Február 1. – február 19.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 10. számában (1999. január 1.)
Február 1. Bejelentési kötelezettség

Érintettek: a műsorelosztók, üzemben tartók

A műsorelosztók a tárgyévet követő év február 1-jéig kötelesek bejelenteni a műsorelosztáshoz csatlakozott háztartások, az üzemben tartók pedig a műsorszolgáltatások vételébe az előző év december 31-éig bekapcsolódott háztartások számát az Országos Rádió és Televízió Testületek.

1996. évi I. tv. 115. § (6) bek., 116. § (3) bek.

Február 2. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Február 5. Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék

Érintettek: a jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösségek

Az érintettek a tárgyhónapot követő 5-éig kötelesek befizetni a járulékot és a tagdíjat a felelősséget vállaló gazdálkodó szervezethez.

1997. évi LXXX. tv. 52. § (5) bek.

Február 5. Gyakorított áfa

Érintettek: az áfa fizetésére kötelezettek

Az adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő hó 5-én, illetve 20-án számolhassa el. A negyedévenkénti bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás vagy a havonkénti kétszeri elszámolás engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakorított elszámolás lehetőségét az adóév végéig engedélyezheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2/b pont

Február 5. Tagi kölcsön

Érintettek: azok a szövetkezetek, amelyek a természetes személy tagjaik által – a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján – egy évnél nem hosszabb időtartamra nyújtott kölcsön összegét a 3/1997. (I. 18.) FM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági tevékenységük költségeinek fedezetére használják fel

A tagi kölcsönökkel kapcsolatos kamattámogatást igénybe vevő szövetkezet a tárgyhónapban felvett tagi kölcsön összegéről havonta, a tárgyhót követő 5. munkanapon köteles tájékoztatni a területileg illetékes földművelésügyi hivatalt. (10032000-01905616 APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számla.)

109/1997. (XII. 30.)FM rendelet 9. § (4) bek.

Február 5. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §

Február 5. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a bankok, a szakosított hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő hó 5. munkanapjáig információt szolgáltatnak az MNB-nek a hitelintézet saját tulajdonában lévő és náluk letétbe helyezett külföldi és külföldi tulajdonában lévő belföldi értékpapírok állományáról – tulajdonosi bontásban – névértéken (91889/96 elrendelési szám).

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Február 5. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő hó 5. munkanapjáig információt szolgáltatnak az MNB-nek a fizetési mérlegről és a külfölddel kapcsolatos állományról.(91164/94, 91145/93, 91146/93 elrendelési szám).

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Február 5. Adójegyek árának megfizetése

Érintettek: az adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználó a fizetési kötelezettségének csökkentését vagy visszatérítését a tárgyhóban bekövetkezett, a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. §-ának (1)bekezdése szerinti esetekben havonta, a tárgyhót követő 5- éig kérheti a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalon keresztül a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságától.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. § (2) bek.

Február 9. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Február 10. Magánnyugdíjpénztár tagjai

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek közölni a pénztárak központi nyilvántartását végző szervezettel az új pénztártagok személyes adatait.

1997. évi LXXXII. tv. 10. § (2) bek. 2. számú melléklet

Február 10. Adatközlés, változásbejelentés

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

A pénztárak havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig közlik az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak Felügyeletével a tárgyhónapban belépett új tagjaik adatait [lásd a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet mellékletének C1 és C2 jelű adatlapjait]. A pénztárak a változást követő hó 10-éig kötelesek értesíteni a Pénztárfelügyeletet (az adatszolgáltatás keretében) a pénztártag tagsági viszonyában bekövetkezett változásról.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (1)–(2)bek.

Február 10. Magán-nyugdíjpénztári tagdíj

Érintettek: az 1997. évi LXXX. törvény 29. §-a (6) bekezdésének hatálya alá tartozó magánnyugdíjpénztár-tag egyéni vállalkozók

Az érintettek a tárgynegyedévet követő hó 10-éig kötelesek bevallani és befizetni a tagdíjat. A bevallást havi bontásban kell elkészíteni. Az egyéni vállalkozó nyilatkozhat úgy a magánnyugdíjpénztárnak, hogy a tagdíjat havonta, a tárgyhót követő 10-éig vallja be és fizeti meg.

64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 26. § (6) bek.

Február 10. Adójegy igénylése

Érintettek: az adójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználó a tárgyhót megelőző hó 10. napjáig a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságához bejelenteni köteles a tárgyhóra vonatkozó előzetes adójegyigényét, ésmegadja az átvétel időpontját.

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 2. § (1) bek.

Február 10. Jegyzési garancia

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintettek az általuk teljesített jegyzési garanciákról a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti formában, valamint az 1996. évi CXI. törvény 101. §-ának (2) bekezdése szerinti ügyletekről a rendelet 7. számú melléklete szerinti formában jelentést kötelesek készíteni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10-éig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bek.;
1996. évi CXI. tv. 101. §

Február 10. Társas vállalkozások járulékfizetése

Érintettek: a társas vállalkozások

A társas vállalkozásoknak a tárgyhónapot követő 10-éig kell megfizetniük a társas vállalkozó után fizetendő járulékot, az annak jövedelméből levont járulékokkal, tagdíjjal együtt.

1997. évi LXXX. tv. 4. § c)-d) pont, 52. § (4)bek.

Február 10. Elszámolóházak adatszolgáltatása

Érintettek: az elszámolóházak

Az érintettek a 39/1996. (XII. 28.) PMrendelet 1. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségüket az a)-b) pont esetén a nemteljesítés bekövetkeztének napjáig, a c)-e) pont alapján havonta, a tárgyhót követő 10-éig, az f) pont esetén pedig a kényszerlikviditás elrendelése napjáig kötelesek teljesíteni.

1996. évi CXI. tv. 3. § (3) bek. 3. pont, 209. §;
39/1996. (XII. 28.) PM rendelet 2. §

Február 10. Változásbejelentés

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek az ellátás kezdő és befejező időpontját követő hónap 10-éig kötelesek benyújtani az általuk foglalkoztatott biztosítottakra vonatkozó változásokról szóló bejelentést.

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. §

Február 10. Valutaforgalmi jelentés

Érintettek: a pénzváltási tevékenységgel foglalkozó hitelintézetnek nem minősülő átváltóhelyek

Az érintettek a tárgyhót követő 10-éig valutaforgalmi jelentést tesznek az MNB-nek (91195/97 elrendelési szám).

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 3. sz. melléklet

Február 10. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a devizaműveletek végzésére felhatalmazott hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő 8. munkanapig információt szolgáltatnak az egyéb devizastatisztikákról (91092/91 elrendelési szám) az MNB-nek.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Február 10. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő 8. munkanapig információt szolgáltatnak a fizetési mérlegről és a külfölddel kapcsolatos állományokról (91190/96 91071/89, 91070/89, 91191/96, 91192/96, 91193/96, 91168/94, 91167/94 elrendelési számok) az MNB-nek.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Február 11. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a bankok, a szakosított hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő 9. munkanapig információt szolgáltatnak a kamatstatisztikákról (91063/88 elrendelési szám) az MNB-nek.

7/1997. (PK. 26.) MNB rendelkezés 3. sz. melléklet

Február 11. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a bankok, a szakosított hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő 9. munkanapig információt szolgáltatnak vállalkozói piaci feltételek mellett kötött összes új forinthitel- és -betétszerződés átlagkamatozásáról (91063/88 elrendelési szám) az MNB-nek.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Február 12. Tb-kötelezettségek

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek kötelesek a biztosítottaknak juttatott – a járulék, illetve az egészségügyi hozzájárulás alapját képező – tárgyhavi kifizetések után megállapítani a járulékokat és a hozzájárulás összegét, a járulékot levonni és erről bevallást tenni, továbbá a megállapított járulék/hozzájárulás összegét a tárgyhónapot követő 12-éig befizetni az illetékes tb-igazgatási szervnek.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (1) bek.

Február 12. Táppénz-hozzájárulás

Érintettek: a kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 12-éig kötelesek az összesítő bevalláson feltüntetni és a járulékokkal együtt bevallani és befizetni a táppénz-hozzájárulást.

1997. évi LXXX. tv. 52. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 15. §

Február 12. Baleseti járulék

Érintettek: a társas vállalkozások, illetve a kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozók

A társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő társas vállalkozó után, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó baleseti járulékot köteles fizetni.

1997. évi LXXX. tv. 19. § (4) bek., 36-37. §

Február 12. Magánnyugdíjpénztárnak szóló bevallás

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 12-éig kötelesek megállapítani a magánnyugdíjpénztárhoz tartozó, általuk foglalkoztatott biztosítottaktól levont tagdíj alapját és összegét (a magánnyugdíjpénztárnak küldendő bevalláson), s egyben be is kell fizetniük a levont tagdíjat.

1997. évi LXXX. tv. 51. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §

Február 12. Nagykockázati jelentés

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintetteknek az 1996. évi CXI. törvény 112. §-ában meghatározott bontásban havonta kell jelentést készíteniük az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére a tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §

Február 12. Egészségügyi hozzájárulás

Érintettek: az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szerinti munkáltatók, kifizetők. Ha a jövedelem nem kifizetőtől származik, vagy a kifizetőt e jövedelem után nem terheli jövedelemadó- (adóelőleg-) megállapítási kötelezettség, akkor a jövedelmet szerző magánszemély állapítja meg, vallja be és fizeti meg az egészségügyi hozzájárulást

A százalékos mértékű és a tételes havi 3600 (napi 120) forintos egészségügyi hozzájárulást a tárgyhónap 12-éig kell befizetni az 1998. évi LXVI. tv. rendelkezései szerint.

1998. évi LXVI. tv. 9., 11. §

Február 12. Tb-összesítő bevallás

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 12-éig kötelesek megküldeni az összesítő bevallást az illetékes tb-igazgatási szervhez, és csatolniuk kell ehhez a tárgyhót megelőző hónap bevallása szerinti összeg befizetésének igazolását.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (2)bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. §, 15. §

Február 12. Pénzváltási tevékenység

Érintettek: a pénzváltási tevékenységgel foglalkozó, hitelintézetnek nem minősülő átváltóhelyek

Az érintettek kötelesek jelentést készíteni a tárgyhót követő hó 10. munkanapjáig a külföldi fizetőeszközök állományáról és forgalmáról a Magyar Nemzeti Banknak. (91200/97. elrendelési szám)

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. számú melléklet

Február 12. Tb-kötelezettségek

Érintettek: az egyéni vállalkozók

Az egyéni vállalkozók havonta, a tárgyhónapot követő 12-éig kötelesek a vállalkozói kivét, illetve a minimálbér után bevallani és befizetni a társadalombiztosítási, a nyugdíj-, illetve az egészségbiztosítási járulékot. A járulékalapot képező tárgyhavi jövedelmükről a tárgyhónapot követő 12-éig kell benyújtaniuk az 1997. évi LXXX. törvény 50. §-ának (2)bekezdésében előírt bevallásukat.

1997. évi LXXX. tv. 4. § b) pont, 30. § (1)bek., 50. § (4) bek.

Február 12. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a bankok, a szakosított hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő 10. munkanapig információt szolgáltatnak a bankjegy- és érmeállományról (91055/87 elrendelési szám) az MNB-nek.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Február 12. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő 10. munkanapig információt szolgáltatnak a Swap-termin nyilvántartási számlák forgalmáról (91110/91 elrendelési szám) az MNB-nek.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Február 12. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a devizaműveletek végzésére felhatalmazott hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő 10. munkanapig adatot szolgáltatnak az egyéb devizastatisztikákról (91027/88, 91107/91, 91108/91 elrendelési szám) az MNB-nek.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1. sz. melléklet

Február 12. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. munkanapjáig tesznek jelentést – tulajdonosi bontásban – a saját tulajdonukban lévő és a náluk letétbe helyezett értékpapírokról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 4. számú melléklet, 91199/97. elrendelési szám

Február 12. Osztalékadó

Érintettek: a kifizetők

A kifizető a levonást, juttatást követő hónap 12-éig köteles megfizetni az osztalékadót.

1990. évi XCI. tv.2. számú melléklet I./Határidők/3/C pont

Február 12. Jövedelemadó

Érintettek: a munkáltatók, kifizetők

A munkáltatók az elszámolt hónapot követő hónap, a kifizetők pedig a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig fizetik meg a levont szja-előleget. (10032000-06056353 APEH Személyi jövedelemadó beszedési számla.)

1990. évi XCI. tv. 96/A § (9) bek. 2. számú melléklet I. Határidők 1. pont

Február 12. Nagykockázati jelentés

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintetteknek az 1996. évi CXI. törvény 112. §-ában meghatározott bontásban havonta kell jelentést készíteniük az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére a tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §

Február 12. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §

Február 15. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

Érintettek: kifizetők

Az érintettek adóbevallást kötelesek benyújtani az adóévet követő év február 15-ig a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adóról a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (9) bek.

Február 15. Jövedéki termékek

Érintettek: az adómentes felhasználók

Az érintetteknek a tárgyhónapot követő hónap 15-éig, illetve a jogosultság megszűnésének napját követő 15. napig elszámolást kell készíteniük a jövedéki terméknek az 1997. évi CIII. törvény 13. §-a (3), (4) bekezdése szerint adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli mentesüléssel járó tárgyhavi felhasználásáról (készletcsökkenéséről).

1997. évi CIII. tv. 30. §

Február 15. Értékpapír

Érintettek: az értékpapír-kibocsátók az 1996. évi CXI. törvény 3. §-ának 31. pontja szerint

A kibocsátó a gyorsjelentést a tárgyévet követően, legkésőbb február 15-éig köteles közzétenni egy országos napilapban és a tőzsde lapjában, továbbá megküldeni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

1996. évi CXI. tv. 3. § 31. pont, 48. § (2) bek.

Február 15. Vágósertés

Érintettek: az alapanyag-termelők a 87/1997. (XI. 26.) FM rendelet szerint

Az intervenciós támogatás a tárgyhónapot követő hónap 15-étől igényelhető az APEH-től (10032000-01905520Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás számla). A vágósertés minőségi termelésének intervenciós támogatásáról szóló 45/1997. (VII. 25.) FM rendelet és az azt módosító 57/1997. (VII. 29.) FMrendelet alapján járó támogatások változatlan feltételekkel, legkésőbb 1998. március 31-éig igényelhetők. Az igénylésnek fel kell tüntetni a vonatkozó rendeletek számát.

87/1997. (XI. 26.) FM rendelet

Február 15. Termékmérleg-nyilvántartás

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

A termékmérleget adóraktáranként kell bemutatni a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalnak a tárgyhót követő hónap 15-éig.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (3) bek.

Február 15. Jövedékiadó-visszatérítés

Érintettek: a mezőgazdasági termelők

Az érintetteknek az egyes munkafázisokra vonatkozó jövedékiadó-visszatérítési igényük a munka elvégzését követő hónap 15-étől esedékes.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bek.

Február 15. Személyi jövedelemadó

Érintettek: vállalkozási tevékenységet folytató vagy áfa-kötelezettséget eredményező értékesítést végző magánszemélyek

Az érintettek az adóévet követő év február 15-éig fizetik meg a jövedelemadót.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet 1/Határidők/B/g pont

Február 15. Egészségügyi hozzájárulás

Érintettek: egyéni vállalkozók

Az érintettek a százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást, a 35 százalékos adóterhet viselő vállalkozói osztalékalap után évente, az osztalékalap megállapítása évének február 15. napjáig állapítják meg és fizetik meg.

1998. évi LXVI. tv. 11. § (5) bek.

Február 15. Rehabilitációs hozzájárulás

Érintettek: a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-a (2) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott adózók és a szociális foglalkoztatók, ha az általuk foglalkoztatott, megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám 5 százalékát

Az adózó a befizetett előlegek és az éves hozzájárulás különbözetét az adóévet követő év február 15-éig köteles befizetni.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/11. pont;
1991. évi IV. tv. 41/A-42. §

Február 15. Szakképzési hozzájárulás

Érintettek: azok a hozzájárulásra kötelezettek, akik a negyedéves visszatérítési igényüket a tervezett várható többletköltségeik alapján érvényesítik

Az érintettek nyomtatványon nyújthatják be visszatérítési igényüket a Munkaügyi Minisztérium Alapkezelési Főosztályának a tárgynegyedévet kötő hó 20-áig. Az éves elszámolásukat a tényleges költségeik alapján kell összeállítaniuk és a tárgyévet követő február 15-éig benyújtaniuk. Az alapkezelési főosztály az elszámolás helyességét 15 napon belül ellenőrzi, és a visszaigénylő javára mutatkozó különbözetet ezt követően 30 napon belül folyósítja. A visszaigénylő a terhére mutatkozó különbözetet köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg, február 15-ig befizetni a Munkaerőpiaci Alap számlájára.

9/1997. (IV. 28.) MüM rendelet 3. § (7) bek.

Február 15. Szakképzési hozzájárulás

Érintettek: a hozzájárulásra kötelezettek

Ha az 1996. évi LXXVII. törvény 4. §-ának (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségcsökkentő tételek éves szinten együttesen sem érik el a bruttó kötelezettséget, akkor a különbségnek megfelelő összeget a tárgyévet követő év február 15-éig kell befizetni a Munkaerőpiaci Alap számlájára. A szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés megszervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a tárgyévet követő február 15-éig köteles megküldeni az elszámolást az alapkezelő részére az éves szakképzési hozzájárulásról.

1996. évi LXXVII. tv. 4. § (6), (8) bek.

Február 15. Szakképzési hozzájárulás

Érintettek: a tárgyévben gyakorlati képzést nem szervező hozzájárulásra kötelezettek

Az érintetteknek a tárgyévet követő év február hó 15-éig kell befizetniük az előleg és az éves nettó kötelezettség különbözetét, illetőleg a többletbefizetést ettől az időponttól igényelhetik vissza.

1996. évi LXXVII. tv. 6. § (5) bek.

Február 15. Vágóbaromfi-termelési támogatás

Érintettek: azok a természetes és jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik/amelyek alapanyag-termelők, valamint a saját tulajdonú alapanyaggal rendelkező feldolgozóüzemek a 103/1997. (XII. 15.) FM rendelet szerint

A támogatás folyamatosan, havonta, a hónap 15. napjától igényelhető az APEH területileg illetékes igazgatóságától. (10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás folyósítási számlájáról.)

103/1997. (XII. 15.) FM rendelet 4. § (2) bek.

Február 15. Vágómarha

Érintettek: a 97/1997. (XII. 1.) FM rendeletben megjelölt jogosultak

Az érintettek a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhetik ezt a támogatást az APEH-től. (10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás számla.)

97/1997. (XII. 1.) FM rendelet 5. § (3) bek.

Február 15. Bejelentés egyeztetésre

Érintettek: a földhasználók

Az érintettek február 15-éig kötelesek bejelenteni az egyeztetési igényüket a vetőmag-előállítónak, amennyiben a meghirdetett zárt körzet kedvezőtlenül befolyásolja a vetéstervét és jelentős eredményveszteséget okoz.

89/1997. (XI. 28.) FM rendelet 14. § (2) bek.

Február 15. Bejelentés minősítő szemlére

Érintettek: a fajtajogosultak

Az érintettek a gyümölcsszaporító anyagok évenkénti minősítő szemléje végett február 15-éig kötelesek bejelenteni a 90/1997. (XI. 28.) FM rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében meghatározottakat az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

90/1997. (XI. 28.) FM rendelet 7. § (3) bek.

Február 15. Bejelentés szaporítóanyag-előállításról

Érintettek: a szőlő-, komló-, gyümölcs- és dísznövény-szaporítóanyagot előállítók

Az érintettek a tárgyév február 15-éig kötelesek bejelenteni a szaporítóanyag-előállítást az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

90/1997. (XI. 28.) FM rendelet 14. számú melléklet 1. pont

Február 15. Idegenforgalmi adó

Érintettek: az adó beszedésére kötelezettek (a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltető, az üdülőt fenntartó szerv, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadó vagy a közvetítésre jogosult szerv, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosa vagy az azzal rendelkezni jogosult személy)

Az adóbeszedésre kötelezett vállalkozónak a beszedett adót a tárgyhónapot követő 15-éig kell bevallania és befizetnie az adóhatósághoz.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet II/A/16/b pont;
1990. évi C. tv. 34. §

Február 15. Áfa

Érintettek: éves adóbevallásra kötelezettek

Az érintettek – ha évente tesznek adóbevallást – az általános forgalmi adó nettó, elszámolandó összegét a tárgyévet követő február 15-ig fizetik meg, illetőleg ettől az időponttól igényelhetik vissza.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/Határidők/2/a) pont

Február 15. Éves adóbevallás

Érintettek: éves adóbevallásra kötelezettek

A havi, illetőleg évközi adóbevallás tételére nem kötelezett érintetteknek (a magánszemélyek jövedelemadójának és a társasági adónak, illetve osztalékadónak kivételével) az adóévet követő év február 15-éig kell bevallást tenni.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/3 pont

Február 15. Külföldi rendszámú tehergépjármű adója

Érintettek: azok a belföldi szállítmányozási vállalkozók, akik átvállalják a külföldi rendszámú tehergépjármű adóját

Az érintetteknek havonta, a tárgyhónapot követő 15-éig kell az adót megfizetniük.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 6. pont

Február 15. Vámkezelés

Érintettek: a bizományosi és vevőszolgálati szerződés alapján létesített magánraktárak raktárengedélyesei

Az egy hónap alatt kitárolt és belföldi forgalomba hozott vámáruk belföldi forgalom számára történő vámkezelését – a nemesfém tárgyak és a drágakő, valamint a gépjármű kivételével, amelyek vámkezelését a kitárolással egy időben kell kérni – a raktárengedélyesnek legkésőbb a tárgyhónapot követő 15-éig kell kérnie.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 112. § (2) bek. b) pont

Február 15. Összesítés megtakarításokról

Érintettek: a lakás-takarékpénztárak

A lakás-takarékpénztár minden hónap végén összesíti azokra a szerződésekre vonatkozóan benyújtott kérelmeket, amelyeknél a megtakarítási év az adott hónapban telt le (összesítés). Az összesítést a következő hónap 15-éig, ha az munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanapon kell benyújtani a Kincstárnak.

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bek.

Február 15. Bizonylatolás

Érintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozó késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozó a készpénzforgalmat érintő bizonylatainak adatait késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket pedig a tárgyhót követő 15-éig köteles a könyvekben rögzíteni.

1991. évi XVIII. tv. 83. § (3) bek. a) pont

Február 15. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

A havi második számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónapot követő hó 8. napjáig dokumentáltan nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. A havi második számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Február 15. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a pénzváltási tevékenységgel foglalkozó, hitelintézetnek nem minősülő átváltóhelyek

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő 15-éig adnak kimutatást a konvertibilis fizetőeszközök állományáról és forgalmáról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 3. számú melléklet 91196/1997. elrendelési szám

Február 15. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a pénzváltási tevékenységgel foglalkozó, hitelintézetnek nem minősülő átváltóhelyek

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő 15-éig adnak kimutatást a nem konvertibilis fizetőeszközök állományáról és forgalmáról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 3. számú melléklet 91197/97. elrendelési szám

Február 15. Vágósertés minőségi termelésének támogatása

Érintettek: a vágósertést előállító alapanyag-termelők és a -feldolgozók

Az érintettek intervenciós támogatást igényelhetnek a vágósertés minőségi termeléséhez minden tárgyhónapot követő 15-étől az APEH-től. (10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlási számla.)

87/1997. (XI. 26.) FM rendelet 4. § (4) bek.

Február 15. Átképzési támogatás

Érintettek: a 23/1983. (V. 4.) MT rendelet 1. §-a alapján jogosult dolgozók munkáltatói

A munkáltatók a támogatást az engedélyt kiadó munkaügyi központtól igényelhetik havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő 15-étől.

23/1983. (VIII. 5.) PM rendelet 3. § (1) bek.

Február 15. Sajtótermék kötelespéldányainak szolgáltatása

Érintettek: a nyomdák, filmgyártók, első forgalmazók

Az érintettek a sajtótermékből hat köteles példányt szolgáltatnak az Országos Széchényi Könyvtár számára, a helyi vonatkozású sajtótermékből egy példányt kötelesek szolgáltatni a székhelyük szerint illetékes megyei könyvtárnak, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak, legkésőbb az előállítás hónapját követő 15-éig.

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 5. §, 8 § (1) bek.

Február 15. Befektetésialap-kezelők jelentése

Érintettek: a befektetési alapkezelők

Az érintettek az Állami Értékpapírfelügyeletnek kötelesek bejelenteni minden hónap 15. és utolsó napján is az általa kezelt zártvégű befektetési alap(ok) értékpapír- és ingatlantárcájában lévő vagyontárgyak forgalmi és bekerülési értékét.

1991. évi LXIII. tv. 43. § (1) bek. d) pont, (2) bek.

Február 15. Kőolaj (kőolajtermék)

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat vagy kőolajterméket hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az érintettek minden hónap 15-éig kötelesek nyilatkozni a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetségnek arról, hogy számukra mennyi kőolajat vagy kőolajterméket vámkezeltek a megelőző hónapban.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. § (1) bek.

Február 15. Útalap-hozzájárulás

Érintettek: belföldi üzemanyag-termelők, -termeltetők és -importőrök

A befizetett adóelőleg és a tényleges adókötelezettség közötti különbözet rendezése a tárgyhót követő 15-éig (10032000-01076277 APEHEgyéb kötelezettségek bevételi számla).

1992. évi XXX. tv. 2. §;
Adó és Ellenőrzési Értesítő 1993/4. (III. 24.) APEH-KHVM tájékoztató

Február 15. Árubejelentés

Érintettek: a csővezetéket, illetve elektromos vezetéket üzemeltetők

A csővezetéken, elektromos vezetéken külföldről beérkező és külföldre kiszállított vámáruról/áruról a vezeték üzemeltetője 2 példányos "Jegyzék"-et köteles benyújtani az illetékes vámhivatalhoz folyamatos szállítás esetén a tárgyhónapot követő 15-éig, az egy hónapot meg nem haladó eseti szállításról pedig a szállítás befejezését követő 5. napig.

1995. évi C. tv. 38. §
45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 55. §;

Február 15. Közteherjegy-értékesítés

Érintettek: a közteherjegy-forgalmazók

Az érintettek a havi értékesítésről a következő hónap 15-éig elszámolást kötelesek készíteni a Pénzügyminisztérium részére.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Február 16. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Február 17. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21. napjáig kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Február 19. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a bankok, a szakosított hitelintézetek, a szövetkezeti hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő hó 15. munkanapjáig információt szolgáltatnak az MNB-nek a felügyeleti mérlegről és mellékleteiről, valamint az eredménykimutatásról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1-2. melléklet

Február 19. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a bankok, a szakosított hitelintézetek, a szövetkezeti hitelintézetek

Az érintettek a tárgyhót követő hó 15. munkanapjáig információt szolgáltatnak az MNB-nek a kamatstatisztikákról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 1-2. melléklet

Február 19. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §

Február 19. Felügyeleti jelentés elkészítése

Érintettek: a hitelintézetek

Az érintettek a rendszeres helyszínen kívüli felügyeleti ellenőrzés érdekében havi, negyedévi, évenkénti és időszakos jelentést készítenek, amelyet megküldenek az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek. A hitelintézet a havi jelentést a beszámolás napját követő hónap 15. munkanapjáig köteles megküldeni a Felügyeletnek.

17/1998. (VI. 26.) PMrendelet 1-4. §

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. január 1.) vegye figyelembe!