Szeptember 20. – október 10.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 7. számában (1998. szeptember 1.)
Szeptember 20. Áfa

Érintettek: a természetes és jogi személyek, a jogi személyiség nélküli szervezetek közül azok, akiknek az adóévet megelőző évben a nettó módon számított fizetendő áfájuk összege elérte az 1 millió forintot

Az érintettek az áfa nettó, elszámolandó összegét havi bevallás esetén a tárgyhónapot követő 20-áig fizetik meg. Ekkortól igényelhetik vissza az áfát, ha árbevételük meghaladta az egymillió forintot. (MNB: 10032000-01076868 APEH Általános forgalmi adó bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/1/c pont,
2. számú melléklet I/2. a) pont;
1992. évi LXXIV. tv. 4. § (1) bek., 48. § (4) bek.;
1997. évi CVII. tv. 1-2. §

Szeptember 20. Elszámolás az adójegyekkel

Érintettek: az adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként kell nyilvántartást vezetnie, és havonta, a tárgyhót követő 20-áig kell elkészítenie ennek alapján a 14/1998. (IV. 30.) PMrendelet 4. számú melléklete szerinti elszámolást.

14/1998. (IV. 30.) PMrendelet 8. §

Szeptember 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

A tárgyhónapot követő 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról az 1990. évi XCI. törvény 1. számú mellékletének I/3. pontja szerint.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet I/3. pont, II/2/a) pont;
1996. évi LXXXVI. tv. 1. számú melléklet 1-2. pont;
1997. évi CX. tv. 1. számú melléklet 1. pont

Szeptember 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-ának (2)–(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok, amennyiben havi előlegfizetésre kötelezettek

Az érintetteknek minden hónap 20-áig kell megfizetniük a társaságiadó-előleget az adóbevallásuk alapján. [APEH Társaságiadó-bevételi számla (nem pénzintézetek és nem az MNB) – 10032000-01076019, APEH pénzintézetek társasági adója bevételi számla (kizárólag az MNB-n kívüli pénzintézetek) – 10032000-01076978.]

1996. évi LXXXI. tv. 26. §;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/3/A/a) pont;
1997. évi CVI. tv. 16. §

Szeptember 20. Bevallás adókülönbözetről

Érintettek: a munkáltatók

A munkáltató az 1990. évi XCI. törvény 30. §-a szerint levont vagy visszafizetett különbözetről, amennyiben havonta tesz bevallást, a levonást (visszafizetést) követő hónapban; ha negyedéves bevallásra köteles, a levonás (visszafizetés) negyedévét követő hónapban; ha pedig éves bevalló, akkor az adóévet követő június 20-áig köteles bevallást tenni.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4/b) pont

Szeptember 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Szeptember 20. Jövedéki adó

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az érintetteknek – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségüket a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – havonta, a tárgyhónapot követő 20-áig kell bevallaniuk a jövedéki adót.Az adóelőleg, illetve a megállapított nettó jövedéki adó különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig kell megfizetni, illetve ettől kezdve lehet igényelni.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 1. pont, B) pont

Szeptember 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők (ideértve a játékautomaták üzemeltetőit is)

A játékadót – a játékautomata után fizetendő kivételével – a tárgyhónapot követő 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig kell megfizetni. A játékautomata éves adóját pedig az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg fizeti meg az adózó. (MNB: 10032000-01076992 – APEH Játékadó-bevételi számla.)

1991. évi XXXIV. tv. 31-35. §, 37. § 15. pont;
1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet 7/b) pont;
25/1991. (X. 16.) PM rendelet 15/A §;
27/1996. (XII. 11.) PM rendelet;
34/1997. (XI. 20.) PM rendelet

Szeptember 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §;
102/1997. (XII. 15.) FM rendelet

Szeptember 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek fizetni. (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 482. §

Szeptember 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó munkaadói járulékként a munkavállaló részére, a munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 20. §-a szerint – társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség alá eső kifizetés 4,2 százalékát köteles befizetni az elszámolt hónapot követő 20-áig. (MNB: 10032000-06056009 APEH Munkaadói járulék beszedési számla.) A fizetési kötelezettség mértéke 1998. július 1-jétől 4 százalék.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. §;
1997. évi CXX. tv. 21-22. §, 43. § (3) bek.

Szeptember 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le, saját bevallás keretében vallja be és fizeti meg. (MNB: 10032000-06056016 APEH Munkavállalói járulék beszedési számla.)

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. §

Szeptember 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Szeptember 20. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Szeptember 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni. Amennyiben 21-e munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Szeptember 22. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Szeptember 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig köteles átutalni a 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Szeptember 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta a tárgyhót követő 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után pedig negyedévenként, a negyedévet követő 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

1993. évi XLVIII. tv. 20. §;
1997. évi XII. tv. 11. §;
115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §, 4. §

Szeptember 28. Jövedékiadó-előleg

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok (jövedéki terméket előállítók, importálók), a dohányterméket előállítók közül azok, akik nem adójeggyel fizetik meg az adót

Az érintettek havonta, a tárgyhónap 28-áig kötelesek megfizetni a jövedéki adó előlegét. Az üzemanyagok utáni környezetvédelmi termékdíjat a jövedéki adó fizetésére kötelezett személy a jövedéki adó részeként fizeti meg. Az Útalap-hozzájárulás beépült az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adóba.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet;
1997. évi CX. tv. 6. számú melléklet;
1997. évi CIII. tv. 7-8. §, 92-93. §

Szeptember 28. Fogyasztásiadó-előleg

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintetteknek az általuk megállapított nettó fogyasztási adó előlegét a tárgyhó 28-áig kell megfizetniük, illetve ekkortól élhetnek visszaigénylési jogukkal.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet I/4/A pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 16-18. §, 1. számú melléklet;
1997. évi CVIII. tv. 9. §, Melléklet;
1997. évi CIII. tv. 84. §;
8001/1998. (AEÉ 2.) APEH-tájékoztató

Szeptember 28. Halasztott fizetés

Érintettek: a dohánygyártmány-adóraktárengedélyesek, importálók

Az 1997. évi CIII. törvény 63. §-a (7) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az 1998. júliusában átvett adójegyek utáni halasztott fizetési kötelezettség 30 százalékát 1998. szeptember 28-ig, 70 százalékát 1998. október 28-ig; az 1998. augusztusában átvett adójegyek utáni halasztott fizetési kötelezettség 15 százalékát pedig 1998. szeptember 28-ig, 25 százalékát 1998. október 28-ig, 60 százalékát 1998. november 28-ig kell teljesíteni.

1997. évi CIII. tv. 87. § (13) bek.

Szeptember 29. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Szeptember 30. Dohánygyártmányok kiszállítása

Érintettek: a dohánygyártmány-adóraktárengedélyesek

A zárjeggyel ellátott, az 1997. évi CIII. törvény 87. §-ának (9) bekezdése szerinti dohánygyártmányok legkésőbb 1998. szeptember 30-áig szállíthatók ki a dohánygyártmány-adóraktárból.

1997. évi CIII. tv. 87. § (10) bek.

Szeptember 30. Halfogási tilalom

Érintettek: a halászati jog jogosultjai az 1997. évi XLI. törvény 4. §-a szerint

Április 30. és szeptember 30. között tilos halat fogni (gyűjteni) elektromos eszközzel.

1997. évi XLI. tv. 2. §, 24. §

Szeptember 30. Fennmaradási engedély

Érintettek: a védetté nyilvánított műemléken, műemlék ingatlanon és a Világörökség Jegyzékbe felvett védett területen 1998. január 1-jét megelőzően elhelyezett reklám közzétevői vagy a reklámszolgáltatók

Az érintettek 1998. szeptember 30-áig kérhetik a műemlékvédelmi hatóságtól a fennmaradás engedélyezését.

1/1998. (I. 23.) KTM-MKM együttes rendelet 3. §

Szeptember 30. Mező- és erdőgazdasági biztosítás díjának támogatása

Érintettek: azok a támogatást igénylők, akik megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) rendelet 141. §-ában foglalt feltételeknek

A támogatási kérelmet 1998. szeptember 30-ig lehet benyújtani a földművelésügyi hivatalhoz.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 141-144. §;
12/1998. (III. 31.) FMrendelet 18. §

Szeptember 30. Igazolás tanulmányokról

Érintettek: a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló egyéni vállalkozók

Az érintettek a vállalkozási tevékenységük kezdetét követő 15 napon belül, ezt követően pedig évente szeptember 30-áig kötelesek igazolni az illetékes MEP-nél tanulói jogviszonyukat, az oktatási intézmény által kiállított igazolással.

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. §;
64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 8. §

Szeptember 30. Szakképzési támogatás

Érintettek: a főtevékenységként gyakorlati képzést végzők

A Munkaerőpiaci Alap szakképzési alaprészéből a főtevékenységként gyakorlati képzést végzők részére az alapképzéshez nyújtható támogatás folyósításához szükséges kérelmet minden év szeptember 30-áig, illetve február 28-ig kell benyújtani a Munkaügyi Minisztérium Alapkezelési Főosztályára (nyomtatványon).

9/1997. (IV. 28.) MüM rendelet 6. § (4) bek.

Szeptember 30. Szénhidrogénemisszió-korlátozás

Érintettek: az üzemanyagtöltő állomások üzemeltetői

Az 1995. szeptember 30. előtt engedélyezett vagy üzembe helyezett berendezéseknél belterületen 100 m3/év vagy annál nagyobb motorbenzin-forgalomnál a 9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet hatálybalépését (1995. szeptember 30.) követő 3 éven belül kell teljesíteni a rendelet 2. §-a (1)és (2)bekezdésében előírt követelményeket. A helyhez kötött, föld feletti, szabadon álló motorbenzin-tároló tartályokat felületkezeléssel (hő elleni védelemmel, fényvisszaverő bevonattal) kell ellátni 1998. szeptember 30-áig.

9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet 2. §, 5. §, 9. §, 12. §

Szeptember 30. Egyszerűsített tájékoztató

Érintettek: az értékpapírt kibocsátók az 1996. évi CXI. törvény 3. §-ának 31. pontja szerint és a befektetési vállalkozások

A kibocsátási időszak tartama alatt a kibocsátó és a forgalmazó köteles egyszerűsített tájékoztatót is készíteni a tárgyév június 30-ai gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének megfelelően, és azt szeptember 30-áig közzétenni.

1996. CXI. tv. 3. § 31. pont, 45. § (2) bek.;
1997. évi CLI. tv. 42. §

Szeptember 30. Vásárjegyzék

Érintettek: a vásárrendezők

A vásárrendező köteles a naptári évben tartandó összes országos vásárról típus és időpont meghatározásával vásárjegyzéket készíteni, és azt a megrendezést megelőző év szeptember 30-ával történő beérkezéssel – az országos vásárnaptár összeállítása és közzététele céljából – megküldeni az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumnak, továbbá tájékoztatásul a vásár helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak és vámhivatalnak.

35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. § (1) bek.;
5/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 6. §

Szeptember 30. Éves beszámoló letétbe helyezése, közzététele

Érintettek: az anyavállalatok

Az anyavállalat a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott összevont (konszolidált) – a könyvvizsgáló záradékával ellátott – éves beszámolót a tárgyévet követő év szeptember 30-áig köteles letétbe helyezni a cégbíróságnál. A vállalkozó akkor tesz eleget közzétételi kötelezettségének, ha az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát – a letétbe helyezéssel egyidejűleg – megküldi az Igazságügyi MinisztérumCégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának.

1991. évi XVIII. tv. 71. § (2) bek.;
1996. évi CXV. tv. 38. § (1) bek., 39. § (7) bek.

Szeptember 30. Éves beszámoló megküldése a felügyeletnek

Érintettek: pénzügyi intézmények

Az érintettek kötelesek az arra jogosult testület által elfogadott – a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó – éves beszámolót, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot megküldeni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek a tárgyévet követő év május 31-éig. Az összevont (konszolidált) éves beszámolót szeptember 30-áig kell megküldeniük.

1996. évi CXII. tv. 132. § (1) bek.;
1996. évi CXIV. tv. 12. § (4) bek.

Szeptember 30. Borkészlet, készletváltozás

Érintettek: a hegybírók

A hegybírók a jelentések beérkezését követő 15 napon belül, legkésőbb azonban szeptember 30-áig, illetve január 31-éig küldik meg az összesített adatokat a borkészletekről és a készletváltozásról a hegyközségi tanácsnak.

34/1997. (V. 9.) FM rendelet 6. § (2) bek. c) pont

Szeptember 30. Cégautó

Érintettek: a kifizetők

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a havonta fizetendő adót ő fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, oly módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Ha a magánszemély nem fizeti meg az adót, az a kifizetőt terheli az ebből eredő jogvitától függetlenül.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.;
1996. évi LXXXIII. tv. 55. § (2) bek.;
5/1997. (II. 7.) AB határozat;
1997. évi CV. tv. 31. §

Szeptember 30. Tagdíjbevallási adatszolgáltatás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó utolsó napjáig jelentik a Pénztárfelügyeletnek a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében megjelölt adatokat.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (3) bek., 9. § (4) bek.

Szeptember 30. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket, valamint az ezek gyártásához, keveréséhez használt alapanyagot hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az 1993. évi IL. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás összegét, és azt a behozatalt követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 38. §;
1997. évi CXVII. tv. 14. §

Szeptember 30. Jövedéki nyilvántartás

Érintettek: a jövedéki engedélyes kereskedők

Az érintetteknek a beszerzéseikről, az értékesítéseikről és a napi zárókészletükről folyamatosan mennyiségi nyilvántartást kell vezetniük telephelyenként és összesítve. A jövedéki nyilvántartást a vámhivatal által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon (űrlapon) kell vezetni, és a beszerzés, értékesítés adatait havonta, a tárgyhó végén összesíteni kell.

1997. évi CIII. tv. 71. § (2) bek.

Szeptember 30. Külföldi gépjármű adója

Érintettek: az adófizetésre kötelezettek

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hó utolsó napjáig önadózás útján kell megfizetni a vámhatóságnak.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3/b) pont

Szeptember 30. Jövedékikészlet-felvétel

Érintettek: az adóraktár-engedélyesek, adómentes felhasználók

Az adóraktár engedélyese háromhavonta, az adómentes felhasználó havonta, a tárgynegyedév, illetve a tárgyhó utolsó napjával – a vámhatóság jelenlétében – készletfelvétellel megállapítja a tényleges készletet. Ilyenkor meg kell állapítani a jövedéki terméknek az adóraktárban a tárgynegyedév, az adómentes felhasználónál a tárgyhónap utolsó napján, illetve az adóraktári vagy keretengedély megszűnésének utolsó napján meglévő készletet, a leltár és a nyilvántartás szerinti készlet különbözetét, a külön jogszabály szerint elszámolható veszteséget és az azt meghaladó hiányt. A pozitív különbözetet (többletet) be kell számítani a következő elszámolási időszak nyitókészletébe.

1997. évi CIII. tv. 33. § (2)–(4) bek.

Október 1. Fiatal agrárvállalkozók támogatása

Érintettek: azok a harmincötödik életévüket be nem töltött, legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkező magyar állampolgárok, akik megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 162. §-ában foglalt feltételeknek

A pályázatot legkésőbb 1998. október 1-jéig lehet benyújtani az illetékes földművelésügyi hivatalhoz.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 162. §;
12/1998. (III. 30.) FM rendelet 20. §

Október 1. Termőföld-vásárlási támogatás

Érintettek: a termőföldtulajdon szerzésére jogosult, mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalkozó vagy őstermelői igazolvánnyal rendelkező magánszemély, erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett egyéni erdőgazdálkodó, valamint az a magánszemély, aki mezőgazdasági, erdőgazdasági, vadgazdasági, illetve halászati tevékenységet folytató jogi személy tagja vagy tulajdonosa

A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás iránti támogatási kérelmet a szerződés aláírásától számított hatvan napon belül, legkésőbb azonban 1998. október 1-jéig lehet benyújtani a Földművelésügyi Minisztériumhoz.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 331. §

Október 1. Vágómarha-felvásárlás lebonyolítása

Érintettek: azok a természetes vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéb társaságok, akik/amelyek megfelelnek a 81/1997. (XI. 21.) FM rendelet 1. §-ában foglalt feltételeknek

A vágómarha garantált áron történő állami felvásárlásának lebonyolításában való részvételre vonatkozóan a tárgyévet megelőző október 1. és december 31. között lehet benyújtani a következő évre szóló pályázatot.

81/1997. (XI. 21.) FM rendelet

Október 1. Zárjegyigény-bejelentés

Érintettek: a zárjegyfelhasználók

A zárjegyfelhasználó a következő évre vonatkozó, várható éves zárjegyigényét – a 36/1997. (XI. 26.) PMrendelet 2. számú mellékletében meghatározott tartalmú nyomtatványon – választékonként, negyedéves bontásban, az 1. számú mellékletben megjelölt kiszerelési egységenkénti részletezésben a tárgyévet megelőző év október 1-jéig köteles bejelenteni a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának. Annak a zárjegyfelhasználónak, aki a jövedéki termék előállítását, importálását év közben kezdi meg, a tárgyévre vonatkozó igénybejelentését az első zárjegymegrendelése alkalmával kell megtennie a 2. számú melléklet III. részének kitöltésével. Amennyiben ez az időpont az október 1-je utáni időszakra esik, egyidejűleg – ugyanazon a nyomtatványon – kell teljesítenie az (1) bekezdésben előírt kötelezettséget is.

36/1997. (XI. 21.) PM rendelet

Október 3. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő a második számlát legkésőbb a tárgyhónap utolsó napját követő három napon belül dokumentáltan megküldi a szállítónak, és a szállító köteles azt a kézhezvételtől számított 5. munkanapig kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 3. pont

Október 4. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Október 5. Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék

Érintettek: a jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösségek

Az érintettek a tárgyhónapot követő 5-éig kötelesek befizetni a járulékot és a tagdíjat a felelősséget vállaló gazdálkodó szervezethez.

1997. évi LXXX. tv. 4. § 1. pont, 52. § (5) bek.

Október 5. Gyakorított áfa

Érintettek: az áfa fizetésére kötelezettek

Az adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó, elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el. A negyedévenkénti bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás, vagy a havonkénti kétszeri elszámolás engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakorított elszámolás lehetőségét az adóév végéig engedélyezheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/2/b pont

Október 5. Az adójegyek árának megfizetése

Érintettek: az adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználó a fizetési kötelezettségének csökkentését vagy visszatérítését a tárgyhóban bekövetkezett, a 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 11. §-ának (1)bekezdése szerinti esetekben havonta, a tárgyhót követő hó 5. éig kérheti a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalon keresztül a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságától.

14/1996. (IV. 30.) PM rendelet 11. §

 

Október 5. Tagi kölcsön

Érintettek: azok a szövetkezetek, amelyek a természetes személy tagjaik által – a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján – legfeljebb egyéves lejáratra nyújtott kölcsön összegét a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági tevékenységük költségeinek fedezetére használják fel

A tagi kölcsönökkel kapcsolatos kamattámogatást igénybe vevő szövetkezet a tárgyhónapban felvett tagi kölcsön összegéről havonta, a tárgyhót követő 5. munkanapon köteles tájékoztatni a területileg illetékes földművelésügyi hivatalt. (10032000-01905616 APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számla.)

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 9. §

Október 6. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Október 8. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

A havi második számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónapot követő 8-áig dokumentáltan nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. A havi második számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónapot követő 15-éig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

66/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Október 10. Negyedéves zárás

Érintettek: az önálló tevékenységet végző magánszemélyek

Az érintetteknek negyedévente, a negyedév utolsó napjára – legkésőbb a negyedévet követő 10-éig – összesíteni kell a bevételeiket és költségeiket, az év utolsó napjával pedig éves zárást kell készíteniük.

1995. évi CXVII. tv. 5. számú melléklet I/1. pont

Október 10. Adójegyigény-bejelentés

Érintettek: az adóraktáriadójegy-felhasználók

Az érintettek a tárgyhót megelőző 10-éig kötelesek bejelenteni a tárgyhónapra vonatkozó adójegyigényüket a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságához adófajtánként, kiskereskedelmi eladási árankénti bontásban, és meg kell adniuk az átvétel időpontját (a kért ütemezést).

14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 2. §

Október 10. Társas vállalkozások járulékfizetése

Érintettek: a társas vállalkozások

A társas vállalkozásoknak a tárgyhónapot követő 10-éig kell megfizetniük a társas vállalkozó után fizetendő járulékot, az annak jövedelméből levont járulékokkal, tagdíjjal együtt.

1997. évi LXXX. tv. 4. § c)-d) pont, 52. § (4)bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet;
1998. évi XXIII. tv. 63. § (3) bek., 74. § (3) bek.

Október 10. Tb-kötelezettségek

Érintettek: az egyéni vállalkozók

Az egyéni vállalkozók havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek a vállalkozói kivét, illetve a minimálbér után bevallani és befizetni a társadalombiztosítási, a nyugdíj-, illetve az egészségbiztosítási járulékot. A járulékalapot képező tárgyhavi jövedelmükről a tárgyhónapot követő 10-éig kell benyújtaniuk az 1997. évi LXXX. törvény 50. §-ának (2)bekezdésében előírt bevallásukat.

1997. évi LXXXII. tv. 4. § b) pont, 30. § (1)bek., 50. § (4) bek.;
1998. évi XXXIII. tv. 74. § (7)–(8) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. §, 17. §

Október 10. Tb-kötelezettségek

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek kötelesek a biztosítottaknak juttatott – a járulék, illetve az egészségügyi hozzájárulás alapját képező – tárgyhavi kifizetések után megállapítani a járulékokat és a hozzájárulás összegét, a járulékot levonni és erről bevallást tenni, továbbá a megállapított járulék/hozzájárulás összegét a tárgyhónapot követő 10-éig befizetni az illetékes tb-igazgatási szervnek.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 14. §, 17. §

Október 10. Magánnyugdíjpénztárnak szóló bevallás

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek megállapítani a magánnyugdíjpénztárhoz tartozó, általuk foglalkoztatott biztosítottaktól levont tagdíj alapját és összegét (a magánnyugdíjpénztárnak küldendő bevalláson), s egyben be is kell fizetniük a levont tagdíjat.

1997. évi LXXX. tv. 51. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §

Október 10. Táppénz-hozzájárulás

Érintettek: a kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek az összesítő bevalláson feltüntetni és a járulékokkal együtt bevallani és befizetni a táppénz-hozzájárulást.

1997. évi LXXX. tv. 52. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 15. §

Október 10. Baleseti járulék

Érintettek: a társas vállalkozások, illetve a kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozók

A társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő társas vállalkozó után, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó baleseti járulékot köteles fizetni az 1997. évi LXXX. törvény 19. §-ának (4) bekezdése alapján.

1997. évi LXXX. tv. 10. § (1) bek., 19. § (4) bek., 28. § (2) bek., 36-37. §;
1998. évi XXXIII. tv. 63. § (3) bek., 74. § (3) bek.

Október 10. Új tagok bejelentése

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek közölni a pénztárak központi nyilvántartását végző szervezettel a pénztártagok személyes adatait.

1997. évi LXXXII. tv. 10. § (2) bek. 2. számú melléklet

Október 10. Adatközlés, változásbejelentés

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

A pénztárak havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig közlik a Pénztárfelügyelettel a tárgyhónapban belépett új tagjaik adatait [lásd a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet mellékletének C1 és C2 jelű adatlapjait]. A pénztárak a változást követő hó 10-éig kötelesek értesíteni a Pénztárfelügyeletet (az adatszolgáltatás keretében) a pénztártag tagsági viszonyában bekövetkezett változásról.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (1)–(2)bek.

Október 10. Változásbejelentés

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek az ellátás kezdő és befejező időpontját követő hónap 10-éig kötelesek benyújtani az általuk foglalkoztatott biztosítottakra vonatkozó változásokról szóló bejelentést.

195/1995. (XI. 5.) Korm. rendelet 22. §;
64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 11. §

Október 10. Magánnyugdíj-pénztári tagdíj

Érintettek: az 1997. évi LXXX. törvény 29. §-a (1)–(5) bekezdésének hatálya alá tartozó magánnyugdíjpénztár-tag egyéni vállalkozók

Az érintetteknek 1998-ban a tárgyhót követő 10-éig kell bevallaniuk és befizetniük a tagdíjat.

64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 26. § (5) bek.

Október 10. Magánnyugdíj-pénztári tagdíj

Érintettek: az 1997. évi LXXX. törvény 29. §-a (6) bekezdésének hatálya alá tartozó magánnyugdíjpénztár-tag egyéni vállalkozók

Az érintettek a tárgynegyedévet követő 10-éig kötelesek bevallani és befizetni a tagdíjat. A bevallást havi bontásban kell elkészíteni. Az egyéni vállalkozó nyilatkozhat úgy a magánnyugdíjpénztárnak, hogy a tagdíjat havonta, a tárgyhót követő 10-éig vallja be és fizeti meg.

64/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 26. § (5) bek.

Október 10. Tb-összesítő bevallás

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek megküldeni az összesítő bevallást az illetékes tb-igazgatási szervhez, és csatolniuk kell ehhez a tárgyhót megelőző hónap bevallása szerinti összeg befizetésének igazolását.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (2)bek;
1997. évi CLIII. tv. 60. §;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. §, 15. §

Október 10. Egészségügyi hozzájárulás

Érintettek: az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 4. §-a a) pontjának 1., 3. és 4. alpontja szerinti foglalkoztatók [az 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontja, valamint a 4. § d) pontja alapján], a törvény alkalmazásában munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak, továbbá az 5. § (2) bekezdésében említett választott tisztségviselők – ide nem értve a 11. §-ban meghatározott személyt – és a munkanélküli-ellátást folyósító szervek; a Tbj.-törvény 4. §-ának b) pontja szerinti egyéni vállalkozók

A havi 2100 (napi 70) forintos egészségügyi hozzájárulás befizetése az 1996. évi LXXXVIII. törvény 2. §-ában foglalt – az 1997. évi CLIII. törvény által módosított – rendelkezések szerint. Az egészségügyi hozzájárulást a 278/1997. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított 202/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában megjelölt foglalkoztatók és foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozók az 1997. évi LXXX. törvény 50. §-ában említett összesítő bevalláson vallják be, és a járulékkal együtt kell befizetniük.

1996. évi LXXXVIII. tv. 2. §, 5. §, 7. §, 14. §;
1997. évi CLIII. tv. 44. §, 60. §;
202/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §;
278/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §;
63/1998. (III. 31.) Korm. rendelet 25. §

Október 10. Osztalékadó

Érintettek: a kifizetők

A kifizető a levonást, juttatást követő hónap 10-éig köteles megfizetni az osztalékadót.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I. Határidők 3/C;
1997. évi CX. tv. 2. számú melléklet 2. pont

Október 10. Külföldiek után fizetendő adó

Érintettek: a külföldi magánszemélynek, szervezetnek, illetve a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek (együtt külföldi személy) kifizetést teljesítők

A külföldi személy adóköteles bevétele után a szervezet a kifizetett összegből levont adót a kifizetést követő 10-éig fizeti meg.

1990. évi XCI. tv. 5. számú melléklet;
1997. évi CX. tv. 4. számú melléklet

Október 10. Jegyzési garancia

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintettek az általuk teljesített jegyzési garanciákról a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti formában, valamint az 1996. évi CXI. törvény 101. §-ának (2) bekezdése szerinti ügyletekről a rendelet 7. §-a szerinti formában jelentést kötelesek készíteni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bek.;
1996. évi CXI. tv. 101. §

Október 10. Gyümölcsfaiskolai ellenőrzés

Érintettek: az árutermelő gyümölcsfaiskolai engedélyesek

Az árutermelő gyümölcsfaiskolában az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet évente ellenőrzi a faiskolai növényállományt, a szaporítás, a bizonylatolás, a nyilvántartás és a tanúsítás rendjét. Az első szemlét legkésőbb július 15-ig, a második szemlét pedig legkésőbb október 10-ig, de még kitermelés előtt, lombos állapotban végzik el.

90/1997. (XI. 28.) FM rendelet 5. pont

Október 10. Kötelezettségek minősítése

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az érintettek a jegyzés garanciavállalás miatt fennálló kötelezettségeinek minősítéséről (sic!) és a minősítés alapján képzett céltartalék mértékéről negyedévente, a tárgynegyedévet követő 10. munkanapig kötelesek jelentést készíteni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti formában.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § e) pont

Október 10. Nagykockázati jelentés

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintetteknek az 1996. évi CXI. törvény 112. §-ában meghatározott bontásban havonta jelentést kell készíteniük az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére a tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

Október 10. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a pénzváltási tevékenységgel foglalkozó, hitelintézetnek nem minősülő átváltóhelyek

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. munkanapjáig tesznek jelentést a külföldi fizetőeszközök állományáról és forgalmáról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 3. számú melléklet 91200/97. elrendelési szám

Október 10. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. munkanapjáig tesznek jelentést – tulajdonosi bontásban – a saját tulajdonukban lévő és a náluk letétbe helyezett értékpapírokról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 4. számú melléklet 91199/97. elrendelési szám

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. szeptember 1.) vegye figyelembe!