Május 19. – május 31.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 3. számában (1998. május 1.)
Május 20. Áfa

Érintettek: a természetes és jogi személyek, a jogi személyiség nélküli szervezetek közül azok, akiknek az adóévet megelőző évben a nettó módon számított fizetendő áfájuk összege elérte az 1 millió forintot

Az érintettek az áfa nettó, elszámolandó összegét havi bevallás esetén a tárgyhónapot követő 20-áig fizetik meg. Ekkortól igényelhetik vissza az áfát, ha árbevételük meghaladta az egymillió forintot. (MNB: 10032000-01076868 APEH Általános forgalmi adó bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/1/c pont,
2. számú melléklet I/2. a) pont;
1992. évi LXXIV. tv. 4. § (1) bek., 48. § (4) bek.;
1997. évi CVII. tv. 1-2. §

Május 20. Vetőmagminősítés

Érintettek: a vetőmagtermesztők

Az érintetteknek be kell jelenteniük (írásban) a vetőmagszaporítást az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek vetőmagminősítés céljából: az őszi vetésű növényeknél december 15-ig, a dugványozással, palántázással szaporított növényeknél és a rizsnél június 1-jéig, az egyéb tavaszi vetésű növényeknél május 20-ig, az évelő növényeknél pedig első ízben a telepítés évében, a továbbiakban minden évben május 20-ig (függetlenül a hasznosítási céltól).

89/1997. (XI. 28.) FMrendelet 17. §

Május 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

A tárgyhónapot követő 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról az 1990. évi XCI. törvény 1. számú mellékletének I/3. pontja szerint.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet I/3. pont, II/2/a) pont;
1996. évi LXXXVI. tv. 1. számú melléklet 1-2. pont;
1997. évi CX. tv. 1. számú melléklet 1. pont

Május 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok, amennyiben havi előlegfizetésre kötelezettek

Az érintetteknek minden hónap 20-áig kell megfizetniük a társaságiadó-előleget az adóbevallásuk alapján. [APEH Társaságiadó-bevételi számla (nem pénzintézetek és nem az MNB) – 10032000-01076019, APEH pénzintézetek társasági adója bevételi számla (kizárólag az MNB-n kívüli pénzintézetek) – 10032000-01076978.]

1996. évi LXXXI. tv. 26. §;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/3/A/a) pont;
1997. évi CVI. tv. 16. §

Május 20. Bevallás adókülönbözetről

Érintettek: a munkáltatók

A munkáltató az 1990. évi XCI. törvény 30. §-a szerint levont vagy visszafizetett különbözetről, amennyiben havonta tesz bevallást, a levonást (visszafizetést) követő hónapban; ha negyedéves bevallásra köteles, a levonás (visszafizetés) negyedévét követő hónapban; ha pedig éves bevalló, akkor az adóévet követő év június 20-áig köteles bevallást tenni.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4/b) pont

Május 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Május 20. Jövedéki adó

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az érintetteknek – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségüket a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – havonta, a tárgyhónapot követő 20-áig kell bevallaniuk a jövedéki adót.Az adóelőleg, illetve a megállapított nettó jövedéki adó különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig kell megfizetni, illetve ettől kezdve lehet igényelni.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 1. pont, B) pont

Május 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők (ideértve a játékautomaták üzemeltetőit is)

A játékadót – a játékautomata után fizetendő kivételével – a tárgyhónapot követő hó 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig kell megfizetni. A játékautomata éves adóját pedig az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg fizeti meg az adózó. (MNB: 10032000-01076992 – APEH Játékadó-bevételi számla.)

1991. évi XXXIV. tv. 31-35. §, 37. § 15. pont;
1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet 7/b) pont;
25/1991. (X. 16.) PM rendelet 15/A §;
27/1996. (XII. 11.) PMrendelet;
34/1997. (XI. 20.) PMrendelet

Május 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §;
102/1997. (XII. 15.) FM rendelet

Május 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek fizetni (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 482. §

Május 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó munkaadói járulékként a munkavállaló részére, a munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 20. §-a szerint – társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség alá eső kifizetés 4,2 százalékát köteles befizetni az elszámolt hónapot követő 20-áig. (MNB: 10032000-06056009 APEH Munkaadói járulék beszedési számla.)

A fizetési kötelezettség mértéke 1998. július 1-jétől 4 százalék.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. §;
1997. évi CXX. tv. 21-22. §, 43. § (3) bek.

Május 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le, saját bevallás keretében vallja be és fizeti meg. (MNB: 10032000-06056016 APEH Munkavállalói járulék beszedési számla.)

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. §

Május 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Május 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni. Amennyiben 21-e munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Május 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig köteles átutalni a 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Május 24. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Május 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta a tárgyhót követő 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után pedig negyedévenként, a negyedévet követő 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

1993. évi XLVIII. tv. 20. §;
1997. évi XII. tv. 11. §;
115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §, 4. §

Május 25. Nyilvántartás szaporító- és ültetvényagokról

Érintettek: az árutermelő gyümölcsfaiskolai engedélyesek

Az eltelepített alanycsemetékről, csírásmagról és az elvetett vetőmagról minden év május 25-ig kell nyilvántartást készíteni.

A kézbenoltásokról, a továbbnevelésről, a tenyészedényes nevelésről és az iskolázott dugványokról (mogyoró, ribiszke, köszméte stb.), sarjról, palántáról (málna, szamóca stb.) vezetett nyilvántartást legkésőbb május 25-ig kell megküldeni az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek.

90/1997. (XI. 28.) FM rendelet 12. számú melléklet 4/3. pont

Május 26. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Május 28. Jövedékiadó-előleg

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok (jövedéki terméket előállítók, importálók), a dohányterméket előállítók közül azok, akik nem adójeggyel fizetik meg az adót

Az érintettek havonta, a tárgyhónap 28-áig kötelesek megfizetni a jövedéki adó előlegét. Az üzemanyagok utáni környezetvédelmi termékdíjat a jövedéki adó fizetésére kötelezett személy a jövedéki adó részeként fizeti meg. Az Útalap-hozzájárulás beépült az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adóba.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet;
1997. évi CX. tv. 6. számú melléklet;
1997. évi CIII. tv. 7-8. §, 92-93. §

Május 28. Az adójegy értékének halasztott kifizetése

Érintettek: a dohánygyártmány adóraktár-engedélyese, illetve az importáló

A halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapban átvett adójegyekre a tárgyhónapot követő 3. hónap 28-áig kell teljesíteni.

1997. évi CIII. tv. 63. §

Május 28. Fogyasztásiadó-előleg

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintetteknek az általuk megállapított nettó fogyasztási adó előlegét a tárgyhó 28-áig kell megfizetniük, illetve ekkortól élhetnek visszaigénylési jogukkal.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet I/4/A pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 16-18. §, 1. számú melléklet;
1997. évi CVIII. tv. 9. §, Melléklet;
1997. évi CIII. tv. 84. §;
8001/1998. (AEÉ 2.) APEH-tájékoztató

Május 28. Fogyasztási cikk globálkvóta

Érintettek: a fogyasztási cikk kvóta engedélyt igénylők

Az engedélykérelmet – kivéve az új kérelmezőknek a 64/1997. (XII. 8.) IKIM rendelet 1. számú melléklete II/3. pontja szerinti engedélykérelmeit – 1998. május 28-ig lehet benyújtani.

64/1997. (XII. 8.) IKIMrendelet 1. számú melléklet III/4. pont

Május 31. Egyszerűsített mérleg letétbe helyezése

Érintettek: egyszeres könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozók

Az érintettek a tárgyévet követő év május 31-éig kötelesek letétbe helyezni a cégbíróságnál az egyszerűsített mérlegüket.

1991. évi XVIII. tv. 71. § (4) bek.

Május 31. Beszámoló letétbe helyzése, közzététele

Érintettek: kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozók

 

Az érintettek kötelesek a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó – éves beszámolójukat vagy egyszerűsített éves beszámolójukat, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot vagy határozatot letétbe helyezni a cégbíróságnál legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-éig. A vállalkozó azzal tesz eleget közzétételi kötelezettségének, ha az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati példányát – a letétbe helyezéssel egyidejűleg – megküldi az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának.

1991. évi XVIII. tv. 72. §;
1996. évi CXV. tv. 39. §

Május 31. Éves beszámoló

Érintettek: pénzügyi intézmények

Az érintettek kötelesek az arra jogosult testület által elfogadott – a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó – éves beszámolót, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot megküldeni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek a tárgyévet követő május 31-éig. [Az összevont (konszolidált) éves beszámolót szeptember 30-ig kell megküldeni.]

1996. évi CXII. tv. 132. § (1) bek.

Május 31. Éves beszámoló

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek legkésőbb a tárgynegyedévet követő május 31-éig kötelesek megküldeni a Pénztárfelügyeletnek két példányban a könyvvizsgáló által auditált éves pénztári beszámolójukat.

173/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §, (1) bek.

Május 31. Éves beszámoló

Érintettek: az önkéntes nyugdíjpénztárak

A pénztár az éves beszámolót – a magánnyugdíjpénztárat működtető pénztár az egyesített (összesített) éves beszámolót – december 31-i fordulónappal – köteles elkészíteni a Pénztárfelügyelet által kiadott nyomtatványok felhasználásával. A könyvvizsgáló által auditált éves pénztári beszámolót, illetve az egyesített (összesített) éves beszámolót két példányban, legkésőbb a tárgyévet követő május 31-éig kell megküldeni a Pénztárfelügyeletnek.

267/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §, 26. §

Május 31. Helyi adók bevallása

Érintettek: a települési önkormányzatok területén működő vállalkozók

A vállalkozók a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő május 31-éig fizetik meg, illetve ekkortól igényelhetik vissza. Az érintettek a helyi iparűzési adóról, valamint a vállalkozók kommunális adójáról az adóévet követő május 31-éig kötelesek bevallást tenni. Amennyiben az adót nem az adózó állapítja meg, az adókötelezettsége keletkezését követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.

1990. évi XCI. tv. 22. § (1) bek., 2. számú melléklet II/A/15/e

Május 31. Adóbevallás

Érintettek: külföldi szervezetnek kifizetést teljesítő belföldi személyek

Az érintettek a levont adót a társaságiadó-bevallásukban, amennyiben nincs társaságiadó-bevallási kötelezettségük, külön nyomtatványon vallják be az adóévet követő év május 31-ig.

1990. évi XCI. tv. 5. számú melléklet 7. pont;
1996. évi LXXXI. tv. 5. § (6) bek.

Május 31. Adóbevallás

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó adóalanyok

Az adózó az adóévet követő május 31-éig fizeti meg, illetve ekkortól igényelheti vissza a társasági adót az osztalékadót, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözetét.

Az adóbevallással egyidejűleg be kell vallania az adóév július 1-jétől a következő év június 30-áig terjedő időszakra vonatkozó társaságiadó-előleget.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/3/c) pont;
1996. évi LXXXI. tv. 2. §, 5. § (6) bek., 26. §;
1997. évi CVI. tv. 22. § (1) bek., (4) bek.

Május 31. Társaságiadó-bevallás

Érintettek: a Magyar Köztársaság területén a társasági adóról szóló törvény szerinti telephellyel rendelkező külföldi vállalkozók

Az előző évi társasági adó bevallása, valamint a megfizetett adóelőleg és az adó különbözetének pénzügyi rendezése.

1990. évi XCI. tv. 5. számú melléklet 5/b pont;
1996. évi LXXXI. tv. 5. § (6) bek.

Május 31. Szja-bevallás

Érintettek: a kettős könyvvezetésre kötelezett magánszemélyek

Az előző évi személyi jövedelemadó bevallása.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/3/c pont

Május 31. Eredményelszámolás

Érintettek: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötő biztosítók

Az érintettek a tárgyévet követő május 31-ig elszámolást kötelesek készíteni a tárgyév üzletági eredményéről, a 17/1992. (VI. 10.) PMrendelet 1. számú melléklete szerint.

17/1992. (VI. 10.) PM rendelet 1. §

Május 31. Kiegészítő jelentés

Érintettek: a hitelintézetek által választott könyvvizsgálók

A könyvvizsgálónak az 1996. évi CXII. törvény 136. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozó megállapításait külön kiegészítő jelentésben kell rögzítenie, és azt legkésőbb a tárgyévet követő május 31-éig meg kell küldenie az igazgatóságnak, az ügyvezetőnek, a felügyelőbizottság elnökének, az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek, valamint a Magyar Nemzeti Banknak.

1996. évi CXII. tv. 136. §

Május 31. Vagyoni biztosíték korrekció

Érintettek: az 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott utazási vállalkozók

Az utazási vállalkozó köteles minden év május 31-éig hozzáigazítani a vagyoni biztosíték összegét az utazásszervező tevékenységből a tárgyévet megelőző évben a számviteli törvény szerint elszámolt értékesítési nettó árbevétel alapján irányadó értékhez. Ennek megtörténtét igazolni köteles az IKIM-nek.

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §, 8. § (4) bek.

Május 31. Gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálata

Érintettek: a megyei, fővárosi közlekedési felügyelet vagy az általa feljogosított gépjárműfenntartó szervezet

A 18/1991. (XII. 18.) KHVM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott igazolólapok csak 1998. május 31-éig állíthatók ki.

32/1997. (XII. 20.) KHVM rendelet 5. § (2) bek.

Május 31. Éves hozamráták nyilvánosságra hozatala

Érintettek: az 1993. évi XCVI. törvény 1. §-ában meghatározott önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak

Az érintetteknek a fedezeti tartalékra és a pénztár egészére számított éves hozamrátáikat (nettó és bruttó hozamok) a pénzügyi évet követő év május 31-ig kell nyilvánosságra hozniuk a Pénzügyi Közlönyben és legalább egy országos terjesztésű napilapban.

267/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §, 26. §

Május 31. Tájékozatási kötelezettség

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek a tárgynegyedévet követő 60. napig kötelesek tájékoztatni a Pénztárfelügyeletet az 1997. évi LXXXII. törvény 88. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott elemzés eredményéről.

169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. §, b) pont

Május 31. Gépjármű-biztosítás

Érintettek: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötő biztosítók és a Kártalanítási Számlát kezelő szervezet

Az érintettek a tárgyév üzletági eredményéről az e rendelet 1. számú melléklete alapján kötelesek elszámolást készíteni a tárgyévet követő május 31-éig.

17/1992. (VI. 10.) FM rendelet 1. §

Május 31. Erdőfelújítás

Érintettek: az erdőgazdálkodók

A faállomány tarvágását vagy kipusztulását követően a mesterséges erdősítést a tárgyév végétől számított második, a síkvidéki erdőterület mezőgazdasági előhasználata esetén a harmadik, a hullámtéri, vízvédelmi célú erdőkben a harmadik év május 31-éig kell végezni; a sarjaztatás sikerességét pedig a következő év május 31-éig kell biztosítani.

29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 57. § (1) bek.

Május 31. Fejlesztési támogatás

Érintettek: a mezőgazdasági termelésre kedvezőtlen adottságú, harmincezer lakosszám alatti településeken, külterületi termőföldet használó igénylők a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 303. §-a szerint

A kedvezőtlen adottságú térségek fejlesztési támogatása iránti kérelmet 1998. május 31-éig lehet benyújtani a földművelésügyi hivatalhoz.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 303-305. §

Május 31. Fejlesztési támogatás

Érintettek: azok a termelők, akik tagjai a Termelői Értékesítő Szervezetnek

A termelő minimálisan egy évig vállalja a TÉSZ-tagságot, és május 31-ig jeleznie kell, ha a következő év január 1-jétől nem kíván a szervezet tagja maradni.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 20. számú melléklet

Május 31. Fejlesztési támogatás

Érintettek: azok a termelők, akik tagjai a Termelői Értékesítő Szervezetnek

A termelő minimálisan egy évig vállalja a TÉSZ-tagságot, és május 31-ig jeleznie kell, ha a következő év január 1-jétől nem kíván a szervezet tagja maradni.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 20. számú melléklet

Május 31. Tagdíjbevallási adatszolgáltatás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó utolsó napjáig jelentik a Pénztárfelügyeletnek a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében megjelölt adatokat.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (3) bek., 9. § (4) bek.

Május 31. Cégautó

Érintettek: a kifizetők

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a havonta fizetendő adót ő fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, oly módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Ha a magánszemély nem fizeti meg az adót, az a kifizetőt terheli az ebből eredő jogvitától függetlenül.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.;
1996. évi LXXXIII. tv. 55. § (2) bek.;
5/1997. (II. 7.) AB határozat;
1997. évi CV. tv. 31. §

Május 31. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket, valamint az ezek gyártásához, keveréséhez használt alapanyagot hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az 1993. évi IL. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás összegét, és azt a behozatalt követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 38. §;
1997. évi CXVII. tv. 14. §

Május 31. Jövedéki nyilvántartás

Érintettek: a jövedéki engedélyes kereskedők

Az érintetteknek a beszerzéseikről, az értékesítéseikről és a napi zárókészletükről folyamatosan mennyiségi nyilvántartást kell vezetniük telephelyenként és összesítve. A jövedéki nyilvántartást a vámhivatal által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon (űrlapon) kell vezetni, és a beszerzés, értékesítés adatait havonta, a tárgyhó végén összesíteni kell.

1997. évi CIII. tv. 71. § (2) bek.

Május 31. Külföldi gépjármű adója

Érintettek: az adófizetésre kötelezettek

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hó utolsó napjáig önadózás útján kell megfizetni a vámhatóságnak.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3/b) pont

Május 31. Jövedékikészlet-felvétel

Érintettek: az adóraktár-engedélyesek, adómentes felhasználók

Az adóraktár engedélyese háromhavonta, az adómentes felhasználó havonta, a tárgynegyedév, illetve a tárgyhó utolsó napjával – a vámhatóság jelenlétében – készletfelvétellel megállapítja a tényleges készletet. Ilyenkor meg kell állapítani a jövedéki terméknek az adóraktárban a tárgynegyedév, az adómentes felhasználónál a tárgyhónap utolsó napján, illetve az adóraktári vagy keretengedély megszűnésének utolsó napján meglévő készletet, a leltár és a nyilvántartás szerinti készlet különbözetét, a külön jogszabály szerint elszámolható veszteséget és az azt meghaladó hiányt. A pozitív különbözetet (többletet) be kell számítani a következő elszámolási időszak nyitókészletébe.

1997. évi CIII. tv. 33. § (3)-(4) bek.

Május 31. Turisztikai hozzájárulás

Érintettek: az 1996. évi CXXIV. törvény 64. §-a (8) bekezdésének ba)-bc) pontjaiban meghatározott tevékenységet folytató jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók

A turisztikai hozzájárulásról a tárgyévet követő május 31-éig kell bevallást adni.A kötelezettség és a tényleges befizetés közötti különbözet rendezésének (befizetés, visszaigénylés) határideje július 20-a.

1996. évi CXXIV. tv. 64-65. §;
1997. évi CXLVI. tv. 10. számú melléklet 11. pont

Május 31. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

 

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. május 1.) vegye figyelembe!