Március 1. – március 19.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. február 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 11. számában (1999. február 1.)
Március 1. Közlekedési korlátozás

Érintettek: a 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű magyar vagy külföldi hatósági jelzéssel ellátott tehergépkocsit, vontatót, mezőgazdasági vontatót és ezek pótkocsiját üzemeltetők

Szeptember 1-jétől június 14-éig vasárnap és munkaszüneti napokon 8-22 óráig nem szabad közlekedni a 111/1995.(IX. 21.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó gépjárművekkel. November 4. és március 1. között a nemzetközi forgalomban közlekedő tehergépkocsikra ez a korlátozás nem érvényes.

111/1995. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bek. b) pont

Március 1. Veszélyes hulladékok

Érintettek: a veszélyes hulladék tulajdonosa

Az érintettek az anyagmérleg, illetve más dokumentumok alapján kötelesek bejelentést tenni a környezetvédelmi hatóságnak a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységük megkezdését követő 60 napon belül, majd évente, a tárgyévet követő március 1-jéig [a 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerint].

102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 7. § (4) bek.

Március 1. Takarmánykukorica- felvásárlás

Érintettek: a termelők

A takarmánykukorica felvásárlási időszaka 1999. március 1-jéig tart. [A rendeletet a 8/1999. (I. 20.) FVM rendelet 467. §-a hatályon kívül helyezte azzal, hogy a támogatás igénybevételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére alkalmazni kell.]

4/1998. (II. 11.) FM rendelet 1. számú melléklet 3. pont

Március 1. Tájékoztatási kötelezettség

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek a tárgynegyedévet követő 60. napig kötelesek tájékoztatni a Pénztárfelügyeletet az 1997. évi LXXXII. törvény 88. §-a (1) bekezdésének B) pontjában meghatározott elemzés eredményéről.

169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § b) pont

Március 2. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Március 5. Ipari alma felvásárlása

Érintettek: az ipari almát felvásárló feldolgozóüzem

Az ipari alma felvásárlásához nyújtott intervenciós támogatásra felvett hitel kamattámogatásának feltétele, hogy az alapkamat-támogatás igénylésére jogosult 1999. március 5-éig megküldi az Alma Terméktanácsnak (4244 Újfehértó, Pf. 38.) az igazolást.

27/1998. (IX. 18.) FVM rendelet 3. §

Március 5. Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék

Érintettek: a jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösségek

Az érintettek a tárgyhónapot követő 5-éig kötelesek befizetni a járulékot és a tagdíjat a felelősséget vállaló gazdálkodó szervezethez.

1997. évi LXXX. tv. 52. § (5) bek.

Március 5. Gyakorított áfa

Érintettek: az áfa fizetésére kötelezettek

Az adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő hó 5-én, illetve 20-án számolhassa el. A negyedévenkénti bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás vagy a havonkénti kétszeri elszámolás engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakorított elszámolás lehetőségét az adóév végéig engedélyezheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2/b pont

Március 5. Tagi kölcsön

Érintettek: azok a szövetkezetek, amelyek a természetes személy tagjaik által – a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján – egy évnél nem hosszabb időtartamra nyújtott kölcsön összegét mezőgazdasági tevékenységük költségeinek fedezetére használják fel

A tagi kölcsönökkel kapcsolatos kamattámogatást igénybe vevő szövetkezet a tárgyhónapban felvett tagi kölcsön összegéről havonta, a tárgyhót követő 5. munkanapon köteles tájékoztatni a területileg illetékes földművelésügyi hivatalt. (10032000-01905616 APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számla.)

109/1997. (XII. 30.)FM rendelet 9. § (4) bek.

Március 5. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

Számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §

Március 5. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a bankok, a szakosított hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő hó 5. munkanapjáig információt szolgáltatnak az MNB-nek a hitelintézet saját tulajdonában lévő és náluk letétbe helyezett külföldi és külföldi tulajdonában lévő belföldi értékpapírok állományáról – tulajdonosi bontásban – névértéken (91889/96 elrendelési szám).

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Március 5. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő hó 5. munkanapjáig információt szolgáltatnak az MNB-nek a fizetési mérlegről és a külfölddel kapcsolatos állományról. (91164/94, 91145/93, 91146/93 elrendelési szám).

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Március 5. Adójegyek árának megfizetése

Érintettek: az adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználó a fizetési kötelezettségének csökkentését vagy visszatérítését a tárgyhóban bekövetkezett, a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. §-ának (1)bekezdése szerinti esetekben havonta, a tárgyhót követő 5-éig kérheti a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalon keresztül a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságától.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. § (2) bek.

Március 9. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Március 10. Magánnyugdíjpénztár tagjai

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek közölni a pénztárak központi nyilvántartását végző szervezettel az új pénztártagok személyes adatait.

1997. évi LXXXII. tv. 10. § (2) bek. 2. számú melléklet

Március 10. Adatközlés, változásbejelentés

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

A pénztárak havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig közlik az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyeletével a tárgyhónapban belépett új tagjaik adatait [lásd a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet mellékletének C1 és C2 jelű adatlapjait]. A pénztárak a változást követő hó 10-éig kötelesek értesíteni a Pénztárfelügyeletet (az adatszolgáltatás keretében) a pénztártag tagsági viszonyában bekövetkezett változásról.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2)bek.

Március 10. Adójegy igénylése

Érintettek: az adójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználó a tárgyhót megelőző hó 10. napjáig a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságához bejelenteni köteles a tárgyhóra vonatkozó előzetes adójegyigényét, ésmegadja az átvétel időpontját.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 2. § (1) bek.

Március 10. Jegyzési garancia

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintettek az általuk teljesített jegyzési garanciákról a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti formában, valamint az 1996. évi CXI. törvény 101. §-ának (2) bekezdése szerinti ügyletekről a rendelet 7. számú melléklete szerinti formában jelentést kötelesek készíteni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10-éig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bek.;
1996. évi CXI. tv. 101. §

Március 10. Társas vállalkozások járulékfizetése

Érintettek: a társas vállalkozások

A társas vállalkozásoknak a tárgyhónapot követő 10-éig kell megfizetniük a társas vállalkozó után fizetendő járulékot, az annak jövedelméből levont járulékokkal, tagdíjjal együtt.

1997. évi LXXX. tv. 4. § c)-d) pont, 52. § (4)bek.

Március 10. Elszámolóházak adatszolgáltatása

Érintettek: az elszámolóházak

Az érintettek a 39/1996. (XII. 28.) PMrendelet 1. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségüket az a)-b) pont esetén a nemteljesítés bekövetkeztének napjáig, a c)-e) pont alapján havonta, a tárgyhót követő 10-éig, az f) pont esetén pedig a kényszerlikviditás elrendelése napjáig kötelesek teljesíteni.

1996. évi CXI. tv. 3. § (3) bek. 3. pont, 209. §;
39/1996. (XII. 28.) PM rendelet 2. §

Március 10. Valutaforgalmi jelentés

Érintettek: a pénzváltási tevékenységgel foglalkozó hitelintézetnek nem minősülő átváltóhelyek

Az érintettek a tárgyhót követő 10-éig valutaforgalmi jelentést tesznek az MNB-nek (91195/97 elrendelési szám).

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 2. sz. melléklet

Március 10. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő 8. munkanapig információt szolgáltatnak a fizetési mérlegről és a külfölddel kapcsolatos állományokról (91190/96 91071/89, 91070/89, 91191/96, 91192/96, 91193/96, 91168/94, 91167/94 elrendelési számok) az MNB-nek.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Március 11. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a bankok, a szakosított hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő 9. munkanapig információt szolgáltatnak vállalkozói piaci feltételek mellett kötött összes új forinthitel- és -betétszerződés átlagkamatlábáról (91063/88 elrendelési szám) az MNB-nek.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Március 12. Magán-nyugdíjpénztári tagdíj

Érintettek: az 1997. évi LXXX. törvény 29. §-a (6) bekezdésének hatálya alá tartozó magánnyugdíjpénztár-tag egyéni vállalkozók

Az érintettek a tárgynegyedévet követő hó 12-éig kötelesek bevallani és befizetni a tagdíjat. A bevallást havi bontásban kell elkészíteni. Az egyéni vállalkozó nyilatkozhat úgy a magánnyugdíjpénztárnak, hogy a tagdíjat havonta, a tárgyhót követő 12-éig vallja be és fizeti meg.

1997. évi LXXX. tv. 50 § (5)-(6) bek., 51. § (5) bek.

Március 12. Változásbejelentés

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek az ellátás kezdő és befejező időpontját követő hónap 12-éig kötelesek benyújtani az általuk foglalkoztatott biztosítottakra vonatkozó változásokról szóló bejelentést.

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. §

Március 12. Tb-kötelezettségek

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek kötelesek a biztosítottaknak juttatott – a járulék, illetve az egészségügyi hozzájárulás alapját képező – tárgyhavi kifizetések után megállapítani a járulékokat és a hozzájárulás összegét, a járulékot levonni és erről bevallást tenni, továbbá a megállapított járulék/hozzájárulás összegét a tárgyhónapot követő 12-éig befizetni az illetékes tb-igazgatási szervnek.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (1) bek.

Március 12. Táppénz-hozzájárulás

Érintettek: a kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 12-éig kötelesek az összesítő bevalláson feltüntetni és a járulékokkal együtt bevallani és befizetni a táppénz-hozzájárulást.

1997. évi LXXX. tv. 52. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 15. §

Március 12. Baleseti járulék

Érintettek: a társas vállalkozások, illetve a kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozók

A társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő társas vállalkozó után, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó baleseti járulékot köteles fizetni.

1997. évi LXXX. tv. 19. § (4) bek., 36-37. §

Március 12. Magánnyugdíjpénztárnak szóló bevallás

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 12-éig kötelesek megállapítani a magánnyugdíjpénztárhoz tartozó, általuk foglalkoztatott biztosítottaktól levont tagdíj alapját és összegét (a magánnyugdíjpénztárnak küldendő bevalláson), s egyben be is kell fizetniük a levont tagdíjat.

1997. évi LXXX. tv. 51. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §

Március 12. Nagykockázati jelentés

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintetteknek az 1996. évi CXI. törvény 112. §-ában meghatározott bontásban havonta kell jelentést készíteniük az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére a tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §

Március 12. Egészségügyi hozzájárulás

Érintettek: az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szerinti munkáltatók, kifizetők. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik, vagy a kifizetőt e jövedelem után nem terheli jövedelemadó- (adóelőleg-) megállapítási kötelezettség, akkor a jövedelmet szerző magánszemély állapítja meg, vallja be és fizeti meg az egészségügyi hozzájárulást

A százalékos mértékű és a tételes havi 3600 (napi 120) forintos egészségügyi hozzájárulást a tárgyhót követő hónap 12-éig kell befizetni az 1998. évi LXVI. tv. rendelkezései szerint.

1998. évi LXVI. tv. 9., 11. §

Március 12. Tb-összesítő bevallás

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 12-éig kötelesek megküldeni az összesítő bevallást az illetékes tb-igazgatási szervhez, és csatolniuk kell ehhez a tárgyhót megelőző hónap bevallása szerinti összeg befizetésének igazolását.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (2)bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. §, 15. §

Március 12. Pénzváltási tevékenység

Érintettek: a pénzváltási tevékenységgel foglalkozó, hitelintézetnek nem minősülő átváltóhelyek

Az érintettek kötelesek jelentést készíteni a tárgyhót követő hó 10. munkanapjáig a külföldi fizetőeszközök állományáról és forgalmáról a Magyar Nemzeti Banknak (91200/97 elrendelési szám).

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. számú melléklet

Március 12. Tb-kötelezettségek

Érintettek: az egyéni vállalkozók

Az egyéni vállalkozók havonta, a tárgyhónapot követő 12-éig kötelesek a vállalkozói kivét, illetve a minimálbér után bevallani és befizetni a társadalombiztosítási, a nyugdíj-, illetve az egészségbiztosítási járulékot. A járulékalapot képező tárgyhavi jövedelmükről a tárgyhónapot követő 12-éig kell benyújtaniuk az 1997. évi LXXX. törvény 50. §-ának (2)bekezdésében előírt bevallásukat.

1997. évi LXXX. tv. 4. § b) pont, 30. § (1)bek., 50. § (4) bek.

Március 12. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a bankok, a szakosított hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő 10. munkanapig információt szolgáltatnak a bankjegy- és érmeállományról (91055/87 elrendelési szám) az MNB-nek.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Március 12. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő 10. munkanapig információt szolgáltatnak a Swap-termin nyilvántartási számlák forgalmáról (91110/91 elrendelési szám) az MNB-nek.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Március 12. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. munkanapjáig tesznek jelentést – tulajdonosi bontásban – a saját tulajdonukban lévő és a náluk letétbe helyezett értékpapírokról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 4. számú melléklet, 91199/97. elrendelési szám

Március 12. Osztalékadó

Érintettek: a kifizetők

A kifizető a levonást, juttatást követő hónap 12-éig köteles megfizetni az osztalékadót.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/3/C pont

Március 12. Jövedelemadó

Érintettek: a munkáltatók, kifizetők

A munkáltatók az elszámolt hónapot követő hónap, a kifizetők pedig a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig fizetik meg a levont szja-előleget. (10032000-06056353 APEH Személyi jövedelemadó beszedési számla.)

1990. évi XCI. tv. 96/A § (9) bek. 2. számú melléklet I. Határidők 1. pont

Március 12 Cégautó adója

Érintettek: cégautót üzemeltető kifizetők

A cégautó utáni adótételeket havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell megfizetni. Minden megkezdett hónap az adókötelezettség szempontjából egész hónapnak számít. Évközi tulajdonos- (üzemeltető-) változás esetén az új tulajdonost (üzemeltetőt) a változást követő hónaptól terheli az adókötelezettség.

1995. évi CXVII. törvény (Szja-tv.) 70. § (7) bekezdés

Március 12. Tételes egészségügyi hozzájárulás

Érintettek: egészségügyi hozzájárulásra kötelezettek

A tételes egészségügyi hozzájárulást az annak fizetésére kötelezett személy havonta állapítja meg, és a tárgyhót követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni.

1998. évi LXVI. tv. 11. § (1) bek.

Március 12. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adó befizetése

Érintettek: termőföldet bérbe adó kifizetők

A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz köteles átutalni a kifizetést követő hó 12. napjáig. A levont adóról a kifizető adóbevallását a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz az adóévet követő év február 15-ig kell benyújtani.

1990. évi XCI. törvény (Art.) 96/A § (9) bek.

Március 12. Személyi jövedelemadó megfizetése, visszaigénylése

Érintettek: a nem önadózó munkavállalók munkáltatói.

A munkáltató az év végi elszámoláskor általa megállapított jövedelemadó és a már levont, megfizetett adóelőleg különbözetét a levonást követő hó 12-éig köteles megfizetni. Ha az elszámolásból adódóan az adó-visszatérítési kötelezettség az adott hónapban több, mint az adott hónapban levont adó és adóelőleg együttes összege, a különbözetet a munkáltató a levonást követő hó 12-étől visszaigényelheti. Az év végi elszámolásnál az adókülönbözetet a munkáltató olyan időpontban igényelheti vissza, hogy az adó-visszatérítés összege a legközelebbi bérfizetésnél rendelkezésére álljon. A kifizető az általa levont jövedelemadót a levonást követő hó 12-éig, a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély – ha általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett – a jövedelemadót az adóévet követő március 20-áig, a vállalkozási tevékenységet folytató vagy általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemély a jövedelemadót az adóévet követő február 15-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. törvény (Art.) 2. számú melléklet I./Határidők/1/B/d)-g) pont

Március 12. Szja-előleg

Érintettek: adózók, kifizetők, munkáltatók

  1. A munkáltató az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő hó 12-éig,
  2. a kifizető az általa levont jövedelemadó-előleget a kifizetés hónapját követő hó 12-éig,
  3. a magánszemély (ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett vagy a kifizető bármely ok miatt nem vonta le az adóelőlegét), az egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő az adóelőleget negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig köteles megfizetni.

1990. évi XCI. törvény (Art.) 2. számú melléklet I./Határidők/1/A/a)-c) pont

Március 12. Százalékos egészségügyi hozzájárulás

Érintettek: kifizetők, százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásra kötelezettek

  1. A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a kifizető havonta állapítja meg, és a jövedelem juttatását követő hónap 12. napjáig köteles megfizetni,
  2. a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett magánszemély – az egyéni vállalkozó kivételével – a hozzájárulást negyedévente állapítja meg, és a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg,
  3. az egyéni vállalkozó a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a 35 százalékos adóterhet viselvállalkozói osztalékalap után évente, az ő osztalékalap megállapítása évének február 15. napjáig állapítja meg, és köteles megfizetni.

1998. évi LXVI. tv. 11. § (2), (4)-(5) bek.

Március 12. Külföldi személynek kifizetett adóköteles bevétel

Érintettek: kifizetők

  1. A külföldi illetőségű magánszemély, a külföldi szervezet és a külföldi illetőségű osztalékban részesülő (személy) adóköteles bevétele után a kifizető a kifizetett összegből az adót köteles megállapítani, levonni és azt a kifizetést követő hó 12-éig megfizetni (Art. 5. számú melléklet 1-2. pont).
  2. A társasági adót és az osztalékadót a kifizető a társaságiadó-bevallásában, amennyiben pedig társaságiadó-bevallási kötelezettsége nincs, külön nyomtatványon az adóévet követő május 31-éig köteles bevallani.

1990. évi XCI. törvény (Art.) 5. számú melléklet 4. pont

Március 15. Termékmérleg-nyilvántartás

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

A termékmérleget adóraktáranként kell bemutatni a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalnak a tárgyhót követő hónap 15-éig.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (3) bek.

Március 15. Jövedékiadó-visszatérítés

Érintettek: a mezőgazdasági termelők

Az érintetteknek az egyes munkafázisokra vonatkozó jövedékiadó-visszatérítési igényük a munka elvégzését követő hónap 15-étől esedékes.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bek.

Március 15. Helyi adó

Érintettek: helyi adó fizetésére kötelezett vállalkozók

Az érintetteknek félévi részletekben, az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell befizetniük a kommunális adót, az iparűzési adó előlegét, valamint az építmény-, illetve a telekadót.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II/A/14. pont, 15/b pont

Március 15. Gépjárműadó

Érintettek: a belföldi rendszámú gépjármű után adó fizetésére kötelezettek

Az adózó a belföldi rendszámú gépjárművek után félévenként köteles megfizetni a gépjárműadót. Az adókötelezettség keletkezése (változása) esetén az adóalany a félév időarányos részére őt terhelő adót az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül köteles megfizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II/B/18. a)-b) pont

Március 15. Juhtej-felvásárlási támogatás

Érintettek: azok a természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik/ amelyek juhtejet (BTO 012221 0000) termelnek, dolgoznak fel és forgalmaznak

A támogatás – hivatalos igénylőlapon – havonta igényelhető, a tárgyhónapot követő 15-étől az illetékes elsőfokú adóhatóságnál. (10032000-01905520 APEHAgrárpiaci támogatás, állami felvásárlás folyósítási számla.)

101/1997. (XII. 15.) FM rendelet 4. § (1) bek.

Március 15. Fehér borszőlő felvásárlása

Érintettek: a fehér borszőlőt feldolgozók

Az érintetteknek a támogatás igénybevételéhez igazolást kell beszerezniük a hitelintézettől, amelynek tartalmaznia kell többek között a kölcsön összegét és öt hónapig, de legfeljebb 1999. február 28-ig számított és 1999. március 15-ig megfizetett alapkamat összegét.

32/1998. (X. 2.) FVM rendelet 3. § (1) bek.

Március 15. Zárt területek minősítése

Érintettek: a bányavállalkozók

Az érintetteknek a zárt területek minősítésének első felülvizsgálatát a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül (1999. március 15.) kell elvégezni.

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 35. § (7) bek.

Március 15. Országos Halászati Adattár

Érintettek: a halászati jog jogosultjai

Az érintetteknek az Országos Halászati Adattár részére készített jelentést az 1998. évi adatok vonatkozásában 1999. március 15-éig kell teljesíteni.

78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 16. § (3) bek.

Március 15. Vágóbaromfi-termelési támogatás

Érintettek: alapanyag-termelők, valamint feldolgozóüzemek a 3/1999. (I. 14.) FVM rendelet szerint

A vágóbaromfi-támogatást az érintettek 1999. január 1-jétől folyamatosan, havonta, a hónap 15. napjától igényelhetik az APEH illetékes igazgatóságától. (10032000-01905520 számú számlájáról.)

3/1999. (I. 14.) FVM rendelet 4. § (2)-(3) bek.

Március 15. Idegenforgalmi adó

Érintettek: az adó beszedésére kötelezettek (a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltető, az üdülőt fenntartó szerv, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadó vagy a közvetítésre jogosult szerv, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosa vagy az azzal rendelkezni jogosult személy)

Az adóbeszedésre kötelezett vállalkozónak a beszedett adót a beszedést követő hó 15-éig kell bevallania és befizetnie az adóhatósághoz.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II/A/16/b pont;
1990. évi C. tv. 34. §

Március 15. Külföldi rendszámú tehergépjármű adója

Érintettek: azok a belföldi szállítmányozási vállalkozók, akik átvállalják a külföldi rendszámú tehergépjármű adóját

Az érintetteknek havonta, a tárgyhónapot követő 15-éig kell az adót megfizetniük.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 6. pont

Március 15. Vámkezelés

Érintettek: a bizományosi és vevőszolgálati szerződés alapján létesített magánraktárak raktárengedélyesei

Az egy hónap alatt kitárolt és belföldi forgalomba hozott vámáruk belföldi forgalom számára történő vámkezelését – a nemesfém tárgyak és a drágakő, valamint a gépjármű kivételével, amelyek vámkezelését a kitárolással egy időben kell kérni – a raktárengedélyesnek legkésőbb a tárgyhónapot követő 15-éig kell kérnie.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 112. § (2) bek. b) pont

Március 15. Összesítés megtakarításokról

Érintettek: a lakás-takarékpénztárak

A lakás-takarékpénztár minden hónap végén összesíti azokra a szerződésekre vonatkozóan benyújtott kérelmeket, amelyeknél a megtakarítási év az adott hónapban telt le (összesítés). Az összesítést a következő hónap 15-éig, ha az munkaszüneti napra esik, akkor az azt következő munkanapon kell benyújtani a Kincstárnak.

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bek.

Március 15. Bizonylatolás

Érintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozó késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozó a készpénzforgalmat érintő bizonylatainak adatait késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket pedig a tárgyhót követő 15-éig köteles a könyvekben rögzíteni.

1991. évi XVIII. tv. 83. § (3) bek. a) pont

Március 15. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

A havi második számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig dokumentáltan nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. A havi második számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Március 15. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a pénzváltási tevékenységgel foglalkozó, hitelintézetnek nem minősülő átváltóhelyek

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő 15-éig adnak kimutatást a konvertibilis fizetőeszközök állományáról és forgalmáról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 3. számú melléklet 91196/1997. elrendelési szám

Március 15. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a pénzváltási tevékenységgel foglalkozó, hitelintézetnek nem minősülő átváltóhelyek

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő 15-éig adnak kimutatást a nem konvertibilis fizetőeszközök állományáról és forgalmáról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 3. számú melléklet 91197/97. elrendelési szám

Március 15. Átképzési támogatás

Érintettek: a 23/1983. (V. 4.) MT rendelet 1. §-a alapján jogosult dolgozók munkáltatói

A munkáltatók a támogatást az engedélyt kiadó munkaügyi központtól igényelhetik havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő 15-étől.

23/1983. (VIII. 5.) PM rendelet 3. § (1) bek.

Március 15. Sajtótermék köteles példányainak szolgáltatása

Érintettek: a nyomdák, filmgyártók, első forgalmazók

Az érintettek a sajtótermékből hat köteles példányt szolgáltatnak az Országos Széchényi Könyvtár számára, a helyi vonatkozású sajtótermékből egy példányt kötelesek szolgáltatni a székhelyük szerint illetékes megyei könyvtárnak, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak, legkésőbb az előállítás hónapját követő 15-éig.

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 5. §, 8. § (1) bek.

Március 15. Befektetésialap-kezelők jelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általuk kezelt zárt végű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Március 15. Kőolaj (kőolajtermék)

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat vagy kőolajterméket hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az érintettek minden hónap 15-éig kötelesek nyilatkozni a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetségnek arról, hogy számukra mennyi kőolajat vagy kőolajterméket vámkezeltek a megelőző hónapban.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. § (1) bek.

Március 15. Árubejelentés

Érintettek: a csővezetéket, illetve elektromos vezetéket üzemeltetők

A csővezetéken, elektromos vezetéken külföldről beérkező és külföldre kiszállított vámáruról/áruról a vezeték üzemeltetője 2 példányos "Jegyzék"-et köteles benyújtani az illetékes vámhivatalhoz folyamatos szállítás esetén a tárgyhónapot követő 15-éig, az egy hónapot meg nem haladó eseti szállításról pedig a szállítás befejezését követő 5. napig.

1995. évi C. tv. 38. §;
45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 55. §

Március 15. Közteherjegy-értékesítés

Érintettek: a közteherjegy-forgalmazók

Az érintettek a havi értékesítésről a következő hónap 15-éig elszámolást kötelesek készíteni a Pénzügyminisztérium részére.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Március 15. Költségvetési támogatás igénybevételéhez felhasználható igazolásokról szóló adatszolgáltatás

Érintettek: költségvetési támogatás igénybevételéhez szükséges igazolást kiállító szervek

Ha jogszabály költségvetési támogatás igénybevételéhez más szerv által kiállított igazolás (bizonylat) benyújtását írja elő, az igazolást kiállító szerv a kiállítás hónapját követő hó 15. napjáig a kiadott igazolásról adatot köteles szolgáltatni a kiállítást kérő személy székhelye, telephelye, lakóhelye szerint illetékes adóhatóságnak.

1990. évi XCI. törvény (Art.) 3. számú melléklet L pont

Március 15. A jövedéki termék adómentes felhasználásáról szóló elszámolás

Érintettek: adómentes felhasználók

Az adómentes felhasználó a tárgyhót követő hó 15. napjáig, illetve a jogosultság megszűnésének napját követő 15. napig elszámolást köteles készíteni a jövedéki terméknek – adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli mentesüléssel járó – tárgyhavi felhasználásáról (készletcsökkenéséről).

1997. évi CIII. törvény (Jvt.) 30. § (1) bek.

Március 15. Helyi adó bevallása

Érintettek: adóbeszedésre kötelezettek

A helyi adó beszedésére kötelezett személynek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő 15-éig kell bevallást tennie.

1990. évi XCI. törvény (Art.) 22. § (4) bek.

Március 15. Önkormányzat javára teljesítendő egyéb adó

Érintettek: egyéb helyi adó fizetésére kötelezettek

Az építményadón, a telekadón, a kommunális adón, az iparűzési adón és az idegenforgalmi adón kívüli egyéb (az Art 2. számú mellékletének II/A. részében tehát nem nevesített), az önkormányzat költségvetése javára teljesítendő adót félévenként két egyenlő részletben, az adóév március 15-éig, valamint szeptember 15-éig vagy a vonatkozó jogszabályokban megállapított időben kell megfizetni.

1990. évi XCI. törvény (Art.) 2. számú melléklet III. pont

Március 16. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Március 17. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21. napjáig kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Március 19. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. február 1.) vegye figyelembe!