A fegyveres biztonsági őrség

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. június 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 4. számában (1998. június 1.)

Az Országgyűlés a kiemelkedően fontos létesítmények és tevékenységek, nemzeti javak fokozottabb védelme, a védett természeti értékek és termőföldek megóvása érdekében alkotta meg a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényt. A fegyveres biztonsági őrség őrzési feladatokat ellátó, szolgálati fegyverrel és más kényszerítő eszközzel rendelkező biztonsági szervezet, amelynek tagjai munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban állnak a működtető szervezetnél.

Fegyveres biztonsági őrséggel kell védeni az állam működése, illetőleg a lakosság ellátása szempontjából kiemelkedően fontos tevékenységet, létesítményt, szállítmányt, ha a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek nem kötelezettek a védelemre, de az őrzés a közbiztonság vagy a nemzeti vagyon védelme érdekében indokolt. Különösen így van ez a repülőterekkel, a katasztrófaveszélyességű nukleáris, radioaktív, robbanásveszélyes, tűzveszélyes, mérgező veszélyes anyagokkal, az infrastruktúra és közműrendszer elemeivel, a kiemelt jelentőségű nemzeti, kulturális értékekkel, a postai szolgáltató, a közszolgálati rádió és televízió, a távközlési rendszerek központi létesítményeivel kapcsolatosan.

A fegyveres biztonsági őrség létrehozását a hatáskörrel rendelkező miniszter, a helyi önkormányzat jegyzője, a rendőrhatóság, illetve a létesítmény üzemeltetője kezdeményezheti, az őrzés konkrét elrendeléséről a Belügyminisztérium dönt. Az őrség lehet állandó, időszakos vagy ideiglenes jellegű.

A működtető saját szervezetében köteles létrehozni, fenntartani a fegyveres biztonsági őrséget. Ennek hiányában más fegyveres biztonsági őrséggel rendelkező szerv útján kell megoldania az őrzést és viselni annak költségeit. A működtető köteles biztosítani a fegyveres biztonsági őrség szervezeti, személyi, anyagi-technikai és pénzügyi feltételeit, fegyver- és lőszerellátását.

A fegyveres biztonsági őrség felügyelete a rendőrség hatáskörébe tartozik. Ennek keretében a rendőrhatóság ellenőrzi az engedélyben előírtak megvalósítását, biztosítja és hitelesíti a fegyveres biztonsági őr szolgálati igazolványát, jóváhagyja a fegyveres biztonsági őrség őrségutasítását és őrutasítását. Ellenőrzi továbbá a fegyveres biztonsági őrök szolgálatellátását, valamint alkalmasságát.

Alkalmazási feltételek

Fegyveres biztonsági őr az a belföldi lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű, magyar állampolgár lehet, aki elmúlt 18 éves, alkalmas a fegyverviselésre, és rendelkezik a szolgálati beosztásához előírt képesítési feltételekkel. A fegyveres biztonsági őr akkor látható el szolgálati igazolvánnyal és felszereléssel, akkor vezényelhető szolgálatba, ha eredményes vizsgát tett a jogszabályok és a szolgálati hely őrszolgálati okmányainak ismeretéből, a lőfegyver használatához szükséges szakismeretből és gyakorlati jártasságból. Az alkalmazási feltételek között szerepel, hogy a jelentkező írásban hozzájáruljon szakmai és egészségügyi alkalmasságának folyamatos ellenőrzéséhez.

Formaruha és jelvény

A fegyveres biztonsági őr a fegyveres biztonsági őrség – szolgálatban közfeladatot ellátó, szolgálati fegyver viselésére jogosult – tagja, aki formaruhában és szolgálati jelvénnyel ellátva végzi feladatát. A formaruhának egyértelműen különböznie kell a fegyveres erők, illetve a rendvédelmi szervek egyenruhájától.

A fegyveres biztonsági őrt az őrség működési területén, szolgálati úton, szállítmánykísérés során szolgálati igazolványa és jelvénye igazolja. A formaruhán "fegyveres biztonsági őr" felirat helyezhető el. A munkáltatói hovatartozás a ruházat karrészén jelezhető.

Az őr jogai

Ha a fegyveres biztonsági őr jogsértő cselekményt észlel, jogosult annak elhárítására. A fegyveres biztonsági őr szolgálatának teljesítése során bárkit felszólíthat a biztonságot sértő vagy veszélyeztető tevékenység abbahagyására, s igazoltathatja is az illetőt. Az intézkedésének tettlegesen ellenszegülő személyt visszatarthatja a rendőrség megérkezéséig, elveheti tőle a támadásra és testi sértésre alkalmas eszközöket, ennek érdekében átvizsgálhatja ruházatát, csomagját. A szökés megakadályozása érdekében meg is bilincselheti a visszatartott személyt. Az arányosság követelményének betartásával testi kényszert, vegyi vagy elektromos sokkolóeszközt, rendőrbotot alkalmazhat. Az őrt szájkosárral ellátott szolgálati kutya segítheti munkájában. A védett tevékenység, létesítmény, szállítmány ellen fegyveresen vagy felfegyverkezve intézett támadás elhárítására lehetőség van lőfegyver használatára is. A kényszerítő eszköz alkalmazása esetén kerülni kell a sérülés okozását, az emberi élet kioltását.

Ha az eset körülményei lehetővé teszik, a kényszerítő eszköz alkalmazására az érintettet előzetesen figyelmeztetni kell.

Állj vagy lövök!

A lőfegyverhasználat előtt fel kell hívni az érintettet, hogy engedelmeskedjék a biztonsági őr felszólításának, majd figyelmeztetni kell, hogy lőfegyverhasználat következik, leadható a figyelmeztető lövés.

Az előírt megelőző intézkedések részben vagy teljesen mellőzhetők, ha az eset összes körülményei folytán ezekre már nincs idő, és a késedelem következtében a támadás a védett létesítményt, értéket vagy tevékenységet közvetlenül veszélyezteti. Az intézkedés során megsérült személy részére – amint ez lehetséges – segítséget kell nyújtani. Szükség esetén a fegyveres biztonsági őr köteles gondoskodni arról, hogy a sérültet orvos elláthassa.

Lőfegyverhasználatnak csak a szándékosan személyre leadott lövés minősül. Nem minősül lőfegyverhasználatnak a véletlenül bekövetkezett, az állatra, a tárgyra leadott lövés vagy a figyelmeztető lövés.

A fegyveres biztonsági őrt a fokozott büntetőjogi védelem, valamint intézkedési és kényszerítőeszköz-használati jogosultság kizárólag az őrutasításban szereplő feladatok ellátása során illeti meg.

A természetvédelmi őrszolgálat

A nemzeti parkok és a természetvédelmi igazgatóságok szervezetében természetvédelmi őrszolgálat működik, amelynek tagja meghatározott feladatokat ellátó, intézkedésre jogosult hivatalos személy.

A természetvédelmi őrszolgálat tagja az igazgatóság illetékességi területén jogosult a természetvédelmi előírások betartását ellenőrizni, a természetvédelem érdekeit sértő jogellenes cselekményt elkövető személyt cselekményének abbahagyására felszólítani, feltartóztatni, igazoltatni, ellene eljárást kezdeményezni és azt a személyt, akiről alaposan feltételezhető, hogy jogellenesen szerzett természeti értéket tart magánál, feltartóztatni, igazoltatni, csomagját átvizsgálni.

A természetvédelmi őr jogosult továbbá azt a járművet, amelyikről alaposan feltételezhető, hogy azon jogellenesen szerzett természeti érték van, feltartóztatni, átvizsgálni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodó személyt igazoltatni. A védett természeti területen a vadász vadászjegyét, egyéni lőjegyzékét, vadászlőfegyver-tartási engedélyét, ragadozó madárral vadászatra jogosító engedélyét, vadászíjtartási engedélyét, valamint az elejtett vad azonosító jelét, továbbá halász és horgász esetében a halászatra, illetve a horgászatra jogosító okmányokat, valamint a fogási naplót az őr jogosult ellenőrzés céljából megvizsgálni.

A természetvédelmi őr köteles a természeti értéket vagy területet károsító vagy veszélyeztető jogellenes cselekmény elkövetésén tetten ért vagy az elkövetéssel alaposan gyanúsítható személytől a jogellenesen szerzett természeti értéket, valamint az elkövetéshez használt eszközt visszatartani. A természetvédelmi őr elfoghatja, és a rendőr megérkezéséig visszatarthatja vagy a legközelebbi rendőri szervnél előállíthatja a természet védelmével összefüggő bűncselekmény elkövetésén tetten ért vagy az intézkedésének ellenszegülő személyt.

Az őr a jogszerű intézkedésével szemben történt ellenszegülés megszüntetésére kényszerítő eszközt alkalmazhat, az ellenszegülő vagy támadó személytől elveheti a fegyvert, az élet kioltására alkalmas, illetve más veszélyes eszközt, és azt köteles átadni az illetékes rendőri szervnek.

A természetvédelmi őr szabálysértési tettenérés esetén helyszíni bírságot szabhat ki.

A természetvédelmi őr szolgálati maroklőfegyver tartására jogosult, amelyet egyenruhás szolgálatban nyíltan viselhet.

Önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat

A települési önkormányzat rendeletben helyi jelentőségű védett természeti területet jelölhet ki, s ennek védelmét önkormányzati természetvédelmi őrszolgálattal biztosíthatja.

Az önkormányzati természetvédelmi őr egyenruhával ellátott hivatalos személy, aki a helyi jelentőségű védett természeti területen jogosult az ilyen területre vonatkozó előírások betartását ellenőrizni, a szabálysértésen tetten ért személyt pedig helyszíni bírsággal sújtani.

Az önkormányzati természetvédelmi őr jogosult továbbá a helyi jelentőségű védett természeti területet veszélyeztető vagy károsító cselekményt elkövető személyt cselekményének abbahagyására felszólítani, feltartóztatni, igazoltatni, ellene eljárást kezdeményezni, a helyi jelentőségű védett természeti területen károsító vagy veszélyeztető cselekmény elkövetésén tetten ért vagy ezzel alaposan gyanúsítható személytől a területről származó és jogellenesen szerzett védett természeti értéket, illetve az elkövetéshez használt eszközt elvenni, és azt a lefoglalásra, illetőleg elkobzásra jogosult hatóságnak átadni. Az őr ilyen intézkedéseivel szembeni ellenszegülés leküzdésére testi kényszert vagy a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackot alkalmazhat.

Ahol csősz vigyázza a határt

A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzéséről mezei őrszolgálat létesítésével gondoskodhat. Több települési önkormányzat közös mezei őrszolgálatot hozhat létre.

Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit általában a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból kell fedezni, amelynek mértékét és megfizetésének módját a települési önkormányzat rendeletben szabályozza. A megalakítási, fenntartási és működési költségek felét hozzájárulásként a központi költségvetés biztosítja.

A mezőőr köteles a termőföldek őrzését, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmét biztosítani.

Mezőőr az a nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki a lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek megfelel és az előírt vizsgát letette. Ezt a vizsgát a mezőőr a jogszabályokból, a működési és szolgálati szabályzatból, mezőgazdasági alapismeretből, lőfegyverismeretből teszi.

A mezőőr a települési önkormányzat jegyzője utasításai szerint végzi a feladatát, szakmai felügyeletét a megyei földművelésügyi hivatal és az illetékes rendőrkapitányság látja el.

A mezőőr sörétes vadászlőfegyverrel, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackkal, valamint formaruhával való ellátásáról a fenntartó önkormányzat gondoskodik.

A hegyőr

A hegyközség a működési területéhez tartozó szőlők őrzését hegyőrök alkalmazásával láthatja el. A települési önkormányzat a hegyközséghez nem tartozó szőlők őrzését a hegyközséggel kötött megállapodás alapján a hegyőrökre bízhatja.

A hegyőrt a hegybíró irányítja, felügyeletét a hegyközségi tanács és az illetékes rendőrkapitányság látja el.

A hegyőr vizsgáztatását és továbbképzését a hegyközségi tanács szervezi meg.

A mezőőr és a hegyőr feladatai

A mezőőr és a hegyőr jogosult az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani, azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni, valamint azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni.

A mezőőr és a hegyőr köteles a tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni, valamint a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni.

Az őr feladatának ellátása során az intézkedéseinek ellenszegülő személlyel szemben testi kényszert és a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackot alkalmazhat.

 

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. június 1.) vegye figyelembe!