Április 1.-április 19.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. március 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetés (archív) 1. számában (1998. március 1.)
Április 1. Könyvvizsgálat

Érintettek: a könyvvizsgálók és a gazdálkodók

Az 1997. évi LV. törvény hatálybalépését (1997. július 25.) követő 9. hónap 1. napjától (1997. április 1.) hatályos az a rendelkezés, amely szerint a könyvvizsgálattal, az éves beszámoló (az egyszerűsített éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az egyszerűsített mérleg és eredménylevezetés), az összevont (konszolidált) éves beszámoló felülvizsgálatával, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja és a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál a kamarai nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgálói társaság bízható meg.

1997. LV. tv. 68. § (3) bek.

Április 1. Termőföld-védelmi kutatások

Érintettek: azok a jogi személyek, amelyek igazolják, hogy feladatszerűen foglalkoznak kutatással, és kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatással végzett tevékenység eredményét a gyakorlati szakemberek számára hasznosítható formában (kiadvány, bemutató stb.) közzéteszik

A termőföld mennyiségi és minőségi védelmével összefüggő kutatások támogatására vonatkozó pályázatot 1998. április 1-jéig kell benyújtani a Földművelésügyi Minisztériumhoz.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 356. §, 358. §

Április 1. Termőföld-hasznosítás

Érintettek: a mezőgazdasági termelést folytató, termőföldtulajdonnal rendelkező vagy termőföldet használók; a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 322. §-ának h) pontja szerinti cél esetén pedig az út tulajdonosa vagy kezelője

A termőföld rendeltetésszerű hasznosításra való alkalmassátételével összefüggő feladatok végrehajtásának támogatására irányuló pályázatot 1998. április 1-jéig kell benyújtani a föld fekvése szerint illetékes megyei földhivatalnál.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 323. §, 327. §

Április 1. A termőföldvédelmi feladatok végrehajtása

Érintettek: a mezőgazdasági termelést folytató, termőföldtulajdonnal rendelkező vagy termőföldet használó személyek

A termőföld minőségi védelmével összefüggő feladatok végrehajtásának támogatására vonatkozó pályázatot 1998. április 1-jéig kell benyújtani a föld fekvése szerint területileg illetékes növény-egészségügyi és talajvédelmi állomáshoz.

109/1997. (XII. 30.) PM rendelet 346. §, 349. §

Április 1. Sertésállomány-mentesítési támogatás

Érintettek: azok, akik megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 207. §-ában foglalt feltételeknek

Sertésállományok mentesítésének felgyorsításához nyújtott támogatás évente egy alkalommal igényelhető – az 1998. április 1-jétől 1998. december 1-jéig terjedő időszakban.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 210. §

Április 1. Vetőmagszaporítás

Érintettek: a vetőmagtermesztők

Az érintetteknek december 15-ig írásban kellett bejelenteniük az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézetnek a vetőmagszaporítást (vetőmagminősítés céljából) az őszi vetésű növényeknél. Pótbejelentésre, a bejelentés módosítására, illetve visszavonására április 1-jéig van lehetőség.

89/1997. (XI. 28.) FM rendelet 17. §

Április 3. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő a második számlát legkésőbb a tárgyhónap utolsó napját követő három napon belül dokumentáltan megküldi a szállítónak, és a szállító köteles azt a kézhezvételtől számított 5. munkanapig kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 3. pont

Április 5. Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék

Érintettek: a jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösségek

Az érintettek a tárgyhónapot követő 5-éig kötelesek befizetni a járulékot és a tagdíjat a felelősséget vállaló gazdálkodó szervezethez.

1997. évi LXXX. tv. 4. § l) pont, 52. § (5) bek.

Április 5. Gyakorított áfa

Érintettek: az áfa fizetésére kötelezettek

Az adózó kérheti az adóhatóságtól, hogy az adó nettó elszámolandó összegét 15 naponként, a tárgyhót követő 5-én, illetve 20-án számolhassa el. A negyedévenkénti bevallásra kötelezett adózó a havonkénti elszámolás és bevallás vagy a havonkénti kétszeri elszámolás engedélyezését kérheti. Az adóhatóság a gyakorított elszámolás lehetőségét az adóév végéig engedélyezheti.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/2/b pont

Április 5. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Április 7. Tagi kölcsön

Érintettek: azok a szövetkezetek, amelyek a természetes személy tagjaik által – a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 54. §-ának (1) bekezdése alapján – legfeljebb egyéves lejáratra nyújtott kölcsön összegét a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági tevékenységük költségeinek fedezetére használják fel

A tagi kölcsönökkel kapcsolatos kamattámogatást igénybe vevő szövetkezet a tárgyhónapban felvett tagi kölcsön összegéről havonta, a tárgyhót követő 5. munkanapon köteles tájékoztatni a területileg illetékes földművelésügyi hivatalt. (10032000-01905616 APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számla.)

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 9. §

Április 7. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

 

 

 

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Április 10. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

A havi második számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónapot követő 8-áig dokumentáltan nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. A havi második számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónapot követő 15-áig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

66/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Április 10. Társas vállalkozások járulékfizetése

Érintettek: a társas vállalkozások

A társas vállalkozásoknak a tárgyhónapot követő 10-éig kell megfizetniük a társas vállalkozó után fizetendő járulékot, az annak jövedelméből levont járulékokkal, tagdíjjal együtt.

1997. évi LXXX. tv. 4. § c)-d) pont; 52. § (4) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

Április 10. Tb-kötelezettségek

Érintettek: az egyéni vállalkozók

Az egyéni vállalkozók havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek a vállalkozói kivét, illetve a minimálbér után bevallani és befizetni a társadalombiztosítási, a nyugdíj-, illetve az egészségbiztosítási járulékot. A járulékalapot képező tárgyhavi jövedelmükről a tárgyhónapot követő 10-éig kell benyújtaniuk az 1997. évi LXXX. törvény 50. §-ának (2) bekezdésében előírt bevallásukat.

1997. évi LXXXII. tv. 4. § b) pont, 30. § (1) bek., 50. § (4) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 6. §, 17. §

Április 10. Tb-kötelezettségek

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek kötelesek a biztosítottaknak juttatott – a járulék, illetve az egészségügyi hozzájárulás alapját képező – tárgyhavi kifizetések után megállapítani a járulékokat, és a hozzájárulás összegét, a járulékot levonni és erről bevallást tenni, továbbá a megállapított járulék/hozzájárulás összegét a tárgyhónapot követő 10-éig befizetni az illetékes tb-igazgatási szervnek.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 14. §, 17. §

Április 10. Magánnyugdíjpénztárnak szóló bevallás

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek megállapítani a magánnyugdíjpénztárhoz tartozó, általuk foglalkoztatott biztosítottaktól levont tagdíj alapját és összegét (a magánnyugdíjpénztárnak küldendő bevalláson), s egyben be is kell fizetniük a levont tagdíjat.

1997. évi LXXX. tv. 51. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 19. §

Április 10. Táppénz-hozzájárulás

Érintettek: a kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek az összesítő bevalláson feltüntetni és a járulékokkal együtt bevallani és befizetni a táppénz-hozzájárulást.

1997. évi LXXX. tv. 52. § (1) bek.;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 15. §

Április 10. Baleseti járulék

Érintettek: a társas vállalkozások, illetve a kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozók

A társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytatónak minősülő társas vállalkozó után, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó baleseti járulékot köteles fizetni az 1997. évi LXXX. törvény 19. §-ának (4) bekezdése alapján.

1997. évi LXXX. tv. 10. § (1) bek., 19. § (4) bek., 28. § (2) bek., 36-37. §

Április 10. Új tagok bejelentése

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek közölni a pénztárak központi nyilvántartását végző szervezettel a pénztártagok személyes adatait.

1997. évi LXXXII. tv. 10. § (2) bek. 2. számú melléklet

Április 10. Adatközlés, változásbejelentés

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

A pénztárak havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig közlik a Pénztárfelügyelettel a tárgyhónapban belépett új tagjaik adatait [lásd a 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet mellékletének C1 és C2 jelű adatlapjait]. A pénztárak a változást követő hó 10-éig kötelesek értesíteni a Pénztárfelügyeletet (az adatszolgáltatás keretében) a pénztártag tagsági viszonyában bekövetkező változásról.

172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bek.

Április 10. Tb-összesítő bevallás

Érintettek: a foglalkoztatók

Az érintettek a tárgyhónapot követő 10-éig kötelesek megküldeni az összesítő bevallást az illetékes tb-igazgatási szervhez, és csatolniuk kell ehhez a tárgyhót megelőző hónap bevallása szerinti összeg befizetésének igazolását.

1997. évi LXXX. tv. 50. § (2) bek.
1997. évi CLIII. tv. 60. §;
195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. §, 15. §

Április 10. Egészségügyi hozzájárulás

Érintettek: az 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 4. §-a a) pontjának 1., 3. és 4. alpontja szerinti foglalkoztatók [az 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontja, valamint a 4. § d) pontja alapján], a törvény alkalmazásában munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak, továbbá az 5. § (2) bekezdésében említett választott tisztségviselők – ide nem értve a 11. §-ban meghatározott személyt – és a munkanélküli-ellátást folyósító szervek; a Tbj.-törvény 4. §-ának b) pontja szerinti egyéni vállalkozók

A havi 2100 (napi 70) forintos egészségügyi hozzájárulás befizetése az 1996. évi LXXXVIII. törvény 2. §-ában foglalt – az 1997. évi CLIII. törvény által módosított – rendelkezések szerint.
Az egészségügyi hozzájárulást a 278/1997. (XII. 22.) Korm. rendelettel módosított 202/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában megjelölt foglalkoztatók és foglalkoztatónak nem minősülő egyéni vállalkozók az 1997. évi LXXX. törvény 50. §-ában említett összesítő bevalláson vallják be és a járulékkal együtt kell befizetniük.

1996. évi LXXXVIII. tv. 2. §, 5. §, 7. §, 14. §;
1997. évi CLIII. tv. 44. §, 60. §;
202/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §;
278/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §

Április 10. Osztalékadó

Érintettek: a kifizetők

A kifizető a levonást, juttatást követő hónap 10-éig köteles megfizetni az osztalékadót.

1990. évi XCI. tv.2. számú melléklet I. Határidők 3/C;
1997. évi CX. tv. 2. számú melléklet 2. pont

Április 10. Negyedéves zárás

Érintettek: az önálló tevékenységet végző magánszemélyek

Az érintetteknek negyedévente, a negyedév utolsó napjára – legkésőbb a negyedévet követő 10-éig – összesíteni kell a bevételeiket és költségeiket, az év utolsó napjával pedig éves zárást kell készíteniük.

1995. évi CXVII. tv. 5. számú melléklet I/1. pont

Április 10. Külföldiek után fizetendő adó

Érintettek: a külföldi magánszemélynek, szervezeteknek, illetve a külföldi illetőségű osztalékban részesülőnek (együtt külföldi személy) kifizetést teljesítők

A külföldi személy adóköteles bevétele után a szervezet a kifizetett összegből levont adót a kifizetést követő hó 10-éig fizeti meg.

1990. évi XCI. tv. 5. számú melléklet;
1997. évi CX. tv. 4. számú melléklet

Április 10. Elszámolóházak adatszolgáltatása

Érintettek: az elszámolóházak

Az érintettek a 39/1996. (XII. 28.) PM rendelet 1. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségüket az a)-b) pont esetén a nemteljesítés bekövetkeztének napjáig, a c)-e) pont alapján havonta, a tárgyhót követő 10-éig, az f) pont esetén pedig a kényszerlikviditás elrendelése napjáig kötelesek teljesíteni.

1996. évi CXI. tv. 3. § (3) bek. 3. pont, 209. §;
1997. évi CLI. tv. 38. §;
39/1996. (XII. 28.) PM rendelet

Április 10. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: a vámraktár- és a vámszabadterület-engedélyesek

Az érintettek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a vámraktárba, a vámszabad területre betárolt vámáruk/áruk értéke, halasztott vámfizetés esetén a vámteher pontosan megállapítható. A vámhatóság bármikor jogosult, de negyedévenként köteles a nyilvántartást ellenőrizni. Az engedélyesek negyedévenként a tárgynegyedévet követő hónap tizedik napjáig kötelesek a nyilvántartást felülvizsgálni, és annak eredményéről a vámhivatalt tájékoztatni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 17. § (3)-(4) bek.;
116/1997. (XII. 10.) Korm. rendelet 8. § (2) bek.;
226/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 6. § (2) bek.

Április 10. Jegyzési garancia

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintettek az általuk teljesített jegyzési garanciákról a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti formában, valamint az 1996. évi CXI. törvény 101. §-ának (2) bekezdése szerinti ügyletekről a rendelet 7. §-a szerinti formában jelentést kötelesek készíteni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek havonta, a tárgyhónapot követő 10-éig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (2) bek.;
1996. évi CXI. tv. 101. §

Április 12. Jövedelemadó

Érintettek: a munkáltatók, kifizetők

A munkáltatók az elszámolt hónapot követő hónap, a kifizetők pedig a kifizetés hónapját követő hónap 12-éig fizetik meg a levont szja-előleget. A természetbeni juttatásnak minősülő üzemanyagköltség-térítés után a 44 százalékos adót az év első és utolsó napján rögzített kilométeróra-állás alapján kell kiszámítani és az azt követő év februárjában kell megfizetni a jövedelemadó befizetésének szabályai szerint. Amennyiben a gépjármű használata év közben megszűnik, az adót a megszűnés hónapját követő hónapban kell befizetni az szja befizetésekor. (10032000-06056353 APEH Személyi jövedelemadó beszedési számla.) A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a befizetést követő hónap 12-éig.

1990. évi XCI. tv. 96/A § (9) bek. 2. számú melléklet I. Határidők 1. pont;
1995. évi CXVII. tv. 71. §, 72/A §, 82. § (2) bek.;
1997. évi CV. tv. 32. §, 39. §;
1997. évi CX. tv. 23. §, 25. §, 40. § (1) bek., (4) bek.

Április 12. Jövedelemadó

Érintettek: az egyéni vállalkozók

Az érintettek a vállalkozói kivét adóelőlegét legalább az év elejétől kivett összeg adótábla szerinti adója és az év során már ilyen címen megfizetett adóelőleg különbözeteként, az elszámolás negyedévét követő hónapban fizetik meg az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint.

1995. évi CXVII. tv. 49. § (6) bek.;
1997. évi CV. tv. 20. §

Április 12. Jövedelemadó

Érintettek: a magánszemély, ha nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett vagy a kifizető bármely ok miatt nem vonta le az adóelőlegét, az egyéni vállalkozó, valamint a mezőgazdasági őstermelő

Az érintettek negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-éig kötelesek megfizetni a jövedelemadó-előlegüket.

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet I/1/A/c pont

Április 12. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

Április 14. Nyitott pozíció jelentés

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

A befektetési szolgáltató az árutőzsdetag és az egyéni vállalkozó kivételével a fennálló nyitott pozícióit a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti részletezettséggel hetente, a tárgyhetet követő hét második munkanapjáig jelenti az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §, 8. számú melléklet

Április 14. Nagykockázati jelentés

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintetteknek az 1996. évi CXI. törvény 112. §-ában meghatározott bontásban havonta jelentést kell készíteniük az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet részére a tárgyhót követő hónap 10. munkanapjáig.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

Április 14. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a pénzváltási tevékenységgel foglalkozó, hitelintézetnek nem minősülő átváltóhelyek

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. munkanapjáig tesznek jelentést a külföldi fizetőeszközök állományáról és forgalmáról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 3. számú melléklet 91200/97 elrendelési szám

Április 14. Információszolgáltatás az MNB-nek

Érintettek: a befektetési vállalkozások

Az érintettek havonta, a tárgyhónapot követő hó 10. munkanapjáig tesznek jelentést – tulajdonosi bontásban – a saját tulajdonukban lévő és a náluk letétbe helyezett értékpapírokról.

7/1997. (PK 26.) MNB rendelkezés 4. számú melléklet 91199/97 elrendelési szám

Április 14. Kötelezettségek minősítése

Érintettek: a befektetési szolgáltatók

Az érintettek a jegyzés garanciavállalás miatt fennálló kötelezettségeinek minősítéséről (sic!) és a minősítés alapján képzett céltartalék mértékéről negyedévente, a tárgynegyedévet követő 10. munkanapig kötelesek jelentést készíteni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletnek a 207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti formában.

207/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § e) pont

Április 15. Összesítés a megtakarításokról

Érintettek: a lakás-takarékpénztárak

A lakás-takarékpénztár minden hónap végén összesíti az azokra a szerződésekre vonatkozóan benyújtott kérelmeket, amelyeknél a megtakarítási év az adott hónapban telt le (összesítés). Az összesítést a következő hónap 15-éig, ha pedig az munkaszüneti napra esik, akkor a következő munkanapon kell benyújtani a Kincstárnak.

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §

Április 15. Jövedékiadó-visszatérítés

Érintettek: a mezőgazdasági termelők

Az érintetteknek az egyes munkafázisokra vonatkozó jövedékiadó-visszatérítési igényük a munka elvégzését követő hónap 15-étől esedékes.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bek.

Április 15. Jövedéki termékek

Érintettek: az adómentes felhasználók

Az érintetteknek a tárgyhónapot követő hónap 15-éig, illetve a jogosultság megszűnésének napját követő 15. napig elszámolást kell készíteniük a jövedéki terméknek az 1997. évi CIII. törvény 13. §-a (3), (4) bekezdése szerint adómegállapítási és adófizetési kötelezettség alóli mentesüléssel járó tárgyhavi felhasználásáról (készletcsökkenéséről).

1997. évi CIII. tv. 30. §

Április 15. Vágósertés

Érintettek: az alapanyag-termelők a 87/1997. (XI. 26.) FM rendelet szerint

Az intervenciós támogatás a tárgyhónapot követő hónap 15-étől igényelhető az APEH-től (10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás számla). A vágósertés minőségi termelésének intervenciós támogatásáról szóló 45/1997. (VII. 25.) FM rendelet és az azt módosító 57/1997. (VII. 29.) FM rendelet alapján járó támogatások változatlan feltételekkel, legkésőbb 1998. március 31-éig igényelhetők. Az igénylésnek fel kell tüntetnie a vonatkozó rendeletek számát.

87/1997. (XI. 26.) FM rendelet 4-5. §

Április 15. Termékmérleg-nyilvántartás

Érintettek: a jövedékitermék-előállítást végző adóraktár-engedélyesek

A termékmérleget adóraktáranként kell bemutatni a hatósági felügyeletet ellátó vámhivatalnak a tárgyhót követő 15-éig.

35/1997. (XI. 26.) PM rendelet 62. § (3) bek.

Április 15. Idegenforgalmi adó

Érintettek: az adó beszedésére kötelezettek (a kereskedelmi szálláshelyeken, csónakházakban, üdülőtelepeken az üzemeltető, az üdülőt fenntartó szerv, a fizető-vendéglátó szálláshelyeken a szállásadó vagy a közvetítésre jogosult szerv, bérlet, ingyenes használat esetén a helyiség tulajdonosa vagy az azzal rendelkezni jogosult személy)

Az adóbeszedésre kötelezett vállalkozónak a beszedett adót a tárgyhónapot követő 15-éig kell bevallania és befizetnie az adóhatósághoz.

1990. évi XCI. tv. 22. § (4) bek.,2. számú melléklet II/A/16/b pont;
1990. évi C. tv. 34. §

Április 15. Kamattámogatás

Érintettek: a szövetkezetek

Amennyiben a szövetkezet a természetes személy tagja által – a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 54. § (1) bekezdése alapján a legfeljebb egyéves lejáratra – nyújtott kölcsön összegét a 2. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági tevékenysége költségeinek fedezetére használja fel, a kölcsönszerződés szerinti időszakra kamattámogatást vehet igénybe. A támogatás negyedévente, a tárgynegyedévet követő 15-étől igényelhető az adóhatóságtól. (10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számla.)

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 9. §

Április 15. Hulladékfelhasználási támogatás

Érintettek: a hulladékot hasznosítók, felhasználók

A pályázat útján elnyert rendszeres támogatást negyedévente, a negyedévet követő hónap 15-éig, utólagosan lehet igényelni a negyedéves beszámoló szerint.

1995. évi LVI. törvény 7. § (3) bek.

Április 15. Vízkészletjárulék

Érintettek: a vízfelhasználók, üzemi fogyasztók

Az érintettek a tárgynegyedévet követő 15-éig kötelesek befizetni a vízkészletjárulékot az illetékes vízügyi hatósághoz.

1992. évi LXXXIII. tv. 61. § (1)-(3) bek., 63. §;
1996. évi CXXIV. tv. 78. § (14) bek.

Április 15. Átalányadó-előleg

Érintettek: azok az egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az 1995. évi CXVII. törvény X. fejezetében foglaltaknak

A negyedévet követő 15-éig kell befizetni az átalányadó-előleget.

1990. évi XCI. tv. 6. számú melléklet;
1996. évi LXXXVI. tv. 5. számú melléklet

Április 15. Tételes átalányadó

Érintettek: a tételes átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozók

A tételes átalányadót egyenlő részletekben, a negyedévet (ideértve az utolsó negyedévet is) követő 15-éig, a tevékenység megszüntetése esetén pedig a megszüntetés napját követő 15 napon belül kell megfizetni.

1995. évi CXVII. tv. 57/C §, 6. számú melléklet;
1996. évi LXXXIII. tv. 43. §, 5. számú melléklet;
1997. évi CV. tv. 40. §

Április 15. Költségvetési előirányzat felhasználása

Érintettek: a fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek

Az érintetteknek a költségvetési előirányzatok felhasználásáról jogcímenkénti bontásban negyedéves (év végén összesített éves) jelentést kell készíteniük, és a negyedévet (tárgyévet) követő 15-éig meg kell küldeniük azt a vagyonkezelői jogok gyakorlójához.

2/1996. (III. 13.) IM-PM együttes rendelet 3. §;
12/1997. (IV. 10.) IM-PM együttes rendelet 2. §

Április 15. Felügyeleti díj

Érintettek: a befektetési szolgáltatók és az elszámolóházak

Az érintetteknek az 1996. évi CXI. törvény 125. §-ának (2)-(6) bekezdésében meghatározott felügyeleti díjat a tárgynegyedévet követő hó 15-éig, míg a (7) bekezdésben meghatározott díjat a tárgyévet követő január 15-éig kell megfizetni.

1996. évi CXI. tv. 125. § (8) bek.

Április 15. Felügyeleti díj

Érintettek: a befektetési alapok kezelői

Az érintetteknek a befektetési alap működése feletti folyamatos felügyeleti tevékenység díját a negyedévet követő 15-éig kell befizetniük az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet számára.

27/1994. (IX. 15.) PM rendelet 1. § c) pont, 4. § c) pont;
1996. évi CXIV. tv. 12. § (4) bek
.

Április 15. Szerencsejáték-eljárási díj

Érintettek: a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. tv. 3. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott szerencsejáték-szervezők

Az érintettek a működésük felügyeleti ellenőrzéséért a negyedévet követő 15-éig kötelesek díjat fizetni.

1991. évi XXXIV. tv. melléklet 3. § c) pont;
1995. évi XLVIII. tv.

Április 15. Jövedékiadó-visszatérítés

Érintettek: az erdőgazdálkodók, haltermelők

Az érintettek előzetes jövedékiadó-visszatérítésre jogosultak. A visszatérítés a tárgynegyedévet követő 15-től esedékes.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (4) bek.

Április 15. Jövedékiadó-visszatérítés

Érintettek: a szarvasmarhatartók

A szarvasmarhatartó a tárgyév első három negyedévében, a tárgynegyedév utolsó napján tulajdonában tartott tehénállomány alapján, a tárgynegyedévben vásárolt, legfeljebb azonban tehenenként 20 liter gázolaj után előzetes jövedékiadó-visszatérítést kérhet a tárgynegyedévet követő 15-étől.

216/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (5) bek.

Április 15. Követelésátutalás

Érintettek: a magánnyugdíjpénztárak

A pénztártag másik pénztárba történő átlépése esetén az átadó pénztár a tag követelését legkésőbb az átlépési bejelentés negyedévét követő 15 napon belül köteles átutalni.

171/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 23. §

Április 15. Állatorvosi hatósági ellenőrzés

Érintettek: azok, akik megrendelték a vágónyúl-szállításkori állatorvosi igazgatási szolgáltatást és megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet szerinti feltételeknek

Az állatorvosi hatósági ellenőrzésért felszámítható díjakhoz kapcsolódó költségtérítés a negyedévet követő 15-étől igényelhető.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 33. számú melléklet

Április 15. Méhészeti támogatás

Érintettek: azok a természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik (amelyek) tulajdonában az állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomás 1997. június 1. és szeptember 30-a között végzett felmérése szerint méhcsalád volt, valamint legalább 1998. január 1-jétől a Méhészeti Terméktanács tagjai

1998-ban a támogatás egy alkalommal vehető igénybe, méhcsaládonként bármelyik negyedévet követő 15-éig (legkésőbb azonban október 15-éig).

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 34. számú melléklet

Április 15. Állat-egészségügyi vizsgálatok

Érintettek: azok a természetes mézet (BTO: 012521 0000) előállító vagy forgalmazó természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, akik/amelyek az állat-egészségügyi laboratóriumi vizsgálatokat megrendelik és a költségeit kifizetik

Támogatás csak az 1998-ban végzett vizsgálatok után igényelhető negyedévenként, a negyedévet követő hó 15-étől.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 35. számú melléklet

Április 15. Állat-egészségügyi költségek

Érintettek: azok a gazdálkodó szervezetek, akik/amelyek megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FM rendeletben foglalt feltételeknek

Az igénylés – a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 32. és 34. számú mellékletében foglaltak kivételével – 1998. január 1-jétől negyedévenként, a tárgynegyedévet követő 15-étől nyújtható be a területileg illetékes adóhatósághoz az állat-egészségügyi prevenciós költségekhez és a gyógyszervásárlási költségekhez kapcsolódó támogatásért.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 213-214. §

Április 15. Nyúlhulladék-ártalmatlanítási támogatás

Érintettek: azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 205. §-ban foglalt feltételeknek

A támogatás negyedévenként, a tárgynegyedévet követő 15-étől igényelhető az adóhatóságtól az APEH 10032000-01905630 Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 28. számú melléklet

Április 15. Vadhulladék-ártalmatlanítási támogatás

Érintettek: azok a vadfeldolgozók, amelyek megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet feltételeinek és tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak (2101 Gödöllő, Tessedik S. út 4.)

A támogatás negyedévenként, a tárgynegyedévet követő 15-étől igényelhető az adóhatóságtól az APEH 10032000-01905630 Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számláról.

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 204-205. § 29. számú melléklet

Április 15. Állat-egészségügyi költségtérítés

Érintettek: azok a vadfeldolgozók, akik megfelelnek a 109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 201. §-ában előírt feltételeknek, vadhúst vásárolnak és dolgoznak fel, valamint tagjai a Vadgazdasági Termékek és Szolgáltatások Terméktanácsnak (2101 Gödöllő, Tessedik S. út 4.)

A támogatás a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhető az illetékes APEH- igazgatóságtól (10032000-01905630 Piacrajutást elősegítő támogatás folyósítási számla).

109/1997. (XII. 30.) FM rendelet 27. számú melléklet

Április 15. Fogyasztóiár-kiegészítés

Érintettek: a hatósági áras különjárati autóbusz-szolgáltatást végző [az 1991. évi LXXVIII. törvény 12. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglalt kivétellel], továbbá az, aki a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény alapján végzett koncesszióköteles, menetrend szerinti vasúti vagy közúti személyszállítási szolgáltatást, belvízi személyszállítást, révközlekedést nyújt, ha ezekhez a szolgáltatásokhoz a jogszabály utazási kedvezményt állapít meg

Az érintettek a fogyasztóiár-kiegészítést a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhetik. (MNB: 10032000-01905070 APEH Fogyasztóiár-kiegészítés folyósítási számla.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/1. pont;
1991. évi LXXVIII. tv. 13-18. §;
1997. évi CVIII. tv. 6-7. §

Április 15. Fogyasztási adó

Érintettek: a) az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

amelyet (akit) a – saját nevében és felelősségére, bevétel elérése érdekében – belföldön végzett termékértékesítése, illetve szolgáltatásnyújtása után az 1991. évi LXXVIII. tv. 4. § (1) bekezdése adófizetésre kötelez, illetve adóalany az az egyéni vállalkozónak nem minősülő természetes személy is, aki a törvény 3. §-ának (1) bekezdése szerinti termékértékesítést rendszeresen vagy üzletszerűen végzi

Az érintettek a fogyasztási adó előlegének és a megállapított nettó fogyasztási adónak a különbözetét a tárgyhónapot követő 15-éig fizetik meg, illetve igényelhetik vissza. A nem adóalany, kizárólag adó-visszatérítésre jogosultak is ekkor élhetnek ezzel a jogukkal.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet I/4/B pont;
1991. évi LXXVIII. tv.16-18. §, 1. számú melléklet;
1997. évi CVIII. tv. 9. §, Melléklet;
1997. évi CIII. tv. 84. §;
8001/1998. (AEÉ 2.) APEH-tájékoztató

Április 15. Környezetvédelmi termékdíj

Érintettek: a belföldi előállítású termékdíjköteles termék első belföldi forgalomba hozója, illetve a termékdíjköteles termék importálója

 

Az érintettek az 1995. évi LVI. törvény 2. §-ának (3) bekezdésében meghatározott termékdíjköteles termék után – beleértve a más termékekkel együtt vagy más termékek részeként forgalomba hozott terméket is – a 3. § (2) bekezdésében foglalt eltéréssel környezetvédelmi díjat kötelesek fizetni. Az üzemanyag-termékdíjat a jövedéki adó fizetésére kötelezett személy a jövedéki adó részeként fizeti meg.

10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet 2. §;
1995. évi LVI. tv. 3. §, 4. § (1), (3) bek., 24. § (2) bek., mellékletek;
1997. évi CIII. tv. 92. §;
1997. évi CXLVI. tv. 58. §;

8001/1998. (AEÉ 2.) APEH-tájékoztató

Április 15. Kőolaj (kőolajtermék)

Érintettek: jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, akik/amelyek külföldről kőolajat vagy kőolajterméket hoznak be belföldi feldolgozás, értékesítés, felhasználás céljából

A Kőolaj és Kőolajtermék Készletező Szövetség tagja minden hónap 15-éig köteles nyilatkozni a Szövetségnek arról, hogy a megelőző hónapban mennyi kőolajat vagy kőolajterméket vámkezeltek a részére.

1993. évi IL. tv. 2. §, 38. § (1) bek.;
1997. évi CXVII. tv. 1. §, 14. §

Április 15. Sertésállomány-mentesítési hozzájárulás, mentesítési támogatás, mentességi felár

Érintettek: sertésfeldolgozó üzemek

A hozzájárulás befizetése az előző havi feldolgozás, illetve átvétel alapján, továbbá a sertésállomány-mentesítési támogatás, valamint a mentességi felár igénylése a tárgyhónapot követő 15-étől.

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet 10. pont;
2/1987. (II. 9.) MÉM-PM együttes rendelet 10. § (1) bek., 12. § (1) bek., 13. § (1) bek.

Április 15. Juhtej-felvásárlási támogatás

Érintettek: azok a természetes és jogi személyek, továbbá jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok akik/amelyek juhtejet (BTO 012221 0000) termelnek, dolgoznak fel és forgalmaznak

A támogatás – hivatalos igénylőlapon – havonta igényelhető, a tárgyhónapot követő 15-étől az illetékes elsőfokú adóhatóságnál. (10032000-01905520 APEH Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás folyósítási számla.)

101/1997. (XII. 15.) FM rendelet

Április 15. Vágóbaromfi-termelési támogatás

Érintettek: azok a természetes és jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik/amelyek alapanyag-termelők, továbbá a saját tulajdonú alapanyaggal rendelkező feldolgozóüzemek a 103/1997. (XII. 15.) FM rendelet szerint

A támogatás folyamatosan, havonta, a hónap 15. napjától igényelhető az APEH illetékes igazgatóságától. (10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás folyósítási számlájáról.)

103/1997. (XII. 15.) FM rendelet

Április 15. Árubejelentés

Érintettek: a csővezetéket, illetve elektromos vezetéket üzemeltetők

A csővezetéken, elektromos vezetéken külföldről beérkező és külföldre kiszállított vámáruról/áruról a vezeték üzemeltetője 2 példányos "Jegyzék"-et köteles benyújtani az illetékes vámhivatalhoz, folyamatos szállítás esetén a tárgyhónapot követő hó 15-éig, az egy hónapot meg nem haladó eseti szállításról pedig a szállítás befejezését követő 5. napig.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 55. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 19. §

Április 15. Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás

Érintettek: a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése szerinti igénylők, akik/amelyek a külön jogszabályban meghatározott terméket saját számlás formában vagy bizományos közvetítésével exportálják

Az érintettek a támogatást a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhetik. (MNB: 10032000-01905245 APEH Mezőgazdasági és élelmiszer-ipari exporttámogatás folyósítási számla.)

1990. évi XCI. tv. 17. §, 2. számú melléklet IV/4. pont;
101/1997. (XII. 30.) FM-PM-IKIM együttes rendelet

Április 15. Külföldi tehergépjármű adója

Érintettek: azok a belföldi szállítmányozási vállalkozók, akik átvállalják a külföldi rendszámú tehergépjármű adóját

Az érintetteknek havonta, a tárgyhónapot követő 15-éig kell az adót megfizetniük.

1990. évi XCI. tv. 4. számú melléklet 6. pont;
1991. évi LXXXII. tv. 17. § (1) bek.

Április 15. Vámkezelés

Érintettek: a bizományosi és vevőszolgálati szerződés alapján létesített magánraktárak raktárengedélyesei

Az egy hónap alatt kitárolt és belföldi forgalomba hozott vámáruk belföldi forgalom számára történő vámkezelését – a nemesfém tárgyak és a drágakő, valamint a gépjármű kivételével, amelyek vámkezelését a kitárolással egy időben kell kérni – a raktárengedélyesnek legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 15-éig kell kérnie.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 112. § (2) bek. b) pont

Április 15. Bizonylatolás

Érintettek: az éves beszámoló, illetve az egyszerűsített éves beszámoló, valamint az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozók

A pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló készítésére kötelezett vállalkozó késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor; az egyszerűsített mérleg készítésére kötelezett vállalkozó a készpénzforgalmat érintő bizonylatainak adatait késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg, illetve a pénzintézeti értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket pedig a tárgyhót követő 15-éig köteles a könyvekben rögzíteni.

1991. évi XVIII. tv. 83. § (3) bek. a) pont;
1996. évi CXV. tv. 42. § (3) bek.

Április 15. Termelésiár-kiegészítés és dotáció

Érintettek: a vonatkozó rendeletben meghatározott feltételek alapján adózók

A termelésiár-kiegészítés és dotáció igénylése. (MNB: 100032000-0190549 APEH Egyedi termelésiár-kiegészítés és dotációfolyósítási számla.)

1990. évi XCI. tv. 2. számú melléklet IV/2. pont;
7001/1998. (PK 1.) PM-NM együttes irányelv

Április 15. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamos energiát átadó szállítók (vagy szolgáltatók) és az átvevő szolgáltatók

A havi második számlát a villamos energiát átadó szállító (vagy szolgáltató) a tárgyhónapot követő 8-áig dokumentáltan nyújthatja be az átvevő szolgáltatónak. A havi második számlában foglalt fizetési kötelezettséget az átvevő szolgáltató a tárgyhónapot követő 15-éig, de legkésőbb az ezt követő első banki napon köteles teljesíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Április 15. Közteherjegy-értékesítés

Érintettek: a közteherjegy-forgalmazók

Az érintettek a havi értékesítésről a következő hónap 15-éig elszámolást kötelesek készíteni a Pénzügyminisztérium részére.

29/1997. (IX. 3.) PM rendelet 5. §

Április 15. Vágómarha

Érintettek: a 97/1997. (XII. 1.) FM rendeletben megjelölt jogosultak

Az érintettek a tárgyhónapot követő 15-étől igényelhetik ezt a támogatást az APEH-től. (10032000-01905520 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás számla.)

97/1997. (XII. 1.) FM rendelet

Április 15. Átképzési támogatás

Érintettek: a 3/1983. (V. 4.) MT rendelet 1. §-a alapján támogatásra jogosult dolgozók munkáltatói

A munkáltatók a támogatást az engedélyt kiadó munkaügyi központtól igényelhetik havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő 15-étől.

23/1983. (VIII. 5.) PM rendelet 3. § (1) bek.

Április 17. Villamosenergia-számlázás

Érintettek: a villamosenergia-termelők, -szállítók

A termelő az első számlát minden hónap 15-ét követő két napon belül a szállítónak dokumentáltan megküldi, és a szállító köteles azt legkésőbb a hónap 21. napjáig kiegyenlíteni. Amennyiben 21. munkaszüneti napra esik, úgy az első banki napon kell kiegyenlíteni.

55/1996. (XII. 20.) IKIM rendelet 8. számú melléklet 4. pont

Április 19. Vámáru-nyilvántartás

Érintettek: azok a vámraktár-engedélyesek, akik számítógéppel vezetik a vámáru-nyilvántartást

A számítógéppel vezetett nyilvántartás aznap felvett adatait naponta ki kell nyomtatni, és az így készült okmányt legkésőbb a tárgyhét utolsó napján hitelesíttetni kell a vámhivatallal, majd ezt követően lefűzve kell tárolni. A nyilvántartást és mellékleteit az utolsó tétel kivezetését követő ötödik év utolsó napjáig meg kell őrizni.

45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet 107. §;
116/1997. (VII. 8.) Korm. rendelet 34. §

 

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1998. március 1.) vegye figyelembe!