November 20. – november 30.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. november 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 9. számában (1998. november 1.)
November 20. Áfa

Érintettek: a természetes és jogi személyek, a jogi személyiség nélküli szervezetek közül azok, akiknek az adóévet megelőző évben a nettó módon számított fizetendő áfájának összege elérte az 1 millió forintot

Az érintettek az áfa nettó, elszámolandó összegét havi bevallás esetén a tárgyhónapot követő hó 20-áig fizetik meg. Ekkortól igényelhetik vissza az áfát, ha árbevételük meghaladta az egymillió forintot. (MNB: 10032000-01076868 APEH Általános forgalmi adó bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/1/c pont,
2. számú melléklet I/2. a) pont;
1992. évi LXXIV. tv. 4. § (1) bek., 48. § (4) bek.

November 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

A tárgyhónapot követő 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról az 1990. évi XCI. törvény 1. számú mellékletének I/3. pontja szerint.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet I/3. pont, II/2/a) pont;
1996. évi LXXXVI. tv. 1. számú melléklet 1-2. pont;
1997. évi CX. tv. 1. sz. melléklet

November 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok, amennyiben havi előlegfizetésre kötelezettek

Az érintetteknek minden hónap 20-áig kell megfizetniük a társaságiadó-előlegüket az adóbevallásuk alapján. [APEH Társaságiadó-bevételi számla (nem pénzintézetek és nem az MNB) 10032000-01076019 – APEH pénzintézetek társasági adója bevételi számla (kizárólag az MNB-n kívüli pénzintézetek) – 10032000-01076978.]

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/3/A/a) pont;
1996. évi LXXXI. tv. 26. §;
1997. évi CVI. tv. 16. §

November 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők (ideértve a játékautomaták üzemeltetőit is)

A játékadót – a játékautomata után fizetendő kivételével – a tárgyhónapot követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig kell megfizetni. A játékautomata éves adóját pedig az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg fizeti meg az adózó. (MNB: 10032000-01076992 – APEH Játékadó-bevételi számla.) Az 1991. évi XXXIV. törvény 16. §-ában, a 23. §-ában, valamint a 24. § (2) bekezdésében írt sorsolásos játék nem adóköteles.

1991. évi XXXIV. tv. 31-35. §, 37. § 15. pont;
1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet 7/b) pont;
1996. évi CXXIV. tv. 86. §;
25/1991. (X. 16.) PM rendelet 15/A §;
27/1996. (XII. 11.) PM rendelet;
34/1997. (XI. 20.) PM rendelet

November 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg, valamint saját bevallás keretében vallja be. (MNB: 10032000-06056016 APEH Munkavállalói járulék beszedési számla.)

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. §

November 20. Munkaadói járulék

Érintettek: munkaadók

A munkaadó munkaadói járulékként a munkavállaló részére, annak munkaviszonya alapján teljesített társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség alá eső kifizetés 4 százalékát köteles befizetni az elszámolt hónapot követő hó 20-áig. (MNB: 10032000-06056009 APEH Munkaadói járulék beszedési számla.) A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek esetén a munkaadói járulék az előbb megjelölt kifizetések 4,5 százaléka.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. §;
1997. évi CXX. tv. 21. §

November 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §

November 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek fizetni. (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 482. § (1)-(4) bek.

November 20. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

November 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

November 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni. Amennyiben 21. munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

November 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig utalja át a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

November 24. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

November 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolaj és földgáz esetén havonta a tárgyhót követő 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

1993. évi XLVIII. tv. 20. §;
1997. évi XII. tv. 11. §;
115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §, 4. §

November 27. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

Számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

November 28. Jövedékiadó-előleg

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok (jövedéki terméket előállítók, importálók), a dohányterméket előállítók közül azok, akik nem adójeggyel fizetik meg az adót

Az érintettek havonta, a tárgyhónap 28-áig kötelesek megfizetni a jövedéki adó előlegét. Az üzemanyagok utáni környezetvédelmi termékdíjat a jövedéki adó fizetésére kötelezett személy a jövedéki adó részeként fizeti meg. Az Útalap-hozzájárulás beépült az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adóba.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet;
1997. évi CX. tv. 6. számú melléklet;
1997. évi CIII. tv. 7-8. §

November 28. Fogyasztásiadó-előleg

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintetteknek az általuk megállapított nettó fogyasztási adó előlegét a tárgyhó 28-áig kell megfizetniük, illetve ekkortól élhetnek visszaigénylési jogukkal. (MNB: 10032000-01076772 APEH Fogyasztási adó bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet I/4/A pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 16-18. §;
1996. évi LXXXII. tv.;
1997. évi CIII. 7-8. §

November 28. Útalap-hozzájárulás

Érintettek: belföldi üzemanyag-termelők, -termeltetők és -importőrök

Az Útalap-hozzájárulás havi előlegének befizetése a tárgyhó 28-áig, amennyiben az előző negyedévi befizetési kötelezettség meghaladta a 6 millió forintot. (10032000-06056102 APEH Motorbenzint terhelő Útalap-hozzájárulás beszedési számla, 10032000-03056119 APEH Gázolajat terhelő Útalap-hozzájárulás beszedési számla, 10032000-06056126 APEH Egyéb üzemanyagtermékeket terhelő Útalap beszedési számla.)

1992. évi XXX. tv. 2. § a) pont, 3. §

November 30. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. tv. mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket, valamint az ezek gyártásához, keveréséhez használt alapanyagot hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az érintettek kötelesek kiszámítani a vámkezelt kőolaj vagy kőolajtermék nettó behozatali mennyisége alapján esedékes hozzájárulási összeget, és azt a hónap utolsó napjáig a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. § (2) bek.;
1997. évi CXVII. tv. 14. §

November 30. Jövedéki nyilvántartás

Érintettek: a jövedéki engedélyes kereskedők

Az érintetteknek a beszerzéseikről, az értékesítéseikről és a napi zárókészletükről folyamatosan mennyiségi nyilvántartást kell vezetniük telephelyenként és összesítve. A jövedéki nyilvántartást a vámhivatal által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon (űrlapon) kell vezetni, és a beszerzés, értékesítés adatait havonta, a tárgyhó végén összesíteni kell.

1997. évi CIII. tv. 71. § (2) bek.

November 30. Jövedékikészlet-felvétel

Érintettek: az adóraktár-engedélyesek, adómentes felhasználók

Az adóraktár engedélyese háromhavonta, az adómentes felhasználó havonta, a tárgynegyedév, illetve a tárgyhó utolsó napjával – a vámhatóság jelenlétében – készletfelvétellel megállapítja a tényleges készletet. Ilyenkor meg kell állapítani a jövedéki terméknek az adóraktárban a tárgynegyedév, az adómentes felhasználónál a tárgyhónap utolsó napján, illetve az adóraktári vagy keretengedély megszűnésének utolsó napján meglévő készletet, a leltár és a nyilvántartás szerinti készlet különbözetét, a külön jogszabály szerint elszámolható veszteséget és az azt meghaladó hiányt. A pozitív különbözetet (többletet) be kell számítani a következő elszámolási időszak nyitókészletébe.

1997. évi CIII. tv. 33. § (3)-(4) bek.

November 30. Hozamelvárás közzététele

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az 1997. évi LXXXII. törvény 63. §-ának (7) bekezdésében meghatározott, a tárgyévre vonatkozó hozamelvárást, a legkisebb és legnagyobb hozamot a tárgyévet megelőző november 30-áig nyilvánosságra kell hozni a Pénzügyi Közlönyben és két, Magyarországon megjelenő országos napilapban.

1997. évi LXXXII. tv. 63. § (7) bek.;
171/1997. (V. 6.) Korm. rendelet 7. §

November 30. Cégautó

Érintettek: a kifizetők

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a havonta fizetendő adót ő fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, oly módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Ha a magánszemély nem fizeti meg az adót, az a kifizetőt terheli az ebből eredő jogvitától függetlenül.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.;
1996. évi LXXXIII. tv. 55. § (2) bek.;
1997. évi CV. tv. 31. §

November 30. Külföldi gépjármű adója

Érintettek: az adófizetésre kötelezettek

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hó utolsó napjáig önadózás útján kell megfizetni a vámhatóságnak.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3/b) pont

November 30. Szőlőtermesztés

Érintettek: a hegyközségi tagok

Az érintettek a szüret befejezését követő 8 napon belül, de legkésőbb a tárgyév november 30-áig kötelesek adatot szolgáltatni a hegybírónak a szőlőtermésről a 34/1997. (V. 9.) FM rendelet 5. számú melléklete szerint.

34/1997. (V. 9.) FM rendelet 4. §, 5. számú melléklet

November 30. Éves erdőgazdálkodási terv

Érintettek: az erdőgazdálkodók

Az éves tervet a 29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatvány felhasználásával, vagy annak megfelelő tartalmi és formai követelmények szerint kell elkészíteni, és a tárgyévet megelőző november 30-áig, kivételes esetben az éves erdőgazdálkodói tevékenység megkezdésének tervezett vagy szükséges időpontja előtt harminc nappal kell – védett természeti terület esetén négy, egyébként három példányban – benyújtani az erdészeti hatósághoz.

1996. évi LIV. tv. 29. §;
29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 43. §

November 30. Erdőfelújítási támogatás

Érintettek: az 1996. évi LIV. törvény 13. §-a szerinti erdőgazdálkodók

A támogatás elnyerése és elszámolása érdekében, az erdőgazdálkodónak – az éves erdőgazdálkodási tervvel összhangban – költségvetést kell készítenie legkésőbb a tárgyévet megelőző november 30-áig, kivételes esetekben az éves erdőgazdálkodási tevékenység megkezdésének tervezett vagy szükséges időpontja előtt harminc nappal. Ezt elbírálás és jóváhagyás végett ugyaneddig kell benyújtania az erdészeti hatósághoz.

1996. évi LIV. tv. 13. §, 129. §

November 30. Vadvédelmi hozzájárulás

Érintettek: a vadászatra jogosultak

Az érintetteknek évenként, két egyenlő részletben – március 31-éig és november 30-áig – kell vadvédelmi hozzájárulást fizetniük az éves vadgazdálkodási terv alapján.

30/1997. (IV. 30.) FM rendelet 60. § (1) bek.

November 30. Szarvasmarha-igazolólap

Érintettek: az állatok megjelölésének végrehajtásáért felelős személy; a megyei körzetekben az állomás igazgatója által kijelölt, a körzeti kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészetekben és tenyésztői körzetekben az állomás hozzájárulása alapján az állattartó vagy megbízottja (ENAR-felelős)

Amennyiben a szarvasmarha kikerül a tenyészetből, az ENAR-felelős az állat igazolólapjának ellenőrző szelvényét – az annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, exportált állat esetén a tárgyhónapot követő hó végén – köteles megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 15. § (1) bek. b) pont

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. november 1.) vegye figyelembe!