Hazai teendők

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. október 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 8. számában (1998. október 1.)

A monetáris unió bevezetése már az átmeneti időszak során érinti a bankokat és ügyfeleiket Magyarországon is. A bankoknak – speciális szerepük miatt – teljesen felkészülteknek kell lenniük az átállás pillanatára, képesnek kell lenniük arra, hogy már az első naptól kezdve ügyleteket hajtsanak végre az új közös valutában.

Alapkérdések

A magyar vállalatoknak meg kell vizsgálniuk, hogy:

 1. változtatni kell-e eddigi piacaikon és termékeiken,
 2. várhatóan nemzetközibbé válnak-e az üzleti kapcsolataik,
 3. milyen lesz az erősödő verseny hatása a vállalat gazdálkodására,
 4. át kell-e alakítani a stratégiai beszerzési források struktúráját,
 5. elemezni kell a vevőkört és a versenytársak helyzetét,
 6. felül kell vizsgálni az értékesítést és célszerű új rendet kialakítani (az euro bevezetésével az üzleti gazdálkodás optimalizációja különböző jellegű változtatásokat igényelhet),
 7. a bővülő piacon érdemes új üzleti lehetőségek után nézni minden területen, de elsősorban az automatikai iparban, a számítástechnika és a papír- és nyomdaipar piacán,
 8. át kell gondolni, hogy az euro bevezetése menynyiben érinti a vállalat saját ügyfeleit, és módosul-e az ügyfélkör. Az exportügyleteknél elsősorban az árképzésnek lehet fontos szerepe, az importügyleteknél pedig annak, hogy az euro bevezetése miatt nő az ártranszparencia (áttekinthetőbbé, összehasonlíthatóvá válnak az árviszonyok), esetleg sor kerül árcsökkentésre is, összehasonlíthatóvá válnak a lehetséges beszerzési források feltételei.

A banki-pénzügyi szférában ugyancsak számos feladat adódik:

 1. Az euro bevezetése miatt a fizetési forgalom átállításával kapcsolatos intézkedések felmérése. Különböző ütemben megszűnnek a vállalat azon valutanemben vezetett számlái, amelyeket az euro 2002-ben felvált. A vállalatnak döntenie kell arról, hogy exportjának-importjának elszámolásaiban mikor, milyen ütemben áll át az euróra.
 2. Át kell alakítani a fizetési rendszert és a bankkapcsolatokat. A különböző EU-országokkal kialakított üzleti kapcsolatok szükségessé tehették több, különböző országban levő bank szolgáltatásainak igénybevételét. A monetáris unió létrejötte után az ügyletek elvégzésére elvileg bármelyik EMU-országban működő bank elegendő minden ottani ügylethez.
 3. Felül kell vizsgálni a hitelfelvételeket, a kamat- és valutakockázatok alakulását. Az EMU jelentős hatással lesz a kamatok alakulására. A nem rögzített kamatlábbal kötött szerződések esetén különös gonddal kell a kamatlábkockázatot figyelembe venni.
 4. Értékelni kell az árfolyamváltozások trendjét. Az euro bevezetésével és a monetáris unióhoz csatlakozó országok valutáinak megszüntetésével kapcsolatban módosulhatnak a harmadik országok valutáihoz viszonyított árfolyamok.

A tőkepiaci kérdéseket tekintve:

 1. értékelni kell az új tőkeszerzési és befektetési lehetőségeket. A monetáris unió létrejöttével kiteljesedő egységes pénzügyi piac új tőkeforrásokat és befektetési lehetőségeket teremt, amelyek a nem tagországbeli vállalatok számára is kihasználhatók lesznek.
 2. Át kell alakítani a vállalati kockázatértékelési munkát. Ezt a kamat- és árfolyamkockázatot, valamint a tőkeszerzési és befektetési lehetőségeket érintő változások tehetik szükségessé.
 3. Meg kell vizsgálni az euro egyéb alkalmazási lehetőségeit. Az euro nemzetközi szerepével összefüggésben szó lehet már az átmeneti időszak során például vállalati kötvények euróban való kibocsátásáról, s a harmadik országokkal való kereskedelmi kapcsolatokban az euróban való fizetésről.

Egyéb területek

A vállalati gazdálkodás egyéb pénzügyei területén a magyar vállalatoknak is meg kell vizsgálni, hogy az euro bevezetése miatt milyen hatások érik a hitel- és adósságkezelést, eszköz- és pénzgazdálkodás gyakorlatát, a pénzügyi kockázat kezelését, a finanszírozást s a pénzügyi tervezést.

 1. A projektek költségszámításainál az euro miatt a számítások biztosabbak lesznek, mivel megszűnnek az árfolyamkülönbségből eredő bizonytalanságok.
 2. Árfolyam-kockázati számítások esetén bizonyos relációk kiesnek (ennek eltérő hatásai lehetnek a külkereskedelem és befektetések esetén).
 3. Lényeges lehet az euro használatának korábbi vagy későbbi elkezdéséből fakadó előnyök és hátrányok elemzése.
 4. Fontos kérdés a tartozások és követelések valuta-összetétele esetén az euróra való áttérés hatásának meghatározása.
 5. Az euro bevezetése a kamat- és valutaüzleteket (swap ügyletek) is befolyásolja.
 6. Devizaszámla-vezetés esetén fontos kérdés, hogy az EMU-tagországok valutáit külön-külön vagy euróban vezessék.
 7. A pénzügyi befektetéseket befolyásolhatja, hogy azokat erős euro esetén euróban, gyenge euro esetében más valutában célszerű lebonyolítani.
 8. A devizahitel-felvétel gyenge euro esetén euróban, erős euro esetén más, gyengülő valutában kifizetődőbb.
 9. Az euro bevezetése után a tranzakciós költségek csökkennek, ugyanis megszűnik az átváltási költség.
 10. Fontos a célnak megfelelő transzferrendszer megválasztása: TARGET, Swift, EBA vagy más zsíro.
 11. Fontos tisztázni, hogy az euróban való számlázásnak milyen feltételei vannak (árképzés, számlavezetés).
 12. Bankválasztásnál döntő lehet, hogy melyik bank tud komplex szolgáltatásokat nyújtani.
 13. Az euro bevezetése több szempontból is befolyásolja az értékpapírügyleteket.

Az árképzés területén szintén számos tényezőre tekintettel kell lenni.

 1. Fontos annak tisztázása, hogy az árképzésben hol maradnak meg a nemzeti valuták és hol lesz az euróé a főszerep. Az áruk és szolgáltatások árát az átmeneti időszakban mind a nemzeti valutában, mind euróban meg lehet majd adni. Az euróban meghatározott árnak a monetáris unió területén általában (csekély különbségekkel) mindenütt azonosnak kell lennie. Lehetnek viszont érdekek, amelyek a nemzeti valutákban való árképzésnek az egész átmeneti időszakban való fennmaradását indokolhatják.
 2. Meg kell vizsgálni, hogy az euro bevezetése miatt miként változik a konkurencia (a legtöbb területen az egységes piac és ártranszparencia miatt várhatóan erősödni fog), milyen egységes árak alakulnak ki az EMU területén.
 3. Az erősödő árverseny miatt talán célszerű kezdetben alacsonyabb árakat megszabni, azokat szükség esetén később emelni, illetve megfelelően kell kerekíteni.

Jogi kérdések

 1. Tisztázni kell a szerződések feltételeit (valutanem, könyvelés, átszámítás, kerekítés). Az euro bevezetése utáni átmeneti időszakra szóló szerződések esetén megvizsgálandó, hogy valamely nemzeti valuta vagy az euro alkalmazása előnyösebb-e. Az átmeneti időszakon túlra érvényes szerződések esetén már figyelembe kell venni az euróra való átszámítás és a kerekítés feltételeit is. A kerekítést rendelet fogja szabályozni (az átszámításnál ez valószínűleg mind a 6 értékes számjegy figyelembevételét írja majd elő).
 2. Meg kell vizsgálni, hogy az euro bevezetése érinti-e a vállalat azon szerződéseit, amelyek átnyúlnak 2002 utánra, vannak-e olyan szerződések, amelyeket felül kell vizsgálni.

Annak érdekében, hogy elkerüljék a szerződésben vállaltak teljesítésének lehetetlenné válását, szükség lehet arra, hogy új szerződésekben új feltételeket szabjanak meg (ez elsősorban a nem EU-tagországgal euróban kötött szerződéseknél válhat szükségessé). Át kell nézni azt is, miként érinti az új helyzet az EMU-beli cégekkel kötött lízingszerződéseket. Nem érdektelen kérdés, hogy lesz-e olyan szerződés, amely következtében a kényszerű átváltás miatt árfolyamveszteség érheti a vállalatot.

 1. Az euro bevezetésének átmeneti időszakába és azon is túlnyúló szerződések esetében módosításokra lehet szükség, aminek kellő időben és módon kell megtörténnie.
 2. Az euro bevezetése után teljesítendő új szerződésekbe már olyan átmeneti klauzulákat is bele kell foglalni, amelyek figyelembe veszik a megváltozó árképzési és fizetési feltételeket.

Egyéb tényezők

 1. A vállalatoknak fontos megvizsgálniuk, hogy az euro bevezetése miatt szükség lesz-e átszervezésre, racionalizálásra, számítástechnikai változtatásokra (programok), űrlapok módosítására.
 2. Fel kell készülni azoknak a számítástechnikai programoknak a módosítására, amelyeket érint az euro bevezetése. Ez elsősorban az olyan nyilvántartások esetében válik elengedhetetlenné, amelyekben megjelennek a különböző valutanemek. Ezek átszámítása, kerekítése, valamint az átmeneti időszakban a párhuzamos (nemzeti valuta és euro) valutaalkalmazás lehetővé tétele érdekében végre kell hajtani a számítógépek programjának módosítását.
 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. október 1.) vegye figyelembe!