Január 20. – január 31.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 10. számában (1999. január 1.)
Január 20. Áfa

Érintettek: negyedéves bevallásra kötelezett adóalanyok

Az érintettek az áfa nettó elszámolandó összegét negyedéves bevallás esetén a tárgynegyedévet követő hó 20-áig fizetik meg, illetve ekkortól igényelhetik vissza az áfát.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2/a) pont

Január 20. Áfa

Érintettek: havi bevallásra kötelezett adóalanyok

Az érintettek az áfa nettó elszámolandó összegét havi bevallás esetén a tárgyhót követő 20-áig fizetik meg, illetve ekkortól igényelhetik vissza az áfát.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2/a) pont

Január 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

A tárgyhónapot követő 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/2/a) pont

Január 20. Adókülönbözet

Érintettek: a negyedévenkénti bevallásra kötelezett munkáltatók

A munkáltató az Art. 30. §-a szerint levont vagy visszafizetett különbözetről a negyedévet követő hónap 20-áig tesz bevallást.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4/b) pont

Január 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok, amennyiben havi előlegfizetésre kötelezettek

Az érintetteknek minden hónap 20-áig kell megfizetniük a társaságiadó-előlegüket az adóbevallásuk alapján. [APEH Társaságiadó-bevételi számla (nem pénzintézetek és nem az MNB) – 10032000-01076019, APEH pénzintézetek társasági adója bevételi számla (kizárólag az MNB-n kívüli pénzintézetek) – 10032000-01076978.]

1996. évi LXXXI. tv. 26. § (1)-(2) bek.;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3/A/a) pont

Január 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok, amennyiben negyedéves adóelőleg-fizetésre kötelezettek

Az érintetteknek a negyedévet követő hónap 20-áig kell megfizetniük a társaságiadó-előlegüket.

1996. évi LXXXI. tv. 26. § (1)-(2) bek.;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/3/A/a) pont

Január 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők (ideértve a játékautomaták üzemeltetőit is)

A játékadót – a játékautomata után fizetendő kivételével – a tárgyhónapot követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig kell megfizetni. A játékautomata éves adóját pedig az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg fizeti meg az adózó. (MNB: 10032000-01076992 – APEH Játékadó-bevételi számla.) Az 1991. évi XXXIV. törvény 16. §-a szerinti sorsolásos játék, valamint a 23. § szerinti ajándéksorsolás, továbbá a totalizatőri rendszerű lóversenyfogadás mentes a játékadó- fizetési kötelezettség alól.

1991. évi XXXIV. tv. 31-35. §, 37. § 15. pont;
1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet 7/b) pont;
25/1991. (X. 16.) PM rendelet 15/A §;

Január 20. Fogyasztási adó

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére, bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintettek a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét a tárgyhónapot követő 20-áig fizetik meg, illetve igényelhetik vissza. A nem adóalany, kizárólag adó-visszatérítésre jogosultak is ekkor élhetnek ezzel a jogukkal.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/4/B pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 16-18. §

Január 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §

Január 20. Szerzői díj

Érintettek: az eredeti képzőművészeti és iparművészeti alkotás tulajdonjogának átruházásában közreműködő, kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek

Az érintettek a negyedévet követő hó 20-áig kötelesek átutalni az alkotás vevőjétől beszedett, a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény 46/A §-ában szabályozott díjat a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány számára.

1969. évi III. tv. 46/A §;
9/1969. (XII. 29.) MM rendelet 35/A §

Január 20. Kulturális járulék

Érintettek: a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény mellékletében meghatározott termékeket forgalmazó, illetve szolgáltatást nyújtó adózók

Az érintettek maguk állapítják meg, vallják be és fizetik meg a kulturális járulékot a negyedévet követő hó 20-áig. (10032000-06056047 APEH Nemzeti kulturális járulék beszedési számla.)

1993. évi XXIII. tv. 6. § (1) bek.;
8/1994. (IV. 26.) MKM rendelet 6. §

Január 20. Környezetvédelmi termékdíj

Érintettek: a környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezettek

A környezetvédelmitermékdíj-fizetési kötelezettség belföldi kötelezettjeinek a negyedévet követő hó 20-áig kell a beszámolót benyújtaniuk a Környezetvédelmi Alaphoz a tárgynegyedévi fizetési kötelezettségről havi bontásban, a 10/1995. (IX. 20.) KTM rendelet 3. számú melléklete szerint. A belföldi előállítású és exportált termékdíjköteles termékek termékdíjára vonatkozó közös szabályok szerint a termékdíj fizetésére kötelezettek a 10/1995. (IX. 20.) KTM rendelet 5. számú melléklete szerinti nyomtatványon igényelhetik vissza a termékdíjat. A nyomtatványt a termékdíjköteles termék megvásárlását igazoló számla egy példányával együtt kell megküldeni a Környezetvédelmi Alap számára negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-áig. Egyidejűleg igazolni kell, hogy a visszaigénylőnek lejárt köztartozása nincs.

10/1995. (IX. 20.) KTM rendelet 4. §, 8. § 3. számú melléklet

Január 20. Adatszolgáltatás

Érintettek: az adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatot (nyomtatványt) forgalmazók, illetve alforgalmazók

Az érintetteknek negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-áig kell teljesíteni adatszolgáltatási kötelezettségüket az elsőfokú állami adóhatóság részére az általuk értékesített adóigazgatási azonosításra alkalmas számla-, illetve nyugtatömbökről – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – vevőnkénti részletezésben.

1990. évi XCI. tv. 45. § (4) bek., 3. számú melléklet K) pont

Január 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Január 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek fizetni. (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 482. § (1)-(4) bek.

Január 20. Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás, mentesítési támogatás, mentességi felár

Érintettek: sertésfeldolgozó üzemek

A hozzájárulás befizetése az előző havi feldolgozás, illetve átvétel alapján, továbbá a sertésállomány-mentesítési támogatás, valamint a mentességi felár igénylése a tárgyhónapot követő 20-ától.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I./Határidők/10. pont;
2/1987. (II. 9.) MÉM-PM együttes rendelet 10. § (1) bek., 12. § (1) bek., 13. § (1) bek.

Január 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó munkaadói járulékként a munkavállaló részére, annak munkaviszonya alapján teljesített társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség alá eső kifizetés 4 százalékát köteles befizetni az elszámolt hónapot követő hó 20-áig. (MNB: 10032000-06056009 APEH Munkaadói járulék beszedési számla.)

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. § (2) bek.

Január 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg, valamint saját bevallás keretében vallja be. (MNB: 10032000-06056016 APEH Munkavállalói járulék beszedési számla.)

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. § (2) bek.

Január 20. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a szövetkezeti hitelintézetek

Az érintettek a tárgyévet követő január 20-áig információt szolgáltatnak az MNB-nek a bankszámlák számáról (91141/93. elrendelési szám).

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 2. számú melléklet

Január 20. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a bankok, a pénzforgalmi szolgáltatást végző szakosított hitelintézetek

Az érintettek a tárgyévet követő január 20-áig pénzforgalmi és készpénzforgalmi adatszolgáltatást teljesítenek az MNB-nek (91141/93, 91142/93, 91144/93 elrendelési számok).

7/1997. (PK. 26.) MNB rendelkezés 1. számú melléklet

Január 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Január 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Január 22. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §

Január 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig utalja át a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Január 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolaj és földgáz esetén havonta a tárgyhót követő 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

1993. évi XLVIII. tv. 20. §;
115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §, 4. § (3) bek.

Január 26. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Január 28. Jövedékiadó-előleg

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok (jövedéki terméket előállítók, importálók), azok a dohányterméket előállítók, akik nem adójeggyel fizetik meg az adót

Az érintettek havonta, a tárgyhónap 28-áig kötelesek megfizetni a jövedéki adó előlegét. Az üzemanyagok utáni környezetvédelmi termékdíjat a jövedéki adó fizetésére kötelezett a jövedéki adó részeként fizeti meg. Az Útalap-hozzájárulás beépült az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adóba.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet

Január 28. Fogyasztásiadó-előleg

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintetteknek az általuk megállapított nettó fogyasztási adó előlegét a tárgyhó 28-áig kell megfizetniük, illetve ekkortól élhetnek visszaigénylési jogukkal. (MNB: 10032000-01076772 APEH Egyéb termékek fogyasztási adója bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet I/Határidők/4/A pont

Január 28. Útalap-hozzájárulás

Érintettek: a belföldi üzemanyag-termelők, -termeltetők és -importőrök

Az Útalap-hozzájárulás havi előlegének befizetése a tárgyhó 28-áig, amennyiben az előző negyedévi befizetési kötelezettség meghaladta a 6 millió forintot. (APEH Egyéb kötelezettségek bevételi számla 10032000-01076277.).

1992. évi XXX. tv. 2. §;
Adó és Ellenőrzési Értesítő 1993/4. (III. 24.) APEH-KHVM tájékoztató

Január 29. Felügyeleti jelentés elkészítése

Érintettek: a hitelintézetek

Az érintettek a rendszeres helyszínen kívüli felügyeleti ellenőrzés érdekében havi, negyedévi, évenkénti és időszakos jelentést készítenek, amelyet kötelesek megküldeni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek. A hitelintézet a negyedéves jelentést a beszámolás napját követő hónap 20. munkanapjáig köteles megküldeni a Felügyeletnek.

17/1998. (VI. 26.) PMrendelet 1-4. §

Január 29. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §

Január 29. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a devizaműveletek végzésére felhatalmazott pénzintézetek

Az érintettek a tárgynegyedévet követő 20. munkanapig adatot szolgáltatnak az egyéb devizastatisztikákról (91126/92 elrendelési szám) az MNB-nek.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Január 30. Pénzforgalmi, befektetési és likviditási jelentés

Érintettek: az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak

Az érintetteknek a negyedévet követő hó 30-áig kell megküldeniük a pénzforgalmi, valamint a befektetési, likviditási jelentést a az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete részére 2 példányban, a Pénztárfelügyelet által kiadott formanyomtatvány-garnitúra kitöltésével.

270/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bek.

Január 30. Pénztárfelügyeleti díj

Érintettek: az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak

Az érintettek a felügyeleti díjat a tárgynegyedévet követő hónap 30. napjáig kötelesek átutalni az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete számlájára.

1993. évi XCVI. tv. 9/A §

Január 30. Jelentés kifizetésekről

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hónap 30-áig jelentést kell küldeniük az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyelete részére az 1997. évi LXXXII. törvény 89. §-ában meghatározott kifizetésekről.

169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § a) pont

Január 30. Negyedéves jelentés

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek formanyomtatványon a negyedévet követő hónap 30-áig kötelesek megküldeni az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyeletének a negyedéves jelentést két példányban. A negyedéves jelentés részeként is el kell készíteni a céltartalékok alakulásáról szóló kimutatást.

173/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 6. § (2) bek., 27. § (6) bek.

Január 31. Befektetésialap-kezelő bejelentése

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek az Állami Értékpapírfelügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általa kezelt zártvégű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Január 31. Adókedvezményre jogosító igazolás

Érintettek: a kifizetők

A kifizető, ha olyan igazolást (bizonylatot) állít ki, amelynek alapján a magánszemély adókedvezmény (adómentesség) igénybevételére jogosult, az adóévet követő év január 31-éig adatot kell szolgáltatnia erről az illetékes állami adóhatóság számára.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet J) pont

Január 31. Tagi hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket, valamint az ezek gyártásához, keveréséhez használt alapanyagot hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az 1993. évi IL. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás összegét, és azt a behozatalt követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 38. § (2) bek.

Január 31. Az éves kvóta lebontása

Érintettek: a tehéntejet (BTO 012120 00 00) termelők, feldolgozók és forgalmazók

A termelő éves kvótáját – a szezonális ingadozások figyelembevételével negyedévekre kell elosztani. Ennek során – a termelő kérésére – a szezonális ingadozáson túl jelentkező, előre tervezhető mennyiségi eltérések is figyelembe vehetők. Az éves kvóta negyedéves lebontását a tejtermelők a tejfeldolgozókkal egyetértésben végzik, és megküldik a Terméktanácsnak a tárgyév január 31-éig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 3. § (2) bek.

Január 31. Jövedéki nyilvántartás

Érintettek: a jövedéki engedélyes kereskedők

Az érintetteknek a beszerzéseikről, az értékesítéseikről és a napi zárókészletükről mennyiségi nyilvántartást kell vezetniük telephelyenként és összesítve folyamatosan. A jövedéki nyilvántartást a vámhivatal által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon (űrlapon) kell vezetni, és a beszerzés, értékesítés adatait havonta a tárgyhó végén összesíteni kell.

1997. évi CIII. tv. 71. § (2) bek.

Január 31. Gyógyszerkészítmény-törzskönyvezés

Érintettek: gyógyszerkészítményeket előállítók

A gyógyszerkészítmények törzskönyvi bejegyzésének megújítási díját a forgalomba hozatalt követő naptári évtől kezdődően minden év január 31-éig kell befizetni.

52/1996. (XII. 27.) NM rendelet 5. § (1) bek. c) pont

Január 31. Kutatásiadat-szolgáltatás

Érintettek: a földtani kutatást végzők

A földtani kutatásról, a folyamatban lévő kutatásoknál évente január 31-ig, illetve a kutatás befejezését követően 60 napon belül kell az adatot szolgáltatni. Az 1993. évi XLVIII. tv. 4. §-ának (1) bekezdése alapján végzett előkutatásról, illetve a 22. §, valamint az 50. § (6) bekezdése alapján végzett kutatásról a folyamatban lévő kutatásoknál évente január 31-ig kell adatot szolgáltatni.

4/1997. (III. 5.) IKIM-KTM-KHVM rendelet 1. számú melléklet II/1., 2. pont

Január 31. Borkészlet

Érintettek: a hegybírók

Az érintettek a jelentések beérkezését követő 15 napon belül, legkésőbb azonban szeptember 30-áig, illetve január 31-éig kötelesek megküldeni a hegyközségi tanácsnak az összesített adatokat a borkészletekről és a készletváltozásról.

34/1997. (V. 9.) FM rendelet 6. § (2) bek. c) pont

Január 31. Alkalmi munkavállalók foglalkoztatása

Érintettek: az alkalmi munkavállalókat alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatók

Alkalmi munkavállalót foglalkoztató munkaadó támogatást igényelhet. A támogatás iránti kérelmet a naptári negyedévet követő hónap utolsó napjáig kell benyújtani a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 2. számú mellékletben meghatározott formában a foglalkoztatottakat munkanélküliként nyilvántartó kirendeltséghez, több kirendeltség esetén pedig a legtöbb foglalkoztatottat munkanélküliként nyilvántartó kirendeltséghez.

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 18/C § (5) bek.

Január 31. "Ipari Park" beszámoló

Érintettek: az "Ipari Park" cím viselői

Az érintettek kötelesek a személyükben, illetve az ipari park megvalósításában, üzemeltetésében beálló változásokat bejelenteni, s a fejlesztés előrehaladásának értékelését lehetővé tevő beszámolót évente január 31-éig benyújtani az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszternek.

19/1997. (V. 14.) IKIM rendelet 5. § (2) bek.

Január 31. Tájékoztató a vetéstervről

Érintettek: a szántóföldi, kertészeti, gyógy, fűszer- és illóolajos növényfajok vetőmagjának előállítói, illetve a védőtávolságba eső termőföldet használók

A vetőmag-előállító köteles a vetéstervéről a szaporítóterület és az ahhoz kapcsolódó védőtávolság területének pontos meghatározásával tavaszi vetésű növényeknél január 31-éig tájékoztatni a védőtávolságon belüli termőföld használóját (pl. újságban, helyben szokásos módon). Az ilyen földet használó a közzétételt követő 30 napon belül köteles bejelenteni, hogy a közzétett vetésterv sérti az érdekeit.

89/1997. (XI. 28.) FM rendelet 12. §

Január 31. Igazolás kiadása

Érintettek: alapítványok, közalapítványok

Az alapítvány és a közalapítvány az 1996. évi LXXXI. törvény 29/A § (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolást az 1998. évben kapott támogatás, juttatás, térítés nélküli eszközátadás alapján 1999. január 31-ig adhatja ki.

1996. évi LXXXI. tv. 29/A § (2)-(3) bek.

Január 31. Tőkemegfelelési útmutató

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintettek a féléves és az éves mérlegük alapján számítják ki a tőkemegfelelési mutatójuka,t és a félévet követő hónap utolsó munkanapjáig jelentik azt be az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. §

Január 31. Értesítés járulékfizetésről

Érintettek: azok a társas vállalkozóként biztosítottak, akik több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagjai

Az érintettek az 1997. évi LXXX. törvény 31. §-ának (4) bekezdésében említett esetben a tárgyév január 31-éig írásban kötelesek értesíteni a választásukról azokat a társas vállalkozásokat, amelyeknek tagjaként biztosításra kötelezettek.

1997. évi LXXX. tv. 31. § (4)bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 7. §

Január 31. Összesített igazolás

Érintettek: a kifizetők és a munkáltatók

A kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg vagy az adó alapjául szolgáló összeg és a levont adóelőleg, illetve adó összege. E rendelkezést kell alkalmazni az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyre is. A munkáltató az előzőekben említettekről, továbbá a kifizetéskor figyelembe vett bevételcsökkentő tételekről, valamint az adóelőleget csökkentő tételekről az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad az önadózó magánszemélyeknek. A vállalkozó részére e minőségben teljesített kifizetésre ez a rendelkezés nem vonatkozik. Az olyan igazolást, amelynek alapján a magánszemély a bevételét vagy a jövedelemadóját csökkentheti, a kedvezményre való jogosultság keletkezésének időpontjában, de legkésőbb az adóévet követő év január 31-éig kell kiadni.

1990. évi XCI. tv. 35. § (1) bek., (4) bek.

Január 31. Adatszolgáltatás az adóhatóság részére

Érintettek: a pénzintézetek

Az érintettek évente egy alkalommal, január 31-éig adatot szolgáltatnak az előző évi – a munkáltatók által az alkalmazottaiknak a pénzintézet útján nyújtott – lakástámogatásokról.

1995. évi CXVII. tv. 1. számú melléklet 2.1. pont

Január 31. Pénzintézeti jelentés

Érintettek: kereskedelmi bankok, szakosított pénzintézetek, befektetési bankok, takarékpénztárak, pénzintézetek

Az érintetteknek minden év január 31-éig jelenteniük kell az Állami Bankfelügyelet részére az Intézkedési Tervben foglaltak végrehajtását.

3/1994. (PK 13.) BAF rendelkezés 1. §, 13. §

Január 31. Jelzáloglevelek

Érintettek: a jelzálog-hitelintézetek

A jelzálog-hitelintézetnek minden naptári negyedévet követően a tárgynegyedév utolsó napjára megállapítottan kell benyújtania a forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértékének és kamatának összegét, továbbá a vagyonellenőr által igazolt fedezetek értékét az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére, majd egy országos napilapban és a tőzsde lapjában a hónap utolsó napjáig közzé kell tennie ezt.

1997. évi XXX. tv. 18. § (1) bek.

Január 31. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. tv. mellékletében meghatározott kőolajat vagy kőolajterméket hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az érintettek kötelesek kiszámítani az előző évben vámkezelt kőolaj vagy kőolajtermék nettó behozatali mennyisége alapján esedékes hozzájárulási összeget, és azt a hónap utolsó munkanapjáig a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. § (2) bek.

Január 31. Cégautó

Érintettek: a kifizetők

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a havonta fizetendő adót ő fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, oly módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Ha a magánszemély nem fizeti meg az adót, az a kifizetőt terheli az ebből eredő jogvitától függetlenül.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.

Január 31. Szarvasmarha-igazolólap

Érintettek: az állatok megjelölésének végrehajtásáért felelős személy; a megyei körzetekben az állomás igazgatója által kijelölt, a körzeti kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészetekben és tenyésztői körzetekben az állomás hozzájárulása alapján az állattartó vagy megbízottja (ENAR-felelős)

Amennyiben a szarvasmarha kikerül a tenyészetből, az ENAR-felelős az állat igazolólapjának ellenőrző szelvényét – annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, exportált állat esetén a tárgyhónapot követő hó végén – köteles megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 15. § (1) bek. b) pont, 16. § b) pont

Január 31. Alma vételárának megfizetése

Érintettek: az étkezésialma-felvásárlók

Az érintettek az alma leszállítását követően a vételár második felét legkésőbb 1999. január 31-ig fizetik ki.

31/1998. (X. 2.) FVM rendelet 3. § (3) bek.

Január 31. Ipari alma intervenciós támogatása

Érintettek: a 26/1998. (IX. 18.) FVM rendelet 2. §-ában meghatározott személyek

Az érintettek intervenciós támogatást igényelhetnek 1999. január 31-ig a területileg illetékes elsőfokú APEH-től (10032000-01905630 számú APEH Piacra jutást elősegítő támogatások folyósítási számla.)

26/1998. (IX. 18.) FVM rendelet 4. § (1), (3)bek.

Január 31. Szállásadók adatszolgáltatása

Érintettek: magánszálláshelyet idegenforgalmi célból hasznosítók

Az érintettek kötelesek a tárgyévet követő január 31-ig a jegyzőnek írásban bejelenteni a fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számát külföldi és belföldi bontásban.

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 4. § (3) bek.

Január 31. Magán-munkaközvetítők adatszolgáltatása

Érintettek: magán-munkaközvetítők

Az érintettek a tárgyévi tevékenységükről január 31-ig a nyilvántartást vezető munkaügyi központ által kiadott adatlapon kötelesek adatot szolgáltatni.

274/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 11. §

Január 31. Szabadság kiadása

Érintettek: valamennyi munkáltató

Az érintettek kötelesek a munkavállalónak az esedékesség évében kiadni a szabadságot, kivételesen fontos gazdasági érdek esetén legkésőbb január 31-ig kell kiadni a szabadságot.

1992. évi XXII. tv. 134. § (3) bek.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. január 1.) vegye figyelembe!