Október 1. – október 19.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 7. számában (1998. szeptember 1.)
Október 11. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Október 12. Jövedelemadó

Érintettek: a munkáltatók, kifizetők

A munkáltatók az elszámolt hónapot követő hónap, a kifizetők pedig a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig fizetik meg a levont szja-előleget. A természetbeni juttatásnak minősülő üzemanyagköltség-térítés után a 44 százalékos adót az év első és utolsó napján rögzített kilométeróra-állás alapján kell kiszámítani, és az azt követő év februárjában kell megfizetni a jövedelemadó befizetésének szabályai szerint. Amennyiben a gépjármű használata év közben megszűnik, az adót a megszűnés hónapját követő hónapban kell befizetni az szja befizetésekor. (10032000-06056353 APEH Személyi jövedelemadó beszedési számla.) A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a befizetést követő hónap 12-éig.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (9) bek. 2. számú melléklet I. Határidők 1. pont;
1995. évi CXVII. tv. 71. §, 72/A §, 82. § (2) bek.;
1997. évi CV. tv. 32. §, 39. §;
1997. évi CX. tv. 23. §, 25. §, 40. § (1) bek., (4) bek.

Október 12. Jövedelemadó

Érintettek: az egyéni vállalkozók

Az érintettek a vállalkozói kivét adóelőlegét legalább az év elejétől kivett összeg adótábla szerinti adója és az év során már ilyen címen megfizetett adóelőleg különbözeteként, az elszámolás negyedévét követő hónapban fizetik meg az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint.

1995. évi CXVII. tv. 49. § (6) bek.;
1997. évi CV. tv. 20. §

Október 12. Jövedelemadó

Érintettek: a magánszemély, ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett vagy a kifizető bármely ok miatt nem vonta le az adóelőlegét, az egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő

Az érintettek negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig kötelesek megfizetni a jövedelemadó-előlegüket.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/1/A/c pont

Október 13. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Október 15. Kötelespéldányok

Érintettek: a nyomdák, a filmgyártók, illetve a 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 3. §-a (2) bekezdésének c) pontjában említett termékek esetében a forgalmazók

A kötelespéldányokat legkésőbb az előállítás hónapját követő 15-éig kell szolgáltatni szállítólevéllel, a 60/1998. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével.

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 4. §, 8. §

Október 15. Kamattámogatás

Érintettek: a szövetkezetek

 

Amennyiben a szövetkezet a természetes személy tagja által – a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 54. § (1) bekezdése alapján a legfeljebb egyéves lejáratra – nyújtott kölcsön összegét a 2. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági tevékenysége költségeinek fedezetére használja fel, a kölcsönszerződés szerinti időszakra kamattámogatást vehet igénybe. A támogatás negyedévente, a tárgynegyedévet követő 15-étől igényelhető az adóhatóságtól. (10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számla.)

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 9. §

Október 15. Hulladékfelhasználási támogatás

Érintettek: a hulladékot hasznosítók, felhasználók

A pályázat útján elnyert rendszeres támogatást negyedévente, a negyedévet követő 15-éig, utólagosan lehet igényelni a negyedéves beszámoló szerint.

1995. évi LVI. törvény 7. § (3) bek.

 

Október 15. Vízkészletjárulék

Érintettek: a vízfelhasználók, üzemi fogyasztók

Az érintettek a tárgynegyedévet követő 15-éig kötelesek befizetni a vízkészletjárulékot az illetékes vízügyi hatósághoz.

1992. évi LXXXIII. tv. 61. § (1)-(3) bek., 63. §;
1996. évi CXXIV. tv. 78. § (14) bek.

Október 15. Átalányadó-előleg

Érintettek: azok az egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az 1995. évi CXVII. törvény X. fejezetében foglaltaknak

A negyedévet követő 15-éig kell befizetni az átalányadó-előleget.

1990. évi XCI. tv. 6. számú melléklet;
1996. évi LXXXVI. tv. 5. számú melléklet

Október 15. Tételes átalányadó

Érintettek: a tételes átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozók

A tételes átalányadót egyenlő részletekben, a negyedévet (ideértve az utolsó negyedévet is) követő 15-éig, a tevékenység megszüntetése esetén pedig a megszüntetés napját követő 15 napon belül kell megfizetni.

1995. évi CXVII. tv. 57/C §, 6. számú melléklet;
1996. évi LXXXIII. tv. 43. §, 5. számú melléklet;
1997. évi CV. tv. 40. §

Október 15. Költségvetési előirányzat felhasználása

Érintettek: a fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek

Az érintetteknek a költségvetési előirányzatok felhasználásáról jogcímenkénti bontásban negyedéves (év végén összesített éves) jelentést kell készíteniük, és a negyedévet(tárgyévet) követő 15-éig meg kell küldeniük azt a vagyonkezelői jogok gyakorlójához.

2/1996. (III. 13.) IM-PM együttes rendelet 3. §;
12/1997. (IV. 10.) IM-PM együttes rendelet 2. §

Október 15. Felügyeleti díj

Érintettek: a befektetési szolgáltatók és az elszámolóházak

Az érintetteknek az 1996. évi CXI. törvény 125. §-ának (2)-(6) bekezdésében meghatározott felügyeleti díjat a tárgynegyedévet követő hó 15-éig, míg a (7) bekezdésben meghatározott díjat a tárgyévet követő január 15-éig kell megfizetni.

1996. évi CXI. tv. 125. § (8) bek.

Október 15. Felügyeleti díj

Érintettek: a befektetési alapok kezelői

Az érintetteknek a befektetési alap működése feletti folyamatos felügyeleti tevékenység díját a negyedévet követő 15-éig kell befizetniük az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet számára.

27/1994. (IX. 15.) PM rendelet 1. § c) pont, 4. § c) pont;
1996. évi CXIV. tv. 12. § (4) bek.

Október 15. Szerencsejáték-eljárási díj

Érintettek: a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv. 3. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott szerencsejáték-szervezők

Az érintettek a működésük felügyeleti ellenőrzéséért a negyedévet követő 15-éig kötelesek díjat fizetni.

1991. évi XXXIV. tv. melléklet 3. § c) pont;
1995. évi XLVIII. tv.

Október 15. Jövedékiadó-visszatérítés

Érintettek: az erdőgazdálkodók, haltermelők

Az érintettek előzetes jövedékiadó-visszatérítésre jogosultak. A visszatérítés a tárgynegyedévet követő 15-től esedékes.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (4) bek.

Október 15. Jövedékiadó-visszatérítés

Érintettek: a mezőgazdasági termelők

Az érintetteknek az egyes munkafázisokra vonatkozó jövedékiadó-visszatérítési igényük a munka elvégzését követő hónap 15-étől esedékes.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bek.

Október 15. Jövedékiadó-visszatérítés

Érintettek: a szarvasmarhatartók

A szarvasmarhatartó a tárgyév első három negyedévében, a tárgynegyedév utolsó napján tulajdonában tartott tehénállomány alapján, a tárgynegyedévben vásárolt, legfeljebb azonban tehenenként 20 liter gázolaj után előzetes jövedékiadó-visszatérítést kérhet a tárgynegyedévet követő 15-étől.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (5) bek.

Október 15. Követelésátutalás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

A pénztártag másik pénztárba történő átlépése esetén az átadó pénztár a tag követelését legkésőbb az átlépési bejelentés negyedévét követő 15 napon belül köteles átutalni.

171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 23. §

Október 15. Állatorvosi hatósági ellenőrzés

Érintettek: azok, akik megrendelték a vágónyúl-szállításkori állatorvosi igazgatási szolgáltatást és megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet szerinti feltételeknek

Az állatorvosi hatósági ellenőrzésért felszámítható díjakhoz kapcsolódó költségtérítés a negyedévet követő 15-étől igényelhető.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 33. számú melléklet

Október 15. Állat-egészségügyi költségtérítés

Érintettek: az anyajuh, anyakecske tulajdonosa

A támogatás évente egy alkalommal igényelhető, de legkésőbb október 15-éig.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 32. számú melléklet;
12/1998. (III. 31.) FM rendelet 48. §

Október 15. Baromfi-egészségügyi költségek

Érintettek: a 39/1998. (V. 22.) FM rendelet 2. §-ában meghatározott célra előnevelést végző, baromfihúst előállító természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik/amelyek megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek

A növendékliba és növendékkacsa baromfi-egészségügyi költségeivel kapcsolatos támogatás iránti igénylést a tárgynegyedévet követő hónap 15-étől lehet benyújtani az illetékes állami adóhatóságnál.

39/1998. (V. 22.) FM rendelet 5. § (2) bek.

Október 15. Méhészeti támogatás

Érintettek: azok a természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik (amelyek) tulajdonában az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás 1997. június 1. és szeptember 30-a között végzett felmérése szerint méhcsalád volt, valamint legalább 1998. január 1-jétől a Méhészeti Terméktanács tagjai

1998-ban a támogatás egy alkalommal vehető igénybe, méhcsaládonként bármelyik negyedévet követő 15-éig (legkésőbb azonban október 15-éig).

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 34. számú melléklet

Október 15. Állat-egészségügyi vizsgálatok

Érintettek: azok a természetes mézet (BTO: 012521 0000) előállító vagy forgalmazó természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik/amelyek az állat-egészségügyi laboratóriumi vizsgálatokat megrendelik és a költségeit kifizetik

Támogatás csak az 1998-ban végzett vizsgálatok után igényelhető negyedévenként, a negyedévet követő hó 15-étől.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 35. számú melléklet

Október 15. Állat-egészségügyi költségek

Érintettek: azok a gazdálkodó szervezetek, akik/amelyek megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FMrendeletben foglalt feltételeknek

Az igénylés – a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 32. és 34. számú mellékletében foglaltak kivételével – 1998. január 1-jétől negyedévenként, a tárgynegyedévet követő 15-étől nyújtható be a területileg illetékes adóhatósághoz az állat-egészségügyi prevenciós költségekhez és a gyógyszervásárlási költségekhez kapcsolódó támogatásért.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 213-214. §

Október 15. Nyúlhulladék-ártalmatlanítási támogatás

Érintettek: azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FMrendelet 205. §ban foglalt feltételeknek

A támogatás negyedévenként, a tárgynegyedévet követő 15-étől igényelhető az adóhatóságtól az APEH 10032000-01905630 Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 28. számú melléklet

Október 15. Vadhulladék-ártalmatlanítási támogatás

Érintettek: azok a vadfeldolgozók, amelyek megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FMrendelet feltételeinek és tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak (2101 Gödöllő, Tessedik S. út 4.)

A támogatás negyedévenként, a tárgynegyedévet követő 15-étől igényelhető az adóhatóságtól az APEH 10032000-01905630 Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 204-205. § 29. számú melléklet

Október 15. Állat-egészségügyi költségtérítés

Érintettek: azok a vadfeldolgozók, akik megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 201. §-ában előírt feltételeknek, vadhúst vásárolnak és dolgoznak fel, valamint tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak(2101 Gödöllő, Tessedik S. út 4.)

A támogatás a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhető az illetékes APEH- igazgatóságtól (10032000-01905630 Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számla).

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 27. számú melléklet

Október 15. Összesítés a megtakarításokról

Érintettek: a lakás-takarékpénztárak

A lakás-takarékpénztár minden hónap végén összesíti az azokra a szerződésekre vonatkozóan benyújtott kérelmeket, amelyeknél a megtakarítási év az adott hónapban telt le (összesítés). Az összesítést a következő hónap 15-éig, ha pedig az munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanapon kell benyújtani a Kincstárnak.

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §

Október 15. Jövedéki termékek

Érintettek: az adómentes felhasználók

Az érintetteknek a tárgyhónapot követő 15-éig, illetve a jogosultság megszűnésének napját követő 15. napig elszámolást kell készíteniük a jövedéki terméknek az 1997. évi CIII. törvény 13. §-a (3), (4) bekezdése szerint adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli mentesüléssel járó tárgyhavi felhasználásáról (készletcsökkenéséről).

1997. évi CIII. tv. 30. §

Október 15. Vágósertés

Érintettek: az alapanyag-termelők a 87/1997. (XI. 26.) FM rendelet szerint

Az intervenciós támogatás a tárgyhónapot követő hónap 15-étől igényelhető az APEH-től (10032000-01905520Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás számla).

87/1997. (XI. 26.) FM rendelet 4-5. §
37/1998. (V. 22.) FM rendelet

Október 15. Termékmérleg-bemutatás

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

A termékmérleget adóraktáranként kell bemutatni a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalnak a tárgyhót követő 15-éig.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (3) bek.

Október 15. Frekvenciadíj

Érintettek: a frekvenciadíj fizetésére kötelezettek

Rendszeres díjfizetési kötelezettségnél, amennyiben a havonta fizetendő összeg nem éri el az 1000 Ft-ot, a frekvenciadíjat negyedévenként, legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 15-éig kell megfizetni.

120/1998. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (4) bek.

Október 15. Idegenforgalmi adó

Érintettek: az adó beszedésére kötelezettek (a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltető, az üdülőt fenntartó szerv, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadó vagy a közvetítésre jogosult szerv, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosa vagy az azzal rendelkezni jogosult személy)

Az adóbeszedésre kötelezett vállalkozónak a beszedett adót a tárgyhónapot követő 15-éig kell bevallania és befizetnie az adóhatósághoz.

1990. évi XCI. tv. 22. § (4) bek., 2. számú melléklet II/A/16/b pont;
1990. évi C. tv. 34. §

Október 15. Fogyasztóiár-kiegészítés

Érintettek: a hatósági áras különjárati autóbusz-szolgáltatást végző [az 1991. évi LXXVIII. törvény 12. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglalt kivétellel], továbbá az, aki a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény alapján végzett koncesszióköteles, menetrend szerinti vasúti vagy közúti személyszállítási szolgáltatást, belvízi személyszállítást, révközlekedést nyújt, ha ezekhez a szolgáltatásokhoz a jogszabály utazási kedvezményt állapít meg

Az érintettek a fogyasztóiár-kiegészítést a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhetik. (MNB: 10032000-01905070 APEH Fogyasztóiár-kiegészítés folyósítási számla.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/1. pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 13-18. §;
1997. évi CVIII. tv. 6-7. §;
1998. évi XXXIII. tv. 26-28. §, 2. számú melléklet

Október 15. Fogyasztási adó

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére, bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintettek a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét a tárgyhónapot követő 15-éig fizetik meg, illetve igényelhetik vissza. A nem adóalany, kizárólag adó-visszatérítésre jogosultak is ekkor élhetnek ezzel a jogukkal.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet I/4/B pont;
1991. évi LXXVIII. tv.16-18. §, 1. számú melléklet;
1997. évi CVIII. tv. 9. §, melléklet;
1997. évi CIII. tv. 84. §;
8001/1998. (AEÉ 2.) APEH-tájékoztató

Október 15. Környezetvédelmi termékdíj

Érintettek: a belföldi előállítású termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója, illetve a termékdíjköteles termék importálója

Az érintettek az 1995. évi LVI. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott termékdíjköteles termék után – beleértve a más termékekkel együtt vagy más termékek részeként forgalomba hozott terméket is – a 3. § (2) bekezdésében foglalt eltéréssel környezetvédelmi díjat kötelesek fizetni. Az üzemanyag-termékdíjat a jövedéki adó fizetésére kötelezett személy a jövedéki adó részeként fizeti meg.

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 2. §;
1995. évi LVI. tv. 3. §, 4. § (1), (3) bek., 24. § (2) bek., mellékletek;
1997. évi CIII. tv. 92. §;
1997. évi CXLVI. tv. 58. §;
8001/1998. (AEÉ 2.) APEH-tájékoztató

Október 15. Kőolaj (kőolajtermék)

Érintettek: jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, akik/amelyek külföldről kőolajat vagy kőolajterméket hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

A Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség tagja minden hónap 15-éig köteles nyilatkozni a Szövetségnek arról, hogy a megelőző hónapban mennyi kőolajat vagy kőolajterméket vámkezeltek a részére.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. § (1) bek.;
1997. évi CXVII. tv. 1. §, 14. §

Október 15. Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás, mentesítési támogatás, mentességi felár

Érintettek: sertésfeldolgozó üzemek

A hozzájárulás befizetése az előző havi feldolgozás, illetve átvétel alapján, továbbá a sertésállomány-mentesítési támogatás, valamint a mentességi felár igénylése a tárgyhónapot követő 15-étől.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet 10. pont;
2/1987. (II. 9.) MÉM-PM együttes rendelet 10. § (1) bek., 12. § (1) bek., 13. § (1) bek.

Október 15. Juhtej-felvásárlási támogatás

Érintettek: azok a természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik/amelyek juhtejet (BTO 012221 0000) termelnek, dolgoznak fel és forgalmaznak

A támogatás – hivatalos igénylőlapon – havonta igényelhető, a tárgyhónapot követő 15-étől az illetékes elsőfokú adóhatóságnál. (10032000-01905520 APEHAgrárpiaci támogatás, állami felvásárlás folyósítási számla.)

101/1997. (XII. 15.) FM rendelet

Október 15. Vágóbaromfi-termelési támogatás

Érintettek: azok a természetes és jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik/amelyek alapanyag-termelők, továbbá a saját tulajdonú alapanyaggal rendelkező feldolgozóüzemek a 103/1997. (XII. 15.) FM rendelet szerint

A támogatás folyamatosan, havonta, a hónap 15-étől igényelhető az APEH illetékes igazgatóságától. (10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás folyósítási számlájáról.)

103/1997. (XII. 15.) FM rendelet;
10/1998. (III. 31.) FMrendelet

Október 15. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás

Érintettek: a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerinti igénylők, akik/amelyek a külön jogszabályban meghatározott terméket saját számlás formában vagy bizományos közvetítésével exportálják

Az érintettek a támogatást a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhetik. (MNB: 10032000-01905245 APEH Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás folyósítási számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet IV/4. pont;
110/1997. (XII. 30.) FM-PM-IKIM együttes rendelet;
28/1998. (IV. 24.) FM rendelet;
34/1998. (V. 13.) FM rendelet

Október 15. Külföldi tehergépjármű adója

Érintettek: azok a belföldi szállítmányozási vállalkozók, akik átvállalják a külföldi rendszámú tehergépjármű adóját

Az érintetteknek havonta, a tárgyhónapot követő 15-éig kell az adót megfizetniük.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 6. pont;
1991. évi LXXXII. tv. 17. § (1) bek.

Október 15. Vámkezelés

Érintettek: a bizományosi és vevőszolgálati szerződés alapján létesített magánraktárak raktárengedélyesei

Az egy hónap alatt kitárolt és belföldi forgalomba hozott vámáruk belföldi forgalom számára történő vámkezelését – a nemesfém tárgyak és a drágakő, valamint a gépjármű kivételével, amelyek vámkezelését a kitárolással egy időben kell kérni – a raktárengedélyesnek legkésőbb a tárgyhónapot követő 15-éig kell kérnie.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 112. § (2) bek. b) pont

Október 15. Bizonylatolás

Érintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozó késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor; az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozó a készpénzforgalmat érintő bizonylatainak adatait késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket pedig a tárgyhót követő 15-éig köteles a könyvekben rögzíteni.

1991. évi XVIII. tv. 83. § (3) bek. a) pont;
1996. évi CXV. tv. 42. § (3) bek.

Október 15. A sertésfelvásárlás lebonyolítása

Érintettek: azok a természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik/amelyek megfelelnek a 83/1997. (XI. 21.) FM rendelet 1. §-ában foglalt feltételeknek

 

A vágósertés garantált áron történő állami felvásárlásának lebonyolításában való részvételre vonatkozóan a következő évre szóló pályázatot a tárgyévet megelőző év október 15. és november 1. között lehet benyújtani.

83/1997. (XI. 21.) FM rendelet

Október 15. Termelésiár-kiegészítés és dotáció

Érintettek: a vonatkozó rendeletben meghatározott feltételek alapján adózók

A termelésiár-kiegészítés és dotáció igénylése. (MNB: 100032000-0190549 APEH Egyedi termelésiár-kiegészítés és dotációfolyósítási számla.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2. pont;
7001/1998. (PK 1.) PM-NM együttes irányelv

Október 15. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

A havi második számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónapot követő 8-áig dokumentáltan nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. A havi második számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónapot követő 15-éig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Október 15. Közteherjegy-értékesítés

Érintettek: a közteherjegy-forgalmazók

Az érintettek a havi értékesítésről a következő hónap 15-éig elszámolást kötelesek készíteni a Pénzügyminisztérium részére.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Október 15. Vágómarha

Érintettek: a 97/1997. (XII. 1.) FM rendeletben megjelölt jogosultak

Az érintettek a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhetik ezt a támogatást az APEH-től. (10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás számla.)

97/1997. (XII. 1.) FM rendelet

Október 15. Átképzési támogatás

Érintettek: a 3/1983. (V. 4.) MT rendelet 1. §-a alapján támogatásra jogosult dolgozók munkáltatói

A munkáltatók a támogatást az engedélyt kiadó munkaügyi központtól igényelhetik havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő 15-étől.

23/1983. (VIII. 5.) PM rendelet 3. § (1) bek.

Október 17. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21. napjáig kiegyenlíteni. Amennyiben 21. munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Október 18. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §
1997. évi CIII. tv. 33. § (3)-(4) bek.

Október 15. Termelésiár-kiegészítés és dotáció

Érintettek: a vonatkozó rendeletben meghatározott feltételek alapján adózók

 

A termelésiár-kiegészítés és dotáció igénylése. (MNB: 100032000-0190549 APEH Egyedi termelésiár-kiegészítés és dotációfolyósítási számla.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2. pont;
7001/1998. (PK 1.) PM-NM együttes irányelv

Október 15. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

A havi második számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónapot követő 8-áig dokumentáltan nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. A havi második számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónapot követő 15-éig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Október 15. Közteherjegy-értékesítés

Érintettek: a közteherjegy-forgalmazók

Az érintettek a havi értékesítésről a következő hónap 15-éig elszámolást kötelesek készíteni a Pénzügyminisztérium részére.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Október 15. Vágómarha

Érintettek: a 97/1997. (XII. 1.) FM rendeletben megjelölt jogosultak

Az érintettek a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhetik ezt a támogatást az APEH-től. (10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás számla.)

97/1997. (XII. 1.) FM rendelet

Október 15. Átképzési támogatás

Érintettek: a 3/1983. (V. 4.) MT rendelet 1. §-a alapján támogatásra jogosult dolgozók munkáltatói

A munkáltatók a támogatást az engedélyt kiadó munkaügyi központtól igényelhetik havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő 15-étől.

23/1983. (VIII. 5.) PM rendelet 3. § (1) bek.

Október 17. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21. napjáig kiegyenlíteni. Amennyiben 21. munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Október 18. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. szeptember 1.) vegye figyelembe!