Június 20. – június 30.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 4. számában (1998. június 1.)
Június 20. Áfa

Érintettek: a természetes és jogi személyek, a jogi személyiség nélküli szervezetek közül azok, akiknek az adóévet megelőző évben a nettó módon számított fizetendő áfájuk összege elérte az 1 millió forintot

Az érintettek az áfa nettó, elszámolandó összegét havi bevallás esetén a tárgyhónapot követő 20-áig fizetik meg. Ekkortól igényelhetik vissza az áfát, ha árbevételük meghaladta az egymillió forintot. (MNB: 10032000-01076868 APEH Általános forgalmi adó bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/1/c pont,
2. számú melléklet I/2. a) pont;
1992. évi LXXIV. tv. 4. § (1) bek., 48. § (4) bek.;
1997. évi CVII. tv. 1-2. §

Június 20. Nyilvántartás szaporító- és ültetvényanyagokról

Érintettek: az árutermelő gyümölcsfaiskolai engedélyesek

A gesztenyeoltásokról minden év június 20-ig kell a nyilvántartást megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

90/1997. (XI. 28.) FMrendelet 12 számú melléklet 4. pont

Június 20. Elszámolás az adójegyekkel

Érintettek: az adóraktáriadójegy-felhasználók

Az adóraktáriadójegy-felhasználónak az adójegyről adójegyfajtánként, ezen belül kiskereskedelmi eladási áranként kell nyilvántartást vezetnie, és havonta, a tárgyhót követő hó 20-áig kell elkészítenie ennek alapján a 14/1998. (IV. 30.) PMrendelet a 4. számú melléklete szerinti elszámolást.

14/1998. (IV. 30.) FMrendelet 8. §

Június 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

A tárgyhónapot követő 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról az 1990. évi XCI. törvény 1. számú mellékletének I/3. pontja szerint.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet I/3. pont, II/2/a) pont;
1996. évi LXXXVI. tv. 1. számú melléklet 1-2. pont;
1997. évi CX. tv. 1. számú melléklet 1. pont

Június 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok, amennyiben havi előlegfizetésre kötelezettek

Az érintetteknek minden hónap 20-áig kell megfizetniük a társaságiadó-előleget az adóbevallásuk alapján. [APEH Társaságiadó-bevételi számla (nem pénzintézetek és nem az MNB) – 10032000-01076019, APEH pénzintézetek társasági adója bevételi számla (kizárólag az MNB-n kívüli pénzintézetek) – 10032000-01076978.]

1996. évi LXXXI. tv. 26. §;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/3/A/a) pont;
1997. évi CVI. tv. 16. §

Június 20. Bevallás adókülönbözetről

Érintettek: a munkáltatók

A munkáltató az 1990. évi XCI. törvény 30. §-a szerint levont vagy visszafizetett különbözetről, amennyiben havonta tesz bevallást, a levonást (visszafizetést) követő hónapban; ha negyedéves bevallásra köteles, a levonás (visszafizetés) negyedévét követő hónapban; ha pedig éves bevalló, akkor az adóévet követő év június 20-áig köteles bevallást tenni.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4/b) pont

Június 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Június 20. Jövedéki adó

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az érintetteknek – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségüket a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – havonta, a tárgyhónapot követő 20-áig kell bevallaniuk a jövedéki adót.Az adóelőleg, illetve a megállapított nettó jövedéki adó különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig kell megfizetni, illetve ettől kezdve lehet igényelni.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 1. pont, B) pont

Június 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők (ideértve a játékautomaták üzemeltetőit is)

A játékadót – a játékautomata után fizetendő kivételével – a tárgyhónapot követő hó 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig kell megfizetni. A játékautomata éves adóját pedig az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg fizeti meg az adózó. (MNB: 10032000-01076992 – APEH Játékadó-bevételi számla.)

1991. évi XXXIV. tv. 31-35. §, 37. § 15. pont;
1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet 7/b) pont;
25/1991. (X. 16.) PM rendelet 15/A §;
27/1996. (XII. 11.) PMrendelet;
34/1997. (XI. 20.) PMrendelet

Június 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §;
102/1997. (XII. 15.) FM rendelet

Június 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek fizetni (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 482. §

Június 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó munkaadói járulékként a munkavállaló részére, a munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 20. §-a szerint – társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség alá eső kifizetés 4,2 százalékát köteles befizetni az elszámolt hónapot követő 20-áig. (MNB: 10032000-06056009 APEH Munkaadói járulék beszedési számla.)

A fizetési kötelezettség mértéke 1998. július 1-jétől 4 százalék.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. §;
1997. évi CXX. tv. 21-22. §, 43. § (3) bek.

Június 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le, saját bevallás keretében vallja be és fizeti meg. (MNB: 10032000-06056016 APEH Munkavállalói járulék beszedési számla.)

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. §

Június 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Június 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni. Amennyiben 21-e munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Június 21. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Június 22. Fogyasztási cikk globálkvóta

Érintettek: az új importigénylők

Az érintettek 1998. június 22-26-áig adhatják fel kérelmeiket a 01., 02., 03., 06., 09., 10. és 11. számú kvótákra.

32/1998. (V. 22.) IKIM rendelet

Június 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig köteles átutalni a 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Június 23. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Június 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta a tárgyhót követő 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után pedig negyedévenként, a negyedévet követő 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

1993. évi XLVIII. tv. 20. §;
1997. évi XII. tv. 11. §;
115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §, 4. §

Június 28. Jövedékiadó-előleg

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok (jövedéki terméket előállítók, importálók), a dohányterméket előállítók közül azok, akik nem adójeggyel fizetik meg az adót

Az érintettek havonta, a tárgyhónap 28-áig kötelesek megfizetni a jövedéki adó előlegét. Az üzemanyagok utáni környezetvédelmi termékdíjat a jövedéki adó fizetésére kötelezett személy a jövedéki adó részeként fizeti meg. Az Útalap-hozzájárulás beépült az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adóba.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet;
1997. évi CX. tv. 6. számú melléklet;
1997. évi CIII. tv. 7-8. §, 92-93. §

Június 28. Fogyasztásiadó-előleg

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintetteknek az általuk megállapított nettó fogyasztási adó előlegét a tárgyhó 28-áig kell megfizetniük, illetve ekkortól élhetnek visszaigénylési jogukkal.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet I/4/A pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 16-18. §, 1. számú melléklet;
1997. évi CVIII. tv. 9. §, Melléklet;
1997. évi CIII. tv. 84. §;
8001/1998. (AEÉ 2.) APEH-tájékoztató

Június 28. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Június 30. Részvényátalakítás

Érintettek: az 1997. január 1-jét megelőzően zártkörűen alapított részvénytársaságok

Az érintettek legkésőbb 1998. június 30-áig névre szóló részvénnyé kötelesek alakítani bemutatóra szóló részvényeiket.

1996. évi CXI. tv. 231. § (3) bek.

Június 30. Áfa-önellenőrzés

Érintettek: azok az adóalanyok, akik az idegenforgalmi tevékenységük utáni áfa-kötelezettségüket az 1992. évi LXXIV. törvény 66. §-ának (1) bekezdése szerint előkalkuláció alapján teljesítik

Az érintettek az árrés megállapításához szükséges adat kézhezvételének időpontját követő első adóbevallás benyújtására előírt időpontig, legfeljebb azonban az adóévet követő június 30-áig pótlékmentesen végezhetnek önellenőrzést.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/2/b) pont

Június 30. Pezsgő és köztes alkoholtermék előállítása

Érintettek: azok, akik az 1997. évi CIII. törvény kihirdetésének napján (1997. november 14.) pezsgő vagy köztes alkoholtermék előállítását – a vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint – végző gyártó-, palackozóüzemmel rendelkeznek

Az érintettek 1998. január 1-jétől az adóraktári engedélykérelmük elutasításáról szóló határozat jogerőre emelkedéséig, legfeljebb azonban 1998. június 30-áig adóraktári engedély nélkül állíthatnak elő pezsgőt és köztes alkoholterméket, amennyiben megfelelnek az 1997. évi CIII. törvény 85. §-ában foglalt feltételeknek.

1997. évi CIII. tv. 85. § (2) bek.

Június 30. Intervenciós támogatás

Érintettek: az almasűrítményt (BTO szám: 1532104320) előállítók (exportálók)

Amennyiben az 1997. október 1. és 1998. május 31. között értékesített almasűrítmény európai és tengerentúli árai – a vámstatisztikai adatok alapján – meghaladják a 2000 DEM/tonna értéket, úgy az almasűrítményt előállítók (exportálók) a fenti időpontban kiszállított almasűrítmény után kilogrammonként négy forintot kötelesek befizetni 1998. június 30-ig az Alma Terméktanács intervenciós alapjába.

71/1997. (X. 11.) FM rendelet 5. §

Június 30. Dematerializált értékpapír

Érintettek: az értékpapírt kibocsátók

Az 1996. évi CXI. törvény hatálybalépését (1997. január 1.) megelőzően forgalomba hozott, de a hatálybalépéskor a kibocsátásnak megfelelő névértéken és mennyiségben nyomdai úton még elő nem állított értékpapírokat a kibocsátó legkésőbb 1998. június 30-áig köteles nyomdai úton előállítani vagy dematerializált értékpapírrá alakítani.

1996. CXI. tv. 232. §

Június 30. Mérleg, eredménykimutatás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

A pénztár a beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást a közgyűlés általi jóváhagyását követő 30 napon belül, legkésőbb azonban a tárgyévet követő június 30-áig köteles közzétenni a beszámoló könyvvizsgálói záradékával együtt a Hivatalos Értesítőben.

173/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 31. §;
269/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. § (3) bek.

Június 30. Piacra jutási támogatás

Érintettek: az első osztályú minőségi étkezési almát exportáló árutulajdonosok

A támogatás az igazolás kézhezvételétől számított tizenöt nap múlva, az eredeti igazolás bemutatásával egyidejűleg igényelhető agrárpiaci támogatásként a székhely szerint illetékes elsőfokú adóhatóságtól a 10032000-01905520 APEH agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás folyósítási számláról 1998. június 30-ig.

70/1997. (X. 11.) FM rendelet

Június 30. Részvények, részvénykönyv

Érintettek: az 1996. évi CXII. törvény hatálybalépésekor (1997. január 1.) részvénytársasági formában működő pénzügyi intézmények

Az érintettek 1998. június 30-áig kötelesek névre szóló részvényekké alakítani a részvényeiket a törvény 42. §-ában foglaltaknak megfelelően. A részvénytársasági formában működő pénzügyi intézmény igazgatósága a törvény 43. §-ában foglaltak szerint köteles kiegészíteni a részvénykönyv adatait 1998. június 30-áig.

1996. évi CXII. tv. 234. § (1)-(2) bek.

Június 30. Szakadminisztráció

Érintettek: az engedélyes csemetekertek, bejegyzett magbegyűjtőhelyek és a szaporítóanyag-kereskedők

Az érintettek feladatai június 30-áig: az erdészeti szaporító alapanyag származási/klónazonossági igzolvány megküldése a körzeti felügyelőnek, ültetési anyag származási/klónazonossági igazolvány megküldése a körzeti felügyelőnek, a csemetekert szüneteltetése.

91/1997. (XI. 28.) FM rendelet 19. §

Június 30. Csatlakozási kötelezettség

Érintettek: az 1997. évi CLVIII. törvény hatálybalépésekor (1998. január 1.) már működő hitelszövetkezetek

Az érintettek 1998. június 30-áig kötelesek csatlakozni az Országos Betétbiztosítási Alaphoz.

1997. évi CLVIII. tv. 61. §

Június 30. Veszélyes anyagok bejelentése

Érintettek: a régi veszélyes anyagot, illetve bejelentésre kötelezett veszélyes készítményt gyártók vagy importálók

A már forgalomba hozott, de a 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet hatálybalépéséig be nem jelentett régi veszélyes anyagokat – 4. § (4), illetve a (7) bekezdésében foglalt kivételekkel – 1998. június 30-áig be kell jelenteni.Azokat a bejelentendő veszélyes készítményeket is 1998. június 30-áig kell bejelenteni, amelyekkel a 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet hatálybalépésekor már tevékenységet folytattak.

233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. §

Június 30. Felügyeleti díj

Érintettek: a gázszolgáltatók

Az engedélyes évente két egyenlő részben, a tárgyév január 15-ig és június 30-ig köteles befizetni a felügyeleti díjat a MEH MNB 10032000-01714373-00000000 számú bankszámlára.

A felügyeleti díjat az engedélyes az éves mérlegbeszámoló elkészítését követően köteles felülvizsgálni. Ha ennek eredményeként többletfizetési kötelezettsége keletkezik, azt a mérlegbeszámoló elkészítését követően június 30-ig kell rendeznie.

10/1998. (II. 27.) IKIM-PM együttes rendelet 5. §

Június 30. Kezességvállalás

Érintettek: az a természetes vagy jogi személy, illetve ezek jogi személyiség nélküli társasága, akinek/amelyeknek – az egyéb jogszabályok figyelembevételével létrejött – a kötelezettel fennálló jogviszonyából származó követelése biztosítékaként az államot képviselő kormány nevében eljáró, a kezesi megállapodást (szerződést) aláíró pénzügyminiszter kezességet vállal

Egyedi kezességvállalás esetén – a kezes és a jogosult eltérő megállapodása hiányában – a jogosult a tárgyév június 30-áig, külön felhívás nélkül, köteles a kezest tájékoztatni a kötelezettel fennálló jogviszonyából származó követelés adatairól és a kezességbeváltást valószínűsítő számításairól. Külföldi székhelyű jogosult esetén e tájékoztatási kötelezettséget a jogosult és a kötelezett különmegállapodása alapján, a kezes egyidejű értesítése mellett – értelemszerűen – a kötelezett is teljesítheti.

151/1996. (X. 1.) Korm. rendelet 6-7. §

Június 30. Működési terület

Érintettek: az önkéntes tűzoltóságok

A működési terület kijelölésére vonatkozó kérelmet az illetékes megyei tűzoltóparancsnokhoz minden év június 30-áig kell benyújtani. (Működési terület az önkéntes tűzoltóságok részére 1998. január 1-jétől jelölhető ki.)

119/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bek., 10. §

Június 30. Marhalevél

Érintettek: vágóhidak

Az állat közfogyasztásra vagy közvágóhídon magánfogyasztásra történő levágása esetén a vágóhíd az állattal/állatokkal együtt átveszi a marhalevelet és azt nyilvántartásba veszi.

A vágóhíd a marhalevelet minden év június 30-áig és december 31-éig köteles megküldeni a 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 12. §-ának (2) bekezdése szerint illetékes jegyzőhöz.

21/1996. (VII. 9.) FM rendelet 12. §

Június 30. Foglalkozás-egészségügyi jelentés

Érintettek: a szolgálatok vezetői, illetve fenntartói

A szolgálat vezetője a szolgálat fenntartójának egyidejű tájékoztatása mellett a szolgálat székhelye szerint illetékes ÁNTSZ részére minden évben jelenti (június 30-áig, illetve december 31-éig) a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti adatokat.

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 4. §

Június 30. Hegyközségi adatszolgáltatás

Érintettek: a hegybírók

Az érintetteknek június 30-áig meg kell küldeniük az összesített adatokat a hegyközségi tanácsnak a szőlőterület nagyságáról, szőlőfajtánkénti megoszlásáról, a terület változásáról és a szőlőtermelő tagok május 31-ei létszámáról.

34/1997. (V. 9.) FM rendelet 6. § (2) bek. a) pont

Június 30. Tagdíjbevallási adatszolgáltatás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó utolsó napjáig jelentik a Pénztárfelügyeletnek a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében megjelölt adatokat.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (3) bek., 9. § (4) bek.

Június 30. Cégautó

Érintettek: a kifizetők

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a havonta fizetendő adót ő fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, oly módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Ha a magánszemély nem fizeti meg az adót, az a kifizetőt terheli az ebből eredő jogvitától függetlenül.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.;
1996. évi LXXXIII. tv. 55. § (2) bek.;
5/1997. (II. 7.) AB határozat;
1997. évi CV. tv. 31. §

Június 30. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket, valamint az ezek gyártásához, keveréséhez használt alapanyagot hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az 1993. évi IL. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás összegét, és azt a behozatalt követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 38. §;
1997. évi CXVII. tv. 14. §

Június 30. Jövedéki nyilvántartás

Érintettek: a jövedéki engedélyes kereskedők

Az érintetteknek a beszerzéseikről, az értékesítéseikről és a napi zárókészletükről folyamatosan mennyiségi nyilvántartást kell vezetniük telephelyenként és összesítve. A jövedéki nyilvántartást a vámhivatal által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon (űrlapon) kell vezetni, és a beszerzés, értékesítés adatait havonta, a tárgyhó végén összesíteni kell.

1997. évi CIII. tv. 71. § (2) bek.

Június 30. Külföldi gépjármű adója

Érintettek: az adófizetésre kötelezettek

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hó utolsó napjáig önadózás útján kell megfizetni a vámhatóságnak.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3/b) pont

Június 30. Jövedékikészlet-felvétel

Érintettek: az adóraktár-engedélyesek, adómentes felhasználók

Az adóraktár engedélyese háromhavonta, az adómentes felhasználó havonta, a tárgynegyedév, illetve a tárgyhó utolsó napjával – a vámhatóság jelenlétében – készletfelvétellel megállapítja a tényleges készletet. Ilyenkor meg kell állapítani a jövedéki terméknek az adóraktárban a tárgynegyedév, az adómentes felhasználónál a tárgyhónap utolsó napján, illetve az adóraktári vagy keretengedély megszűnésének utolsó napján meglévő készletet, a leltár és a nyilvántartás szerinti készlet különbözetét, a külön jogszabály szerint elszámolható veszteséget és az azt meghaladó hiányt. A pozitív különbözetet (többletet) be kell számítani a következő elszámolási időszak nyitókészletébe.

1997. évi CIII. tv. 33. § (3)-(4) bek.

Június 30. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Helyesbítés

Májusi számunkban tévesen jelent meg – május 28-ai dátummal – az "Adójegy értékének halasztott kifizetése" című határidő.
Az 1997. évi CIII. törvény 63. §-ának (7) bekezdése szerint ugyan a tárgyhónapot követő harmadik hónap 28-áig kell teljesíteni a halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapban átvett adójegyekre vonatkozóan, ám a 87. § (12) bekezdése szerint a vámhatóság 1998. június 1-jétől adja ki az adójegyeket, s a júliusban, illetve augusztusban átvettek után a 63. § (7) bekezdésében foglalttól eltérő időpontokban kell megfizetni az ellenértéket. A hibáért olvasóink szíves elnézését kérjük.

 

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. június 1.) vegye figyelembe!