Február 20. – február 28.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. február 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 11. számában (1999. február 1.)
Február 20. Áfa

Érintettek: havi bevallásra kötelezett adóalanyok

Az érintettek az áfa nettó elszámolandó összegét havi bevallás esetén a tárgyhót követő 20-áig fizetik meg, illetve ekkortól igényelhetik vissza az áfát.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2/a) pont

Február 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

A tárgyhónapot követő 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/2/a) pont

Február 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok, amennyiben havi előlegfizetésre kötelezettek

Az érintetteknek minden hónap 20-áig kell megfizetniük a társaságiadó-előlegüket az adóbevallásuk alapján. [APEH Társaságiadó-bevételi számla (nem pénzintézetek és nem az MNB) – 10032000-01076019, APEH pénzintézetek társasági adója bevételi számla (kizárólag az MNB-n kívüli pénzintézetek) – 10032000-01076978.]

1996. évi LXXXI. tv. 26. § (1)-(2) bek.;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3/A/a) pont

Február 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők (ideértve a játékautomaták üzemeltetőit is)

A játékadót – a játékautomata után fizetendő kivételével – a tárgyhónapot követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig kell megfizetni. A játékautomata éves adóját pedig az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg fizeti meg az adózó. (MNB: 10032000-01076992 – APEH Játékadó-bevételi számla.) Az 1991. évi XXXIV. törvény 16. §-a szerinti sorsolásos játék, valamint a 23. § szerinti ajándéksorsolás, továbbá a totalizatőri rendszerű lóversenyfogadás mentes a játékadó-fizetési kötelezettség alól.

1991. évi XXXIV. tv. 31-35. §, 37. § 15. pont;
1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet 7/b) pont;
25/1991. (X. 16.) PM rendelet 15/A §

Február 20. Fogyasztási adó

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére, bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintettek a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét a tárgyhónapot követő 20-áig fizetik meg, illetve igényelhetik vissza. A nem adóalany, kizárólag adó-visszatérítésre jogosultak is ekkor élhetnek ezzel a jogukkal.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/4/B pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 16-18. §

Február 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §

Február 20. Adójegyekről szóló elszámolás

Érintettek: adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyekről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként nyilvántartást kell vezetnie, és az adójegy-nyilvántartás adatai alapján havonta, a tárgyhót követő 20-áig a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást kell elkészítenie.

14/1998. (IV. 30.) PM rend. 8. § (1) bek.

Február 20. Jövedéki adó

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezettek

Az adózó a jövedéki adó előlegének és a megállapított nettó jövedéki adónak a különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles megfizetni, illetve ettől az időponttól igényelheti vissza. Az előbbi rendelkezések a dohánygyártmányok esetében csak arra az adóra vonatkoznak, amelyet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény rendelkezései alapján, nem adójeggyel fizetnek meg.

1990. évi XCI. törvény (Art.) 8. számú melléklet 2/B pont

Február 20. Jövedéki adó bevallása

Érintettek: jövedékiadó-fizetésre kötelezettek

A jövedékiadó-fizetésre kötelezett adóalany – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségét a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – a jövedéki adót havonta, a tárgyhót követő 20-áig köteles bevallani.

1990. évi XCI. törvény (Art.) 8. számú melléklet 1. pont

Február 20. Költségvetési támogatás bevallása

Érintettek: a költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózók

Az adózó kérelmére az adóhatóság a költségvetési támogatás gyakoribb (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételét is engedélyezheti. A költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózó a költségvetési támogatást havonta állapítja meg, és arról a tárgyhót követő 20-áig tesz bevallást.

1990. évi XCI. törvény (Art.) 1. számú melléklet II./5./c) pont

Február 20. Költségvetési támogatás gyakoribb igénybevétele, egyszeri támogatási előleg

Érintettek: gyakori igénybevételre jogosult adózók

Ha az adóhatóság az adózó kérelmére gyakori (öt-tíz-tizenöt naponkénti) igénybevételt engedélyez, a hó közben igénybe vett előleg és a tárgyhónapra igényelhető tényleges támogatás különbözetét a tárgyhót követő 20-ától lehet igényelni, vagy eddig kell megfizetni. Egyszeri előleg igénybevételének engedélyezése esetén az igénybevétel lehetősége a tárgynegyedév első hónapjának 20. napjától nyílik meg, és azt a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kell visszafizetni.

1990. évi XCI. törvény (Art.) 2. számú melléklet IV/4. pont

Február 20. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás

Érintettek: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatást igénylő adózók

Az adózó a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatást havonta, a tárgyhót követő 20-ától igényelheti.

1990. évi XCI. törvény (Art.) 2. számú melléklet IV/3. pont

Február 20. Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyévet követő február 20-áig kötelesek megküldeni a területileg illetékes nyugdíj-biztosítási igazgatóság részére a lezárt nyilvántartó lapot, valamint a nyugdíj-biztosítási igazgatóság által kiadott visszaigazoló lapot.

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 89. § (2) bek.

Február 20. Vágósertés

Érintettek: az alapanyag-termelők, feldolgozók, integrátorok a 6/1999. (I. 14.) FVM rendelet szerint

Az érintettek a vágósertés intervenciós támogatást a vonatkozó rendeletben szereplő feltételek mellett minden tárgyhót követő hó 20-ától igényelhetik az illetékes APEH-től (10032000-01905520Agrárpiaci támogatás, számla).

6/1999. (I. 14.) FVM rendelet 4. § (5)-(6) bek.

Február 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Február 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek fizetni. (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 482. § (1)-(3) bek.

Február 20. Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás, mentesítési támogatás, mentességi felár

Érintettek: sertésfeldolgozó üzemek

A sertésfeldolgozó üzem a sertésállomány-mentesítési hozzájárulást a feldolgozást, illetve az átvételt követő hó 20. napjáig fizeti meg. A sertésállomány-mentesítési támogatás a tárgyhót követő hó 20. napjától vehető igénybe.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/10. pont

Február 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó a munkavállaló részére munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt bruttó munkabér, illetmény (kereset), valamint végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére adott díjazás, továbbá a személyijövedelemadó-köteles természetbeni juttatás, étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a munkaviszony keretében biztosított cégautó adójának 25 százaléka után 3 százalék munkaadói járulékot köteles fizetni.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. § (2), (4) bek.

Február 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg, valamint saját bevallás keretében vallja be. (MNB: 10032000-06056016 APEH Munkavállalói járulék beszedési számla.)

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. § (3)-(4) bek.

Február 20. Tejtámogatás

Érintettek: a tehéntejet termelők, feldolgozók és a felvásárlók a 2/1999. (I. 14.) FVM rendelet szerint

A tehéntej minőséghez kötött támogatása az 1999. január 1-jét követő felvásárolt tejre havonta, a tárgyhót követő hó 20-ától igényelhető az illetékes elsőfokú adóhatóságnál a 10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás folyósítási számláról.

2/1999. (I. 14.) FVM rendelet 3. § (1) bek.

Február 20. Vágómarha

Érintettek: az alapanyagtermelők, feldolgozók, kereskedők az 5/1999. (I. 14.) FVM rendelet szerint

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-ától igényelhetik a vágómarha minőségi termelésének intervenciós támogatását az APEH-től a 10032000-01905520 számú számláról.

5/1999. (I. 14.) FVM rendelet 5. § (3) bek.

Február 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Február 22. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Február 23. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Február 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig utalja át a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Február 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolaj és földgáz esetén havonta a tárgyhót követő 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

1993. évi XLVIII. tv. 20. §;
115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.

Február 26. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. § (2) bek.

Február 28. Őszibúza-támogatás

Érintettek: az őszibúza-termelők

Az érintettek az őszi búza termeléséhez jövedelemkiegészítő támogatásban akkor részesülhetnek, ha a megtermelt búza értékesítésére 1999. február 28-áig szerződést kötnek.

46/1998. (XI. 4.) FVM rendelet 1. § b) pont

Február 28. Oldószerkeverék, hígító kiszerelése

Érintettek: a kiszerelést végzők

Az érintettek jövedéki engedély nélkül tevékenységüket 1999. február 28-ig folytathatják.

1998. évi LIX. tv. 46. § (5) bek. b) pont

Február 28. Jövedékiadó-előleg

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok (jövedéki terméket előállítók, importálók), azok a dohányterméket előállítók, akik nem adójeggyel fizetik meg az adót

Az érintettek havonta, a tárgyhónap 28-áig kötelesek megfizetni a jövedéki adó előlegét. (Az üzemanyagok utáni környezetvédelmi termékdíjat a jövedéki adó fizetésére kötelezett a jövedéki adó részeként fizeti meg. Az Útalap-hozzájárulás beépült az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adóba.)

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet

Február 28. Fogyasztásiadó-előleg

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintetteknek az általuk megállapított nettó fogyasztási adó előlegét a tárgyhó 28-áig kell megfizetniük, illetve ekkortól élhetnek visszaigénylési jogukkal. (MNB: 10032000-01076772 APEH Egyéb termékek fogyasztási adója bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet I/Határidők/4/A pont

Február 28. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a devizaműveletek végzésére felhatalmazott hitelintézetek

Az érintettek a tárgyévet követő február 28-ig adatot szolgáltatnak a FORMA 2. számú és a FORMA 4. sz. tábláról (91126/92 elrendelési szám) az MNB-nek.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Február 28. Befektetésialap-kezelő bejelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapír-felügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általuk kezelt zárt végű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Február 28. Gyakorlati képzés

Érintettek: a főtevékenységként gyakorlati képzést végzők [a 9/1997. (IV. 28.) MüM rendelet szerint]

A támogatás folyósításához szükséges kérelmet minden év szeptember 30-áig, illetve február 28-áig kell benyújtani nyomtatványon a Munkaügyi Minisztérium Alapkezelési Főosztályához.

9/1997. (IV. 28.) MüM rendelet 6. § (4) bek.

Február 28. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az 1993. évi IL. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás összegét, és azt a behozatalt követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. § (2) bek.

Február 28. Ásványvagyon

Érintettek: a bányászati kutatást végzők

Az érintetteknek évente február 28-áig kell megküldeniük a Magyar Geológiai Szolgálat részére az 1993. évi XLVIII. törvény 25. §-ának (2)bekezdésében előírt, az ásványvagyonban bekövetkezett változásra vonatkozó adatokat.

4/1997. (III. 5.) IKIM-KTM-KHVM együttes rendelet 1. számú melléklet II/4. pont

Február 28. Jövedéki nyilvántartás

Érintettek: a jövedéki engedélyes kereskedők

Az érintetteknek a beszerzéseikről, az értékesítéseikről és a napi zárókészletükről mennyiségi nyilvántartást kell vezetniük telephelyenként és összesítve folyamatosan. A jövedéki nyilvántartást a vámhivatal által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon (űrlapon) kell vezetni, és a beszerzés, értékesítés adatait havonta a tárgyhó végén összesíteni kell.

1997. évi CIII. tv. 71. § (2) bek.

Február 28. Cégautó

Érintettek: a kifizetők

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a havonta fizetendő adót ő fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, oly módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Ha a magánszemély nem fizeti meg az adót, az a kifizetőt terheli az ebből eredő jogvitától függetlenül.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.

Február 28. Szarvasmarha-igazolólap

Érintettek: az állatok megjelölésének végrehajtásáért felelős személy; a megyei körzetekben az állomás igazgatója által kijelölt, a körzeti kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészetekben és tenyésztői körzetekben az állomás hozzájárulása alapján az állattartó vagy megbízottja (ENAR-felelős)

Amennyiben a szarvasmarha kikerül a tenyészetből, az ENAR-felelős az állat igazolólapjának ellenőrző szelvényét – annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, exportált állat esetén a tárgyhónapot követő hó végén – köteles megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 15. § (1) bek. b) pont, 16. § b) pont

Február 28. Külföldi rendszámú személyszállító gépjármű adózása

Érintettek: külföldi rendszámú személyszállító gépjárművet üzemeltetők

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hónap utolsó napjáig, önadózás útján kell a vámhatóság megfelelő számlájára megfizetni.

1990. évi XCI. törvény (Art.) 4. számú melléklet 3/b pont

Február 28. Halasztott adófizetés dohánygyártmányoknál

Érintettek: dohányjegyekkel kapcsolatos halasztott fizetésre kötelezettek

A tárgyhóban átvett dohányadójegyekkel kapcsolatos halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapot követő harmadik hónap 28. napjáig kell teljesíteni.

1997. évi CIII. törvény (Jvt.) 63. § (7) bek.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. február 1.) vegye figyelembe!