Jogszabályváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 8. számában (1998. október 1.)

Agrárjogszabályok

Takarmánybúza exporttámogatása

A 13/1998. (VIII. 28.) FVM rendelet módosította a takarmánybúza exporttámogatásáról szóló 24/1998. (IV. 17.) FM rendeletet. A módosítás szerint a támogatás iránti kérelmeket 1998. augusztus 31-ig lehet benyújtani.

(Magyar Közlöny, 1998/78. szám)

Élő sertés exporttámogatása

A 14/1998. (VIII. 28.) FVM rendelet az élő sertés exportjának támogatásáról szóló 41/1998. (V. 22.) FM rendelet módosításáról szól. Változás, hogy a támogatás 1998. június 1-jétől december 31-ig vehető igénybe ígérvény alapján, vámhatósági igazolás szerint kiléptetett, a 41/1998. FM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott termék után. A támogatás szabályai 1998. december 31-én hatályukat vesztik, de az 1998. szeptember 1. és 1998. december 31. között kiszállított sertés után a támogatás 1999. március 31-ig igényelhető az adóhatóságtól.

(Magyar Közlöny, 1998/78. szám)

Vágósertés intervenciós támogatása

A 15/1998. (VIII. 28.) FVM rendelet módosította a vágósertés intervenciós támogatásáról rendelkező 87/1997. (XI. 26.) FM rendelet egyes szabályait. Megváltoztatta a támogatási jogosultság feltételeit. Ennek értelmében a támogatás az alapanyag-termelő számláján, illetve a felvásárlási bizonylaton megjelenő alapár, vagy az alapanyag-termelő saját sertésének, saját vágóhídon történő vágása esetén az országos heti átlagos piaci ár és a rendeletben megállapított árak eltérése esetén keletkezik.

(Magyar Közlöny, 1998/78. szám)

Sertéshús és sertéskészítmények exporttámogatása

A 16/1998. (VIII. 28.) FVM rendelet változásokat hozott a 17/1998. (IV. 3.) FM rendelet által kihirdetett támogatás előfeltételeiben, valamint a mellékletek tartalmában. A módosítás szerint az igénylő akkor jogosult a támogatásra, ha E minőségű vágósertés után legalább 286 Ft/kg-ot, U minőségű vágósertés után legalább 263 Ft/kg-ot, R minőségű után pedig legalább 249 Ft/kg-ot fizetett az alapanyag-termelőnek, vagy olyan feldolgozóhelyről vásárolt terméket értékesít exportcélra, amely e feltételeknek megfelelt.

Az árak áfát és kompenzációs felárat nem tartalmaznak, és a 9/1994. (III. 10.) FM rendelet alapján minősített vágósertésre és meghatározott hasított súlyra vonatkoznak.

A feltételekről a Vágóállat és Hús Terméktanács az egyes kvóták igénylésekor igazolást ad minden igénylő részére. Az irányár tartását az Agrárrendtartási Hivatal ellenőrzi. A rendelet 1998. december 31-én hatályát veszti, de a támogatás az 1998. december 31-ig kiszállított termékek után 1999. március 31-ig igényelhető az adóhatóságtól.

(Magyar Közlöny, 1998/78. szám)

Agrárgazdasági célok költségvetési támogatása

A 18/1998. (IX. 1.) FVM rendelet módosította az agrárgazdasági célok támogatása címet viselő 109/1997. (XII. 30.) FM rendeletet. A növénytermelés, a kertészet, az állattenyésztés és vegyes gazdálkodás, a vadgazdálkodás, az erdőgazdálkodás, valamint a halászati tevékenység költségeinek fedezetére hitelintézettől igénybe vett, legfeljebb egyéves lejáratú hitel után – a szerződött időszakra, a rendeletben meghatározott termények esetében egyéves lejáratig meghosszabbított időszakra – kamattámogatás vehető igénybe. A mezőgazdasági termelő a rendeletben rögzített fajtájú búza, kukorica, rozs és árpa termelési költségeire legfeljebb egyéves lejáratra kizárólag egy hitelintézettől felvett, illetve egyéves lejáratig meghosszabbított hitel hetven százalékáig, ugyanarra a hektárra és időszakra legfeljebb húszezer forint hitel után, állami kezességvállalást vehet igénybe. A megnevezett hitelintézet az állami kezességvállalást az adóhatóságnál válthatja be, a hitelszerződés lejártától számított hatvanegyedik naptól.

Módosult az integrátor fogalmának meghatározása is. Integrátor ennek értelmében, aki a szerződéses partner termékét feldolgozás vagy továbbértékesítés céljából felvásárolja, kivéve ha a felek másképpen állapodnak meg, vagy ha az integrált termelő az 1998-as búza, rozs, árpa és triticale termékét – más jogszabály alapján garantált áras vagy intervenciós felvásárlás keretében – az integrátor hozzájárulásával értékesíti. Az integrátor a vételár legalább hetven százalékát az átvételtől számított harminc napon belül, a fennmaradó összeget további harminc napon belül köteles kiegyenlíteni. A rendeletet a kihirdetése napját megelőzően kötött vagy meghosszabbított lejárati határidejű hitelszerződések esetén is alkalmazni kell.

(Magyar Közlöny, 1998/79. szám)

Tehéntej

A 19/1998. (IX. 1.) FVM rendeletet a tehéntej támogatásának szabályait tartalmazó 112/1997. (XII. 30.) FM rendeletet módosította.

A rendelet hatálya a módosítás értelmében a tehéntej-feldolgozóra, -felvásárlóra, -termelőre terjed ki. Támogatás akkor jár, ha a feldolgozó és a termelő egyaránt tagja a Tej Terméktanácsnak. A támogatási feltételek között változott a támogatás alapjául szolgáló felvásárlási ár. Támogatás akkor jár, ha a feldolgozó 3,6% zsírtartalmú és 3,2% fehérjetartalmú extra tejért 1998. január 1-je és augusztus 31-e között legalább 55 Ft/l + áfa, 1998. szeptember 1-je és december 31-e között legalább 58,50 Ft/l + áfa árat fizetett. I. osztályú tej esetén 1998. január 1-je és augusztus 31-e között legalább 52 Ft/l + áfa, 1998. szeptember 1-je és december 31-e között legalább 55,50 Ft/l + áfa esetén vehető igénybe a támogatás. Ha a tej zsírtartalma a 3,6%-tól, fehérjetartalma a 3,2%-tól eltér, az árat a Tej Terméktanács által meghatározott átlagos zsír-, illetve fehérjeárral (fehérje: 650 Ft/kg; zsír: 289 Ft/kg) többlet esetén korrigálni kell, hiány esetén pedig korrigálni lehet. Az 1998. szeptember 1-je és december 31-e között felvásárolt extra minőségű tej után a feldolgozót a fenti támogatáson felül 3,50 Ft/l intervenciós támogatás is megilleti. Ha a tejfeldolgozó az extra tejért 1998. január 1-je és 1998. augusztus 31-e között 51 Ft/l + áfa, 1998. szeptember 1-je és december 31-e között 52 Ft/l + áfa, I. osztályú tejért 1998. január 1-je és 1998. augusztus 31-e között 49 Ft/l + áfa, 1998. szeptember 1-je és december 31-e között 51,50 Ft/l + áfa árnál kevesebbet fizet, támogatásra csak akkor jogosult, ha a Tej Terméktanács tagja.

A támogatást igénylőnek rendelkeznie kell a tej felvásárlásáról szóló dokumentummal, valamint olyan bizonylattal, amely tartalmazza, hogy a tej irányára és a minőségjavítási és intervenciós támogatása közötti különbözetet a termelő részére kifizette.

(Magyar Közlöny, 1998/79. szám)

Borgazdálkodás

A 20/1998 (IX. 9.) FVM rendelet változást hozott a szőlőtermesztésről és borgazdálkodásról szóló 1997. évi CXXI. törvény végrehajtására kiadott 106/1997. (XII. 19.) FM. rendelet szabályaiban. A módosítás előírja, hogy a nem palackozott, kereskedelmi és vendéglátó-ipari forgalomba kerülő bor kiszerelését 2000. január 1-jétől csak engedélyezett helyen lehet végezni. Aki ilyen tevékenységet végez, köteles azt bejelenteni az OBI-nak és a pince fekvése szerinti hegybírónak, ennek hiányában a legközelebbi település hegybírójának. A bejelentési kötelezettséget a rendelet hatálybalépésétől (1998. szeptember 9.) számított 90 napon belül kell megtenni.

(Magyar Közlöny, 1998/81. szám)

Mezőgazdasági, élelmiszer-ipari exporttámogatás

A 21/1998. (IX. 9.) FVM- PM-GM rendelet kiegészítette a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás rendjéről szóló 110/1997. (XII. 30.) FM-PM- IKIM rendeletet. A kiegészítés értelmében, ha a támogatást valamely jogszabályi rendelkezés meghatározott határidőben benyújtott kérelemhez köti, úgy a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem terjeszthető elő. A kérelem ismételten benyújtható, ha az elbírálást az Agrárintervenciós Központ korábban nem az igénylő mulasztása miatt tagadta meg.

(Magyar Közlöny, 1998/81. szám)

Vetőmag

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 22/1998. (IX. 11.) FVM rendelete az 1998-as őszi vetéshez szükséges búzavetőmag támogatásáról szól. Százszázalékos kamattámogatásban részesíti azokat a vetőmag-forgalmazókat, akik tagjai a Vetőmag Terméktanácsnak.

A támogatás előfeltétele, hogy a forgalmazó áruhitel formájában fémzárolt, II. szaporulati fokú vetőmagot értékesít az őszi vetéshez azoknak a termelőknek, akik ötven hektárnál kevesebb vetésterületet jelentettek be a földművelésügyi hivatalnak, és nem rendelkeznek az 58/1997. (VII. 29.) FM rendelet alapján felajánlható minőségű idei búzával.

A kamattámogatás termelőnként legalább ötven hektár vetésterület alapján, kétszázötven kg/ha vetőmagmennyiségig, harminckettőezer Ft/t plusz áfa ár alapján vehető igénybe, legfeljebb egyéves lejáratra felvett hitelösszeg után. A támogatás igényléséhez a kamatfizetés igazolása mellett termelőnként csatolni kell a földművelésügyi hivatal igazolását a bejelentett vetésterületről, valamint a vetőmag kiadásáról szóló bizonylatot. A kamattámogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető a 10032000-01905616 APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítása számláról. Ha a forgalmazó más jogszabály rendelkezései alapján integrátor, ugyanazon termék után több jogcímen is igénybe vehet támogatást, de a támogatások együttes összege a ténylegesen kifizetett kamat összegét nem haladhatja meg.

(Magyar Közlöny, 1998/82. szám)

Búza jövedelemkiegészítő támogatása

A 24/1998. (IX. 18.) FVM rendelet az 1998-as búzatermés intervenciós felvásárlása során igénybe vehető jövedelemkiegészítő támogatás szabályairól szóló 3/1998. (VII. 16.) FVM rendelet 1. számú mellékletében szereplő minőségi követelményeket módosította.

(Magyar Közlöny, 1998/84. szám)

Búzafelvásárlás

A 25/1998. (IX. 18.) FVM rendelet az 1998-as élelmezési búza garantált árú állami felvásárlásának szabályait tartalmazó 58/1997. (VIII. 29.) FM rendeletnek a minőségi jellemzőkről szóló 1. számú mellékletét módosította.

(Magyar Közlöny, 1998/84. szám)

Ipari alma felvásárlása

A 26/1998. (IX. 18.) FVM rendelet az 1998-as ipari alma felvásárlásához nyújtott intervenciós támogatásról szól. Legfeljebb háromszázötvenezer tonna alma felvásárlásához nyújt összesen kettőezeregyszázmillió forint intervenciós támogatást.

Az Alma Terméktanács által megállapított mennyiségig veheti igénybe a támogatást az a feldolgozó, aki tagja a Terméktanácsnak és tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett. A kizárólag préselt almalevet gyártó is jogosult támogatásra, ha a továbbfeldolgozóval szerződést kötött, és az átvett préselt almalé után a sűrítőüzem támogatást nem igényelt.

A támogatásra jogosultság feltétele, hogy a feldolgozó az általa kiállított felvásárlási jeggyel, számlával vagy ezek összesítőjével igazolja, hogy a hazai almát a termelőtől 1998. szeptember 1.-1998. november 30. között vásárolta. Vételárként 1998. december 4-ig legalább tizennyolc Ft/kg bruttó árat fizetett ki, amely tartalmazza a szállítási költséget, áfát, kompenzációt is. A felvásárlási jegyre rá kell vezetni az 1998. augusztus 20-tól érvényes őstermelői igazolvány számát és a kiállító szervezet nevét, a beszállító adóazonosító jelét, illetve a számlán a beszállító adószámát. A támogatás mértéke 6 Ft/kg.

A támogatási kérelmet 1998. december 4-ig kell benyújtani az Alma Terméktanácsnál (cím: 4244 Újfehértó, Pf. 38). A kérelemhez mellékelni kell az Alma Terméktanács hatvan napnál nem régebbi igazolását, vagy a jogosult írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a kifizetési határidő lejártán túl adó-, vám-, egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék-hátraléka nincs, továbbá külön nyilatkozatot arról, hogy a jogosult nem áll felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt. A préselt almalevet gyártónak mellékelni kell a sűrítőüzemmel megkötött szerződés másolatát.

Ha a jogosultak a rendeletben meghatározott maximális menynyiséget meghaladóan nyújtanak be kérelmet, a Terméktanácsnak kell gondoskodni a támogatás alapjául szolgáló árumennyiség arányos csökkentéséről úgy, hogy a kifizetendő összes támogatás a kettőezeregyszázmillió forintot nem haladhatja meg.

A támogatást az elsőfokú adóhatóság folyósítja a 10032000-01905630 számú APEH Piacrajutást elősegítő támogatások folyósítási számláról. A támogatás legkésőbb 1999. január 31-ig igényelhető az illetékes adóhatóságtól.

(Magyar Közlöny, 1998/84. szám)

Almafelvásárlás kamattámogatása

A 27/1998. (IX. 18.) FVM rendelet az 1998-as ipari alma felvásárlásához nyújtott intervenciós támogatás érdekében felvett hitelek kamattámogatásáról rendelkezik.

E szerint a 26/1998. (IX. 18.) FVM rendeletben előírt intervenciós támogatás megelőlegezésére (6 Ft/kg-ra), 1998. szeptember 1. napját követően hitelintézetektől felvett, egy évnél nem hosszabb lejáratú forint- és/vagy devizahitelek után – legfeljebb 1999. február 15-ig számított – a hitelintézet által igazoltan megfizetett alapkamatra százszázalékos mértékű kamattámogatás vehető igénybe. Támogatásra az a felvásárló-feldolgozó üzem jogosult, amely intervenciós támogatásra is jogosult, és az alma felvásárlásához 1998. szeptember 1-jétől 1998. november 15-ig hitelt vett fel a hat Ft/kg intervenciós támogatás után, továbbá megfelel a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak. A kamattámogatás feltétele olyan pénzintézeti igazolás, amely tartalmazza a jogosult nevét, címét, adószámát, az eredeti hitel- (kölcsön-) szerződésben rögzített kölcsön összegét, a kölcsön céljának pontos megnevezését (az 1998-as termésű alma ipari felvásárlásához nyújtott intervenciós támogatás – 6 Ft/kg-ra – megelőlegezésére, a kölcsönfelvétel idejét és öt hónapig, de legfeljebb 1999. február 15-ig számított és 1999. február 28-ig igazolt megfizetett alapkamat összegét. Az igazolást 1999. március 5-ig az Alma Terméktanácsnak (4244 Újfehértó, Pf. 38) kell megküldeni. A Terméktanács a megküldött igazolás alapján megállapítja a százszázalékos kamattámogatás összegét. A Terméktanács a támogatás összegére vonatkozó igazolást 1999. március 15-ig küldi meg a jogosultnak, az illetékes APEH-nak és az FVM Agrárrendtartási Hivatalnak. A jogosult a terméktanácsi igazolás alapján, továbbá a hitelintézettel megkötött szerződés eredeti példányának egyidejű bemutatásával igényelheti a támogatást a székhelye szerinti elsőfokú adóhatóságtól.

(Magyar Közlöny, 1998/84. szám)

Forintleértékelés

Az 1113/1998. (IX. 9.) Korm. határozat a forint valutakosárhoz viszonyított havi árfolyam-leértékelési mértékét 1998. október 1-jétől havi 0,7%-ban határozza meg.

(Magyar Közlöny, 1998/81. szám)

Közlekedési szabályok módosítása

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelete a közlekedéssel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szól. Megváltoztatta a nemzetközi közúti áruszállítás feltételeit szabályozó 7/1991. (I. 29.) KHVM rendelet, a személytaxi-szolgáltatás feltételeit szabályozó 21/1992. (X. 27.) KHVM rendelet, továbbá a közúti járművek forgalomba helyezése, forgalomban tartása szabályait tartalmazó 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet bizonyos szabályait.

(Magyar Közlöny, 1998/82. szám)

Üzemanyagárak

Az APEH közleményt adott ki az 1998. október 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról. Ha a magánszemély az üzemanyagot az alábbi árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie.

MSZ 11793 ólmozatlan motorbenzinek
EN-91 ólmozatlan motorbenzin 156 Ft/l
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 159 Ft/l
ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin 169 Ft/l
   
MSZ 19950 ólmozott motorbenzinek
AB-98 ólmozott motorbenzin 169 Ft/l
   
MSZ 1627 gázolajok
Gázolaj 0,2 normál gázolaj 141 Ft/l
(Magyar Közlöny, 1998/85. szám)

Költségvetés

Az 1998. évi XLI. törvény megváltoztatta a költségvetési tervezési határidőket. Ennek értelmében a vállalkozások az eddigiekhez képest később szerezhetnek tudomást a gazdálkodásuk tervezésének is alapjául szolgáló költségvetési irányszámokról. Az országgyűlésiképviselő-választás évében a kormány június 30. helyett legkésőbb július 31-ig köteles tájékoztatni az Országgyűlést a következő évi költségvetési politika fő irányairól. A pénzügyminiszter augusztus 31. helyett legkésőbb október 15-ig terjeszti a kormány elé a költségvetési törvényjavaslat tervezetét, a kormány pedig legkésőbb október 31-ig nyújtja be az Országgyűlésnek a törvényjavaslatot.

A jegyző által elkészített költségvetési koncepciót az önkormányzati választások évében legkésőbb december 15-ig kell a képviselő-testületnek benyújtani.

A kormány az országgyűlési képviselők választásának évében legkésőbb július 31-ig tájékoztatja az Országgyűlést a társadalombiztosítási költségvetések irányelveiről, a törvényjavaslatot pedig – a költségvetési törvényjavaslattal együtt – legkésőbb október 31-ig terjeszti a parlament elé.

(Magyar Közlöny, 1998/86. szám)
A jegybanki alapkamat változásai
  Mértéke % Hivatkozás
1993. V. 3.-1993. IX. 26. 19 1/1993. (MK. 51.) MNB közlemény
1993. IX. 27.-1994. VI. 14. 22 2/1993. (MK. 135.) MNB közlemény
1994. VI. 15.-1995. I. 31. 25 1/1994. (MK. 63.) MNB közlemény
1995. II. 1.-1996. I. 31. 28 1/1995. (MK. 7.) MNB közlemény
1996. II. 1.-1996. IV. 30. 27 1/1996. (MK. 7.) MNB közlemény
1996. V. 1.-1996. VII. 15. 26 2/1996. (MK. 35.) MNB közlemény
1996. VII. 16.-1996. VIII. 31. 25,5 3/1996. (MK. 59.) MNB közlemény
1996. IX. 1.-1996. IX. 30. 24,5 4/1996. (MK. 75.) MNB közlemény
1996. X. 1.-1997. I. 15. 23 5/1996. (MK. 75.) MNB közlemény
1997. I. 16.-1997. II. 28. 22,5 1/1997. (MK. 4.) MNB közlemény
1997. III. 1.-1997. VI. 30. 21,5 2/1997. (MK. 19.) MNB közlemény
1997. VII. 1.-1997. IX. 14. 21 3/1997. (MK. 57.) MNB közlemény
1997. IX. 15.-1998. I. 31. 20,5 4/1997. (MK. 80.) MNB közlemény
1998. II. 1.-1998. IV. 7. 20 1/1998. (MK. 5.) MNB közlemény
1998. IV. 8-1998. V. 31. 19,5 2/1998. (MK. 30.) MNB közlemény
1998. VI. 1-1998. VII. 31. 19 3/1998. (MK. 45.) MNB közlemény
1998. VIII. 1-től 18 4/1998. (MK. 69.) MNB közlemény
1996-tól nincs hatályban a 86/1990. (IX. 14.) Korm. rendelet, amelynek értelmében a gazdálkodó szervezetek [Ptk. 685. § c) pontja], a gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személyek és ilyen tevékenységre jogosult magánszemélyek egymás közötti viszonyában a késedelmi kamat mértéke – ha a felek magasabb mértékben nem állapodtak meg – a jegybanki alapkamat kétszeres szorzata volt. Emiatt 1996. január 1-jétől, ha a felek a késedelmi kamat mértékében nem állapodnak meg, a késedelmi kamat kamatmentes pénztartozás esetében 20%, kamatos pénztartozás esetében az ügyleti kamat +8%, de legalább 20%.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. október 1.) vegye figyelembe!