Április 12. – április 19.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 12. számában (1999. március 1.)
Április 12. Változásbejelentés

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek az ellátás kezdő és befejező időpontját követő hónap 12-éig kötelesek benyújtani az általuk foglalkoztatott biztosítottakra vonatkozó változásokról szóló bejelentést.

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. §

Április 12. Tb-kötelezettségek

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek kötelesek a biztosítottaknak juttatott – a járulék, illetve az egészségügyi hozzájárulás alapját képező – tárgyhavi kifizetések után megállapítani a járulékokat és a hozzájárulás összegét, a járulékot levonni és erről bevallást tenni, továbbá a megállapított járulék/hozzájárulás összegét a tárgyhónapot követő 12-éig befizetni az illetékes tb-igazgatási szervnek.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (1) bek.

Április 12. Külföldi személynek kifizetett adóköteles bevétel

Érintettek: kifizetők

A külföldi illetőségű magánszemély, a külföldi szervezet és a külföldi illetőségű osztalékban részesülő (személy) adóköteles bevétele után a kifizető a kifizetett összegből az adót köteles megállapítani, levonni és azt a kifizetést követő hó 12-éig megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 5. számú melléklet 1-2. pont

Április 12. Osztalékadó megfizetése

Érintettek: kifizetők

A kifizető az osztalékadót a levonást, juttatást követő hó 12. napjáig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3./C/g) pont

Április 12. Százalékos egészségügyi hozzájárulás

Érintettek: kifizetők

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a kifizető havonta állapítja meg, és a jövedelem juttatását követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni.

1998. évi LXVI. tv. 11. § (2) bek.

Április 12. Százalékos egészségügyi hozzájárulás

Érintettek: egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemélyek

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély – az egyéni vállalkozó kivételével – a hozzájárulást negyedévente állapítja meg, és a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg.

1998. évi LXVI. tv. 11. § (4) bek.

Április 12. Táppénz-hozzájárulás

Érintettek: a kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 12-éig kötelesek az összesítő bevalláson feltüntetni és a járulékokkal együtt bevallani és befizetni a táppénz-hozzájárulást.

1997. évi LXXX. tv. 52. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 15. §

Április 12. Baleseti járulék

Érintettek: a társas vállalkozások, illetve a kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozók

A társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő társas vállalkozó után, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó baleseti járulékot köteles fizetni.

1997. évi LXXX. tv. 19. § (4) bek., 36-37. §

Április 12. Magánnyugdíjpénztárnak szóló bevallás

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 12-éig kötelesek megállapítani a magánnyugdíjpénztárhoz tartozó, általuk foglalkoztatott biztosítottaktól levont tagdíj alapját és összegét (a magánnyugdíjpénztárnak küldendő bevalláson), s egyben be is kell fizetniük a levont tagdíjat.

1997. évi LXXX. tv. 51. § (1) bek.; 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §

Április 12. Tb-kötelezettségek

Érintettek: az egyéni vállalkozók

Az egyéni vállalkozók havonta, a tárgyhónapot követő 12-éig kötelesek a vállalkozói kivét, illetve a minimálbér után bevallani és befizetni a társadalombiztosítási, a nyugdíj-, illetve az egészségbiztosítási járulékot. A járulékalapot képező tárgyhavi jövedelmükről a tárgyhónapot követő 12-éig kell benyújtaniuk az 1997. évi LXXX. törvény 50. §-ának (2)bekezdésében előírt bevallásukat.

1997. évi LXXX. tv. 4. § b) pont, 30. § (1)bek., 50. § (4) bek.

Április 12. Cégautó adója

Érintettek: cégautót üzemeltető kifizetők

A cégautó utáni adótételeket havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell megfizetni. Minden megkezdett hónap az adókötelezettség szempontjából egész hónapnak számít. Évközi tulajdonos- (üzemeltető-) változás esetén az új tulajdonost (üzemeltetőt) a változást követő hónaptól terheli az adókötelezettség.

1995. évi CXVII. törvény (Szja-tv.) 70. § (7) bekezdés

Április 12. Személyi jövedelemadó

Érintettek: kifizetők

A kifizető az általa levont jövedelemadót a levonást követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/1./B)/e) pont

Április 12. Személyi jövedelemadó megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: a nem önadózó munkavállalók munkáltatói

A munkáltató az év végi elszámoláskor általa megállapított jövedelemadó és a már levont, megfizetett adóelőleg különbözetét a levonást követő hó 12-éig köteles megfizetni. Ha az elszámolásból adódóan az adó-visszatérítési kötelezettség az adott hónapban több, mint az adott hónapban levont adó és adóelőleg együttes összege, a különbözetet a munkáltató a levonást követő hó 12-étől visszaigényelheti. Az év végi elszámolásnál az adókülönbözetet a munkáltató olyan időpontban igényelheti vissza, hogy az adó-visszatérítés összege a legközelebbi bérfizetésnél rendelkezésére álljon. A kifizető az általa levont jövedelemadót a levonást követő hó 12-éig, a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély – ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett – a jövedelemadót az adóévet követő március 20-áig, a vállalkozási tevékenységet folytató vagy általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemély a jövedelemadót az adóévet követő február 15-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. törvény 2. számú melléklet I./Határidők/1/B/d)-g) pont

Április 12. Szja-előleg

Érintettek: munkáltatók, kifizetők

A munkáltató az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, a kifizető az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/1./A)/a)-b) pont

Április 12. Szja-előleg

Érintettek: magánszemélyek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők

A magánszemély (ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett vagy a kifizető bármely ok miatt nem vonta le az adóelőlegét), az egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő az adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/1./A)/c) pont

Április 12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

Érintettek: kifizetők

A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz köteles átutalni a kifizetést követő hó 12. napjáig.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (9) bek.

Április 12. Termőföld bérbeadása utáni adó

Érintettek: magánszemély adózók

Ha a magánszemélynek termőföld-bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (7) bek.

Április 12. Tb-összesítő bevallás

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő hó 12-éig kötelesek megküldeni az összesítő bevallást az illetékes tb-igazgatási szervhez.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (2)bek.

Április 12. Tételes egészségügyi hozzájárulás

Érintettek: tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezettek

A tételes egészségügyi hozzájárulást az annak fizetésére kötelezett személy havonta állapítja meg, és a tárgyhót követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni.

1998. évi LXVI. tv. 11. § (1) bek.

Április 13. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §,

Április 15. Tételes átalányadó megfizetése

Érintettek: az 1995. évi XCVII. tv. 57/A §-ban meghatározott személyek

A tételes átalányadót – ideértve az utolsó negyedévet is – a negyedévet követő hó 15. napjáig egyenlő részletekben, a tevékenység megszüntetése esetén pedig a megszüntetés napját követő 15 napon belül kell megfizetni.

1995. évi CXVII. tv. 57/A §, 57/C § (1) bek.

Április 15. Nagykockázati jelentés

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintetteknek az 1996. évi CXI. törvény 112. §-ában meghatározott bontásban havonta kell jelentést készíteniük az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére a tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §

Április 15. Jövedékiadó-visszatérítés

Érintettek: a mezőgazdasági termelők

Az érintetteknek az egyes munkafázisokra vonatkozó jövedékiadó-visszatérítési igényük a munka elvégzését követő hónap 15-étől esedékes.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bek.

Április 15. Átképzési támogatás

Érintettek: a 23/1983. (V. 4.) MT rendelet 1. §-a alapján jogosult dolgozók munkáltatói

A munkáltatók a támogatást az engedélyt kiadó munkaügyi központtól igényelhetik havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő 15-étől.

23/1983. (VIII. 5.) PM rendelet 3. § (1) bek.

Április 15. Sajtótermék köteles példányainak szolgáltatása

Érintettek: a nyomdák, filmgyártók, első forgalmazók

Az érintettek a sajtótermékből hat köteles példányt szolgáltatnak az Országos Széchényi Könyvtár számára, a helyi vonatkozású sajtótermékből egy példányt kötelesek szolgáltatni a székhelyük szerint illetékes megyei könyvtárnak, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak, legkésőbb az előállítás hónapját követő 15-éig.

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 5. §, 8. § (1) bek.

Április 15. Befektetésialap-kezelők jelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általuk kezelt zárt végű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Április 15. Költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról szóló adatszolgáltatás

Érintettek: költségvetési támogatás igénybevételéhez szükséges igazolást kiállító szervek

Ha jogszabály költségvetési támogatás igénybevételéhez más szerv által kiállított igazolás (bizonylat) benyújtását írja elő, az igazolást kiállító szerv a kiállítás hónapját követő hó 15. napjáig a kiadott igazolásról adatot köteles szolgáltatni a kiállítást kérő személy székhelye, telephelye, lakóhelye szerint illetékes adóhatóságnak.

1990. évi XCI. törvény 3. számú melléklet L pont

Április 15. Helyi adó bevallása

Érintettek: helyi adó beszedésére kötelezett személy

A helyi adó beszedésére kötelezett személynek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő 15-éig kell bevallást tennie.

1990. évi XCI. tv. 22. § (4) bek.

Április 15. Kockázatitőke-társaság és -alap felügyeleti díja

Érintettek: kockázatitőke-társaságok, -alapok

A tőketársaság, a fióktelep, valamint az alap felügyeleti díjat köteles fizetni. Az éves felügyeleti díj mértéke négyszázezer forint, amelyet negyedéves részletekben, a negyedévet követő hónap tizenötödik napjáig kell a Felügyelet számlájára átutalni.

1998. évi XXXIV. tv. 38. § (1)–(2) bek.

Április 15. Agrárberuházások – őszi ültetvénytelepítés, építés támogatása

Érintettek: új típusú TÉSZ-ek, halászati, erdőgazdálkodási tevékenységet folytatók

A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázatot 1999. április 15-ig lehet a tervezett beruházás helye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz benyújtani.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 249. §, 43. számú melléklet 5. pont

Április 15. Magánvámraktárba helyezett áru vámkezelése

Érintettek: magánvámraktár engedélyesei

Az egyszerűsített eljárás során a bizományosi és vevőszolgálati szerződés alapján létesített magánvámraktárba az egy naptári hónap alatt kitárolt és belföldi forgalomba hozott vámáruk belföldi forgalom számára történő vámkezelését – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – a raktárengedélyesnek a saját nevében és saját számlájára, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell kérnie.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 112. § (2) bek. b) pont

Április 15. Vágóbaromfi-támogatás

Érintettek: alapanyag-termelők, feldolgozóüzemek

A vágóbaromfi-támogatást az érintettek 1999. január 1-jétől folyamatosan, minden hónap 15-től igényelhetik az illetékes APEH-igazgatóságtól.

3/1999. (I. 14.) FVM rendelet 4. § (2)–(3). bek.

Április 15. Jövedéki termék adómentes felhasználása

Érintettek: jövedéki termék adómentes felhasználói

Az adómentes felhasználó a tárgyhót követő hó 15. napjáig, illetve a jogosultság megszűnésének napját követő 15. napig elszámolást köteles készíteni a jövedéki terméknek – adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli mentesüléssel járó – tárgyhavi felhasználásáról (készletcsökkenéséről).

1997. évi CIII. tv 30. § (1) bek.

Április 15. Átalányadó-előleg

Érintettek: átalányadó fizetésére kötelezettek

Az érintettek az átalányadó-előleget a negyedévet követő hó 15. napjáig kötelesek megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 6. számú melléklet 9. pont

Április 15. Környezetvédelmi termékdíj

Érintettek: a vámhatóságok

A vámhatóság a befizetett (beszedett), illetőleg a vámhatóság által behajtott termékdíjat a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles átutalni a Központi Környezetvédelmi Alapnak.

1995. évi LVI. tv 4. § (3) bek.

Április 15. Külföldi rendszámú teherszállító gépjármű adózása

Érintettek: belföldi szállítmányozási vállalkozások

Ha a külföldi rendszámú tehergépjármű után fizetendő adót belföldi szállítmányozási vállalkozó átvállalja, az adót havonta, a tárgyhót követő 15-éig kell megfizetnie.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 4-6. pont

Április 15. Idegenforgalmi adó

Érintettek: az adó beszedésére kötelezettek: a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltetők, az üdülőt fenntartó szervek, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadók vagy a közvetítésre jogosult szervek, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosai vagy az azzal rendelkezni jogosult személyek

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15-éig kell az adóhatósághoz befizetnie.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II/A 16. pont

Április 15. Kötelezettségek minősítése

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az érintettek negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 10. munkanapjáig készítenek jelentést az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek a garanciavállalás miatt fennálló kötelezettségeik minősítéséről és a minősítés alapján képzett céltartalék mértékéről a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti formában.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § e) pont

Április 15. Összesítés megtakarításokról

Érintettek: a lakás-takarékpénztárak

A lakás-takarékpénztár minden hónap végén összesíteni köteles az azokra a szerződésekre vonatkozóan benyújtott kérelmeket, amelyeknél a megtakarítási év az adott hónapban telt le (összesítés). Az összesítést a következő hónap 15-éig, ha az munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő munkanapon kell benyújtani a Kincstárnak.

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §

Április 15. Árubejelentés

Érintettek: a csővezetéket, illetve elektromos vezetéket üzemeltetők

A csővezetéken, elektromos vezetéken külföldről beérkező és külföldre kiszállított vámáruról/áruról a vezeték üzemeltetője 2 példányos "Jegyzék"-et köteles benyújtani az illetékes vámhivatalhoz, folyamatos szállítás esetén a tárgyhónapot követő hó 15-éig, az egy hónapot meg nem haladó eseti szállításról pedig a szállítás befejezését követő 5. napig.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 55. §

Április 15. Vámkezelés

Érintettek: a bizományosi és vevőszolgálati szerződés alapján létesített magánraktárak raktárengedélyesei

Az egy hónap alatt kitárolt és belföldi forgalomba hozott vámáruk belföldi forgalom számára történő vámkezelését – amennyiben az 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet másként nem rendelkezik – a raktárengedélyesnek saját nevében és saját számlájára legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell kérnie.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 112. § (2) bek. b) pont

Április 15. Idegenforgalmi adó

Érintettek: az adó beszedésére kötelezettek: a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltetők, az üdülőt fenntartó szervek, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadók vagy a közvetítésre jogosult szervek, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosai vagy az azzal rendelkezni jogosult személyek

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15-éig kell az adóhatósághoz befizetnie.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II/A 16. pont

Április 15. Kötelezettségek minősítése

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az érintettek negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 10. munkanapjáig készítenek jelentést az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek a garanciavállalás miatt fennálló kötelezettségeik minősítéséről és a minősítés alapján képzett céltartalék mértékéről a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti formában.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § e) pont

Április 15. Összesítés megtakarításokról

Érintettek: a lakás-takarékpénztárak

A lakás-takarékpénztár minden hónap végén összesíteni köteles az azokra a szerződésekre vonatkozóan benyújtott kérelmeket, amelyeknél a megtakarítási év az adott hónapban telt le (összesítés). Az összesítést a következő hónap 15-éig, ha az munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő munkanapon kell benyújtani a Kincstárnak.

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §

Április 15. Árubejelentés

Érintettek: a csővezetéket, illetve elektromos vezetéket üzemeltetők

A csővezetéken, elektromos vezetéken külföldről beérkező és külföldre kiszállított vámáruról/áruról a vezeték üzemeltetője 2 példányos "Jegyzék"-et köteles benyújtani az illetékes vámhivatalhoz, folyamatos szállítás esetén a tárgyhónapot követő hó 15-éig, az egy hónapot meg nem haladó eseti szállításról pedig a szállítás befejezését követő 5. napig.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 55. §

Április 15. Vámkezelés

Érintettek: a bizományosi és vevőszolgálati szerződés alapján létesített magánraktárak raktárengedélyesei

Az egy hónap alatt kitárolt és belföldi forgalomba hozott vámáruk belföldi forgalom számára történő vámkezelését – amennyiben az 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet másként nem rendelkezik – a raktárengedélyesnek saját nevében és saját számlájára legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell kérnie.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 112. § (2) bek. b) pont

Április 15. Bizonylatolás

Érintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozó késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozó a készpénzforgalmat érintő bizonylatainak adatait késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket pedig a tárgyhót követő 15-éig köteles a könyvekben rögzíteni.

1991. évi XVIII. tv. 83. § (3) bek. a) pont

Április 15. Kőolaj (kőolajtermék)

Érintettek: jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, akik/amelyek külföldről kőolajat vagy kőolajterméket hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

A tag minden hónap 15-éig köteles nyilatkozni a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetségnek arról, hogy a megelőző hónapban mennyi kőolajat vagy kőolajterméket vámkezeltek a részére.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. § (1) bek.

Április 15. Juhtej-felvásárlási támogatás

Érintettek: azok a természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik/ amelyek juhtejet (BTO 0122210000) termelnek, dolgoznak fel és forgalmaznak

A támogatás – hivatalos igénylőlapon – havonta, a tárgyhónapot követő 15-étől az illetékes elsőfokú adóhatóságnál igényelhető.

101/1997. (XII. 15.) FM rendelet 1. §, 4. §

Április 15. Vágóbaromfi-termelési támogatás

Érintettek: azok a természetes és jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik/amelyek alapanyag-termelők, valamint a saját tulajdonú alapanyaggal rendelkező feldolgozóüzemek a 103/1997. (XII. 15.) FM rendelet szerint

A támogatás folyamatosan, havonta, a hónap 15. napjától igényelhető az APEH területileg illetékes igazgatóságától.

103/1997. (XII. 15.) FM rendelet 3. §, 4. § (2) bek.

Április 15. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

A havi második számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig dokumentáltan nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. A havi második számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4/e pont

Április 15. Közteherjegy-értékesítés

Érintettek: a közteherjegy-forgalmazók

Az érintettek a havi értékesítésről a következő hónap 15-éig elszámolást kötelesek készíteni a Pénzügyminisztérium részére.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Április 15. Vágómarha

Érintettek: a 97/1997. (XII. 1.) FM rendeletben megjelölt jogosultak

Az érintettek a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhetnek intervenciós támogatást. A 97/1997. (XII. 1.) FM rendeletet az 5/1999. (I. 14.) FVM rendelet 1999. január 14-étől hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelet előírásait és mértékeit kell alkalmazni a 97/1997. (XII. 1.) FM rendelet alapján 1999. január 1-je után benyújtott és még el nem bírált támogatási igényekre.

97/1997. (XII. 1.) FM rendelet 5. § (3) bek.;
5/1999. (I. 14.) FVM rendelet 6. §

Április 15. Vízkészletjárulék

Érintettek: a vízfelhasználók, üzemi fogyasztók

Az érintettek a tárgynegyedévet követő 15-éig kötelesek befizetni a vízkészletjárulékot az illetékes vízügyi hatósághoz.

1998. évi XC. tv. 10. melléklet 19. pont (1) bek.

Április 15. Költségvetési előirányzat felhasználása

Érintettek: a fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek

Az érintetteknek a költségvetési előirányzatok felhasználásáról jogcímenkénti bontásban negyedéves (év végén összesített éves) jelentést kell készíteniük, és a negyedévet(tárgyévet) követő 15-éig meg kell küldeniük azt a vagyonkezelői jogok gyakorlójához.

2/1996. (III. 13.) IM-PM együttes rendelet 3. §

Április 15. Felügyeleti díj

Érintettek: a befektetési szolgáltatók és az elszámolóházak

Az érintetteknek az 1996. évi CXI. törvény 125. §-ának (2)–(6) bekezdésében meghatározott felügyeleti díjat a tárgynegyedévet követő hó 15-éig, míg a (7) bekezdésben meghatározott díjat a tárgyévet követő január 15-éig kell megfizetni.

1996. évi CXI. tv. 125. § (8) bek.

Április 15. Felügyeleti díj

Érintettek: a befektetési alapok kezelői

Az érintetteknek a befektetési alap működése feletti folyamatos felügyeleti tevékenység díját a negyedévet követő 15-éig kell befizetniük az Állami Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet számára.

27/1994. (IX. 15.) PM rendelet 1. § c) pont, 4. § c) pont

Április 15. Szerencsejáték-eljárási díj

Érintettek: szerencsejáték-szervezők

Az érintettek a működésük felügyeleti ellenőrzéséért a negyedévet követő 15-éig kötelesek díjat fizetni.

1991. évi XXXIV. tv. 3. § c) pont, 37. § 17. pont

Április 15. Állat-egészségügyi költségtérítés

Érintettek: azok a vadfeldolgozók, akik megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 201. §-ában előírt feltételeknek, és vadhúst vásárolnak és dolgoznak fel, valamint tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak(2101 Gödöllő, Tessedik S. út 4.)

A támogatás a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhető az illetékes APEH-igazgatóságtól.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 27. számú melléklet

Április 15. Vágósertés

Érintettek: az alapanyag-termelők a 87/1997. (XI. 26.) FM rendelet szerint

Az intervenciós támogatás a tárgyhónapot követő hónap 15-étől igényelhető. A rendeletet a 6/1999. (I. 14.) FVM rendelet 1999. január 14-től hatályon kívül helyezte. Az előírásait és mértékeit kell alkalmazni a 87/1997. (XI. 26.) FM rendelet alapján 1999. január 1-je után benyújtott és még el nem bírált támogatási kérelmekre.

87/1997. (XI. 26.) FM rendelet 2. § (5) bek., 4. § (4) bek.;
6/1999. (I. 14.) FVM rendelet 5. §

Április 15. Termékmérleg-nyilvántartás

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

A termékmérleget adóraktáranként kell bemutatni a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalnak a tárgyhót követő hónap 15-éig.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (3) bek.

Április 16. Vámáru-nyilvántartás hitelesíttetése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Április 17. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21. napjáig kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Április 12. Szja-előleg

Érintettek: munkáltatók, kifizetők

A munkáltató az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő hó 12-éig, a kifizető az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/1./A)/a)-b) pont

Április 12. Szja-előleg

Érintettek: magánszemélyek, egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők

A magánszemély (ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett vagy a kifizető bármely ok miatt nem vonta le az adóelőlegét), az egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő az adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/1./A)/c) pont

Április 12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

Érintettek: kifizetők

A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz köteles átutalni a kifizetést követő hó 12. napjáig.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (9) bek.

Április 12. Termőföld bérbeadása utáni adó

Érintettek: magánszemély adózók

Ha a magánszemélynek termőföld-bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (7) bek.

Április 12. Tb-összesítő bevallás

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő hó 12-éig kötelesek megküldeni az összesítő bevallást az illetékes tb-igazgatási szervhez.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (2)bek.

Április 12. Tételes egészségügyi hozzájárulás

Érintettek: tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezettek

A tételes egészségügyi hozzájárulást az annak fizetésére kötelezett személy havonta állapítja meg, és a tárgyhót követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni.

1998. évi LXVI. tv. 11. § (1) bek.

Április 13. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §,

Április 15. Tételes átalányadó megfizetése

Érintettek: az 1995. évi XCVII. tv. 57/A §-ban meghatározott személyek

A tételes átalányadót – ideértve az utolsó negyedévet is – a negyedévet követő hó 15. napjáig egyenlő részletekben, a tevékenység megszüntetése esetén pedig a megszüntetés napját követő 15 napon belül kell megfizetni.

1995. évi CXVII. tv. 57/A §, 57/C § (1) bek.

Április 15. Nagykockázati jelentés

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintetteknek az 1996. évi CXI. törvény 112. §-ában meghatározott bontásban havonta kell jelentést készíteniük az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére a tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §

Április 15. Jövedékiadó-visszatérítés

Érintettek: a mezőgazdasági termelők

Az érintetteknek az egyes munkafázisokra vonatkozó jövedékiadó-visszatérítési igényük a munka elvégzését követő hónap 15-étől esedékes.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bek.

Április 15. Átképzési támogatás

Érintettek: a 23/1983. (V. 4.) MT rendelet 1. §-a alapján jogosult dolgozók munkáltatói

A munkáltatók a támogatást az engedélyt kiadó munkaügyi központtól igényelhetik havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő 15-étől.

23/1983. (VIII. 5.) PM rendelet 3. § (1) bek.

Április 15. Sajtótermék köteles példányainak szolgáltatása

Érintettek: a nyomdák, filmgyártók, első forgalmazók

Az érintettek a sajtótermékből hat köteles példányt szolgáltatnak az Országos Széchényi Könyvtár számára, a helyi vonatkozású sajtótermékből egy példányt kötelesek szolgáltatni a székhelyük szerint illetékes megyei könyvtárnak, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak, legkésőbb az előállítás hónapját követő 15-éig.

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 5. §, 8. § (1) bek.

Április 15. Befektetésialap-kezelők jelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általuk kezelt zárt végű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Április 15. Költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról szóló adatszolgáltatás

Érintettek: költségvetési támogatás igénybevételéhez szükséges igazolást kiállító szervek

Ha jogszabály költségvetési támogatás igénybevételéhez más szerv által kiállított igazolás (bizonylat) benyújtását írja elő, az igazolást kiállító szerv a kiállítás hónapját követő hó 15. napjáig a kiadott igazolásról adatot köteles szolgáltatni a kiállítást kérő személy székhelye, telephelye, lakóhelye szerint illetékes adóhatóságnak.

1990. évi XCI. törvény 3. számú melléklet L pont

Április 15. Helyi adó bevallása

Érintettek: helyi adó beszedésére kötelezett személy

A helyi adó beszedésére kötelezett személynek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő 15-éig kell bevallást tennie.

1990. évi XCI. tv. 22. § (4) bek.

Április 15. Kockázatitőke-társaság és -alap felügyeleti díja

Érintettek: kockázatitőke-társaságok, -alapok

A tőketársaság, a fióktelep, valamint az alap felügyeleti díjat köteles fizetni. Az éves felügyeleti díj mértéke négyszázezer forint, amelyet negyedéves részletekben, a negyedévet követő hónap tizenötödik napjáig kell a Felügyelet számlájára átutalni.

1998. évi XXXIV. tv. 38. § (1)–(2) bek.

Április 15. Agrárberuházások – őszi ültetvénytelepítés, építés támogatása

Érintettek: új típusú TÉSZ-ek, halászati, erdőgazdálkodási tevékenységet folytatók

A támogatás pályázat alapján vehető igénybe. A pályázatot 1999. április 15-ig lehet a tervezett beruházás helye szerint illetékes földművelésügyi hivatalhoz benyújtani.

8/1999. (I. 14.) FVM rendelet 249. §, 43. számú melléklet 5. pont

Április 15. Magánvámraktárba helyezett áru vámkezelése

Érintettek: magánvámraktár engedélyesei

Az egyszerűsített eljárás során a bizományosi és vevőszolgálati szerződés alapján létesített magánvámraktárba az egy naptári hónap alatt kitárolt és belföldi forgalomba hozott vámáruk belföldi forgalom számára történő vámkezelését – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – a raktárengedélyesnek a saját nevében és saját számlájára, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell kérnie.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 112. § (2) bek. b) pont

Április 15. Vágóbaromfi-támogatás

Érintettek: alapanyag-termelők, feldolgozóüzemek

A vágóbaromfi-támogatást az érintettek 1999. január 1-jétől folyamatosan, minden hónap 15-től igényelhetik az illetékes APEH-igazgatóságtól.

3/1999. (I. 14.) FVM rendelet 4. § (2)–(3). bek.

Április 15. Jövedéki termék adómentes felhasználása

Érintettek: jövedéki termék adómentes felhasználói

Az adómentes felhasználó a tárgyhót követő hó 15. napjáig, illetve a jogosultság megszűnésének napját követő 15. napig elszámolást köteles készíteni a jövedéki terméknek – adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli mentesüléssel járó – tárgyhavi felhasználásáról (készletcsökkenéséről).

1997. évi CIII. tv 30. § (1) bek.

Április 15. Átalányadó-előleg

Érintettek: átalányadó fizetésére kötelezettek

Az érintettek az átalányadó-előleget a negyedévet követő hó 15. napjáig kötelesek megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 6. számú melléklet 9. pont

Április 15. Környezetvédelmi termékdíj

Érintettek: a vámhatóságok

A vámhatóság a befizetett (beszedett), illetőleg a vámhatóság által behajtott termékdíjat a tárgyhót követő hónap 15. napjáig köteles átutalni a Központi Környezetvédelmi Alapnak.

1995. évi LVI. tv 4. § (3) bek.

Április 15. Külföldi rendszámú teherszállító gépjármű adózása

Érintettek: belföldi szállítmányozási vállalkozások

Ha a külföldi rendszámú tehergépjármű után fizetendő adót belföldi szállítmányozási vállalkozó átvállalja, az adót havonta, a tárgyhót követő 15-éig kell megfizetnie.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 4-6. pont

Április 15. Idegenforgalmi adó

Érintettek: az adó beszedésére kötelezettek: a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltetők, az üdülőt fenntartó szervek, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadók vagy a közvetítésre jogosult szervek, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosai vagy az azzal rendelkezni jogosult személyek

Az adóbeszedéssel megfizetett idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15-éig kell az adóhatósághoz befizetnie.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II/A 16. pont

Április 15. Kötelezettségek minősítése

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az érintettek negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 10. munkanapjáig készítenek jelentést az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek a garanciavállalás miatt fennálló kötelezettségeik minősítéséről és a minősítés alapján képzett céltartalék mértékéről a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti formában.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § e) pont

Április 15. Összesítés megtakarításokról

Érintettek: a lakás-takarékpénztárak

A lakás-takarékpénztár minden hónap végén összesíteni köteles az azokra a szerződésekre vonatkozóan benyújtott kérelmeket, amelyeknél a megtakarítási év az adott hónapban telt le (összesítés). Az összesítést a következő hónap 15-éig, ha az munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő munkanapon kell benyújtani a Kincstárnak.

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §

Április 15. Árubejelentés

Érintettek: a csővezetéket, illetve elektromos vezetéket üzemeltetők

A csővezetéken, elektromos vezetéken külföldről beérkező és külföldre kiszállított vámáruról/áruról a vezeték üzemeltetője 2 példányos "Jegyzék"-et köteles benyújtani az illetékes vámhivatalhoz, folyamatos szállítás esetén a tárgyhónapot követő hó 15-éig, az egy hónapot meg nem haladó eseti szállításról pedig a szállítás befejezését követő 5. napig.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 55. §

Április 15. Vámkezelés

Érintettek: a bizományosi és vevőszolgálati szerződés alapján létesített magánraktárak raktárengedélyesei

Az egy hónap alatt kitárolt és belföldi forgalomba hozott vámáruk belföldi forgalom számára történő vámkezelését – amennyiben az 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet másként nem rendelkezik – a raktárengedélyesnek saját nevében és saját számlájára legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell kérnie.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 112. § (2) bek. b) pont

Április 15. Bizonylatolás

Érintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozó késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozó a készpénzforgalmat érintő bizonylatainak adatait késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket pedig a tárgyhót követő 15-éig köteles a könyvekben rögzíteni.

1991. évi XVIII. tv. 83. § (3) bek. a) pont

Április 15. Kőolaj (kőolajtermék)

Érintettek: jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, akik/amelyek külföldről kőolajat vagy kőolajterméket hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

A tag minden hónap 15-éig köteles nyilatkozni a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetségnek arról, hogy a megelőző hónapban mennyi kőolajat vagy kőolajterméket vámkezeltek a részére.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. § (1) bek.

Április 15. Juhtej-felvásárlási támogatás

Érintettek: azok a természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik/ amelyek juhtejet (BTO 0122210000) termelnek, dolgoznak fel és forgalmaznak

A támogatás – hivatalos igénylőlapon – havonta, a tárgyhónapot követő 15-étől az illetékes elsőfokú adóhatóságnál igényelhető.

101/1997. (XII. 15.) FM rendelet 1. §, 4. §

Április 15. Vágóbaromfi-termelési támogatás

Érintettek: azok a természetes és jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik/amelyek alapanyag-termelők, valamint a saját tulajdonú alapanyaggal rendelkező feldolgozóüzemek a 103/1997. (XII. 15.) FM rendelet szerint

A támogatás folyamatosan, havonta, a hónap 15. napjától igényelhető az APEH területileg illetékes igazgatóságától.

103/1997. (XII. 15.) FM rendelet 3. §, 4. § (2) bek.

Április 15. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

A havi második számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig dokumentáltan nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. A havi második számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4/e pont

Április 15. Közteherjegy-értékesítés

Érintettek: a közteherjegy-forgalmazók

Az érintettek a havi értékesítésről a következő hónap 15-éig elszámolást kötelesek készíteni a Pénzügyminisztérium részére.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Április 15. Vágómarha

Érintettek: a 97/1997. (XII. 1.) FM rendeletben megjelölt jogosultak

Az érintettek a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhetnek intervenciós támogatást. A 97/1997. (XII. 1.) FM rendeletet az 5/1999. (I. 14.) FVM rendelet 1999. január 14-étől hatályon kívül helyezte azzal, hogy a rendelet előírásait és mértékeit kell alkalmazni a 97/1997. (XII. 1.) FM rendelet alapján 1999. január 1-je után benyújtott és még el nem bírált támogatási igényekre.

97/1997. (XII. 1.) FM rendelet 5. § (3) bek.;
5/1999. (I. 14.) FVM rendelet 6. §

Április 15. Vízkészletjárulék

Érintettek: a vízfelhasználók, üzemi fogyasztók

Az érintettek a tárgynegyedévet követő 15-éig kötelesek befizetni a vízkészletjárulékot az illetékes vízügyi hatósághoz.

1998. évi XC. tv. 10. melléklet 19. pont (1) bek.

Április 15. Költségvetési előirányzat felhasználása

Érintettek: a fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek

Az érintetteknek a költségvetési előirányzatok felhasználásáról jogcímenkénti bontásban negyedéves (év végén összesített éves) jelentést kell készíteniük, és a negyedévet(tárgyévet) követő 15-éig meg kell küldeniük azt a vagyonkezelői jogok gyakorlójához.

2/1996. (III. 13.) IM-PM együttes rendelet 3. §

Április 15. Felügyeleti díj

Érintettek: a befektetési szolgáltatók és az elszámolóházak

Az érintetteknek az 1996. évi CXI. törvény 125. §-ának (2)–(6) bekezdésében meghatározott felügyeleti díjat a tárgynegyedévet követő hó 15-éig, míg a (7) bekezdésben meghatározott díjat a tárgyévet követő január 15-éig kell megfizetni.

1996. évi CXI. tv. 125. § (8) bek.

Április 15.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. március 1.) vegye figyelembe!