Április 20. – április 30.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. április 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 2. számában (1998. április 1.)
Április 20. Áfa

Érintettek: a természetes és jogi személyek, a jogi személyiség nélküli szervezetek közül azok, akiknek az adóévet megelőző évben a nettó módon számított fizetendő áfájuk összege elérte az 1 millió forintot

 

Az érintettek az áfa nettó, elszámolandó összegét havi bevallás esetén a tárgyhónapot követő 20-áig fizetik meg. Ekkortól igényelhetik vissza az áfát, ha árbevételük meghaladta az egymillió forintot. (MNB: 10032000-01076868 APEH Általános forgalmi adó bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/1/c pont,
2. számú melléklet I/2. a) pont;
1992. évi LXXIV. tv. 4. § (1) bek., 48. § (4) bek.;
1997. évi CVII. tv. 1-2. §

Április 20. Áfa

Érintettek: azok az áfa fizetésére kötelezett adóalanyok, akiknek az adóévet megelőző évben a nettó módon számított fizetendő áfájuk összege nem érte el az 1 millió forintot

Az érintetteknek a negyedévet követő hó 20-áig kell az általánosforgalmiadó-bevallásukat benyújtaniuk és az áfát befizetniük. Ekkortól élhetnek visszaigénylési jogukkal, ha árbevételük meghaladta az 1 millió forintot.
Az adóalany a negyedév végétől havi bevallásra köteles áttérni, ha a nettó módon számított fizetendő áfája az év elejétől összesítve elérte az 1 millió forintot.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/1 pont c) pont;
1992. évi LXXIV. tv. 48. § (4) bek. a) pont;
1997. évi CVII. tv. 1-2. §

Április 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

A tárgyhónapot követő 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról az 1990. évi XCI. törvény 1. számú mellékletének I/3. pontja szerint.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet I/3. pont, II/2/a) pont;
1996. évi LXXXVI. tv. 1. számú melléklet 1-2. pont;
1997. évi CX. tv. 1. számú melléklet 1. pont

Április 20. Adók és támogatások

Érintettek: az évközi bevallásra kötelezettek

Évközi bevallást a negyedévet követő 20-áig kell tenni az 1990. évi XCI. törvény 1. számú mellékletének I/3. pontja szerinti tartalommal.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet I/3. pont, II/1. pont, II/2/a) pont;
1997. évi CX. tv. 1. számú melléklet 1. pont

Április 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok, amennyiben havi előlegfizetésre kötelezettek

Az érintetteknek minden hónap 20-áig kell megfizetniük a társaságiadó-előleget az adóbevallásuk alapján. [APEH Társaságiadó-bevételi számla (nem pénzintézetek és nem az MNB) – 10032000-01076019, APEH pénzintézetek társasági adója bevételi számla (kizárólag az MNB-n kívüli pénzintézetek) – 10032000-01076978.]

1996. évi LXXXI. tv. 26. §;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/3/A/a) pont;
Adó- és Ellenőrzési Értesítő 1997/8. szám;
1997. évi CVI. tv. 16. §

Április 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok, amennyiben negyedéves adóelőleg fizetésre kötelezettek

Az érintetteknek a negyedévet követő hónap 20-áig kell megfizetniük a társaságiadó-előlegüket.

1996. évi LXXXI. tv. 26.;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/3/A/a) pont;
1997. évi CVI. tv. 16. §

Április 20. Adatszolgáltatás

Érintettek: a kifizetők és a munkáltatók

Az érintetteknek az adóévet követő március 31-éig, mágneses adathordozón pedig április 20-áig kell adatot szolgáltatniuk a az adóhatóság részére. A kifizetők az önkormányzati adóhatóságnak szolgáltatnak adatokat az 1990. évi XCI. törvény 3. számú mellékletének 8. pontjában foglaltak szerint.

1997. évi CX. tv. 3. számú melléklet

Április 20. Pénzforgalmi, befektetési és likviditási jelentés

Érintettek: az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak

Az érintetteknek a negyedévet követő hó 20-áig kell megküldeniük a pénzforgalmi jelentést, valamint a befektetési, likviditási jelentést a Pénztárfelügyelet részére 2 példányban, a Pénztárfelügyelet által kiadott formanyomtatvány-garnitúra kitöltésével.

270/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 6. § (2) bek.

Április 20. Szerzői díj

Érintettek: az eredeti képzőművészeti és iparművészeti alkotás tulajdonjogának átruházásában közreműködő, kereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek

Az érintettek a negyedévet követő hó 20-áig kötelesek átutalni az alkotás vevőjétől beszedett, a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény 46/A §-ában szabályozott díjat a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány számára.

1969. évi III. tv. 46/A §;
9/1969. (XII. 29.) MM rendelet 35/A §

Április 20. Kulturális járulék

Érintettek: a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvény mellékletében meghatározott termékeket forgalmazó, illetve szolgáltatást nyújtó adózók

Az érintettek maguk állapítják meg, vallják be és fizetik meg a kulturális járulékot a negyedévet követő hó 20-áig. (10032000-06056047 APEH Nemzeti kulturális járulék beszedési számla.)

1993. évi XXIII. tv. 4. §, 6. §;
8/1994. (IV. 26.) MKM rendelet

Április 20. Adatszolgáltatás

Érintettek: az adóigazgatási azonosításra alkalmas bizonylatot (nyomtatványt) forgalmazók, alforgalmazók

Az érintetteknek negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-áig kell teljesíteni adatszolgáltatási kötelezettségüket az elsőfokú állami adóhatóság részére az általuk értékesített adóigazgatási azonosításra alkalmas számla-nyugta tömbökről – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – vevőnkénti részletezésben.

1990. évi XCI. tv. 45. § (4) bek., 3. számú melléklet K) pont;
1996. évi LXVI. tv. 5. § (2) bek., 43. § (5) bek. d) pont, 1. számú melléklet;
1997. évi CX. tv. 11. §

Április 20. Turisztikai hozzájárulás

Érintettek: az 1996. évi CXXIV. törvény 64. §-a (8) bekezdésének ba)-bc) pontjaiban meghatározott tevékenységet folytató jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók

A turisztikai hozzájárulás fizetésének határidejére féléves, majd negyedévenkénti előlegfizetési kötelezettség vonatkozik. Az éves adatok alapján számított előlegfizetés mértéke az első félévre 50 százalék, a harmadik negyedévben 30 százalék, a negyedik negyedévben 20 százalék. A tárgyévi befizetés határideje az első félévet követő hónap 20., illetve a tárgynegyedévet követő hónap 20. napja. A turisztikai hozzájárulásról a tárgyévet követő május 31-éig kell bevallást adni.A kötelezettség és a tényleges befizetés közötti különbözet rendezésének (befizetés, visszaigénylés) határideje július 20-a.

1996. évi CXXIV. tv. 64-65. §;
1997. évi CXLVI. tv. 10. számú melléklet 11. pont

Április 20. Ipari almasűrítmény

Érintettek: a 105/1997. (XII. 17.) FM rendeletben meghatározott jogosultak

Az érintettek egyéb feltételek teljesítése mellett akkor igényelhetnek kamattámogatást, ha 1998. január 20-áig, illetve 1998. április 20-áig megküldik az Alma Terméktanácsnak (4244 Újfehértó, Pf. 38.) a 105/1997. (XII. 17.) FM rendelet 3. §-ának a) pontjában foglalt igazolások.

105/1997. (XII. 17.) FM rendelet 3. §

Április 20. Környezetvédelmi termékdíj

Érintettek: a termékdíjköteles termések exportálói, akik termékdíjfizetésére kötelezettől vásárolnak termékdíjköteles terméket

A termékdíjat a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 5. számú melléklete szerinti nyomtatványon lehet visszaigényelni, amelyet a termékdíjköteles termék exportálását igazoló Egységes Vámárunyilatkozat 3. számú példányával, illetve a termékdíjkötles termék megvásárlását igazoló számla egy példányával együtt kell a Központi Környezetvédelmi Alap számára megküldeni negyedévenként, a negyedévet követő 20-áig. A visszaigénylés benyújtásával egyidejűleg azt is igazolni kell, hogy a visszaigénylőnek nincs lejárt köztartozása.

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 8. § (2) bek.;
50/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 3. §

Április 20. Környezetvédelmi termékdíj

Érintettek: a belföldi előállítású termék első belföldi forgalomba hozója vagy saját célú felhasználója

Az érintetteknek a negyedévet követő hó 20-áig kell beszámolót benyújtaniuk – havi bontásban – a tárgynegyedévi környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettségről.

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 4. §;
50/1997. (XII. 29.) KTM rendelet

Április 20. Szakképzési hozzájárulás

Érintettek: azok a hozzájárulásra kötelezettek, akik a negyedéves visszatérítési igényüket a tervezett várható többletköltségeik alapján érvényesítik

Az érintettek a tárgynegyedévet követő 20-áig nyújthatják be negyedéves visszatérítési igényüket az erre szolgáló nyomtatványon a Munkaügyi Minisztérium Alapkezelési Főosztályának.

9/1997. (IV. 28.) MüM rendelet 3. § (7) bek.

Április 20. Szakképzési hozzájárulás

Érintettek: azok a hozzájárulásra kötelezettek, akik a negyedéves visszatérítési igényüket a tényleges költségeik alapján érvényesítik

Az érintettek az első három negyedévi visszatérítési igényüket a tárgynegyedévet követő hó 20. napjáig kell benyújtaniuk a Munkaügyi Minisztérium Alapkezelési Főosztályának részére. A negyedik negyedévi visszaigénylés az éves elszámolás részére.

9/1997. (IV. 28.) MüM rendelet 3. § (5) bek.

Április 20. Erdőkárok ellentételezése

Érintettek: az erdőgazdálkodók

Az erdőgazdálkodók a tárgynegyedévet követő 20-áig igényelhetik a területileg illetékes erdészeti hatóságtól az 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 1. számú melléklete szerinti igazolás kiállítását.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 270. §

Április 20. Bevallás adókülönbözetről

Érintettek: a munkáltatók

A munkáltató az 1990. évi XCI. törvény 30. §-a szerint levont vagy visszafizetett különbözetről, amennyiben havonta tesz bevallást, a levonást (visszafizetést) követő hónapban; ha negyedéves bevallásra köteles, a levonás (visszafizetés) negyedévét követő hónapban; ha pedig éves bevalló, akkor az adóévet követő év június 20-áig köteles bevallást tenni.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4/b) pont

Április 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Április 20. Jövedéki adó

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az érintetteknek – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségüket a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – havonta, a tárgyhónapot követő 20-áig kell bevallaniuk a jövedéki adót.Az adóelőleg, illetve a megállapított nettó jövedéki adó különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig kell megfizetni, illetve ettől kezdve lehet igényelni.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 1. pont, B) pont

Április 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők (ideértve a játékautomaták üzemeltetőit is)

A játékadót – a játékautomata után fizetendő kivételével – a tárgyhónapot követő hó 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig kell megfizetni. A játékautomata éves adóját pedig az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg fizeti meg az adózó. (MNB: 10032000-01076992 – APEH Játékadó-bevételi számla.)

1991. évi XXXIV. tv. 31-35. §, 37. § 15. pont;
1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet 7/b) pont;
1997. évi XCIX. tv. 5. §;
25/1991. (X. 16.) PM rendelet 15/A §;
27/1996. (XII. 11.) PM rendelet;
34/1997. (XI. 20.) PM rendelet

Április 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §;
102/1997. (XII. 15.) FM rendelet

Április 20. Rehabilitációs hozzájárulás

Érintettek: a munkaadók, ha az általuk foglalkoztatott, megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát

A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó maga vallja be, állapítja meg, és közvetlenül fizeti be az állami adóhatóságnál vezetett "Rehabilitációs hozzájárulás" számla javára.A rehabilitációs hozzájárulásra év közben negyedévenként előleget kell fizetni, amely a tárgyévet megelőző év tényleges kötelezettségének huszonöt százaléka. Az előleg összegét a gazdálkodó szervezet maga állapítja meg és fizeti be. A negyedik negyedévre nem kell előleget fizetni. A befizetett előlegek és az éves hozzájárulás különbözete az adóévet követő február 15-éig rendezendő.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/11. pont;
1991. évi IV. tv. 41/A §, 42/A §;
1997. évi CXX. tv. 23. §

Április 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek teljesíteni. (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 482. §

Április 20. Az szja elszámolása

Érintettek: munkáltatók

A munkáltatók az adó és a korábban levont adóelőleg különbözetét a számukra előírt legközelebbi fizetéskor, de legkésőbb április 20-áig levonják vagy visszafizetik.A munkabérből havonta levont adóhátralék nem haladhatja meg az esedékes egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, illetve adóelőleggel csökkentett havi munkabér 15 százalékát. Ha az adóhátralék ilyen módon a legközelebbi fizetésig, de legkésőbb április 20-áig nem vonható le teljes egészében, a levonást további 2 hónapon keresztül kell a 15 százalékos mértékkel folytatni. Ha ezután is marad még adóhátralék vagy a magánszemély időközben munkahelyet változtat, a munkáltató a tartozás összegéről a levonás meghiúsulásától számított 15 napon belül értesíteni köteles a magánszemély állami adóhatóságát, amely intézkedik majd a végrehajtásról.

1990. évi XCI. tv. 30. § (1)-(3) bek.

Április 20. Adatszolgáltatás

Érintettek: kifizetők, munkáltatók

Az érintettek mágneses adathordozón az adóévet követő április 20-ig szolgáltatnak adatot az adóhatóság részére az 1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet A) pontjában meghatározottakról.

1990. évi XCI. tv. 3. számú melléklet A) pont;
1997. évi CX. törvény 3. számú melléklet

Április 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó munkaadói járulékként a munkavállaló részére, a munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 20. §-a szerint – társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség alá eső kifizetés 4,2 százalékát köteles befizetni az elszámolt hónapot követő 20-áig. (MNB: 10032000-06056009 APEH Munkaadói járulék beszedési számla.)
A fizetési kötelezettség mértéke 1998. július 1-jétől 4 százalék.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. §;
1997. évi évi CXX. tv. 21-22. §, 43. § (3) bek.

Április 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le, saját bevallás keretében vallja be és fizeti meg. (MNB: 10032000-06056016 APEH Munkavállalói járulék beszedési számla.)

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. §

Április 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Április 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni. Amennyiben 21-e munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Április 21. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Április 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig köteles átutalni a 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Április 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta a tárgyhót követő 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után pedig negyedévenként, a negyedévet követő 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

1993. évi XLVIII. tv. 20. §;
1997. évi XII. tv. 11. §;
115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §, 4. §

Április 26. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Április 28. Jövedékiadó-előleg

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok (jövedéki terméket előállítók, importálók), a dohányterméket előállítók közül azok, akik nem adójeggyel fizetik meg az adót

Az érintettek havonta, a tárgyhónap 28-áig kötelesek megfizetni a jövedéki adó előlegét. Az üzemanyagok utáni környezetvédelmi termékdíjat a jövedéki adó fizetésére kötelezett személy a jövedéki adó részeként fizeti meg. Az Útalap-hozzájárulás beépült az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adóba.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet;
1997. évi CX. tv. 6. számú melléklet;
1997. évi CIII. tv. 7-8. §, 92-93. §

Április 28. Az adójegy értékének halasztott kifizetése

Érintettek: a dohánygyártmány adóraktár-engedélyese, illetve az importáló

A halasztott fizetési kötelezettséget a tárgyhónapban átvett adójegyekre a tárgyhónapot követő 3. hónap 28-áig kell teljesíteni.

1997. évi CIII. tv. 63. §

Április 28. Felügyeleti jelentés

Érintettek: azok a pénzügyi intézmények, amelyek működési engedélyt kaptak az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelettől

A 17/1997. (V. 14.) PM rendelet szerinti felügyeleti jelentés beküldése az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelethez (Budapest, Csalogány u. 9-11.) a beszámolás napját követő hónap 15. (negyedéves jelentés készítésekor a 20.) munkanapjáig.

17/1997. (V. 14.) PM rendelet

Április 28. Fogyasztásiadó-előleg

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintetteknek az általuk megállapított nettó fogyasztási adó előlegét a tárgyhó 28-áig kell megfizetniük, illetve ekkortól élhetnek visszaigénylési jogukkal.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet I/4/A pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 16-18. §, 1. számú melléklet;
1997. évi CVIII. tv. 9. §, Melléklet;
1997. évi CIII. tv. 84. §;
8001/1998. (AEÉ 2.) APEH tájékoztató

Április 28. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Április 30. Tagdíjbevallási adatszolgáltatás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó utolsó napjáig továbbítják a Pénztárfelügyeletnek a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében megjelölt adatokat.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (3) bek., 9. § (4) bek.

Április 30. Szennyvízbírság, csatornabírság

Érintettek: jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéni vállalkozók

Az illetékes hatóság a szennyezés évét követő év január 1-je után, de legkésőbb április 30-áig hozza meg az érintetteket kötelező elsőfokú határozatokat.

32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet 28. § (1) bek. a) pont

Április 30. Erdőfenntartási járulék, támogatás

Érintettek: erdőgazdálkodók

Az erdőgazdálkodónak az 1996. évi LIV. törvény 101. §-ában meghatározott erdőfenntartásijárulék-befizetési kötelezettsége csökkenthető – az erdészeti hatóság által jóváhagyott – normatív támogatás mértékével. Amennyiben az erdőfenntartási járulék összege meghaladja a költségvetésben jóváhagyott támogatás összegét, az erdészeti hatóság határozatban kötelezi az erdőgazdálkodót a különbözet összegének befizetésre. Előlegként a különbözet összegének 75 százalékát három egyenlő részletben – április 30-áig, július 31-éig, október 31-éig – kell befizetni.
Ha az erdőfenntartási járulék összege nem éri el az erdészeti hatóság által jóváhagyott támogatás összegét, az erdőgazdálkodó csak a különbözet mértékéig veheti igénybe a támogatást. Az erdészeti hatóság rendelkezik arról, hogy a támogatás összegének 50 százalékát május 31-éig, a további 30 százalékát pedig a tárgyév október 31-éig fizessék ki a jogosult részére.

1996. évi LIV. tv. 101. §;
109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 244. §

Április 30. Éves tájékoztató közzététele

Érintettek: a befektetésialap-kezelők

Az érintettek a befektetési alappal kapcsolatos tevékenységükről a befektetőknek kötelesek tájékoztatást adni az 1991. évi LXIII. törvény 3. számú melléklete szerint. Az éves tájékoztatót a pénzügyi év zárását követő 120 napon belül kell közzétenni.

1991. évi LXIII. tv. 24. §

Április 30. Környezetvédelmi termékdíj-visszaigénylés

Érintettek: a termékdíjfizetésre kötelezettek

A kenőolajok után fizetett termékdíjnak a 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint meghatározott mértékét a termékdíj fizetésére kötelezett igényelheti vissza negyedévenként, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig benyújtandó kérelem alapján.

113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet

Április 30. Éves jelentés

Érintettek: az 1996. évi CXI. törvény 7. §-ának (1) bekezdése szerinti befektetési vállalkozások, valamint a 8. §-ának (2)-(4) bekezdésében meghatározott, befektetési vállalkozásnak nem minősülő szervezetek, a tőzsde és az elszámolóházak

Az érintettek legkésőbb a tárgyévet követő év április hó 30-áig kötelesek megküldeni a Felügyeletnek az éves jelentést, és közleményben nyilvánosságra hozni legalább egy országos napilapban és a tőzsde lapjában az éves jelentés megtekintésének helyét, továbbá bejelenteni a Felügyeletnek, hogy közleményt mikor és melyik napilapban teszik közzé, valamint biztosítani az éves jelentés nyilvánosságát közlemény megjelenésétől számított legkésőbb hét nap elteltével.

38/1996. (XII. 28.) PM rendelet 1-2. §

Április 30. A hegyközségi rendtartások módosítása

Érintettek: a hegyközségek

A hegyközségi rendtartásokat 1998. április 30-áig kell az 1997. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani.

1997. évi CXXII. tv. 18. §

Április 30. Veszteségnorma-számítás

Érintettek: az ásványolajterméket raktározók

Az ásványolajtermék raktározásánál figyelembe vehető veszteségnorma alkalmazásakor a nyári időszak május 1-jétől szeptember 30-áig, a téli időszak pedig október 1-jétől április 30-áig tart.

43/1997. (XII. 30.) PM rendelet 2. §

Április 30. Adatkezelési szabályzat

Érintettek: a befektetési hitel nyújtására vonatkozó engedéllyel rendelkező értékpapír-forgalmazók

Az érintetteknek 1998. április 30-áig kell elkészíteniük a 265/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti szabályzatot és bemutatniuk az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek jóváhagyásra.

265/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet 19. § (3) bek.

Április 30. Értékpapír

Érintettek: az értékpapír-kibocsátók az 1996. évi CXI. törvény 3. §-ának 31. pontja szerint

Az a kibocsátó, amely a tárgyévet követő év január 1. és április 30. között tájékoztatót tesz közzé, nem köteles a tárgyévről éves jelentést készíteni és közzétenni, feltéve, hogy a tájékoztató tartalmazza az éves beszámoló adatait.
A kibocsátó legkésőbb a tárgyévet követő április 30-áig legalább egy országos napilapban és a tőzsde lapjában közleményben köteles nyilvánosságra hozni az éves jelentés megtekintésének helyét és idejét. Az éves jelentés megtekintését a közlemény megjelenésétől számított legkésőbb 7 nap elteltével kell lehetővé tenni.
Az éves jelentést legkésőbb a tárgyévet követő április 30-áig meg kell küldeni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek és ezzel egyidejűleg be kell jelenteni azt is, hogy a közlemény mikor, melyik napilapban jelenik meg.

1996. évi CXI. tv. 3. § 31. pont, 48. § (4) bek., 49. § (3)-(4) bek.

Április 30. Halfogási tilalom

Érintettek: a halászati jog jogosultjai az 1997. évi XLI. törvény 4. §-a szerint

Április 30. és szeptember 30. között tilos halat fogni (gyűjteni) elektromos eszközzel.

1997. évi XLI. tv. 2. §, 24. §

Április 30. NYEENYI Lapok

Érintettek: a munkáltatók

A nyilvántartó lapot a tárgyév december 31. napjával minden biztosítottra vonatkozóan le kellett zárni és a biztosítottak születési dátuma szerinti rendezettségben a tárgyévet követő év április 30-áig kell megküldeni a területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság (kirendeltség) részére.

89/1990. (V. 1.) MT rendelet 438. §

Április 30. Felügyeleti díj

Érintettek: az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak

Az érintettek a felügyeleti díjat a tárgynegyedévet követő hónap 30. napjáig kötelesek átutalni a Pénztárfelügyelet számára.

1993. évi XCVI. tv. 9/A §;
1996. évi CXXIV. tv. 75. §

Április 30. Adótartozás

Érintettek: adózók

Az adóhatóság – a negyedévet követő 30 napon belül – közzéteszi azoknak az adózóknak a nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, a megállapított adóhiány összegét, akiknek (amelyeknek) a terhére az előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban magánszemélyek esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió forintot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg.

1990. évi XCI. tv. 48. § (3) bek.

Április 30. Jelentés kifizetésekről

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintetteknek a tárgynegyedévet követő hónap 30-áig jelentést kell küldeniük a Pénztárfelügyelet részére az 1997. évi LXXXII. törvény 89. §-ában meghatározott kifizetésekről.

169/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 3. § a) pont

Április 30. Negyedéves jelentés

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek formanyomtatványok felhasználásával, a negyedévet követő hónap 30-áig kötelesek megküldeni a Pénztárfelügyeletnek a negyedéves jelentést két példányban. A negyedéves jelentés részeként is el kell készíteni a céltartalékok alakulásáról szóló kimutatást.

173/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 6. § (2) bek., 27. § (6) bek.

Április 30. Cégautó

Érintettek: a kifizetők

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a havonta fizetendő adót ő fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, oly módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Ha a magánszemély nem fizeti meg az adót, az a kifizetőt terheli az ebből eredő jogvitától függetlenül.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.;
1996. évi LXXXIII. tv. 55. § (2) bek.;
5/1997. (II. 7.) AB határozat;
1997. évi CV. tv. 31. §

Április 30. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket, valamint az ezek gyártásához, keveréséhez használt alapanyagot hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az 1993. évi IL. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás összegét, és azt a behozatalt követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 38. §;
1997. évi CXVII. tv. 14. §

Április 30. Jövedéki nyilvántartás

Érintettek: a jövedéki engedélyes kereskedők

Az érintetteknek a beszerzéseikről, az értékesítéseikről és a napi zárókészletükről folyamatosan mennyiségi nyilvántartást kell vezetniük telephelyenként és összesítve. A jövedéki nyilvántartást a vámhivatal által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon (űrlapon) kell vezetni, és a beszerzés, értékesítés adatait havonta, a tárgyhó végén összesíteni kell.

1997. évi CIII. tv. 71. § (2) bek.

Április 30. Külföldi gépjármű adója

Érintettek: az adófizetésre kötelezettek

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hó utolsó napjáig önadózás útján kell megfizetni a vámhatóságnak.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3/b) pont

Április 30. Jövedékikészlet-felvétel

Érintettek: az adóraktár-engedélyesek, adómentes felhasználók

Az adóraktár engedélyese háromhavonta, az adómentes felhasználó havonta, a tárgynegyedév, illetve a tárgyhó utolsó napjával – a vámhatóság jelenlétében – készletfelvétellel megállapítja a tényleges készletet. Ilyenkor meg kell állapítani a jövedéki terméknek az adóraktárban a tárgynegyedév, az adómentes felhasználónál a tárgyhónap utolsó napján, illetve az adóraktári vagy keretengedély megszűnésének utolsó napján meglévő készletet, a leltár és a nyilvántartás szerinti készlet különbözetét, a külön jogszabály szerint elszámolható veszteséget és az azt meghaladó hiányt. A pozitív különbözetet (többletet) be kell számítani a következő elszámolási időszak nyitókészletébe.

1997. évi CIII. tv. 33. § (3)-(4) bek.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. április 1.) vegye figyelembe!