatás az adóhatóságtól negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 193. § (2) bek.

Április 20. Zöldség- és gyümölcsfajok minőségi vizsgálata

Érintettek: zöldség- és gyümölcstermékpályán a miniszter által elismert terméktanács tagjai

Az érintettek a 8/1999. (I. 14.) FVM rendelet szerinti friss zöldség- és gyümölcsfajoknak az FVM megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrzési állomásai által végzett, kötelező minőségizsgálati díjának a kiadott számlán szereplő, általános forgalmi adót nem tartalmazó összegének hetven százaléka erejéig támogatást vehetnek igénybe. A támogatás az adóhatóságtól negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 196. §

Április 20. Gyógy- és fűszernövények minőségvizsgálata

Érintettek: a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács tagjai

A 8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 36. számú mellékletében meghatározott növényfajok minőségvizsgálatára vonatkozó támogatás az adóhatóságtól negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától igényelhető.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 199-200. §, 36. számú melléklet

Április 20. Erdőkárok elhárítása

Érintettek: erdőgazdálkodók

Az erdőgazdálkodók a tárgynegyedévet követő hó 20-áig igényelhetik az illetékes erdészeti hatóságtól a 8/1999. (I. 14.) FVM rendelet szerinti igazolás kiállítását.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 244. § (2) bek.

Április 20. Vágónyúl hatósági ellenőrzési díja

Érintettek: hatósági vizsgálat megrendelője, költségeinek viselője

A vágónyúl szállítása alkalmával a berakodáskor teljesített állatorvosi hatósági ellenőrzés díjának támogatása a negyedévet követő 20-ától igényelhető az adóhatóságtól. A támogatási kérelemhez a 8/1999. (I. 14.) FVM felsorolt igazolásokat és nyilatkozatokat csatolni kell.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 188. § b) pont, 30. számú melléklet

Április 20. Méhcsaládok vizsgálatának támogatása

Érintettek: méhcsalád-tulajdonosok, ha tagjai a Méhészeti Terméktanácsnak

A vizsgálathoz kapcsolódó támogatást a méhcsaládok kezelésének állategészségügyi költségei után lehet igényelni, mégpedig 1999-ben méhcsaládonként évente egy alkalommal, bármelyik negyedévet követő hónap 20-áig, de legkésőbb 1999. október 15-ig.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 188. § c) pont, 31. számú melléklet

Április 20. Méz vizsgálata

Érintettek: az a természetes mézet előállító, forgalmazó gazdálkodó, aki a vizsgálatot megrendeli, annak költségeit viseli

A vizsgálathoz kapcsolódó támogatást a természetes méz higiéniai és minőségét meghatározó laboratóriumi vizsgálatok költségei után lehet igényelni. Támogatás csak az 1999-ben végzett vizsgálatok után, negyedévenként, a negyedévet követő 20-ától igényelhető az adóhatóságtól, de legkésőbb 1999. december 20-ig.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 188. § d) pont, 32. számú melléklet

Április 20. Tehéntej-támogatás

Érintettek: tejtermelők, feldolgozók, felvásárlók

A tehéntej minőséghez kötött támogatása az 1999. január 1-jét követően felvásárolt tejre havonta, a tárgyhót követő hó 20-ától igényelhető az illetékes első fokú adóhatóságnál az 10032000-01905520 számú számláról.

2/1999. (I. 14.) FVM rendelet 3. § (1) bek.

Április 20 Vágósertés intervenciós támogatása

Érintettek: alapanyag-termelők, -feldolgozók, integrátorok

Az érintettek a vágósertés intervenciós támogatást a vonatkozó rendeletben szereplő feltételek mellett minden tárgyhót követő hó 20-tól igényelhetik az illetékes APEH-től.

6/1999. (I. 14.) FVM rendelet 4. § (5)-(6) bek.

Április 20. Vágómarha intervenciós támogatása

Érintettek: alapanyag-termelők, -feldolgozók, kereskedők

A vágómarha minőségi termelésének intervenciós támogatását az érintettek a vonatkozó rendelet szerinti feltételek fennállása esetén igényelhetik minden tárgyhót követő hónap 20-ától az illetékes APEH-től.

5/1999. (I. 14.) FVM rendelet 5. § (3) bek.

Április 20. Tb-összesítő, járulékfizetés

Érintettek: helyi önkormányzati nettó finanszírozású szervek

A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásában részt vevő szervek esetében az összesítő bevallás benyújtásának és a járulék befizetésének határideje a tárgyhót követő hónap 20. napja. E határidő irányadó az előbbiek szerint meghatározott szervek esetén a magánnyugdíjpénztárakhoz történő tagdíj bevallásának és befizetésének kötelezettségére is.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (7) bek.

Április 20. Juhtej-felvásárlás támogatása

Érintettek: juhtejet termelők és feldolgozók

A támogatás – az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon – az 1999-es pályázatok elbírálását követően havonta, a tárgyhót követő 20. naptól igényelhető az illetékes elsőfokú adóhatóságnál.

16/1999. (II. 10.) FVM rendelet 4. § (1) bek.

Április 20. Takarmánykukorica

Érintettek: hitelfelvevők

Kamattámogatás vehető igénybe a pályázat alapján megvásárolt takarmánykukoricára felvett olyan hitelhez, amely megfelel az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek. A támogatás mértéke: a hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat 100%-a. A kamattámogatás a hitel futamidejének időtartama alatt negyedévente vehető igénybe a banki igazolás rendelkezésre állását követő hó 20. napjától.

49/1998. (XI. 4.) FVM rendelet 1. § (1) bek., Melléklet 6. pont

Április 20. Takarmánybúza támogatása

Érintettek: hitelfelvevők

Kamattámogatás vehető igénybe a pályázat alapján megvásárolt takarmánykalászosra felvett olyan hitelhez, amely megfelel az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben előírt feltételeknek. Mértéke: a hitelszerződés megkötésekor érvényes jegybanki alapkamat 100%-a. A kamattámogatás mértékének a kiszámítását az 1. számú melléklet 3. számú függeléke tartalmazza. A kamattámogatás a hitel futamidejének időtartama alatt negyedévente vehető igénybe a banki igazolás rendelkezésre állását követő hó 20. napjától.

57/1998. (VII. 7.) FM rendelet 1. § (1) bek., Melléklet 6. pont

Április 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni. Amennyiben 21-e munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell azt kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 3. b) pont

Április 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig köteles átutalni a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Április 23. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §

Április 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta a tárgyhót követő hónap 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után pedig negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.;
1993. évi XLVIII. tv. 20. § (2) bek.

Április 27. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §

Április 28. Jövedéki adó előlege

Érintettek: jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az adózó a jövedéki adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 2. A) pont

Április 28. Fogyasztási adó előlege

Érintettek: fogyasztási adó fizetésére kötelezettek

Az adózó az általa megállapított nettó fogyasztási adó előlegét havonta, a tárgyhó 28-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/4. A) pont

Április 28. Halasztott adófizetés dohánygyártmányoknál

Érintettek: dohánygyártmány adóraktár-engedélyese és importálója

A tárgyhóban átvett dohányadójegyekkel kapcsolatos halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapot követő harmadik hónap 28. napjáig kell teljesíteni.

1997. évi CIII. tv. 63. § (7) bek.

Április 30. Adóhiány

Érintettek: adóhatóság

Az adóhatóság – a negyedévet követő 30 napon belül – közzéteszi azoknak az adózóknak a nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, a megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét, akiknek (amelyeknek) a terhére az előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban magánszemélyek esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió forintot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg.

1990. évi XCI. tv. 48. § (3) bek.

Április 30. Cégautó

Érintettek: kifizetők és magánszemélyek

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a cégautó után havonta fizetendő adót a magánszemély fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, mégpedig olyan módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Amennyiben a magánszemély a vállalt kötelezettségének az említett időpontig nem tesz eleget, az ebből eredő jogvitától függetlenül a kifizetőnek kell az adót megfizetnie.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.

Április 30. Kenőolajok után fizetendő környezetvédelmi termékdíj

Érintettek: környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezettek

A kenőolajok után fizetendő környezetvédelmi termékdíj meghatározott mértékének visszaigénylése iránti kérelmet negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig lehet benyújtani.

113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 5/A § (1)-(2) bek.

Április 30. Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózása

Érintettek: külföldi rendszámú személyszállító gépjárművet üzemeltetők

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig, önadózás útján kell a vámhatóság megfelelő számlájára megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3. b) pont

Április 30. Tűzvédelmi hozzájárulás

Érintettek: biztosítóintézetek

A biztosítóintézet köteles a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről szóló 1995. évi XCVI. törvény 1. számú melléklete "A" részének 3-5., 6. a) és 7-11. pontjaiban, valamint a "B" részének b), d)-e) alpontjaiban meghatározott biztosítási ágazatokból befolyt biztosítási díjak 1%-át hozzájárulás címén – a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok tűzoltáshoz és műszaki mentéshez szükséges technikai eszközei, felszerelései fejlesztésének céljára – a központi költségvetésbe befizetni. A befizetést a központi költségvetés Belügyminisztérium fejezetében a fejezeti kezelésű előirányzatoknál vezetett, 10023002-01009349-50000005 számú előirányzat-felhasználási keretszámlához kapcsolódó alszámlára kell teljesíteni, mégpedig minden negyedévet követő hónap 30. napjáig.

180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § (1) bek., 3. § (1) bek.;
1996. évi XXXI. tv. 44. § (1) bek.

Április 30. Földalapú növénytermelési támogatás

Érintettek: földhasználók

Az ún. földalapú növénytermelési támogatási igénylőlapot legkésőbb 1999. április 30-ig kell a lakóhely/székhely (telephely) szerinti, regisztrációt végző megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalhoz benyújtani. Az igénylőlapot csak egy hivatalhoz lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú, a támogatási jogosultságról szóló igazolás utólag nem adható ki.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 6. §

Április 30. Anyaállat-támogatás

Érintettek: nőivarú tenyészállatok tulajdonosai

Nőivarú tenyészállat-támogatás, anyaállat-támogatás igénylése esetén az igénylőnek a 8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti kérelmet, valamint a 4. számú melléklete szerinti nyilatkozatot a telephelye szerinti megyei földművelésügyi hivatalnál személyesen vagy meghatalmazott képviselő útján, legkésőbb 1999. április 30-ig kell benyújtani.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 11. §, 21. § (1) bek.

Április 30. Erdőfenntartási járulék és költségvetési támogatás

Érintettek: normatív támogatásban részesülő erdőgazdálkodók

Az erdőgazdálkodónak az erdőfenntartásijárulék-befizetési kötelezettsége csökkenthető az erdészeti hatóság által jóváhagyott erdőfelújítási, erdőápolási, -nevelési normatív támogatások összegével. Ha az erdőfenntartási járulék összege meghaladja a költségvetésben jóváhagyott támogatás összegét, az erdészeti hatóság határozatban kötelezi az erdőgazdálkodót a különbözet összegének befizetésére. Előlegként a különbözet összegének hetvenöt százalékát három egyenlő részletben – április 30-ig, július 31-ig és október 31-ig – kell befizetni.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 218. § (1)-(2) bek.

Április 30. Termőföld minőségvédelme

Érintettek: mezőgazdasági termelést folytató földtulajdonosok, földhasználók

A tárgyhoz kapcsolódó támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázatot 1999. április 30-ig a föld fekvése szerint illetékes növény-egészségügyi és talajvédelmi állomáshoz öt példányban kell benyújtani.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 329. § (1) bek., 330. § (1) bek.

Április 30. Befektetésialap-kezelők jelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általuk kezelt zárt végű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Április 30. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az 1993. évi IL. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a szövetség tagja kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás összegét, és azt a behozatalt követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. §

Április 30. Tagdíjbevallási adatszolgáltatás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó utolsó napjáig továbbítják a Pénztárfelügyeletnek a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében megjelölt adatokat.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (3) bek.

Április 30. Szarvasmarha-igazolólap

Érintettek: az állatok megjelölésének végrehajtásáért felelős személy; a megyei körzetekben az állomás igazgatója által kijelölt, a körzeti kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészetekben és tenyésztői körzetekben az állomás hozzájárulása alapján az állattartó vagy megbízottja (ENAR-felelős)

Amennyiben a szarvasmarha kikerül a tenyészetből, az ENAR-felelős az állat igazolólapjának ellenőrző szelvényét – annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, exportált állat esetén a tárgyhónapot követő hó végén – köteles megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 8. § 2. pont, 27. § c) pont

Április 30. Befektetésialap-kezelők jelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általuk kezelt zárt végű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Április 30. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. április 1.) vegye figyelembe!