Október 20. – október 31.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 8. számában (1998. október 1.)
Október 20. Áfa

Érintettek: azok az áfa fizetésére kötelezett adóalanyok, akiknek az adóévet megelőző évben a nettó módon számított fizetendő áfájuk összege nem érte el az 1 millió forintot

Az érintetteknek a negyedévet követő hó 20-áig kell az általánosforgalmiadó-bevallásukat benyújtaniuk és az áfát befizetniük. Ekkortól élhetnek visszaigénylési jogukkal, ha árbevételük meghaladta az 1 millió forintot. Az adóalany a negyedév végétől havi bevallásra köteles áttérni, ha a nettó módon számított fizetendő áfája az év elejétől összesítve elérte az 1 millió forintot.

1990. évi XCI. tv. II/1 pont;
1992. évi LXXIV. tv. 48. § (4) bek. a) pont;
1997. évi CVII. tv. 1-2. §

Október 20. Áfa

Érintettek: a természetes és jogi személyek, a jogi személyiség nélküli szervezetek közül azok, akiknek az adóévet megelőző évben a nettó módon számított fizetendő áfájának összege elérte az 1 millió forintot

Az érintettek az áfa nettó, elszámolandó összegét havi bevallás esetén a tárgyhónapot követő hó 20-áig fizetik meg. Ekkortól igényelhetik vissza az áfát, ha árbevételük meghaladta az egymillió forintot. (MNB: 10032000-01076868 APEH Általános forgalmi adó bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/1/c pont,
2. számú melléklet I/2. a) pont;
1992. évi LXXIV. tv. 4. § (1) bek., 48. § (4) bek.

Október 20. Pénzforgalmi, befektetési és likviditási jelentés

Érintettek: az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak

Az érintetteknek a negyedévet követő hó 20-áig kell megküldeniük a pénzforgalmi jelentést, valamint a befektetési likviditási jelentést a Pénztárfelügyelet részére 2 példányban, a Pénztárfelügyelet által kiadott formanyomtatvány-garnitúra kitöltésével.

7/1994. (I. 21.) Korm. rendelet 6. § (2) bek.

Október 20. Évközi bevallás

Érintettek: a negyedéves bevallásra kötelezettek

Az évközi bevallást a negyedévet követő hó 20-áig kell az 1990. évi XCI. törvény 1. számú mellékletének 1/3. pontja szerinti tartalommal benyújtani az adóhatósághoz.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1/a pont, II/2. pont

Október 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

 

 

A tárgyhónapot követő hó 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról az 1990. évi XCI. törvény 1. számú mellékletének I/3. pontja szerint.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet I/3. pont, II/2/a) pont;
1996. évi LXXXVI. tv. 1. számú melléklet 1-2. pont;
1997. évi CX. tv. 1. sz. melléklet

Október 20. Bevallás adókülönbözetről

Érintettek: a negyedévenkénti bevallásra kötelezett munkáltatók

A munkáltató a levont vagy visszafizetett különbözetről a negyedévet követő hónap 20-áig tesz bevallást.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4/b) pont

Október 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-ának (2)–(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok, amennyiben havi előlegfizetésre kötelezettek

Az érintetteknek minden hónap 20-áig kell megfizetniük a társaságiadó-előlegüket az adóbevallásuk alapján. [APEH Társaságiadó-bevételi számla (nem pénzintézetek és nem az MNB) 10032000-01076019 – APEH pénzintézetek társasági adója bevételi számla (kizárólag az MNB-n kívüli pénzintézetek) – 10032000-01076978.]

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/3/A/a) pont;
1996. évi LXXXI. tv. 26. §;
1997. évi CVI. tv. 16. §

Október 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-ának (2)–(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok, amennyiben negyedéves adóelőlegfizetésre kötelezettek

Az érintetteknek a negyedévet követő hónap 20-áig kell megfizetniük a társaságiadó-előlegüket.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/3/A/a) pont;
1996. évi LXXXI. tv. 26. §

Október 20. Szakképzési hozzájárulás

Érintettek: azok a hozzájárulásra kötelezettek, akik a negyedéves visszatérítési igényüket a tényleges költségeik alapján érvényesítik

Az érintetteknek az első három negyedévben a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig kell benyújtaniuk a visszatérítési igényüket a Munkaügyi Minisztérium Alapkezelési Főosztálya részére. A negyedik negyedévi igénylés az éves elszámolás része.

9/1997. (IV. 28.) MüM rendelet 3. § (5) bek.

Október 20. Szakképzési hozzájárulás

Érintettek: azok a hozzájárulásra kötelezettek, akik a negyedéves visszatérítési igényüket a várható többletköltségeik alapján érvényesítik

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hó 20-áig kell benyújtaniuk a visszatérítési igényüket a Munkaügyi Minisztérium Alapkezelési Főosztálya részére.Az éves elszámolást a tényleges költségek alapján kell összeállítani az erre szolgáló nyomtatványon, amelyet a tárgyévet követő február 15-éig kell benyújtani.

9/1997. (IV. 28.) MüM rendelet 3. § (7) bek.

Október 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők (ideértve a játékautomaták üzemeltetőit is)

A játékadót – a játékautomata után fizetendő kivételével – a tárgyhónapot követő hó 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig kell megfizetni. A játékautomata éves adóját pedig az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg fizeti meg az adózó. (MNB: 10032000-01076992 – APEH Játékadó-bevételi számla.) Az 1991. évi XXXIV. törvény 16. §-ában, a 23. §-ában, valamint a 24. § (2) bekezdésében írt sorsolásos játék nem adóköteles.

1991. évi XXXIV. tv. 31-35. §, 37. § 15. pont;
1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet 7/b) pont;
1996. évi CXXIV. tv. 86. §;
25/1991. (X. 16.) PM rendelet 15/A §;
27/1996. (XII. 11.) PMrendelet;
34/1997. (XI. 20.) PM rendelet

Október 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §

Október 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek teljesíteni. (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
109/1997. (I. 18.) FM rendelet 421. § (1) bek. h) pont, j) pont, (3)–(4) bek.

Október 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le és fizeti meg, valamint saját bevallás keretében vallja be. (MNB: 10032000-06056016 APEH Munkavállalói járulék beszedési számla.)

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. §

Október 20. Munkaadói járulék

Érintettek: munkaadók

A munkaadó munkaadói járulékként a munkavállaló részére, annak munkaviszonya alapján teljesített – a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény 103/A §-ának (1)–(2) bekezdése szerint – társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség alá eső kifizetés 4 százalékát köteles befizetni az elszámolt hónapot követő hó 20-áig. (MNB: 10032000-06056009 APEH Munkaadói járulék beszedési számla.) A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény 3. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezetek esetén a munkaadói járulék az előbb megjelölt kifizetések 4,5 százaléka.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. §;
1997. évi CXX. tv. 21. §

Október 20. Rehabilitációs hozzájárulás

Érintettek: a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-a (2) bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott adózók és a szociális foglalkoztatók, ha az általuk foglalkoztatott, megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám 5 százalékát

Az érintetteknek az I-III. negyedévben a negyedévet követő hó 20-áig kell megfizetniük a rehabilitációs hozzájárulás előlegét. A befizetett előlegek és az éves hozzájárulás különbözetét az adóévet követő február 15-éig kell befizetni. Nem kell hozzájárulást fizetni, ha a gazdálkodó szervezetnél a foglalkoztatottak tárgyévi átlagos statisztikai létszáma nem haladja meg a 20 főt.

1991. évi IV. tv. 42. §

Október 20. Szerzői díj

Érintettek: az eredeti képzőművészeti és iparművészeti alkotás tulajdonjogának átruházásában közreműködő, kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek

Az érintettek a negyedévet követő hó 20-áig kötelesek átutalni az alkotás vevőjétől beszedett, a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény 46/A §-ában szabályozott díjat a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány számára.

1969. évi III. tv. 46/A §;
9/1969. (XII. 29.) MM rendelet 35/A §

Október 20. Kulturális járulék

Érintettek: a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény mellékletében meghatározott termékeket forgalmazó, illetve szolgáltatást nyújtó adózók

Az érintettek maguk állapítják meg, vallják be és fizetik meg a kulturális járulékot a negyedévet követő hó 20-áig. (10032000-06056047 APEH Nemzeti kulturális járulék beszedési számla.)

1993. évi XXIII. tv. 4. §, 6. §;
1996. évi XXIX. tv.;
8/1994. (IV. 26.) MKM rendelet;
12/1996. (X. 15.) MKM rendelet

Október 20. Környezetvédelmi termékdíj

Érintettek: a környezetvédelmi termékdíj fizetésére kötelezettek

A környezetvédelmitermékdíj-fizetési kötelezettség belföldi kötelezettjeinek a negyedévet követő hó 20-áig kell a beszámolót benyújtaniuk a Környezetvédelmi Alaphoz a tárgynegyedévi fizetési kötelezettségről havi bontásban, a 10/1995. (IX. 20.) KTM rendelet 3. számú melléklete szerint. A belföldi előállítású és az importált termékdíjköteles termékek termékdíjára vonatkozó közös szabályok szerint a termékdíj fizetésére kötelezettek a 10/1995. (IX. 20.) KTM rendelet 5. számú melléklete szerinti nyomtatványon igényelhetik vissza a termékdíjat. A nyomtatványt a termékdíjköteles termék megvásárlását igazoló számla egy példányával együtt kell megküldeni a Környezetvédelmi Alap számára negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-áig. Egyidejűleg igazolni kell, hogy a visszaigénylő nem tartozik a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának.

10/1995. (IX. 20.) KTM rendelet 4. §, 8. § 3. számú melléklet

Október 20. Adatszolgáltatás

Érintettek: az adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatot (nyomtatványt) forgalmazók, alforgalmazók

Az érintetteknek negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-áig kell teljesíteni adatszolgáltatási kötelezettségüket az elsőfokú állami adóhatóság részére az általuk értékesített adóigazgatási azonosításra alkalmas számla-nyugta tömbökről – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – vevőnkénti részletezésben.

1990. évi XCI. tv. 45. § (4) bek., 3. számú melléklet M) pont;
1996. évi LXVI. tv. 5. § (2) bek., 43. § (5) bek. d) pont, 1. számú melléklet

Október 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Október 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni. Amennyiben 21. munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Október 20. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Október 22. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Október 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig utalja át a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Október 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolaj és földgáz esetén havonta a tárgyhót követő hónap 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után negyedévenként, a negyedévet követő hó 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

1993. évi XLVIII. tv. 20. §;
1997. évi XII. tv. 11. §;
115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §, 4. §

Október 27. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Október 28. Jövedékiadó-előleg

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok (jövedéki terméket előállítók, importálók), a dohányterméket előállítók közül azok, akik nem adójeggyel fizetik meg az adót

Az érintettek havonta, a tárgyhónap 28-áig kötelesek megfizetni a jövedéki adó előlegét. Az üzemanyagok utáni környezetvédelmi termékdíjat a jövedéki adó fizetésére kötelezett személy a jövedéki adó részeként fizeti meg. Az Útalap-hozzájárulás beépült az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adóba.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet;
1997. évi CX. tv. 6. számú melléklet;
1997. évi CIII. tv. 7-8. §, 92-93. §

Október 28. Fogyasztásiadó-előleg

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintetteknek az általuk megállapított nettó fogyasztási adó előlegét a tárgyhó 28-áig kell megfizetniük, illetve ekkortól élhetnek visszaigénylési jogukkal. (MNB: 10032000-01076772 APEH Fogyasztási adó bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet I/4/A pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 16-18. §;
1996. évi LXXXII. tv.;
1997. évi CIII. 7-8. §

Október 28. Útalap-hozzájárulás

Érintettek: belföldi üzemanyag-termelők, -termeltetők és -importőrök

Az Útalap-hozzájárulás havi előlegének befizetése a tárgyhó 28-áig, amennyiben az előző negyedévi befizetési kötelezettség meghaladta a 6 millió forintot. (10032000-06056102 APEH Motorbenzint terhelő Útalap-hozzájárulás beszedési számla, 10032000-03056119 APEH Gázolajat terhelő Útalap-hozzájárulás beszedési számla, 10032000-06056126 APEH Egyéb üzemanyagtermékeket terhelő Útalap beszedési számla.)

1992. évi XXX. tv. 2. § a) pont, 3. §

Október 28. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. tv. mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket, valamint az ezek gyártásához, keveréséhez használt alapanyagot hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az érintettek kötelesek kiszámítani az előző évben vámkezelt kőolaj vagy kőolajtermék nettó behozatali mennyisége alapján esedékes hozzájárulási összeget, és azt a hónap utolsó napjáig a Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. § (2) bek.;
1997. évi CXVII. tv. 14. §

Október 29. Felügyeleti jelentés

Érintettek: azok a pénzügyi intézmények, amelyek működési engedélyt kaptak az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelettől

A jelentés beküldése az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelethez (Budapest, Csalogány u. 9-11.).

17/1997. (V. 14.) PM rendelet

Október 30. Felügyeleti díj

Érintettek: az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak

Az érintettek a felügyeleti díjat a tárgynegyedévet követő hónap 30. napjáig kötelesek átutalni a Pénztárfelügyelet számára.

1993. évi XCVI. tv. 9/A §;
1996. évi CXXIV. tv. 75. §

Október 30. Adótartozás

Érintettek: adózók

 

Az adóhatóság – a negyedévet követő 30 napon belül – közzéteszi azoknak az adózóknak a nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, a megállapított adóhiány összegét, akiknek (amelyeknek) a terhére az előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban magánszemélyek esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió forintot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg.

1990. évi XCI. tv. 48. § (2) bek.

Október 30. Vámáru-nyilvántartás hitelesítése

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás esetén az aznap felvett adatokat naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Október 31. Jövedéki nyilvántartás

Érintettek: a jövedéki engedélyes kereskedők

Az érintetteknek a beszerzéseikről, az értékesítéseikről és a napi zárókészletükről folyamatosan mennyiségi nyilvántartást kell vezetniük telephelyenként és összesítve. A jövedéki nyilvántartást a vámhivatal által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon (űrlapon) kell vezetni, és a beszerzés, értékesítés adatait havonta, a tárgyhó végén összesíteni kell.

1997. évi CIII. tv. 71. § (2) bek.

Október 31. Jövedékikészlet-felvétel

Érintettek: az adóraktár-engedélyesek, adómentes felhasználók

Az adóraktár engedélyese háromhavonta, az adómentes felhasználó havonta, a tárgynegyedév, illetve a tárgyhó utolsó napjával – a vámhatóság jelenlétében – készletfelvétellel megállapítja a tényleges készletet. Ilyenkor meg kell állapítani a jövedéki terméknek az adóraktárban a tárgynegyedév, az adómentes felhasználónál a tárgyhónap utolsó napján, illetve az adóraktári vagy keretengedély megszűnésének utolsó napján meglévő készletet, a leltár és a nyilvántartás szerinti készlet különbözetét, a külön jogszabály szerint elszámolható veszteséget és az azt meghaladó hiányt. A pozitív különbözetet (többletet) be kell számítani a következő elszámolási időszak nyitókészletébe.

1997. évi CIII. tv. 33. § (3)–(4) bek.

Október 31. Erdőfenntartási járulék, támogatás

Érintettek: erdőgazdálkodók

Az erdőgazdálkodónak az 1996. évi LIV. törvény 101. §-ában meghatározott erdőfenntartásijárulék-befizetési kötelezettsége csökkenthető – az erdészeti hatóság által jóváhagyott – normatív támogatás mértékével. Amennyiben az erdőfenntartási járulék összege meghaladja a költségvetésben jóváhagyott támogatás összegét, az erdészeti hatóság határozatban kötelezi az erdőgazdálkodót a különbözet befizetésére. Előlegként a különbözet összegének 75 százalékát három egyenlő részletben – április 30-áig, július 31-éig, október 31-éig – kell befizetni.

1996. évi LIV. tv. 101. §;
3/1997. (I. 8.) FM rendelet 194. §

Október 31. Cégautó

Érintettek: a kifizetők

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a havonta fizetendő adót ő fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, oly módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Ha a magánszemély nem fizeti meg az adót, az a kifizetőt terheli az ebből eredő jogvitától függetlenül.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.;
1996. évi LXXXIII. tv. 55. § (2) bek.;
1997. évi CV. tv. 31. §

Október 31. Külföldi gépjármű adója

Érintettek: az adófizetésre kötelezettek

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hó utolsó napjáig önadózás útján kell megfizetni a vámhatóságnak.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3/b) pont

Október 31. Biztosítók gyorsjelentése

Érintettek: a biztosítók

Az érintetteknek a negyedéves gyorsjelentést – az I-III. negyedévben – a tárgynegyedévet követő hó utolsó napjáig, a IV. negyedévről szóló gyorsjelentést pedig a tárgyévet követő év március 31-éig kell megküldeniük az Állami Biztosításfelügyelet részére.

49/1996. (XII. 30.) PM rendelet 6. §

Október 31. Jelzáloglevelek

Érintettek: a jelzálog-hitelintézetek

A jelzálog-hitelintézetnek minden naptári negyedévet követően a tárgynegyedév utolsó napjára megállapítottan kell benyújtania a forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem törlesztett névértékének és kamatának összegét, továbbá a vagyonellenőr által igazolt fedezetek értékét az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére, majd egy országos napilapban és a tőzsde lapjában a hónap utolsó napjáig közzé kell tennie ezt.

1997. évi XXX. tv. 18. § (1) bek.

Október 31. Szarvasmarha-igazolólap

Érintettek: az állatok megjelölésének végrehajtásáért felelős személy; a megyei körzetekben az állomás igazgatója által kijelölt, a körzeti kapcsolattartó állatorvos, önálló tenyészetekben és tenyésztői körzetekben az állomás hozzájárulása alapján az állattartó vagy megbízottja (ENAR-felelős)

Amennyiben a szarvasmarha kikerül a tenyészetből, az ENAR-felelős az állat igazolólapjának ellenőrző szelvényét – annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül, exportált állat esetén a tárgyhónapot követő hó végén – köteles megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

62/1997. (IX. 10.) FM rendelet 15. § (1) bek. b) pont

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. október 1.) vegye figyelembe!