Devizaszámlák, betétműveletek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. szeptember 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 7. számában (1998. szeptember 1.)

DEVIZABELFÖLDIEK DEVIZASZÁMLÁI

A devizabelföldiek felhatalmazott hitelintézetnél devizaszámlát nyithatnak, amely csak konvertibilis pénznemben vezethető; ugyanis az országnak ahhoz fűződik érdeke, hogy a vállalkozók, a szervezetek és a természetes személyek a külföldi pénznemek közül a konvertálhatókban halmozzák fel pénzeszközeiket. A számla kamatozó, és csak névre szóló lehet. A számlatulajdonosok több pénzintézetnél is nyithatnak devizaszámlát.

A devizaszámlán fennálló követelés felett a számlatulajdonos és az általa meghatározott devizabelföldiek, valamint a közeli hozzátartozó devizakülföldiek rendelkezhetnek.

A számlatulajdonos a devizaszámláján lévő összeget más konvertibilis devizára vagy forintra válthatja, illetőleg más felhatalmazott hitelintézetnél nyitott devizaszámlájára utaltathatja. Amenynyiben a devizavásárlási vagy -átutalási, illetőleg a devizával vagy valutával való fizetési jogcímet keletkeztető szerződéskötését vagy tevékenység végzését jogszabály engedélyhez vagy előzetes bejelentéshez köti, a devizaszámláról történő kifizetésnek és átutalásnak is csak az engedély birtokában, illetőleg a bejelentés megtörténte után van helye.

A vállalkozás devizaszámlája

A vállalkozók csak meghatározott devizabevételeiket tehetik devizaszámlára; mégpedig elsősorban azokat a folyó műveletekből származó bevételeket, amelyek a számviteli szabályok szerint exportnak minősülnek. Ez a feltétel az egész gazdaság területén egyértelművé teszi, hogy pontosan milyen devizabevételek, milyen vállalkozók számára tarthatók meg. Ellenkező esetben ugyanis parttalanná válhat a devizabevételeket eredményező teljesítmények értékelése: az, hogy milyen mértékben, hány feldolgozási fázison, közreműködőkön keresztül indokolt elismerni a teljesítményeket és ennek alapján a devizabevételen való osztozkodást az egyes vállalkozók között. A számviteli szabályokhoz történő alkalmazkodás a megbízó és a bizományos közötti kapcsolatban is egyértelművé teszi a devizaszámla tartás lehetőségét.

Jóváírás a számlán

A fentieknek megfelelően, a vállalkozás előzetes rendelkezése alapján a felhatalmazott hitelintézetnél a nevére nyitott kamatozó devizaszámlán kell jóváírni az igazoltan, az alábbi jogcímeken, a javára átutalt konvertibilis devizát vagy átvett konvertibilis fizetőeszközt:

 • a számvitelről szóló törvény szerinti exportértékesítésből, exportszolgáltatásból származó árbevételt,
 • a devizakülfölditől felvett hitelt,
 • a devizahatósági engedéllyel megszerzett, majd később devizakülföldinek elidegenített, devizakülföldi által kibocsátott értékpapírokból, valamint a devizahatósági engedély nélkül megszerezhető befektetésekből származó devizabevételt,
 • a közvetlen vállalkozásból származó devizabevételt,
 • a külföldi ingatlan értékesítéséből és hasznosításából származó tőkét és ezekből bármilyen címen kapott devizabevételt,
 • a devizaszámláról felvett összegnek a meghiúsult ügylet miatti visszautalását,
 • a devizaszámláról a hivatalos és üzleti utazás költségeire felvett konvertibilis fizetőeszköznek a kiküldöttel való elszámolás utáni maradványát,
 • a megbízó által a bizományos devizaszámlája javára az import ellenértékeként átutalt összeget,
 • a devizaszámla kamatát.

A felhatalmazott hitelintézet azt a devizaösszeget is jóváírja a vállalkozás devizaszámláján, amelyet a devizakülföldi exportból származó bevételként, illetőleg hitelként – átváltás után – utal át a felhatalmazott hitelintézetnél vezetett konvertibilis forintszámlája terhére, továbbá amit a külföldi részvétellel működő gazdasági társaság, szövetkezet vagy közhasznú társaság devizakülföldi tagja szolgáltat a társaság, szövetkezet jegyzett tőkéjéhez pénzbeli hozzájárulásként konvertibilis valutában vagy devizában.

Fizetési megbízás a számláról

A vállalkozás a devizaszámlája terhére olyan fizetésekre adhat megbízást konvertibilis devizában, amelyekre devizahatósági engedély nélkül vásárolhat konvertibilis devizát, valutát, valamint a felhatalmazott pénzintézettől felvett devizahitel tőkéjének, kamatának és más költségének megfizetésére. A számla egyéb jogcímeken csak devizahatósági engedéllyel használható fel.

Amennyiben a vállalkozás importbizományosi szerződést köt, a megbízó az import ellenértékének megfizetésére – amellett, hogy választása szerint a devizaszámlája feletti rendelkezésre jogot adhat a bizományosnak – a devizaszámlája terhére átutalási megbízással intézkedhet a bizományos devizaszámlája javára.

A szervezet devizaszámlája

A szervezet kizárólag az általa devizakülfölditől vagy a devizabelföldi természetes személytől ajándékként, támogatásként kapott vagy örökölt devizát tarthatja devizaszámlán. Ezt a követelést konvertibilis pénznemben kizárólag külföldön lehet felhasználni, az alapító okiratban, az alapszabályban vagy ennek megfelelő más okiratban meghatározott célra. E szabályozást kell alkalmazni közérdekű kötelezettségvállalás esetén is.

A devizaszámlán jóváírható a közvetlen vállalkozásból, a devizahatósági engedéllyel megszerzett, majd később devizakülföldinek elidegenített, devizakülföldi által kibocsátott értékpapírokból, a devizahatósági engedély nélkül megszerezhető befektetésekből, valamint a külföldi ingatlan értékesítéséből és hasznosításából származó devizabevétel is.

A szervezet egyéb devizaszámlája

Amennyiben valamely belföldi szervezet pályázaton nyert devizát, azt felhatalmazott hitelintézetnél vezetett devizaszámlán tarthatja, amennyiben a pályázat kiírója ezt feltételül szabta. Amennyiben a pályázaton elnyert összeget a pályázat koordinálásával megbízott szervezetnek utalják át, az devizában továbbutalható és devizaszámlára helyezhető a belföldi pályázónak.

A pályázat koordinálásával megbízott vállalkozás vagy szervezet által a belföldi szervezet pályázó részére átutalt összeget a szervezet egyéb devizaszámláján lehet jóváírni.

A természetes személy devizaszámlája

A természetes személyek a birtokukba került konvertibilis devizát/valutát devizaszámlára helyezhetik vagy maguknál tarthatják. A felhatalmazott hitelintézet kérésre több névre szóló közös devizaszámlát is nyithat.

Nem helyezhető devizaszámlára és nem tartható birtokban az a devizabevétel, ami a devizabelföldi által kibocsátott értékpapírok devizakülföldinek történő elidegenítéséből származik. Ezt az összeget az ügyletkötéstől számított nyolc napon belül forintra kell váltani.

Belföldi felhasználás

A természetes személy devizaszámla követelése belföldön csak belföldi fizetőeszközre átváltva használható fel, kivéve, ha

 • engedélyezett szerencsejátékban való részvételre használják fel,
 • valamilyen szervezetnek adományozzák, illetőleg felajánlják,
 • belföldi természetes személynek, vagy devizakülföldi közeli hozzátartozónak ajándékozzák. Ehhez a pénzintézet az ajándékozott nevére szóló – kilencven napra érvényes – kiviteli igazolást ad ki.

Külföldi felhasználás

A természetes személy devizaszámla követelése külföldön az alábbi jogcímeken nem használható fel és külföldre nem utalható át

 • olyan jogcímeken, amelyekre a devizatörvény vagy más jogszabály alapján nem köthető szerződés,
 • bankszolgáltatás igénybevételére, kivéve a természetes személy külföldi tartózkodásának – ideértve a folyamatos külföldi munkavállalás alatti ideiglenes hazatérést is – idejére szóló bankszolgáltatást, illetve, ha arra a devizahatóság engedélyt adott.

A devizabelföldi műveletei külföldi pénznemben külföldön

A devizabelföldi külföldön nem tarthat külföldi pénznemben vezetett számlát, illetőleg nem helyezhet el betétet és letétet, kivéve

 • a természetes személy külföldi tartózkodásának időtartamát, ideértve a külföldön munkát végző devizabelföldinek a folyamatos külföldi tartózkodásának időtartama alatti ideiglenes hazatérését is,
 • a külképviselet nyitása és fenntartása érdekében devizajogszabály alapján megvásárolható vagy devizaszámlájáról átutalt konvertibilis devizát,
 • közvetlen vállalkozás szerzéséhez szükséges alaptőke letéti számla nyitását, valamint a fiók bejegyzéséhez szükséges összeg elhelyezésére szolgáló számlát,
 • a hitelszámlát (amennyiben a devizabelföldi jogosult külföldi pénzintézettől hitelt felvenni)
 • a fővállalkozó külföldi devizaszámláját,
 • a devizabelföldi vállalkozás külföldi árutőzsdéhez kapcsolódó letétét, tőzsdei letétszámláját, fedezeti ügyletekhez kapcsolódó számláját, továbbá
 • ha arra a devizahatóság engedélyt adott.

Ezek a korlátozások azt a célt szolgálják, hogy a devizabelföldiek hazahozzák devizabevételeiket és a belföldi bankrendszerben halmozzák fel.

Devizabelföldi csak devizahatósági engedéllyel nyithat külföldön forintszámlát.

A külföldi részvétellel működő vállalkozás devizaszámlája A külföldi részvétellel működő gazdasági társaság, szövetkezet, közhasznú társaság a devizakülföldi tag által 1996. január 31-ig a cégbírósághoz bejegyzésre benyújtott társasági szerződésnek (alapító okiratnak, alapszabálynak) vagy az alapítói vagyon felemeléséről szóló taggyűlési (közgyűlési) határozatnak megfelelően, illetve ilyen határozat alapján erre a célra felhatalmazott hitelintézetnél nyitott devizaszámlán tarthatja a társaság/szövetkezet jegyzett tőkéjéhez konvertibilis valutában vagy devizában szolgáltatott pénzbeli hozzájárulást. Ez azt jelenti, hogy 1996. február 1-jétől erre a célra már nem lehet új számlát nyitni. Tekintettel arra, hogy az ehhez a számlához fűződő vámkedvezmény megszűnt, ez a devizaszámla fokozatosan beolvad a vállalkozói devizaszámlába. A vállalkozás egyéb devizaszámlája Amennyiben a vállalkozás nemzetközi szervezet, külföldi kormányszerv vagy alapítvány által kiírt pályázaton a kiíróval szembeni devizában való elszámolási kötelezettséggel nyert el devizát, azt felhatalmazott hitelintézetnél vezetett devizaszámlán tarthatja, amennyiben a pályázat kiírója ezt feltételül szabta. A devizaszámlán elhelyezett összeg azonban – a pályázat feltételei szerint – belföldön csak belföldi fizetőeszközre átváltva használható fel. Amennyiben a pályázaton elnyert összeget a pályázat koordinálásával megbízott vállalkozás részére utalják át, az a belföldi pályázó részére devizában továbbutalható és devizaszámlára helyezhető. A pályázat koordinálásával megbízott vállalkozás vagy szervezet által a belföldi vállalkozó pályázó részére átutalt összeget a vállalkozás egyéb devizaszámláján lehet jóváírni.

DEVIZAKÜLFÖLDIEK BELFÖLDI SZÁMLÁI

Devizakülföldi devizaszámlája

Devizakülföldi felhatalmazott hitelintézetnél konvertibilis pénznemben devizaszámlát nyithat, amely névre szóló és kamatozó lehet. A számla felett külföldön szabadon, belföldön pedig a belföldi fizetési szabályoknak megfelelően, meghatalmazás alapján rendelkezhet.

Devizakülföldi forintszámlája

A devizakülföldi a birtokában lévő forintot a nevére nyitott bármely belföldi felhatalmazott hitelintézetnél vezetett kamatozó konvertibilis, vagy hitelintézetnél vezetett nem kamatozó nem konvertibilis forintszámlán elhelyezheti.

Konvertibilis forintszámla

A felhatalmazott hitelintézet a devizakülföldi kérésére a konvertibilis forintszámlán köteles jóváírni a devizakülföldit az alábbi jogcímeken megillető forintösszegeket:

 • a belföldi vállalkozás megszűnése, jegyzett tőkéjének csökkentése, a belföldi befektetési alap felszámolása, illetve a befektetési jegy visszaváltása folytán, továbbá a bankkonszolidációs kötvény kivételével más belföldi értékpapír, pénzpiaci eszköz, valamint a kárpótlási jegy kivételével az átruházható eszköz lejártakor esedékes összeget,
 • a belföldi vállalkozásban való részesedés, a devizabelföldi által kibocsátott bankkonszolidációs kötvény és – a kárpótlási jegy kivételével – a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, pénzpiaci eszköz, az átruházható eszköz elidegenítéséért kapott forint ellenértékét,
 • a belföldi ingatlan elidegenítéséért, valamint hasznosításáért kapott ellenértéket,
 • a belföldi vállalkozás nyereségéből, valamint a devizabelföldi által kibocsátott, bankkonszolidációs kötvény és – a kárpótlási jegy kivételével – a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, pénzpiaci eszköz, az átruházható eszköz hozamaként – ideértve a kamatot és a prémiumot is – a külföldit megillető összeget,
 • a nemzetközi gazdasági tevékenységet folytatók e tevékenységével összefüggésben kötött szerződések devizakülföldit illető ellenértékét,
 • a konvertibilis pénznemben járó kártérítést és egyéb térítést,
 • a konvertibilis forintszámla kamatát,
 • a számlatulajdonos külföldi más felhatalmazott pénzintézetnél vezetett konvertibilis forintszámlájáról átutalt forintösszeget,
 • a devizabelfölditől vagy a devizakülfölditől örökölt forintot,
 • minden egyéb, folyó műveletnek tekintendő, jogszerűen szerzett, külföldit megillető forintösszeget,
 • a devizakülfölditől a devizabelföldi által felvett devizahitel vagy a devizakülföldi konvertibilis forintszámlájáról forintban nyújtott hitel tőkéjének törlesztése, kamatának és más költségének megfizetését,
 • a devizabelföldi által forintban teljesített előleget vagy előre fizetést,
 • a devizakülföldi által belföldön örökölt és belföldön értékesített vagyoni érték forintellenértékét,
 • az Országos Betétbiztosítási Alap és a Befektetővédelmi Alap által a devizakülföldi konvertibilis forintszámlájával kapcsolatban térített összeget,
 • a devizabelföldi vállalkozás által a devizakülföldi megbízásából beszedett (behajtott), a devizakülföldit megillető összeget,
 • az engedély nélkül értékesíthető értékpapír, illetőleg letéti igazolás devizabelföldi elidegenítéséből származó forintot,
 • a devizahatósági engedéllyel a devizakülföldi tulajdonába került értékpapír és letéti igazolás hozamából, illetőleg azok elidegenítéséből származó forintot,
 • a devizakülföldi által adott portfóliókezelési megbízás alapján az őt megillető forintot,
 • a konvertibilis forintszámláról felvett összegnek a meghiúsult ügylet miatti visszautalását.

A konvertibilis jóváírás előtt a devizakülföldi köteles igazolni, hogy eleget tett a közteherfizetési kötelezettségének.

A külföldi kérésére a konvertibilis forintszámlájának egyenlege átváltható konvertibilis fizetőeszközre, devizára, illetőleg átutalható külföldre vagy belföldre.

Nem konvertibilis forintszámla

A nem konvertibilis nem kamatozó forintszámlán elhelyezett öszszeg nem váltható át konvertibilis fizetőeszközre, devizára, és nem utalható át konvertibilis forintszámlára, továbbá külföldre.

Egyéb műveletek 1. Átváltás devizakülföldi vállalkozás vagy szervezet részére Amennyiben a konvertibilis fizetőeszköznek vagy a konvertibilis devizának a beváltását igazoló átváltási bizonylat devizakülföldi vállalkozás vagy szervezet nevére szól, a devizakülföldi vállalkozás vagy szervezet az igazolt beváltásból származó forint erejéig devizahatósági engedéllyel vásárolhat devizát/valutát. 2. Engedményezés és tartozásátvállalás Devizabelföldi a külföldi pénznemben fennálló követelését devizahatósági engedéllyel engedményezheti devizabelföldire vagy devizakülföldire. Devizabelföldi devizahatósági engedéllyel vállalhatja át devizabelföldinek vagy devizakülföldinek devizakülföldivel szemben külföldi pénznemben fennálló tartozását. 3. Ajándékozás Devizabelföldi devizahatósági engedéllyel ajándékozhat devizakülföldinek (a közeli hozzátartozó kivételével) konvertibilis devizát/valutát. Devizabelföldi – a közeli hozzátartozóin kívül – nem ajándékozhatja devizakülföldinek a közvetlen vállalkozásban lévő részesedését, belföldi ingatlan tulajdonjogát, valamint olyan értékpapírt, pénzpiaci eszközt, átruházható eszközt, amelyet devizakülföldi devizahatósági engedéllyel szerezhet meg. A közeli hozzátartozónak történő ajándékozást annak megtörténtétől számított nyolc napon belül be kell jelenteni a devizahatóságnak. Az ajándékozás szabályai az irányadók a devizabelföldi és devizakülföldi közötti ellenérték nélküli engedményezésre és tartozásátvállalásra is. 4. Öröklés Devizakülföldi – a kiviteli szabályok megtartásával – kiviheti az országból az általa belföldön örökölt valutát, a devizát átutalhatja, a forintot kiviheti, kijuttathatja, valamint devizára, valutára átválthatja, s az így átváltott összeget kiviheti, kijuttathatja. Szintén szabadon kiviheti, kijuttathatja az örökölt vagyoni értéket, illetőleg a belföldön értékesített ilyen vagyoni érték forintellenértékét átválthatja devizára/valutára, az átváltott összeget kiviheti, kijuttathatja az országból. 5. Alapítvány, közérdekű kötelezettségvállalás Devizabelföldi csak devizahatósági engedéllyel hozhat létre külföldön alapítványt, illetőleg csatlakozhat külföldi alapítványhoz. Ez a szabály vonatkozik a közérdekű kötelezettségvállalásra is.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. szeptember 1.) vegye figyelembe!