Könyvespolc

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. május 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 3. számában (1998. május 1.)

 

Interaktív szakkönyvtár

Vállalkozók kézikönyve, CD-ROM
Felelős szerkesztők: Ambrus Tibor, Dr. Pataki György
ITD Hungary, 1997. 16 000 Ft + áfa

A vállalkozóknak joguk van az őket érintő információkhoz hozzájutni, s az államnak segíteni kell ebben – fogalmazott valamelyik kormánytisztviselő egy költségvetési támogatással létrejött könyv bemutatásakor. Az erre fordított pénz többszörösen megtérül, hiszen sokkal többen juthatnak így hasznos információhoz, amivel is javíthatják vállalkozásuk esélyeit.

A '90-es évek elejétől elárasztották a piacot a főként amerikai jótanács-gyűjtemények, neves közgazdászok elemző munkái. Mind-mind hasznos volt valamilyen szinten, de a legfőbb gond az volt velük, hogy szerzőik nem e tájon születtek és éltek, minél fogva nem ismerték azt a környezetet, ahol a felhalmozott tudást alkalmazni kellett volna. Így azok a vállalkozók, akik ezek elolvasásával akartak elindulni, hamar rádöbbenhettek: a valóság más. Mire valaki minden, úgymond szakirodalmat megvásárolt volna a vállalkozása indítása, majd működtetése, adminisztrációja sikeresebbé tételéhez, bizony százezer forint felett költhetett könyvekre, kiadványokra, nem is szólva az elolvasásukhoz szükséges időről.

Az idő előrehaladtával és a felgyűlt tapasztalatok birtokában egy szerzőcsapat mindezeket a részinformációkat átdolgozta és egybegyúrta, majd olyanformán szerkesztette, hogy az minél szélesebb vállalkozói réteg információigényét kielégíthesse. Erre legalkalmasabb a CD-ROM volt. Az ITD Hungary Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Részvénytársaság égisze alatt, a Gazdaságfejlesztési Célelőirányzat támogatásával, húsz elismert szakember gondozásában elkészült a Vállalkozók kézikönyve. Az AMPA intelligens CD-ROM idei bemutatkozása sikeres volt: az 1998-as év szakkönyve pályázaton az Ecotéka szakkönyvkiállításon a CD-ROM kategóriában megosztott első helyezést ért el.

A mintegy 3000 oldalnyi anyagot magában foglaló compact disc igen jól használható, és elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújt hasznos segítséget. Nem árt, ha a használója már rendelkezik némi vállalkozási és számítástechnikai ismerettel, de a "könyv" kezelését – mivel multimédiás kiadvány – némi segédlettel bárki gyorsan elsajátíthatja.

A komplex keresőrendszer segítségével tárgyszó, kulcsszó és logikai összefüggések megadásával bolyonghatunk a 16 feldolgozott szakterület és azok részei között. A beépített lexikon segítségével a tárgyszóra kattintva előugrik annak magyarázata, tehát a fogalmakat szövegkörnyezetükben lehet megismerni, megtanulni. A feldolgozott szakterületek közé tartozik többek között a marketing, az adózás, a jogi környezet, az üzleti terv, a bankok és biztosítások, az informatika, a közbeszerzés, a piaci információk. A lemezen levő példák alapján ki-ki elkészítheti interaktív módon saját hitelkérelmét, üzleti tervét, különböző pénzügyi kimutatásait.

A lexikonon kívül adatbázis is található a kézikönyvben, a vállalkozók számára fontos címekkel, kapcsolódási, pályázati és forráslehetőségekkel. Könnyen kezelhető, hasznos információkat tartalmaz, a valóságra építve tanítja, segíti a vállalkozókat – és ami szintén lényeges: az állami támogatásnak köszönhetően önköltségi áron hozzáférhető.

T. A.

Munkanélküli pokol

Viviane Forrester: Gazdasági horror
Kossuth, 1998. 188 oldal, 893 Ft

A művészettörténetben is otthonos francia tanulmányszerzőt nem szociális lelkiismerete késztette arra, hogy indulatos könyvet hozzon össze a munkanélküliségről, ami hazájában is látványosan nő. Fölháborodott, kevés adattal, de számos közgazdasági tekintéllyel érvelő művét a leleplezés szándéka hozta létre. Rosszallása mindenekelőtt a multinacionális vállalatok túlhatalma ellen irányul. A mamutcégek profitérdekeit kiszolgáló, közben üres jelszavakat szajkózó (bábszerepre kényszerült) politikusokat csak másodsorban sújtja hűvös megvetésével.

Egységes benyomást keltő munkáját még fejezetekre is alig tagolta. Részletesen, beleélő társadalomlélektani háttérfestéssel csupán a fiatalok kilátástalan helyzetét elemzi, bemutatva tragikusan korai elidegenítésüket a még munkavégző rétegektől. 1996-ban megjelent kötetében tudatosan – néhol zavaróan – használja a dokumentálatlan megállapítások ismétlésének szónoki fogásait. Mintha nem bízna a higgadtabb analízis tárgyilagosságának fölvilágosító erejében. Retorikus, hangulatkeltő tehetségének köszönhető, hogy – a nyugodt kifejtéssel kevésbé bajlódó – feltételezései mégis viszonylag meggyőző érvrendszerré válnak egy általános, világméretű gazdasági zsarnokság mind közelebb kerülő, emberiségellenes összeesküvéséről...

Röpirat-szerkesztői hevületében a vergődő munkanélküli tízmilliókat is keményen ostorozza, mert még mindig nem fogják fel, hogy fölöslegességérzetükért korántsem önmagukat kellene hibáztatniuk. Szerinte az 1996 tavaszán rendezett lille-i foglalkoztatási konferencián – ahol a világ hét leginkább iparosodott országa vett részt – a felek nyíltan megegyeztek a munkaalkalmak kizárólagosan profitorientált, kíméletlen szabályozásában. "Ezután meglesz a lehetőségünk – szögezi le Forrester metsző iróniával -, hogy ŕ la carte válaszszunk: jobban szeretjük-e a munkanélküliséget a teljes szegénységnél, vagy a szegénységet szeressük jobban a munkanélküliségnél." Miután megfogalmazza engesztelhetetlen véleményét a nyugat-európai munkanélküliség fő jellegzetésségéről, ami abban áll, hogy az ember "kis vacak munkáktól a vacak kis munkákig hányódik", nem tartózkodik a bűnbakkereséstől sem. Név szerint kipellengérezi például a termelékenység apostolának nevezett amerikai Stephen Roach nézeteit a tervszerű munkahelyi karcsúsításokról. Fölhívja a figyelmet arra a – különben nyilvánvaló – tényre is, hogy a kenyérkeresetüktől megfosztott, marginalizálódott tömegek egyre alacsonyabb bérért hajlandók dolgozni belföldön éppen úgy, mint a gazdasági gyarmatosításnak áldozatul esett külországokban.

A segélyezések módszereire és a jótékonykodásra kevés szót veszteget. Napnál világosabbnak tartja, hogy az átmeneti segítségnyújtás zsugorodó rendszere csak elodázza a szembenézést a démoni gonoszsággal irányított folyamatokkal, egyúttal akadályozza a radikális megoldás szükségességének fölismerését.

Hogy aztán mi lenne a hathatós ellenszer a haszonszerzés világméretű őrületével szemben, az nem nagyon derül ki a humán értelmiségi nézőpontú (a mai földkerekséget a dantei pokolhoz hasonlító) eszmefuttatásából.

A munkanélküliséget a kilencvenes években megtapasztaló, posztszocialista rendben élő olvasó a művet egyfelől olyan képzelt forgatókönyvként lapozhatja, amelyben félelmetesen előrevetülnek a várható események a közeljövő foglalkoztatási frontján. Az írónő szóhasználatában ugyancsak feltűnnek az olyan marxista színezetű fogalmak, mint a kizsákmányolás, a bérrabszolgaság vagy az extraprofit.

A lejáratott forradalmi kiútig mindazonáltal nem jut el a szerző. Csupán mélységes tiszteletet követel a gazdasági hatalom (vagy diktatúra?) képviselőitől azok iránt, akiknek viszont többé már nem szabad számítaniuk a "soha meg nem valósuló ígéretekre".

Iszlai Zoltán

Könyvvizsgálat szakszerűen

Dr. Szakács Imre: Könyvvizsgálat A-tól Z-ig
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1998.
358 oldal, 4400 Ft + áfa

A számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény 73. §-a előírja, hogy éves beszámolójuk közzétételére kötelezett vállalkozók a dokumentumot bejegyzett könyvvizsgálóval kötelesek felülvizsgáltatni. A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a beszámoló a számviteli törvény előírásainak megfelelően valós képet ad-e a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményességéről. A független könyvvizsgáló feladata a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet szabályszerűségének ellenőrzése, az éves beszámoló véleményezése, a mérleg hitelesítő záradékkal való ellátása.

A könyvvizsgáló köteles az éves beszámoló felülvizsgálatáról írásbeli jelentést készíteni és azt megbízójának átadni. A könyvvizsgálat céljai csak akkor teljesülhetnek, ha a könyvvizsgáló tevékenységet jól felkészült személyek végzik, akiknek függetlensége, magatartása garantálja az előírt feladatok szakszerű, tárgyilagos végrehajtását. Könyvvizsgáló hazánkban csak a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja lehet, könyvvizsgálatot csak a kamarai nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgálói társaság végezhet.

A piacgazdaságok megfelelő működéséhez a tulajdonosok, a menedzserek, a hitelezők és a piac többi szereplői számára rendkívül fontos a megbízható információ. A mérleg hitelesítése biztosíték arra, hogy az éves beszámoló a jogszabályok szerint és a valóságnak megfelelően tájékoztat a vállalkozás vagyoni és jövedelmi helyzetéről. Az új rendelkezések (1997. évi LV. törvény) előírják, hogy az éves beszámolót készítő vállalkozásoknak beszámolójukat bejegyzett könyvvizsgálóval kell felülvizsgáltatniuk, amennyiben éves nettó árbevételük meghaladja az 50 millió forintot.

A kézikönyv teljeskörűen és szakszerűen tájékoztat a könyvvizsgálattal összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretekről. Segítséget nyújt a könyvvizsgálatot végzőknek, ugyanakkor megbízható információkat ad a megbízók, a tulajdonosok és a menedzserek számára is. A hazánkban működő vállalkozások egy részében külföldi tulajdonosok és befektetők is érdekeltek, számukra is értékelhető és hasznosítható könyvvizsgáló jelentést kell készíteni. Ezért figyelembe kell venni a nemzetközi könyvvizsgálati standardok szabályait is, amelyek szem előtt tartásával a világ piacgazdaságainak beszámolói egységesen értékelhetővé és öszszehasonlíthatóvá tehetők.

A kézikönyv a szorosan vett könyvvizsgálói feladatokon túl megismertet a kamarai tagság és bejegyzés feltételeivel, a könyvvizsgálói függetlenség, összeférhetetlenség és titoktartás követelményeivel, az etikai felelősség szabályaival. A szerző foglalkozik a könyvvizsgáló jó fellépésének a titkaival, a megbízóval való kapcsolatfelvétellel, a helyzetfelmérésből és helyzetelemzésből álló előzetes tájékozódással.

A könyvvizsgálónak meg kell állapítania azt is, hogy a vállalkozás belső ellenőrzési módszerei megbízhatóak-e, és értékelnie kell, hogy a belső ellenőrzési rendszer mennyiben áll összhangban a könyvvizsgálat céljaival. A vállalkozás érdekében fontos a gazdasági vezetők és menedzserek együttműködése a könyvvizsgálóval. A szakszerű könyvvizsgálattal ugyanis súlyos gazdálkodási hibák előzhetők meg.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. május 1.) vegye figyelembe!