Jogszabályváltozások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 7. számában (1998. szeptember 1.)

Agrárjogszabályok

Egyes miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 6/1998. (VII. 29.) FVM rendelete egyes idejétmúlt rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szól. A jogszabály melléklete tartalmazza a hatályon kívül helyezett miniszteri rendeletek jegyzékét. 1998. augusztus 13-ától nem alkalmazhatók többek között a szőlő- és gyümölcstermesztésről, valamint a borgazdálkodásról szóló 1970. évi 36. tvr. végrehajtására kiadott 40/1977. (XI. 29.) MÉM rendelet felsorolt módosításai, kiegészítései, továbbá a tejtermékek, az élelmezési célú búza és takarmánykukorica-export intervenciós támogatásáról rendelkező FM rendeletek.

(Magyar Közlöny, 1998/69. szám)

Exportengedély átmeneti eltörlése

A kormány a 134/1998. (VII. 31.) rendeletével a 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes szabályainak alkalmazását átmenetileg felfüggesztette. A felfüggesztés értelmében a búza, valamint a kukorica kiviteléhez 1998. augusztus 1-jétől a felfüggesztés visszavonásáig exportengedélyre nincs szükség.

(Magyar Közlöny, 1998/70. szám)

Árpa-, rozs-, triticaletermelők jövedelemkiegészítő támogatása

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 5/1998. (VII. 23.) FVM rendelete az árpa, rozs és triticale terményt termelők jövedelemkiegészítő támogatási rendszerének bevezetéséről rendelkezett. A 7/1998. (VII. 31.) FVM rendelet módosítja az előbbiekben hivatkozott jogszabályt. Az intervenciós felvásárlásban ennek alapján az a termelő részesülhet, aki a megyei földművelésügyi hivatalhoz az előírt nyilatkozatot legkésőbb 1998. augusztus 15-ig két példányban benyújtja. A felvásárlás további feltétele, hogy a termények együttes vetésterülete a 20,8 hektárt nem haladja meg. 400 000 tonnáról 250 000 tonnára csökkent a felvásárló részére járó támogatás alapja. A felvásárló ennek következtében legfeljebb 250 000 tonna után jogosult a támogatások igénybevételére.

(Magyar Közlöny, 1998/70. szám)

A búza exporttámogatása

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 8/1998. (VII. 31.) FVM rendelete az 1998-as 312 sorszám alatti, ex 1001 90 99 00 vámtarifaszámú búza exporttámogatásának szabályait tartalmazza. A jogszabály az igényelhető támogatás mértékét tonnánként 1500 Ft-ban állapítja meg. A támogatásra való jogosultság feltétele a 110/1997. (XII. 30.) FM-PM-IKIM együttes rendeletben írtakon felül az Agrárintervenciós Központ által kiadott igazolás csatolása. Az exporttámogatás a 10032000-01905245 számú APEH Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás számláról igényelhető.

(Magyar Közlöny, 1998/70. szám)

Agrárgazdasági beruházási támogatások

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a tárca hivatalos lapjában tájékoztatót jelentetett meg a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet alapján az 1998-ban agrárgazdasági beruházási támogatásban részesült igénylőkről.

(Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítő, 1998/14. szám)

Kábítószer előállítására alkalmas növények

A 10/1998. (VII. 7.) FVM-EüM együttes rendelet a kábítószer előállítására alkalmas növények terjesztésére vonatkozó engedélyezési eljárás szabályairól rendelkezett. Az 1. számú mellékletben meghatározott magas alkaloidtartalmú mák nemesítésével, fajtakísérletével és genetikai anyagainak tárolásával kizárólag a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi engedéllyel rendelkező máknemesítő szervezet foglalkozhat. Egyéb – a 94/1997. (VI. 5.) Korm. rendelet szerinti koncessziós társasággal máktermesztésre szerződéses kapcsolatban nem álló – gazdálkodó szervezetek, természetes személyek kizárólag a rendelet 2. számú melléklete szerinti alacsony alkaloidtartalmú mákfajtát termeszthetnek.

A 0,3%-ot meghaladó tetrahidrocannabinol-tartalmú kender és vetőmag előállításával és termeltetésével, illetve gyógyászati és tudományos célú nemesítésével, fajfenntartásával kizárólag minisztériumi engedéllyel rendelkező kendernemesítő intézet foglalkozhat.

Engedélyhez kötött tevékenységet az a máknemesítő és kendernemesítő intézet folytathat, amely kutatás-fejlesztési alaptevékenységet folytat, saját kémiai vizsgálólaboratóriumokkal és módszerekkel rendelkezik, továbbá a termesztés során a növények folyamatos őrzését képes biztosítani, és a mákfajták termesztéséhez, feldolgozásához, raktározásához saját vagy bérelt területtel rendelkezik.

Az engedély iránti kérelmet a minisztériumhoz kell benyújtani. A minisztérium az engedély egy példányát az Országos Rendőr-főkapitányság részére megküldi.

(Magyar Közlöny, 1998/72. szám)

Takarmány, illetve őrölt búza vásárlásának támogatása

A 11/1998. (VIII. 7.) FVM rendelet módosította a takarmány, valamint az őrölt búza megvásárlásához igényelhető támogatás szabályairól szóló 57/1998. (VII. 7.) FM rendeletet. A módosítás értelmében az élelmezési célú búza megvásárlásának támogatására százszázalékos kamattámogatás és tizenöt forint/tonna/hét tárolási támogatás vehető igénybe legfeljebb 6 havi időtartamra.

(Magyar Közlöny, 1998/72. szám)

Garantált árú búzafelvásárlás

A 12/1998. (VIII. 18.) FVM rendelet módosította a 1998-as élelmezési búza garantált áron történő felvásárlásáról szóló 1/1998. (VII. 16.) FVM rendelet szabályait.

A módosítás értelmében a felvásárló tonnánként kettőezer-egyszáz forint helyett kettőezer-egyszázhatvan forint figyelembevételével megállapított egyéb kamattámogatást vehet igénybe. Amennyiben a felvásárlásra az 1. számú mellékletben szereplő mértéket meghaladóan kerül sor, a különbözet után a felvásárló az intervenciós, szállítási, bonyolítási és minőségvizsgálati támogatásokat – a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerint – az FVM illetékes szerve által kiállított igazolás alapján igényelheti.

Változott a közraktárakban elhelyezett élelmezési célú búza után a közraktárakat megillető támogatások alapja és mértéke, valamint a tárolók megyénkénti megoszlását megállapító 1. számú melléklet is.

(Magyar Közlöny, 1998/75. szám)

Nevelési-oktatási intézmények működése

Az oktatási miniszter 1/1998. (VII. 24.) OM rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséhez szükséges kötelező (minimális) eszközökre, felszerelésekre vonatkozó alapvető szabályokat határozza meg. A listát a rendelet melléklete tartalmazza.

(Magyar Közlöny, 1998/68. szám)

Szervezett bűnözés

A kormány 1097/1998. (VII. 24.) határozata a szervezett bűnözés elleni, az eddiginél hatékonyabb fellépés lehetőségét megteremtő jogalkotási feladatokkal foglalkozik. A kormány ennek értelmében elsősorban a szervezett bűnözéssel összefüggésbe hozható bűncselekmények elkövetőinek szigorúbb felelősségre vonását tűzte ki célul, melynek megvalósítása a büntető jogszabályok rendelkezéseinek felülvizsgálatával, a tanúvédelem végrehajtási szabályainak megalkotásával jár.

(Magyar Közlöny, 1998/68. szám)

Közmunka

A 133/1998. (VII. 29.) Kormányrendelet módosította a közmunkatanácsról és a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló szabályokat. A módosítás a közmunkatanács tevékenységét, valamint a közmunkaprogram megvalósulását kormányzati – szociális és családügyi miniszteri – ellenőrzés alá vonja.

(Magyar Közlöny, 1998/69. szám)

Jegybanki alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank 4/1998. (MK 69.) MNB közleménye szerint a jegybanki alapkamat mértéke 1998. augusztus 1-jétől kezdődően 18%.

(Magyar Közlöny, 1998/69. szám)

Személygépkocsi

A Pénzügyminisztérium a 11/1998. AB határozattal összhangban lévő tájékoztatót adott ki a személygépkocsi-használattal kapcsolatos költségelszámolás értelmezéséről. Az Alkotmánybíróság hivatkozott határozata megsemmisítette a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú mellékletének 1. b) pontját, amely kizárja a vállalkozási, a bevételszerző tevékenység érdekében felmerülő költségek közül az 1998. január 1-je után kötelezően a gépkocsikba beszerelendő mobiltelefon-kihangosító berendezések, a casco biztosításhoz szükséges autóriasztó és a téli időszakban kötelező hólánc árát is. Az ilyen jellegű tételeket csak akkor ismeri el az adótörvény költségként, ha a tartozék, kiegészítő a személygépkocsi eredeti beszerzési árában szereplő felszerelés cseréjét szolgálja. Az Alkotmánybíróság érvelése szerint nem lehet döntő szempont valamely eszköz megítélésekor, hogy annak ára a gépkocsi árát is tartalmazó számlán szerepel-e vagy külön számlán.

A megsemmisítő rendelkezés évközi hatálybalépése elvi iránymutatás kibocsátását tette szükségessé a társaságiadó-törvény 1998-as alkalmazásához. A PM tájékoztatás értelmében a hivatkozott korrekciós tételeket az 1998-as adóbevallás elkészítésekor kell elszámolni, az adóév végén hatályban lévő előírások alapján. Ez azt jelenti, ha valamely adózó kötelezettsége április 8-a – az AB határozat meghozatala – előtt szűnt meg, az eredeti törvényi rendelkezés szerint, ha ezt követő időpont az adóév vége, akkor a módosított előírás szerint kell eljárni.

(Adó és Ellenőrzési Értesítő, 1998/8. szám)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. szeptember 1.) vegye figyelembe!