Március 20.-március 31.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 1. számában (1998. március 1.)
Március 20. Áfa

Érintettek: a természetes és jogi személyek, a jogi személyiség nélküli szervezetek közül azok, akiknek az adóévet megelőző évben a nettó módon számított fizetendő áfájuk összege elérte az 1 millió forintot

Az érintettek az áfa nettó, elszámolandó összegét havi bevallás esetén a tárgyhónapot követő 20-áig fizetik meg. Ekkortól igényelhetik vissza az áfát, ha árbevételük meghaladta az egymillió forintot. (MNB: 10032000-01076868 APEH Általános forgalmi adó bevételi számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet II/1/c pont,
2. számú melléklet I/2. a) pont;
1992. évi LXXIV. tv. 4. § (1) bek., 48. § (4) bek.;
1997. évi CVII. tv. 1-2. §

Március 20. Felügyeleti jelentés

Érintettek: azok a pénzügyi intézmények, amelyek működési engedélyt kaptak az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelettől

A 17/1997. (V. 14.) PM rendelet szerinti felügyeleti jelentés beküldése az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelethez (Budapest, Csalogány u. 9-11.) a beszámolás napját követő hónap 15. (negyedéves jelentés készítésekor a 20.) munkanapjáig.

17/1997. (V. 14.) PM rendelet

Március 20. Adók és támogatások

Érintettek: a havi bevallásra kötelezettek

A tárgyhónapot követő 20-áig kell havi adóbevallást tenni az adókról és a támogatásokról az 1990. évi XCI. törvény 1. számú mellékletének I/3. pontja szerint.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 1. számú melléklet I/3. pont, II/2/a) pont;
1996. évi LXXXVI. tv. 1. számú melléklet 1-2. pont;
1997. évi CX. tv. 1. számú melléklet 1. pont

Március 20. Társaságiadó-előleg

Érintettek: az 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott adóalanyok, amennyiben havi előlegfizetésre kötelezettek

Az érintetteknek minden hónap 20-áig kell megfizetniük a társaságiadó-előleget az adóbevallásuk alapján. [APEH Társaságiadó-bevételi számla (nem pénzintézetek és nem az MNB) – 10032000-01076019, APEH pénzintézetek társasági adója bevételi számla (kizárólag az MNB-n kívüli pénzintézetek) – 10032000-01076978.]

1996. évi LXXXI. tv. 26. §;
1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/3/A/a) pont;
Adó- és Ellenőrzési Értesítő 1997/8. szám;
1997. évi CVI. tv. 16. §

Március 20. Adatszolgáltatás

Érintettek: biztosítóintézetek

A biztosítóintézetnek a székhelye szerint illetékes adóhatóság részére adatot kell szolgáltatnia az 1990. évi XCI. törvény 3. számú mellékletének B) pontjában foglaltakról.

1990. évi XCI. tv. 102. § (2) bek. 3. számú melléklet B) pont

Március 20. Szja

Érintettek: vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek, ha nem kötelesek általános forgalmi adó fizetésére

Az 1997. évi személyi jövedelemadó bevallása és befizetése.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II. 3/b pontja; 2. számú melléklet I/1/B/f pont

Március 20. Munkáltatói igazolás

Érintettek: munkáltatók

A munkáltató a magánszemély nyilatkozata alapján, az adóévet követő február 20-áig átadott, az adóalapot csökkentő, illetve adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolások figyelembevételével állapítja meg az adóalapot és az adót az adóévet követő március 20-áig, és erről igazolást ad.

1990. évi XCI. tv. 19. § (4) bek.

Március 20. Bevallás adókülönbözetről

Érintettek: a munkáltatók

A munkáltató az 1990. évi XCI. törvény 30. §-a szerint levont vagy visszafizetett különbözetről, amennyiben havonta tesz bevallást, a levonást (visszafizetést) követő hónapban; ha negyedéves bevallásra köteles, a levonás (visszafizetés) negyedévét követő hónapban; ha pedig éves bevalló, akkor az adóévet követő év június 20-áig köteles bevallást tenni.

1990. évi XCI. tv. 1. számú melléklet II/4/b) pont

Március 20. Összesített termékmérleg

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

Az összesített termékmérlegeket a tárgyhónapot követő 20-áig kell benyújtani (az adóbevallással egyidejűleg) a jövedéki adóval kapcsolatos ügyben eljáró vámhivatalhoz.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (4) bek.

Március 20. Jövedéki adó

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok

Az érintetteknek – függetlenül attól, hogy adóbevallási kötelezettségüket a törvény egyébként milyen időszakonként állapítja meg – havonta, a tárgyhónapot követő 20-áig kell bevallaniuk a jövedéki adót. Az adóelőleg, illetve a megállapított nettó jövedéki adó különbözetét havonta, a tárgyhót követő 20-áig kell megfizetni, illetve ettől kezdve lehet igényelni.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet 1. pont, B) pont

Március 20. Játékadó

Érintettek: szerencsejáték-szervezők (ideértve a játékautomaták üzemeltetőit is)

A játékadót – a játékautomata után fizetendő kivételével – a tárgyhónapot követő hó 20-áig, a nem folyamatosan szervezett sorsolásos játék esetén a sorsolás napját követő hó 20-áig kell megfizetni. A játékautomata éves adóját pedig az erre vonatkozó bevallással egyidejűleg fizeti meg az adózó. (MNB: 10032000-01076992 – APEH Játékadó-bevételi számla.)

1991. évi XXXIV. tv. 31-35. §, 37. § 15. pont;
1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet 7/b) pont;
1997. évi XCIX. tv. 5. §;
25/1991. (X. 16.) PM rendelet 15/A §;
27/1996. (XII. 11.) PM rendelet;
34/1997. (XI. 20.) PM rendelet

Március 20. Termelési adatok

Érintettek: a tehéntejet (BTO 0121200000) termelők, feldolgozók és forgalmazók

Az érintettek (kvótatulajdonosok) a Tej Terméktanács által meghatározott kvótával kapcsolatos termelési adatokat – összesítés és adatfeldolgozás céljából – a tárgynegyedévet követő hónap 20-áig kötelesek megküldeni a Tej Terméktanácsnak. A tejfeldolgozóknak a feldolgozás céljára megvásárolt mennyiséget termelőnként, gyűjtőnként kell jelenteni havonta a Tej Terméktanács részére, a következő hónap 20-áig.

5/1997. (I. 30.) FM rendelet 6. §;
102/1997. (XII. 15.) FM rendelet

Március 20. Tenyésztési hozzájárulás

Érintettek: az 1993. évi CXIV. törvény mellékletében felsorolt termékek előállítói, továbbá a lóverseny-totalizatőri fogadás szervezői

Az érintettek a tárgyhónapot követő 20-áig tenyésztési hozzájárulást kötelesek teljesíteni. (10032000-01220191-54000007 Állattenyésztés, tenyésztésszervezési támogatások folyósítási számla.)

1993. évi CXIV. tv. 13. §, melléklet;
109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 482. §

Március 20. Munkavállalói járulék

Érintettek: valamennyi munkáltató

A munkavállaló járulékként a munkaviszonya(i) alapján a munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény (kereset) 1,5 százalékát köteles befizetni. Ez nem vonatkozik arra, aki öregségi, rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, illetőleg arra jogosulttá vált. A munkavállalói járulékot a munkaadó állapítja meg, vonja le, saját bevallás keretében vallja be és fizeti meg. (MNB: 10032000-06056016 APEH Munkavállalói járulék beszedési számla.)

1991. évi IV. tv. 41. §, 42. §

Március 20. Munkaadói járulék

Érintettek: a munkaadók

A munkaadó munkaadói járulékként a munkavállaló részére, a munkaviszonya alapján kifizetett és elszámolt – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 20. §-a szerint – társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettség alá eső kifizetés 4,2 százalékát köteles befizetni az elszámolt hónapot követő 20-áig. (MNB: 10032000-06056009 APEH Munkaadói járulék beszedési számla.) A fizetési kötelezettség mértéke 1998. július 1-jétől 4 százalék.

1991. évi IV. tv. 40. §, 42. §;
1997. évi évi CXX. tv. 21-22. §, 43. § (3) bek.

Március 20. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

Az első számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónap 15. napját követő első munkanapon nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. Az első számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónap 20-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Március 21. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21-éig kiegyenlíteni. Amennyiben 21-e munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Március 22. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Március 23. Közteherjegy-forgalmazás

Érintettek: a közteherjegyet forgalmazók

A forgalmazó a tárgyhónapot követő 23-áig köteles átutalni a 10032000-01850073 "Közteherjegy ellenértéke" lebonyolítási számla javára az értékesített közteherjegyek ellenértékét.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Március 24. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a befektetési szolgáltató a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Március 25. Szja közcélra

Érintettek: a munkavállalók, munkáltatók

Az adóbevallást helyettesítő munkáltatói elszámolásnál a munkavállaló legkésőbb az adóévet követő március 25-éig közvetlenül a munkáltatójának adja át zárt borítékban az jövedelemadója egy százalékára vonatkozó nyilatkozatot.

1996. évi CXXVI. tv. 5. §

Március 25. Bányajáradék

Érintettek: a bányavállalkozók, továbbá az 1993. évi XLVIII. törvény 1. §-ának (2) és (5) bekezdése szerinti tevékenységet végző, a geotermikus energiát energetikai hasznosítás céljából kitermelő, a jogosulatlanul bányászati tevékenységet végző természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok

A bányajáradékot önbevallás alapján kell kiszámítani. Az önbevallást a befizetéssel egyidejűleg kell megküldeni a Magyar Bányászati Hivatalnak. Kőolajnál és földgáznál havonta a tárgyhót követő 25-éig, egyéb ásványi nyersanyagok és kinyert geotermikus energia után pedig negyedévenként, a negyedévet követő 25-éig kell befizetni a bányajáradékot.

1993. évi XLVIII. tv. 20. §;
1997. évi XII. tv. 11. §;
115/1993. (VIII. 12.) Korm. rendelet 2. §, 4. §

Március 28. Jövedékiadó-előleg

Érintettek: a jövedéki adó fizetésére kötelezett adóalanyok (jövedéki terméket előállítók, importálók), a dohányterméket előállítók közül azok, akik nem adójeggyel fizetik meg az adót

Az érintettek havonta, a tárgyhónap 28-áig kötelesek megfizetni a jövedéki adó előlegét. Az üzemanyagok utáni környezetvédelmi termékdíjat a jövedéki adó fizetésére kötelezett személy a jövedéki adó részeként fizeti meg. Az Útalap-hozzájárulás beépült az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adóba.

1990. évi XCI. tv. 8. számú melléklet;
1997. évi CX. tv. 6. számú melléklet;
1997. évi CIII. tv. 7-8. §, 92-93. §

Március 28. Fogyasztásiadó-előleg

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintetteknek az általuk megállapított nettó fogyasztási adó előlegét a tárgyhó 28-áig kell megfizetniük, illetve ekkortól élhetnek visszaigénylési jogukkal.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet I/4/A pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 16-18. §, 1. számú melléklet;
1997. évi CVIII. tv. 9. §, Melléklet;
1997. évi CIII. tv. 84. §;
8001/1998. (AEÉ 2.) APEH tájákoztató

Március 29. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Március 31. Tagdíjbevallási adatszolgáltatás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó utolsó napjáig továbbítják a Pénztárfelügyeletnek a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. §-ának (3) bekezdésében megjelölt adatokat.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (3) bek., 9. § (4) bek.

Március 31. Előzetes tájékoztatás

Érintettek: az ajánlatkérők

A közbeszerzésekkel kapcsolatban az ajánlatkérő a gazdasági forgalomban részt vevő szervezetek, személyek tájékoztatása céljából az 1995. évi XL. törvényben meghatározott értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű, adott évre tervezett közbeszerzéseiről minden év március 31-éig előzetes, összesített tájékoztatót készíthet.

1995. évi XL. tv. 28. § (1) bek.

Március 31. Ózonréteg

Érintettek: a szabályozott anyagokat felhasználók és az ilyen anyagokkal külkereskedelmi tevékenységet folytatók

Az ózonréteget károsító vegyületek (szabályozott anyagok) felhasználásának nyilvántartása céljából az érintetteknek adatszolgáltatási kötelezettségük van a tárgyévet követő március 31-éig.

22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet 1. §, 8. §

Március 31. Légszennyezési jelentés

Érintettek: jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéni vállalkozók

Az érintetteknek a tárgyévet követő 90 napon belül éves jelentést kell tenniük a légszennyező anyagok kibocsátásáról.

21/1986. (VI. 2.) MT rendelet;
4/1986. (VI. 2.) OKTH rendelkezés 9. § (2) bek.

Március 31. Bejelentési kötelezettség

Érintettek: a nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások

Az 1995. évi XCV. törvény 13. §-a szerinti bejelentési kötelezettségnek – a nemzetközi gazdasági tevékenységből származó követelések kivételével – a 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint kell eleget tenni.
A nemzetközi gazdasági tevékenységet folytató vállalkozásnak az e tevékenységből származó, a tárgyév december 31. napján fennálló követeléseiket a tárgyévet követő március 31-éig a 6. és 6/a) számú melléklet szerint kell bejelentenie a devizahatósághoz.

161/1995. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bek.

Március 31. Adatszolgáltatás

Érintettek: a kifizetők és a munkáltatók

Az érintetteknek az adóévet követő március 31-éig, mágneses adathordozón pedig április 20-áig kell adatot szolgáltatniuk a az adóhatóság részére. A kifizetők az önkormányzati adóhatóságnak szolgáltatnak adatokat az 1990. évi XCI. törvény 3. számú mellékletének 8. pontjában foglaltak szerint.

1997. évi CX. tv. 3. számú melléklet

Március 31. Kötelezettségek teljesítése

Érintettek: önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak

A 270/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. §-a (5) bekezdésének e) és f) pontjaiban foglalt kötelezettségeket a működő pénztárak 1998. március 31-éig, az újonnan alakuló pénztárak pedig az alapítás napjától számított 120 napon belül kötelesek teljesíteni.

270/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 37. §

Március 31. Befektetések összetétele

Érintettek: önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak

A 267/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet hatálybalépésekor tevékenységi engedéllyel rendelkező pénztáraknak a befektetések összetételére vonatkozó, valamint a 2. számú mellékletben meghatározott arányokat 1998. március 31-éig kell teljesíteniük.

267/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 33-36. §

Március 31. Felügyeleti eljárási díj

Érintettek: a közraktárak

A felügyeleti eljárásért az érintettek a tárgyévet követő március 31-éig kötelesek díjat fizetni az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium részére.

1996. évi XLVIII. tv. 12. §;
1997. évi CXLVI. tv. 64. §

Március 31. Mező- és erdőgazdsági biztosítás

Érintettek: azok az igénylők, akik (amelyek) megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 141. §-ában foglalt feltételeknek

A támogatási kérelmet 1998. szeptember 31-éig lehet benyújtani, ám a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 141-146. §-aiban foglaltak alapján egyedi elbírálás keretében, a kármegelőzés érdekében végzett talajgenerátoros jégeső-elhárítási tevékenység fenntartására céltámogatás 1998. március 31-éig igényelhető.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 141-148. §

Március 31. Beruházási támogatás

Érintettek: a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet feltételeinek megfelelő pályázók

Az egyes mező-, erdő-, vad-, illetve halgazdasági rendeltetésű új építési beruházások megvalósításának, továbbá a meglévő épületek, építmények technológiai korszerűsítéssel járó átalakításának, értéknövelő felújításának támogatása, illetve az egyes élelmiszer-feldolgozást, -előállítást, -csomagolást és gabonatárolást szolgáló beruházások támogatása iránti pályázatokat 1998. március 31-éig lehet benyújtani.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 278. §

Március 31. Beruházási támogatás

Érintettek: a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet feltételeinek megfelelő pályázók

Az egyes mező-, erdő-, vad-, illetve halgazdasági rendeltetésű új építési beruházások megvalósításának, továbbá a meglévő épületek, építmények technológiai korszerűsítéssel járó átalakításának, értéknövelő felújításának támogatása, illetve az egyes élelmiszer-feldolgozást, -előállítást, -csomagolást és gabonatárolást szolgáló beruházások támogatása iránti pályázatokat 1998. március 31-éig lehet benyújtani.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 278. §

Március 31. Halászati fizetési kötelezettségek

Érintettek: az államot megillető halászati jog honorbérlői, illetve a halászatfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettek

Az államot megillető halászati jog haszonbérleti díját, valamint a halászatfejlesztési hozzájárulás összegét évente március 31-éig kell átutalni a Magyar Államkincstárnál vezetett FM Halgazdálkodási tevékenységek 10032000-01220191-55000000 számú számlájára.

78/1997. (XI. 4.) FM rendelet 33. §

Március 31. Összesített készletváltozási jelentés

Érintettek: a 25/1997. (VI. 18.) IKIM rendelet szerinti nyilvántartásra kötelezettek

A hulladéktárolóban elhelyezett radioaktív anyagokról évenként egyszer, a tárgyévet követő negyedév végéig összesített készletváltozási jelentést kell tenni.

25/1997. (VI. 18.) IKIM rendelet 7. § (6) bek.

Március 31. Biztosítók gyorsjelentése

Érintettek: a biztosítók

Az érintetteknek az I-III. negyedévekről szóló gyorsjelentést a tárgynegyedévet követő hó utolsó napjáig, a IV. negyedévről szóló negyedéves gyorsjelentést pedig a tárgyévet követő év március 31-éig kell megküldeni az Állami Biztosításfelügyelet részére.

49/1996. (XII. 30.) PM rendelet 6. §

Március 31. Cégautó

Érintettek: a kifizetők

A kifizető írásban megállapodhat a magánszeméllyel, hogy a havonta fizetendő adót ő fizeti meg. Ez csak egész hónapra történhet, oly módon, hogy a magánszemély a vele megállapodást kötő kifizetőnek az adott hónap utolsó napjáig befizeti a vonatkozó adótételt, amelyet a kifizető továbbít az adóhatóságnak. Ha a magánszemély nem fizeti meg az adót, az a kifizetőt terheli az ebből eredő jogvitától függetlenül.

1995. évi CXVII. tv. 70. § (7) bek.;
1996. évi LXXXIII. tv. 55. § (2) bek.;
5/1997. (II. 7.) AB határozat;
1997. évi CV. tv. 31. §

Március 31. Kőolaj-hozzájárulás

Érintettek: jogi személyek, természetes személyek, akik (amelyek) az 1993. évi IL. törvény mellékletében meghatározott kőolajat, kőolajterméket, valamint az ezek gyártásához, keveréséhez használt alapanyagot hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

Az 1993. évi IL. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerinti havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás összegét, és azt a behozatalt követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség bankszámlájára átutalni.

1993. évi IL. tv. 38. §;
1997. évi CXVII. tv. 14. §

Március 31. Jövedéki nyilvántartás

Érintettek: a jövedéki engedélyes kereskedők

Az érintetteknek a beszerzéseikről, az értékesítéseikről és a napi zárókészletükről folyamatosan mennyiségi nyilvántartást kell vezetniük telephelyenként és összesítve. A jövedéki nyilvántartást a vámhivatal által elfogadott és hitelesített külön nyomtatványon (űrlapon) kell vezetni, és a beszerzés, értékesítés adatait havonta, a tárgyhó végén összesíteni kell.

1997. évi CIII. tv. 71. § (2) bek.

Március 31. Külföldi gépjármű adója

Érintettek: az adófizetésre kötelezettek

A külföldi rendszámú személyszállító gépjármű után fizetendő adót az adómentes időszak elteltét követő minden hó utolsó napjáig önadózás útján kell megfizetni a vámhatóságnak.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 3/b) pont

Március 31. Jövedékikészlet-felvétel

Érintettek: az adóraktár-engedélyesek, adómentes felhasználók

Az adóraktár engedélyese háromhavonta, az adómentes felhasználó havonta, a tárgynegyedév, illetve a tárgyhó utolsó napjával – a vámhatóság jelenlétében – készletfelvétellel megállapítja a tényleges készletet. Ilyenkor meg kell állapítani a jövedéki terméknek az adóraktárban a tárgynegyedév, az adómentes felhasználónál a tárgyhónap utolsó napján, illetve az adóraktári vagy keretengedély megszűnésének utolsó napján meglévő készletet, a leltár és a nyilvántartás szerinti készlet különbözetét, a külön jogszabály szerint elszámolható veszteséget és az azt meghaladó hiányt. A pozitív különbözetet (többletet) be kell számítani a következő elszámolási időszak nyitókészletébe.

1997. évi CIII. tv. 33. § (3)-(4) bek.

Március 31. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. március 1.) vegye figyelembe!